Lancastermonument voor een vriendenprijsje Crroen AvartsTexeis inhet harL, z~™ Noord-wester storm werkte veel duin in zee Arob-rechter schorst bouwvergunning Sluyter mm ati et Stichting Juttersmuseum de hele dag gesloten. Openingstijd gewijzigd 's Morgens geopend vanaf 8.30 uur. BARKER'S IJZERHANDEL Controle op drank gebruik in café's Dure controle Geen ultralights op vliegveld Negen meter bij Paal 28 Gemeente wil geen overdekt terras tussen winkelpanden Dank zij veel zelfwerkzaamheid en belangeloze medewerking van ver schillende instanties zal het moge lijk zijn om voor enkele duizenden guldens een monument te plaatsen op de Lancasterdijk bij Oosterend ter nagedachtenis aan de geallieerde oorlogsvliegers die op of bij Texel om het leven kwamen. Het monu ment wordt gezet op de oude dijk bij de Oostkaap op het punt waar de nieuwe Deltadijk aansluit en zal nu snel kunnen worden verwezenlijkt. Het oorspronkelike plan voor een mo nument op de Lancasterdijk was heel wat kostbaarder. Gemeentewerken r bracht in augustus 1982 een advies uit I inzake een monument dat 13.000 gulden zou kosten. De gemeentebegroting bood die ruimte niet en daarom werd de uitgaaf opgenomen in het investe ringsplan voor 1983. Maar de post werd bij nader inzien minder urgent gevonden j en geschrapt. Het zag er daardoor gerui- me tijd naar uit dat van het plan niets te recht zou komen en dat Texel de omge komen geallieerde vliegers op geen an dere wijze zou gedenken dan door het geven van de naam „Lancasterdijk" aan het betreffende stuk dijk bij Oosterend. Voortouw Het bestuur van de Stichting Jut tersmuseum vond dat een zeer kwalijke ontwikkeling en lanceerde vorige maand een nieuw plan voor een monument dat Dinsdag 10 januari is Uw wegens inventarisatie De jaarrekeningen van de Stichting Jeugdtandverzorging Texel worden ge controleerd door het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen. De kosten van die controle zijn de laatste jaren zodanig gestegen, dat het bestuur van de stichting voortaan een Texels ac countantsbureau wil inschakelen in de verwachting dat de controle dan goed koper zal zijn. De kosten van de controle door het verificatiebureau van de stuk ken die betrekking hadden op het schooljaar 1982-83 bedroegen maar liefst f4.838,—Dat is 23% van de subsidie die de gemeente jaarlijks aan de Stichting verstrekt. B. en W. hebben intussen besloten dat een Texels accountsbureau mag worden ingeschakeld onder voor- N WINKEL VOL IDEEÉ°NI waarde dat dit inderdaad goedkoper is en dat de kwaliteit van de controle wordt gehandhaafd. Zo zal het door de jutters voorgestelde Lancastermonument eruitzien: twee hardhouten palen met daarop de opgeviste propeller van een Lancaster bommenwerper en een tekstbord. Vlak erbij komen twee banken met papierbakken en er komt ook een 25 meter lange parkeerstrook. slechts f2.744,68 zou kosten. Die lage prijs was te danken aan de medewerking van het Waterschap Texel dat het ter- reintje beschikbaar stelt en ook voor de bestrating en afrastering zal zorgen. Rijkswaterstaat geeft de benodigde hardhouten palen, waaruit het eigenlijke monument zal worden gebouwd. Hans Boom uit Oudeschild levert tegen kost prijs (f400,-) een tekstbord. De firma' Westerlaken heeft toegezegd voor een zacht prijsje (f1.926 de aanleg en in richting te zullen verzorgen en de jutters zelf stellen hun arbeid ter beschikking. Vrouwenorganisaties: De overkoepeling van Texelse Vrouwenorganisaties dringt in een brief aan de gemeenteraad aan op betere controle om een eind te ma ken aan het verstrekken van alcohol aan jongeren tot en met 16 jaar. Ook wordt de raad gevraagd een mini mumleeftijd in te stellen voor het be zoeken van nachtcafé's. De overkoepeling van vrouwenorgani saties schrijft van diverse leden te heb ben vernomen dat er in een aantal hore cabedrijven regelmatig alcohol wordt geschonken aan personen jonger dan 16 jaar. Volgens de wet is dit verboden en de vrouwen verzoeken „voldoende con trole" uit te oefenen. Ook vraagt men zich af of er een minimumleeftijd voor nachtcafé's is. „Als dat niet het geval is zouden wij het op prijs stellen dat hier alsnog een regeling voor wordt getrof fen", aldus de brief aan de raad. Een afschrift van de brief is verzon den aan de Rijkspolitie. Het college zal de raad dinsdag voor stellen de brief zelf af te handelen. Meest in het oog springende onder deel van het monument is een propeller van een Lancaster bommenwerper, destijds opgevist door de firma Betse- ma. De kromme maar overigens nog ga ve propeller is door Hans Bremer ge zandstraald en ziet er nu prachtig uit. De Stichting Juttersmuseum Texel heeft het gemeentebestuur gevraagd het genoemde bedrag beschikbaar te stellen en tevens te zorgen voor 2.250 straatstenen, 30 opsluitbanden, twee banken en twee papierbakken. Het col lege heeft besloten aan deze wens ruim schoots tegemoet te komen: er wordt f3.00,— gegeven alsmede de gevraagde materialen (ter waarde van f1.855,— De totale kosten voor de gemeente blij ven dus ruimschoots beneden de f5.000- Het tekstbord dat deel uitmaakt van het monument krijgt >het volgende op schrift: „Met dit monument eert Texel de geallieerde oorlogsvliegers, omgeko men op of nabij Texel in de tweede wereldoorlog". De Raad van Bestuur van de NV Luchtvaartterrein Texel is niet van plan zogenaamde ultralight vliegtui gen toe te laten op het vliegveld. De Raad van Bestuur zou hiervoor rijkstoestemming kunnen vragen en het havenreglement moeten wijzi gen. Daar heeft men geen behoefte aan vooral omdat bij een aanvraag gelet zal worden op ligging en groot te van het vliegveld, stiltegebieden in de omgeving en vogelconcentraties. Voor andere terreinen waar de ultra lights zouden kunnen stijgen en landen (dat kan in principe al op een klein stukje land) is toestemming van de burge meester en de regionaal inspecteur van de milieuhygiëne nodig. De burge meester heeft ook te kenden gegeven geen goedkeuringen voor de kleine vliegtuigen van zeil en aluminium te ver strekken, mede omdat de provincie er de voorkeur aan geeft dat er alleen speciale terreinen komen waar al deze vliegtuig jes vertrekken en landen. Tot nu toe zijn drie van deze terreinen aangewezen waarvan één op de Vliehors. Er kunnen maximaal 24 terreinen in Nederland ko men met een minimale afmeting van 30 bij 200 meter. Het college staat op het standpunt dat landen en opstijgen van ultralights voorlopig verboden moet blij ven. Daarmee antwoordden burge meester en wethouders op vragen van- het raadslid Dirk Terpstra die gesteld werden in de raadsvergadering van november. De noordwester storm die in de nacht van dinsdag op woensdag met een kracht van 11 over Texel raasde heeft aan de westkust voor aanzien lijke duinafslag gezorgd. Dat dit zou gebeuren was voor Rijkswaterstaat geen verrassing want lichtere na jaarsstormen hadden al een zeer laag strand gecreëerd en de kans dat de buitenste duinenrij de klappen van het beukende zeewater zou moeten opvangen was bijzonder groot. De noordpunt van het eiland had het het zwaarst te verduren. Bij paal 28 sloeg op sommige plaatsen negen meter duin weg met een minimale afslag van vijf meter. Ten zuiden van dit strandslag was de afslag iets minder: drie tot vijf meter. Bij de bui- tenmuy sloeg gemiddeld vier meter duin weg en vreemd genoeg was de afslag bij paal 21 nihil. Vanaf De Koog tot en met paal 15 veranderde een tot vijf meter duin in strand en bij paal 15 sloeg gemiddeld vier me ter weg. Bij Westerslag was de afslag weer gering maar bij paviljoen Paal 9 be leefde men spannende uren. De vo rig jaar februari naar voren gescho ven zandbult voor het paviljoen ver dween praktisch geheel in zee. Op deze plaats sloeg vijf tot acht meter duin weg. Joop Vlaming, eigenaar van Paviljoen Paal 9, is dinsdagnacht weer met zandzakken in touw ge weest om zijn zaak te redden en dat is wederom gelukt. De eerder ge plaatste zakken verdwenen in zee maar de recent aangevoerde duin versterking zorgde er voor dat de af slag enkele meters voor het gebouw tot stilstand werd gebracht. Er is nog geen uitzicht op een snelle ver plaatsing van het paviljoen. In juli deed de pavbiljoen-eigenaar een ver zoek aan Staatsbosbeheer om te ko men praten over een nieuwe plaats voor de horecagelegenheid en dat gesprek met SBB-directie vindt in februari plaats. De kans dat het paviljoen in allerijl gesloopt zou moeten worden was dinsdagnacht aanwezig en veel Texelaars namen woensdag een kijk je of Texels enige strandpaviljoen er nog stond. Een kleine troost voor de exploitant die vooral door de drei gende zee een goede omzet had. Dinsdagnacht stelden het Water schap en Rijkswaterstaat beperkte dijkbewaking in. Op het strand werd een verhoging van twee-en-een- halve meter gemeten en bij Oude schild 2,2 meter. Een verhoging die gemiddeld een keer in het jaar wordt waargenomen. Woensdagavond besteedde het NOS journaal vrij uitgebreid aan dacht aan de Texelse kustafslag. Op de foto: een indruk van de afslag bij paal 28 en paal 9. De heer Vincenzo d'Urso di San Zenone uit Den Burg mag van het gemeentebestuur geen overdekt ter ras maken tussen de panden We verstraat 5 en Waalderstraat 6. Het betreft hier de voormalige advo- caatfabriek CV ETA die de laatste jaren eigendom was van Jan Agter en als pak huis werd gebruikt. D'Urso wil er een pizzeria met winkel beginnen. De ruimte tussen de panden wil hij overdekken om er de capaciteit van zijn bedrijf in de zo mer mee te kunnen vergroten. Dit terras zou dan komen te liggen aan de door braak naast de Hema. Het overkapte ter ras wordt door de gemeente echter be schouwd als een gebouw op een plek waarop alleen bijgebouwen zijn toe gestaan. Een als restaurant in gebruik zijnd overdekt terras wil men niet als bij gebouw beschouwen, nog afgezien van het feit dat niet meer dan 60% van de bijgebouwenstrook bebouwd mag worden. Toch is in het verleden herhaaldelijk toegestaan dat de bijgebouwenstrook van panden in het centrum wordt volge bouwd met wat in feite hoofdgebouw is. Door het voeren van een procedure zou dat hier ook kunnen, ware het niet dat het college het aantal horecabedrijven in het centrum aan banden wil leggen. In het nieuwe bestemmingsplan van Den Burg zal de horecabastemming dan ook tot een bepaalde zone beperkt blijven. Vincenzo d'Urso zal mogelijk pogin gen ondernemen om het college tot een ander standpunt te bewegen. Als dat niet lukt gaat de aankoop van de panden Weverstraat 5 en Waalderstraat 6 waar schijnlijk niet door. De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de toelaatbaarheid van hoofdgebouwen op stroken die voor bij gebouwen zijn bestemd, maken de zaak er voor hem niet eenvoudiger op. Een Arob-procedure die was aangespannen tegen de plannen van C. Sluijter om in de Weverstraat naast de apotheek een horecagebouw te zetten waarbij ook de strook voor bijgebouwen zou worden benut is namelijk gewonnen. De Arob-rechter heeft de vergun ning ongedaan gemaakt, die de ge meenteraad aan de heer C. Sluyter heeft verstrekt voor de bouw van een horecabedrijf naast de apotheek aan de Weverstraat in Den Burg. Een deel van het geplande gebouw bevindt zich namelijk binnen de strook die volgens het bestemmingsplan is aan gewezen voor „ruimten ten dienste van het hoofdgebouw" en dat mag niet. De Arob-rechter heeft vooruitlopend op de Telefoon 02220-2346 uiteindelijke afhandeling van deze zaak (die anderhalf tot twee jaar kan vergen) de bouwvergunning geschorst zodat dit plan niet uitgevoerd mag worden. De Arob-procedure was aangespan nen door enkele buurtbewoners die van het toekomstige horecagebouw hinder verwachtten. De rechter heeft zich ech ter alleen uitgesproken over de planolo gische gang van zaken bij de verstrek king van de bouwvergunning. Omstreden Zoals bekend was de meerderheid van het college van B. en W. destijds ook van mening dat het niet toelaatbaar was dat een deel van het hoofdgebouw kwam te staan op de strook die voor „ruimten ten dienste van het hoofdge bouw" was bestemd. Weliswaar was die bepaling in andere gevallen soepel toe gepast, maar in dit geval stelde het col lege zich strikt formeel op omdat een horecabedrijf op deze plaats ongewenst wordt geacht en in het nieuwe bestem mingsplan van Den Burg dan ook verbo den zal zijn. Op dat nieuwe bestem mingsplan kon men zich echter nog niet beroepen. Sluyter ging bij de gemeenteraad in beroep tegen de weigering van de ver gunning en kreeg de meerderheid van de raad aan zijn kant. De schorsing van de verleende bouwvergunning betekent niet dat de bouw van Sluyter niet doorgaat, in tegendeel. Van het architektenbu- ro Visser vernamen wij dat op een voudige wijze aan de bezwaren is te gemoet te komen. Het oude plan zal worden ingetrokken en er komt een nieuw plan dat maar weinig van het oude verschilt, maar wel aan de pla nologische eisen beantwoordt. De vergunning kan dan snel door het college worden verstrekt, zodat de bouw volgende maand al van start kan gaan. VRIJDAG 6 JANUARI 1984 98e JAARGANG Nr. 9846 TEXELSE^COURANT Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Verschijnt dinsdags en vrijdags. Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393 f S ~S 1 M 1 - Abonnementsprijs /Ï7.40 per kwartaal. oon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. y \__J Bankrelaties: Amro Bank nr 46.99.17.636.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1