Cjroen kwartsJexels het harL, Raad wil onderzoek in Scho orwai-kwestie m Blijde verbazing over kerstpakket RAAD WIL NIET PROTESTEREN TEGEN TARIEFSVERHOGING «tb Minder teruggang bij Teso-vervoer PAN CAKE I ",ln de kou inplaats van in beschutte sfeer Voorstel college: Winst vliegshows gebruiken voor bouw verkeerstoren Gamma-kwartet in Lindeboom „Texelse" veertarieven percentueel sterker gestegen I Schoorsteenbrand doofde vanzelf Diefstallen opgelost Snelheidscontroles -> Entree f5,00. Openingstijd gewijzigd 's Morgens geopend vanaf 8.30 uur. BARKER'S IJZERHANDEL UARI 18 JAARGANG Nr. 9848 TEXELSE deRooybvg ti Parkstraat 10 of WarmnRsstraat dR nan R,,r„ »„i «vwmi nxi VRIJDAG 13 JANUARI 1984 BuraTe>lCtie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. 9 In werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 2l_, s Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der den, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: COURANT geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, foon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60 398. De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem uitgsproken at een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld naar e gang van zaken rond de aanzienlijke meerkosten van de zg. eschutte sfeer-woningen (koopwoningen met extra hoge ijkssubsidie voor mensen met lage inkomens) die in 1978 aan e Schoorwal in Den Burg werden gebouwd. Het bleek noodzakelijk deze woningen 3n aanzienlijk diepere fundering te ge- 3n waardoor de huizen ca. f9000— per tuk duurder werden. De eigenaar- ewoners gingen daarmee niet akkoord, iaar omdat ze geen gebrujk maakten an de gelegenheid om van de koop af zien, staan ze juridisch niet erg sterk, la vijf jaar hebben de bewoners nog teeds niet betaald en nu dreigt xecutie. Het is een kwestie tussen woning- ouwvereniging (opdrachtgever voor de ouw) en de bewoners. De gemeente taat er dus feitelijk buiten, zodat wet- ouder Daan Schilling dinsdag nog niet ard durfde toe te zeggen dat het door e raad gevraagde onderzoek ook wer- elijk zal worden ingesteld. De woning- ouwvereniging zal daaraan moeten leewerken-. Wel werd beloofd dat de /oningbouwvereniging spoedig over leze kwestie zal worden benaderd. Schilling zelf (tevens bestuurslid van de voningbouwvereniging) had in ieder ge- al geen bezwaar tegen een onderzoek. )ok over de bevoegdheden van een iommissie moet nog duidelijkheid ko nen en evenmin staat vast in hoeverre Ie adviezen die de commissie na onder- eek uitbrengt voor beide partijen bin- lend zijn. De tijd begint te dringen want de wo ningbouwvereniging eist nu de aan de zeven betrokkenen verstrekte geldlenin gen op, vermeerderd met rente en kosten. De notaris is inmiddels verzocht hieraan mee te werken en zonodig tot openbare verkoop van de woningen over te gaan. B en W werden van deze gang van zaken op de hoogte gesteld omdat de gemeente de leningen heeft gegarandeerd. Taak De bewoners zijn van mening dat de gemeente wel degelijk mede verant woordelijk is voor de problemen. De ge meente heeft namelijk de extra kosten voor de fundering goedgekeurd en de re kening doorgestuurd naar Haarlem. De raadsleden bleken dinsdagavond ook van mening te zijn dat de gemeente zich wel met deze zaak moet bemoeien, zelfs al zou men er formeel niets mee te ma ken hebben. Dirk Terpstra vroeg de wet houder of hij bereid is een commissie van onderzoek in te stellen en hij wilde weten welke rechtsmiddelen de bewo ners daarnaast hebben om hun strijd voort te zetten. Ook Gerbrand Poster was voor het in stellen van een commissie die tot taak zou hebben de bewoners en de woning bouwvereniging rond de tafel te krijgen. Hij constateerde dat ten tijde van de bouw in ieder geval kwalijke dingen zijn gebeurd. De opzichter heeft zonder toestemming van het bestuur besloten zwaardere funderingen aan te laten leg gen en is mede om die reden zelfs ont slagen. Ook het bestuur van de woning bouwvereniging heeft het laten zitten, al staat zij juridisch sterk. Poster herinner de er aan dat vooraf geen bodemonder zoek heeft plaatsgevonden waardoor de noodzaak van diepere funderingen veel te laat bleek. Begrijpelijk Poster had begrip voor de houding van de adspirant bewoners die de gele- Het college wil dat de NV Lucht vaartterrein Texel de winst van de twee gehouden vliegshows gebruikt voor de bouw van een nieuw haven meesterkantoor op het oude onder komen en de inrichting van een brandweerwagengarage in het hui dige kantoor. De winst van twee shows bedraagt f47.000,—. De jubi leumshow bracht 16 mille op en de show van 13 augustus vorig jaar f31.000- De NV Luchtvaarterrein had om een Jsubsidie gevraagd voor de verbouw van ■het kantoor en het college leek bereid ■35% van de jaarlijkse kapitaalslasten ■(f9100,— te subsidiëren. Toen echter ■bekend werd dat het positieve saldo van |de luchtshows een fors bedrag was en ■de NV nog niet precies wist waar het ■aan kon worden besteed, kwamen B en ■W met het advies het te besteden aan |de nieuwbouw. De verbouwing kost f60.000— en de ■resterende 13 mille wil de gemeente be stalen in een afschrijving van 15 jaar. De ■jaarlijkse bijdrage aan het vliegveld ■wordt om die reden verhoogd met 1 f1975,— tot f21.714,25. Uiteraard moet het bestuur van de NV nog akkoord gaan met het voorstel van het college. Uit de ontwikkeling van de ver voerscijfers van Teso kan de (voor zichtige) conclusie worden getrok ken dat achteruitgang tot staan be gint te komen. De vervoersdaling naar eenheden gerekend was het af gelopen jaar 1,12%; een jaar tevoren was de achteruitgang nog 2,51%. Het vervoer in de afgelopen kerst- en nieuwjaarsperiode gaf zelfs een stij ging van 1,8% te zien. Zoals bekend is ook het vervoer in het najaar niet tegengevallen. Uit een vergelijking tussen de twee af gelopen jaren blijkt dat Teso in 1983 493.231 personenauto's vervoerde, te gen 500.723 in 1982; een terugloop met I,49%. Het aantal vervoerde vrachtau to's steeg van 35.018 naar 35.098 oftewel 0,22%. De grootste stijging vertoont het vervoer van opleggers; van 10.923 naar II,448 oftewel 4,8%. Het vervoer van autobussen steeg van 2286 naar 2371 of 3,71%. Het caravanvervoer daalde; van 13.412 naar 12.970 (3,29%). De grootste daling was te zien bij de aanhangwa gens: 14.652 tegen 15.798 oftewel 7,25%. Het totale vervoer bij Teso was het afge lopen jaar gelijk aan dat van 1976. Kerstvakantie In tegenstelling tot wat in kringen van toeristisch Texel tot dusver werd veron dersteld is de toeristendrukte in de afge lopen kerstvakantie niet minder geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. Verge lijking van de twee kerstperioden (17 de cember '82 - 2 januari '83 en 23 decem ber '83 - 8 januari '84) leert dat in die pe riode 285 personenauto's meer zijn ver voerd (1,8%). Van Texel gingen er 8098 (vorig jaar 7593) en van Den Helder 8014 (8234). Deze cijfers zijn niet geflatteerd omdat de kerstdagen niet erg gelukkig vielen. De woningen aan de Schoorwal. genheid om van.de duurdere huizen af te komen, niet hebben aangegrepen. ,,Die mensen hebben niet op de kleine letter tjes gelet. Ze wilden alleen maar wonen en hadden vertrouwen in het bestuur van de woningbouwvereniging." Gelein Jansen vond dat het feit dat de bewo ners juridisch zwak staan, niet zoveel ter zake doet. ,,De gemeente moet zich het lot van deze mensen aantrekken. Be schutting is voor deze mensen achter wege gebleven. Inplaats daarvan zijn ze in de kou komen te staan." Cor Dros verbaasde zich over het enorme bedrag aan meerkosten per wo ning voor alleen een diepere fundering. ,,Dat is 12y2% van de bouwkosten." Ook om daar meer over te weten, wilde hij dat een commissie aan het werk zou gaan. Dros herinnerde eraan dat de op drachtgever verantwoorlijk blijft voor ge maakte fouten, ook al is de schuldige ontslagen. Verder veronderstelde Dros dat de gemeente misschien nog geld zou hebben, afkomstig van de schade vergoeding die door het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (BOB) zou zijn betaald. In Den Burg NoordEwest is destijds omvangrijk ar cheologisch graafwerk verricht. Toen er later huizen moesten worden gebouwd was de ondergrond daardoor onvol doende vast en moesten de funderingen worden aangepast. Met het geld van de schadeclaim zouden de Schoorwal- bewoners misschien geholpen kunnen worden. Later in de discussie bleek evenwel dat hiervan geen sprake is. Op het Schoorwalterrein zelf is nooit arche ologisch graafwerk verricht en boven dien heeft de gemeente wel een schade claim bij het ROB ingediend maar nooit geld ontvangen. Bijstand Wethouder Schilling deelde mee dat het college niet alleen akkoord gaat mei Lees verder pagina 2 Traditiegetrouw heeft het gemeentepersoneel ter gelegenheid van kerstmis een pakket ontvangen bestaande uit artikelen uit derde wereldlanden. Deze keer bestond het uit twee flessen wijn uit Algerije, een pot honing uit Mexico en een pak koffie uit Tanzania. Voor het eerst werd zo'n pakket ook bij de leden van de gemeenteraad bezorgd. De raadsleden hadden nauwelijks begrepen waar ze deze attentie aan hadden verdiend, in deze tijd van bezuinigingen en nullijn beleid. In de rondvraag van de dinsdagavond gehouden raadsvergade ring verwoorddde Rie Huitema-Vos van het CDA dit gevoel. Het pakket op zichzelf had ze niet zo nodig gevonden, maar ze was blij verrast dat de artike len uit de derde wereld afkomstig waren. Ze betreurde het echter dat er men sen zijn die blijkbaar minder tevreden over het kerstpakket waren. Uit een reac tie van de burgemeester bleek dat er inderdaad commentaar op de inhoud van het pakket is geweest en daar had hij zich zeer aan geërgerd. ,,lk weiger nog langer te praten over de inhoud van het pakket. Ik word daar gewoon niet goed van", aldus de eerste burger. Op het voorstel van Cor Dros om de volgen de keer eens te denken aan Texelse produkten bij de samenstelling van het pakket, werd dan ook niet ingegaan. De dorpscommissie van Den Burg organiseert zondag een concert van het Gamma Kwartet in De Linde boom. Het Gamma Kwartet speelt alle soorten muziek die tussen licht en klassiek en bebop inliggen. Aan vang 11.30 uur. Het gezelschap bestaat uit Paulus Vis (blokfluit, sopraansax, orff instrumenta rium), Jos Boon (gitaar, piano), Marcel Zoontjes (percussion) en Martien Zand Scholten (contrabas, basgitaar). De toe gangsprijs is /7,50, voor donateurs van de dorpscommissie ƒ6,—. Bij de jongste Teso-tariefsverhoging is het verschil in prijs tussen gewone kaartjes en de kaarten die vooral door Texelaars worden gekocht, aanmerkelijk kleiner geworden. De prijs voor „Texelse" kaarten (vooral knipkaarten voor personen- en vrach tauto's) is percentueel sterker gestegen. Volgens de Teso- directie is dat gebeurd omdat door het telkens met een vast percentage optrekken van alle tarieven een veel te groot ver schil is ontstaan. Woensdagavond even na half negen werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij de familie A. Welboren in de Dageraad in 't Horntje. Een buurman had gezien dat de schoorsteen vlammen en brandende stukjes roet uitbraakte. Dat er iets mis was met de schoorsteen was kort tevo ren in de huiskamer van de familie Wel boren al gebleken want de open haard kachel trok niet behoorlijk en verspreidde rook. Toen de brandweer arriveerde was de schoorsteenbrand al uit zichzelf ge doofd. De kachel brandde toen ook weer goed; blijkbaar was het meeste roet in de schoorsteen weggebrand. De schoorsteen was in september nog ge veegd door een schoonmaakbedrijf. Het verkleinen van dat verschil wordt door Teso als een vorm van harmonisa tie" beschouwd, die ook bij andere veer diensten aan de orde is. Door het ver kleinen van het prijsverschil wil Teso ook het misbruik tegengaan. Op vrij grote schaal worden de goedkope Texelse kaarten namelijk gebruikt door niet- Texelse personen en bedrijven. Bedrijven van elders verwerven zich goedkope kaarten door zich zogenaamd op het ei land te vestigen en kinderen van op Texel'wonende ouders zetten hun auto op naam van hun vader. Het is moeilijk te schatten hoeveel geld Teso door deze „malversaties" verliest, maar Teso- directeur Hoogerheide denkt dat het minstens een ton per jaar is. De extra sterke verhoging van de Texelse tarieven was voor de Pakt- fractie aanleiding om in de dinsda gavond gehouden raadsvergadering met een motie te komen, bedoeld om de raad te laten protesteren te gen de extra tariefsverhogingen van de meestal door Texelaars gebruikte plaatsbewijzen. Tevens werd daar mee geprotesteerd bij de minister van economische zaken, die de jongste tariefsverhogingen van Teso heeft goedgekeurd. In de motie werd erop gewezen dat op Texel al jaren onvrede bestaat over de hoogte van de veertarieven voor de ei landbevolking, wat onlangs nog tot uiting is gekomen door het door de ge meenteraad beschikbaar stellen van een subsidie van ƒ75.600,— om daarvoor vier goedkope overtochten per jaar voor in woners tussen 9 en 65 jaar mogelijk te maken. „De afhankelijkheid van de ei landbewoners van de veerverbinding moet tot uitdrukking komen in een gere duceerd tarief en speciale plaatsbewij zen, waarbij extra tariefsverhogingen dienen te worden afgewezen." De motie werd echter met acht tegen zeven stem men verworpen. De tegenstemmers wa ren Jan van Asselt, Piet Zegers, Daan Schilling, Paul Kikkert, Joop van der Meer, Klaas Barendregt, Gerbrand Poster en Cor Dros. Laatstgenoemde vond het maar gek dat uitgerekend het Pakt, dat tegen een gemeentelijke subsi die voor de vier goedkope overtochten heeft gestemd, nu diezelfde subsidie ge bruikt als argument om tegen de tariefs verhoging te protesteren. De tariefkwestie stond niet op de agenda zodat de raad eerst toestemming moest geven om dit punt te behandelen. Het college dat tevoren door het Pakt was geïnformeerd had „met de grootst mogelijke meerderheid" (alleen de bur gemeester was er voor) de raad ontra den de motie aan te nemen. In de verga dering waren de wethouders niet bereid dit standpunt nader toe te lichten. Dirk Terpstra van het Pakt, die de motie in diende, vond het merkwaardig dat de motie weerstand had opgeroepen bij mensen die wel akkoord waren gegaan met de invoering van de vier goedkope vaarten voor Texelaars waarmee te ken nen was gegeven dat een voordelige overtocht voor de eigen inwoners ge wenst is. Het zou dan logisch zijn om be zwaar te maken tegen tariefswijzigingen waardoor het prijsverschil tussen Texelse en andere tarieven wordt verkleind. Van collegezijde weigerde men daar echter op in te gaan. Dros' Smederij Cor Dros vergeleek Teso met andere particuliere bedrijven op Texel. „Als smederij Dros zijn tarieven teveel ver hoogt, komt de gemeenteraad daar dan ook tegen in het geweer?" Wethouder Schilling zei echter dat de vergelijking tussen Dros' Smederij en Teso in dit ge val niet opgaat. En wethouder Klaas Ba rendregt vond dat de vergelijking tussen het verstrekken van subsidie om vier goedkope personenkaartjes mogelijk te maken en het protesteren tegen de jongste tariefswijziging niet deugde. „De differentiatie die Teso toepast bij zijn consumenten heeft niets te maken met het verstrekken van onze subsidie aan Teso." Dirk Terpstra vond de vergelij king met andere particuliere bedrijven op Texel nog in een ander opzicht mank gaan: Dros is niet de enige smederij op Texel en de Texelaars zijn ook niet van Dros' Smederij afhankelijk als ze naar het vasteland willen. Cor Dros meende dat uit de goedkeuring door economi sche zaken blijkt dat het met de jongste tariefswijziging van Teso wel goed zit. Maar Terpstra zei dat die goedkeuring uitsluitend het gevolg is van het rege ringsbeleid. Door extra tariefsverhogin gen toe te staan, voorkomt het ministe rie immers dat het rijk Teso financieel te hulp moet komen. Een paar jeugdige Oosterenders heb ben de politie bekend diverse diefstallen te hebben gepleegd. Dankzij een tip kon de politie de jongens horen in verband met de diefstal van petroleum uit een tank bij het bungalowpark De Toes. Van de vijfhonderd gestolen liters kon 315 li ter worden achterhaald. De jongens be kenden ook een toilettas en andere spul len ter waarde van ƒ310,— uit een bunga low te hebben gestolen. Daar was geen braak voor nodig omdat een raam openstond. De ouders van de jongens zullen gezamenlijk de schade betalen. Tijdens een woensdagochtend ge houden snelheidscontrole in de Dorpsstraat in De Koog werden tien automobilisten aangehouden. Er werden snelheden tussen de 70 en 80 km/u geconstateerd terwijl ter plaatse 50 km/u is toegestaan. Diezelfde maximumsnelheid is geldig op het Schilderend in Den Burg. Toch werden daar woensdagmiddag zes auto mobilisten bekeurd. De snelste hiervan reed 79 km/u. LEVENDE MUZIEK - LEVENDE MUZIEK Zaterdag 14 januari a.s. in De Beerekuil m £j de Noord-Hollandse m S topformatie q lu m LEVENDE MUZIEK - LEVENDE MUZIEKi Telefoon 02220-2346 'H WINKEL VOL IDEEËN!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1