(jroeit 27wartsjexeh in het karL, Aantal misdrijven steeg met 62 procent Rijkswaterstaat schuift duinen naar binnen Seizoenrapport rijkspolitie Personeelsbestand Teso over vijf jaar 66 personen Aangespoeld hout in officiële handen Extra boot via alarmcentrale Sierlampen weggehaald Openingstijd gewijzigd 's Morgens geopend vanaf 8.30 uur. BAKKER'S IJZERHANDEL Minder aanrijdingen Marsdiep dienstboot Zinkstukken bij 't Horntje 98e JAARGANG Nr. 9847 198 TEXELSE DINSDAG 10 JANUARI 1984 COURANT Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers ƒ0,75. Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.3 Het personeelsbestand bij Teso zal nog iets verder worden terugge bracht dan aanvankelijk de bedoe ling was. Blijkens een bijstelling van de „afbouwnota" van de directie, zullen eind 1989 bij Teso niet 69 maar 66 mensen in dienst zijn. (Momen teel zijn er 81 werknemers bij Teso). Directeur Th. Hoogerheide verwacht dat deze vermindering is te bereiken zonder gedwongen ontslagen maar hij durft dat niet ,,hard' te beloven omdat de mogelijkheden sterk af hankelijk zijn van de ontwikkeling van de vervoersvraag. Van belang daarbij is ook of Teso er in zal slagen de aanleginrichtingen binnen afzienbare tijd aangepast te krijgen voor gebruik door de dubbeldekker. De direc teur heeft de ondernemingsraad laten weten dat hij de kans op aanpassing van de fuiken binnen enkele jaren belangrijk groter acht dan tot voor kort. Over deze aangelegenheid wordt momenteel ge praat met mensen van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en Teso zijn het nog niet eens over de totale kosten die met de fuikaanpassing en de bijkomende wer ken gepaard zuilen gaan. Zaterdag is op Texel een vrij grote hoeveelheid hout aangespoeld: on geveer 600 ongeschilde sparren die waarschijnlijk bestemd waren voor papierfabricage. Het meeste spoelde aan tussen De Koog en paal 14 waar hulpstrandvonder D. S. Boon uit De Koog ongeveer vier honderd palen borg. Zijn collega J. Groen uit De Cocksdorp haalde er van „zijn" strand tussen Slufter en vuurto ren 35 en Klaas Uitgeest uit De Koog (die per 1 februari als hulpstrandvonder wordt benoemd als opvolger van de heer P. Kuip) borg er tussen De Koog en de Slufter 130. Administratier C. G. van Es van de strandvonderij heeft nog niet kunnen achterhalen van welk schip het hout afkomstig is. Donderdag spoelden op Terschelling ook sparren aan, vrijwel zeker afkomstig van dezelfde lading. Door de nadien naar het noorden gedraaide wind is te verklaren dat een groot deel een paar dagen later Teso heeft het systeem om bij nacht de bemanning op te roepen voor spoed eisend ziekenvervoer verbeterd. De acht leden tellende vaarploeg wordt via de Helderse alarmcentrale gewaarschuwd met behulp van draadloze ontvangers, de zg. piepers, die ook worden gebruikt door de brandweer, het ambulanceper soneel en de redders van de KNZHRM. Het is vooral voor de bemanning zelf een verbetering. Tot dusver werden de men sen die beschikbaar moesten zijn voor een eventuele extra boot per telefoon opgeroepen, waardoor zij weinig bewe gingsvrijheid hadden. Met de „pieper" op zak kunnen zij voortaaan worden gealarmeerd ongeacht de plaats op Texel waar ze zich bevinden. Het systeem functioneert bovendien sneller. Teso heeft vijftien „piepers" voor dit doel aangeschaft. op ons eifand aankwam. De officiële strandvonderij was er op tijd bij. Voor zo ver valt na te gaan is maar weinig hout door strandjutters weggehaald. Het hout is van een weinig aantrekkelijke soort. .De palen zijn allemaal ruim 3 me ter lang, maar ik dikte verschillen ze enorm: van tien tot 30 centimeter. Pas deze week deed een horeca ondernemer uit De Koog aangifte van diefstal van vijf buitenlampen. De lam pen waren bevestigd aan een muur bij een voetpad van de Dorpsstraat naar de Nikadel en zijn waarschijnlijk oudejaars nacht gestolen. Telefoon 02220 2346 'N WINKEL VOL IDEEEN1 Wegens beursbezoek woensdag 11 januari gesloten. ders die meestal gebruik maakten van een camper. Op grond van de wegsleep- regeling werd 13 keer een fout gepar keerde auto naar de gemeentewerk plaats gebracht, waar de rechtmatige ei genaar de wagen weg kon halen tegen betaling van de kosten en een boete. De verkeerssituatie aan het Achterom zorgde blijkens het rapport voor veel pro blemen. „Meerdere keren werd er be middelend opgetreden bij de laad- en lostoestanden bij de Aldi-markt". Een re gelmatig terugkerende activiteit is ook het optreden tegen uitbundige en balda dige jeugd rondom de horecabedrijven. Adjudant Scheuneman constateert dat nergens ernstige wanordelijkheden wer den waargenomen maar het handhaven van de openbare orde, de nachtrust en de veiligheid vergde veel aandacht. Zoals bekend werden twee illegale FM-zendere uit de lucht gehaald en de politie had zelf te kampen met etherpro blemen bij de mobilofoonverbindingen. De slechte verstaanbaarheid vooral tus sen de auto's en bureau De Koog zal worden opgelost met een nieuw ge- biedsdekkend portofoonnet waarvan al een gedeelte is gerealiseerd. Drugs Op het gebruik van- en de handel in verdovende middelen hield de politie af gelopen zomer routinecontroles. In sa menwerking met de douane uit Den Hel der werd een kotter in de haven van Ou deschild uitgebreid onderzocht op aan wezigheid van drugs. Er werd niets ge vonden. Via de zee kwam wel ruim 41 ki lo marihuana op Texel aan en deze aan gespoelde plakken werden overgedra gen aan de rijkspolitie te water, die het verdere onderzoek voor haar rekening nam. Meer dan in het jaar daarvoor werden vergunningen gecontroleerd van ijs- en patatverkopers. De visperikelen op de Groeneplaats zorgden voor een strin gentere controle op deze vergunningen. Van juni tot september werden 21 jacht geweren, éen bajonet, een wapenstok en een paar wurgstokjes in beslag geno men. Controle van de wapens van ver gunninghouders vond plaats in samen werking met de gemeente en twee maal moest proces verbaal worden opge maakt wegens overtreding van de vuur- wapenwet en een keer werd opgetreden wegens overtreding van de wet wering ongewenste handwapenen. Diverse horecagelegenheden hielden zich niet aan de sluitingstijd en volgens de groepscommandant werd meerdere keren een proces verbaal uitgereikt om dat men te laat open was. Eén keer moest worden opgetreden tegen illegale bierverkoop. Socio-team Het aanhouden en de opvang van psychisch zieke mensen gaf het Texelse korps afgelopen zomer veel werk. Deze mensen moesten vaak naar een inrich ting worden gebracht en dat kostte veel tijd. Om communicatiestoornissen over Rijkswaterstaat verwacht binnenkort de aanlegvergunning en ontgrondings vergunning te krijgen. Vooral in kringen van natuurbeschermers wordt het opvul len van de vochtige duinvalleien be treurd omdat daardoor biologisch inte ressante gebieden verloren gaan. Men legt er zich echter bij neer, omdat ach terwege laten van deze maatregelen nog ernstiger gevolgen heeft. Na publicatie van het plan bleek dat de Werkgroep Landschapszorg bezorgd was over een meeuwenkolonie bij paal 16 die mogelijk zou verdwijnen als gevolg van het schuifwerk. Bij nader inzien bleek dat echter mee te vallen. Het schuifwerk zal als één project wor den uitgevoerd en wordt binnenkort aanbesteed. De totale kosten zullen minder dan een miljoen gulden bedragen. Veel kostbaarder zijn de werk zaamheden die Rijkswaterstaat bin nenkort aan de oostkant van het ei land laat uitvoeren. In het water tus- Het aantal misdrijven op Texel is in de periode juni tot en met september fors toegenomen. In het seizoenrapport van rijkspolitie-adjudant P. Scheuneman wordt een stijging ge constateerd van 62 procent met vooral een explosieve groei van de zogenaamde kleine criminaliteit: vernielingen, diefstal en kleine inbraken. In het zomerseizoen 1982 werden 326 overtredingen genoteerd en vorig jaar waren dat er 529. Het aantal misdrijven dat in die periode werd opgelost is teruggelopen. In 1982 werden nog 30 daders aangehouden en afgelopen zomer waren dat er 27. Het aantal „onbekende daders" is dan ook 502 tegen 296 in het jaar daarvoor. Dat niet meer misdrijven werden opgelost wijt groep scommandant Scheuneman vooral aan het feit dat de hoogste prioriteit moest worden gegeven aan surveilleren. Daardoor waren te weinig wachtmeesters beschikbaar voor de nodige onderzoeken en kon weinig tijd worden besteed aan kleine mis drijven. Het rapport van de groepscommandant wordt maanda gavond besproken tijdens de vergadering van de raadscommis sie algemeen en organisatorisch beleid. De politie heeft het dus duidelijk drukker gehad dan in het seizoen daarvoor, volgens het rapport mede omdat het aantal vreemde auto's in de zomermaanden toenam met ruim 12%. Het aantal aanrijdingen is ech ter fors gezakt. Afgelopen zomer ge beurden 87 aanrijdingen tegen 156 in 1982. Het aantal ongelukken met zware schade bedroeg 19, acht per sonen liepen ïicht letsel op en 4 inzit tenden werden met zwaar letsel naar het ziekenhuis vervoerd. In de zomer vonden twee mensen de dood in het verkeer. In 1982 waren dat er drie. Het aantal verkeersovertredingen nam daarentegen met ruim 700 flink toe. Daarmee kwam de toename van ver keersovertredingen (inclusief aanrijdin gen) op 42% waarin vooral de „kleine" overtredingen die met een zogenaamd mini proces verbaal werden afgehandeld een belangrijk aandeel hadden. In het seizoenverslag wordt ingegaan op verschillende facetten van het politie werk en een aantal zaken wijken daarbij niet af van voorgaande jaren. Assistentie bij festiviteiten, regelmatige verkeers controles en het markeren van gevonden explosieven (afgelopen zomer maar liefst 11 granaten, 6 markeerdere en 30 stuks munitie van klein kaliber) zijn terugke rende werkzaamheden. Meerdere keren werd opgetreden tegen illegale kampeer- deze problemen te voorkomen is dit jaar een zogenaamd socio-team gestart, waarin een vertegenwoordiger van de huisartsen, de directeur van de sociale dienst, de maatschappelijk werker, de gemeente-arts en twee vertegenwoordi gers van de politie zitting hebben. Deze groep bepaalt het beleid van deze hulp verlening. Adjudant Scheuneman noemt de start van het team „positief en functioneel". Naast de controle op het strand (tegen kampvuren, rijden met motorvoertuigen en illegaal naakt re creëren) moest ook worden opgetreden tegen- woonwagenbewoners die met Lees verder pagina 2 Sinds gisteren wordt de veer dienst onderhouden door de Mars diep. De dubbeldekker Molengat is tot april uit de vaart. Aan boord zal in die tijd het nodige reparatie- en onderhoudswerk worden verricht. De komende maanden zijn de stilste van het jaar, zodat de capaciteit van de Marsdiep bijna altijd toereikend zal zijn. In de weekenden, vooral bij mooi weer kan het echter gebeuren dat niet alle auto's kunnen worden meegenomen en er dus wachttijden ontstaan. Alleen in zeer dringende gevallen zal dan de Molengat wor den ingezet. Het renovatiewerk aan de Texelstroom is nog in volle gang. Pas half maart zal dit schip weer permanent beschikbaar zijn. Momenteel wordt gewerkt aan vita le onderdelen van het schip zodat het helemaal niet kan varen. Gisteren waren daarom twee sleepboten nodig om de Texelstroom te verhalen. Foto Dirk Kuiter. Rijkswaterstaat zal binnenkort op vier bedreigde punten van de west kust vanaf het strand de duinen naar binnen schuiven. Door toepassing van deze in het verleden al meerma len toegepaste methode wordt voor komen dat door de voortgaande kustafslag de achter de eerste dui nenrij liggende valleien toegankelijk worden voor de zee. Het gaat om een strook van 300 meter ter hoogte van paal 18, 200 meter bij paal 16, 300 meter bij paal 27 en 800 meter bij paal 29 (mandenvallei). Het is de hoogste tijd dat deze maatregelen worden genomen want op sommige plekken is al bijna geen zand genoeg meer. sen 't Horntje en De Schans is de zeebodem door de sterke stroom zo danig weggeslepen dat over een lengte van ongeveer een kilometer zinkstukken moeten worden aange bracht. In verband met de geld- schaarste was dit reeds lang geplan de karwei uitgesteld, maar de urgen tie is zodanig dat er nu toch aan wordt begonnen. Het werk kost en kele miloenen en zal in februari wor den aanbesteed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1