Welzijnsstichting moet in stand blijven Groen kwartsJexels in het harL, vrij veel schade op fexel door storm Raad blijft bij korting Zomerrecreatiewerk Kampioensnachtegaal Fietsendief Openingstijd gewijzigd 's Morgens geopend vanaf 8.30 uur. BAKKERS IJZERHANDEL Collegeplannen afgewezen door raadscommissie Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742, NMB nr 67.34.60.398. De raadscommissie welzijnsbeleid is, uitgezonderd Peter Bakker, van mening dat de gemeenteraad niet terug moet krabbelen wat betreft de f30.000— die men heeft gekort op het zomerrecreatiewerk van de Texelse Sportraad. De discussie over dit onderwerp, donderdagavond, bracht weinig nieuwe inzichten aan het licht en alleen de AROB-rechter kan nu nog beslissen over de toe komst van dit werk. André van der Vliet, voorzitter van de Sportraad, bracht naar voren dat de Stichting de gemeenteraad een brief had geschreven met het voorstel slechts 15 mille te korten naar aanleiding van een eerdere discussie in de commissie welzijnsbeleid. „Toen werd meegedeeld dat we moesten streven naar een af geslankte vorm en meer geld kan er echt niet af of we doen de door de raad ver strekte opdracht geweld aan", aldus Van der Vliet. Uit zijn betoog bleek dat het mobiel team in afgeslankte vorm uit vier in plaats van zeven personen zou bestaan, dan kan een kwart van de acti viteiten buiten de campings worden ge schrapt. Voor de medewerkers zoud bo vendien goedkoop onderdak moeten worden worden gezocht. Hij benadrukte dat de recreatieleiders op de campings maar een fractie van het aantal toeristen bereiken. Lang niet alle campings heb ben zo'n kracht in dienst en toeristen uit hotels, appartementen e.d. willen ook bezig worden gehouden. „Het mobiel team verzorgt voor 75% van alle toe risten activiteiten en als je het team schrapt met deze korting blijft er van dat werk weinig over". Uitzendbureau Van der Vliet zei dat de Sportraad er niets voor voelde alleen uitzendbureau te spelen voor commerciële campings. Mevrouw R. Huitema-Vos (CDA) zei dat de toerist op Texel niet te klagen heeft over activiteiten en zij meende dat men Texel toch vooral bezoekt voor de rust en ruimte. Dit werd tegengesproken door Van der Vliet die zei dat het recreatie- werk landelijk een enorme vlucht had genomen. „De mensen willen vermaakt worden en niet alleen passief. Elke goe de camping heeft momenteel een re creatieleider die een gevarieerd program ma presenteert aan de gasten". Deze op merking was voor Dirk Terpstra reden mee te delen dat de Texelse campings al lemaal een dergelijke kracht in dienst moeten nemen. „Daar hoeven wij niet voor te zorgen. Die bedrijven hebben baat bij deze service". De Recron had de gemeenteraad een brief geschreven waarin werd gepleit voor behoud van het zomerrecreatie werk als „elk weer voorziening". Terpstra twijfelde aan het succes van het werk bij slecht weer maar André van der Vliet sprak dit tegen. „Bij slecht weer is er geen animo voor strandspelen maar voor de rest hebben we meer belangstel ling. Hoe slechter het weer, hoe meer deelnemers". Meer Texelaars Peter Bakker was bereid terug te ko men op het raadsbesluit en de Sportraad nog één jaar f30.000,— te geven. Die mening baseerde hij op het uit gangspunt dat het werk door Texelaars zou moeten worden gerund. Momenteel gebruikt men vooral leerlingen van- sportopleidingen van de vaste wal en Bakker vond dat de Texelse cursus Re creatie Sportleider plaatselijke krachten zou moeten opleveren. „Je moet de cur sisten duidelijk zeven weken werk in het vooruitzicht stellen", aldus de PSP-er die er aan toevoegde dat de huisvestings kosten dan automatisch lager zijn. Die mensen eten en slapen dan thuis. Van der'Vliet was het met Bakker eens maar van de cursisten van vorig jaar bleven er van de 17 deelnemers maar 2 Texelaars over die meehielpen in het recreatie- werk. „Het merendeel vond elders werk en daar kunnen wij natuurlijk niets aan doen". Deze winter wordt weer een dergelijke cursus gegeven maar het vooruitzicht van werk is momenteel niet zo hard te maken, al zullen voormalige cursisten mogelijk werk kunnen vinden op cam pings. Cor Dros, Joop van der Meer, Riet Huitema en Dirk Terpstra bleven bij het raadsbesluit van minder subsidie waarop André van der Vliet meedeelde dat de commissie zich dan binnenkort mag buigen over een nieuwe doelstel ling of opdracht voor de Sportraad. Zo als bekend heeft de Stichting geen zin alleen voor campings recreatiearbeid te verrichten. Een Japanse nachtegaal van het Kotex-lid J. Veltkamp uit Den Burg is tot kampioen uitgeroepen bij de in Breda gehouden Europese kampioenschap pen. De vogel, die 92 punten kreeg, was een overjarige eigen kweek 1981 die uit kwam in de rubriek Open Klasse. Velt kamp zond ook een eigen kweek 1983 zilveroor nachtegaal in. Deze werd twee de in de eigen kweek-klasse met 90 pun ten en derde in de open klasse met 90 punten. Veltkamp kreeg voor deze vo gels tevens een oorkonde wegens .unieke of bijzondere eigen kweek 1983". Zondagmiddag kon de politie een 17-jarige jongen uit Den Burg aanhou den die twee keer een fiets had gesto len. De jongen kreeg een proces verbaal. Telefoon 02220-2346 „Ik mag concluderen dat we eigenlijk niet van inzicht verschillen. Het gaat om technische problemen. Die problemen moeten worden opgelost en over de uitvoering daarvan zijn verschillen merkbaar", zei wethouder Zegers donderdagavond in de vergadering van de commissie welzijnsbeleid. Dat was aan het einde van een langdurige discussie over de eventuele nieuwe structuur van de Welzijnsstichting. Mogelijk dat deze opmerking onderdeel was van het politieke steekspel dat zich gedurende het lange maar geani meerde gesprek aftekende. De conclusie was echter niet terecht. Een meer derheid van de raadsleden wees de collegeplannen af en vond dat burge meester en wethouders eerst duidelijke argumenten op tafel moeten leggen waarom de Welzijnsstichting onder het mes moet. 'NWINKELVOL IDEEËN 1 Een van de hoofdzaken in de discussie was de positie van het personeel van de Welzijnsstichting dat volgens het college beter de gemeenteambtenarenstatus kan krijgen zodat het bestuur van de WZS zich niet meer hoeft bezig te hou den met conflicten rond de CAO-welzijn. „De Stichting heeft het laatste jaar voornamelijk vergaderd over perso neelsproblemen en ik weet van ex- bestuursleden dat het hun neus uit kwam", aldus de wethouder die van me ning was dat het welzijnswerk op Texel ten koste zou kunnen gaan van deze dis cussie. Tekenend was het dat de discus sie in de raadscommissie zich ook toespitste op het personeel, vooral om dat het personeelsbeleid voor het colle ge een belangrijk argument is om het mes in de Stichting te zetten. De wethouder begon met de verkla ring dat het collegevoorstel niets met be tutteling of ondemocratisch handelen te maken heeft. Het college is gewoon van mening dat de Stichting nog beter kan functioneren als het beheer van gebou wen en het personeelsbeleid een ge meentelijke taak wordt. „Er zijn proble men en die willen we oplossen maar ie dereen mag op ons plan reageren. We zijn niet ondemocratisch", aldus Zegers. De problemen rond de salariëring van het personeel van de Stichting was voor de wethouder geen reden een schuldige aan te wijzen. Zowel bestuur als perso neel doen hun best. „Het is gewoon te ingewikkeld. Men komt er niet uit en het komt de werksfeer niet ten goede". Ver der verklaarde de wethouder dat het budgetrecht van de raad over de begro ting van de Stichting beperkt is. Men kan een begrotingswijziging alleen met positief of negatief advies doorsturen naar Gedeputeerde Staten en als het ne gatieve raadsadvies wordt genegeerd draait de gemeente toch voor de kosten op. Wel heeft de raad alles te zeggen over het sociaal-culturëel jaarplan en kan men voorwaarden stellen bij het verle nen van subsidies. „In het ergste geval kun je de kraan dichtdraaien", aldus de wethouder die als groot nadeel van het jaarplan had ervaren dat hij niet kon in grijpen in recente ontwikkelingen. „Als het college vindt dat de jeugdwerkers iets aan alcoholmisbruik moeten doen, moeten we dat vriendelijk vragen aan de sectie jeugd- en jongerenwerk. We kun nen het niet eisen terwijl het misschien op dat moment dringend noodzakelijk is", noemde Zegers als willekeurig voor beeld wat betreft de geringe zeggen schap van het college in welzijnsbeleid. Het toepassen van een volumebeleid (zóveel en voorlopig geen cent subsidie extra) vond de wethouder een gevaarlij ke keuze. „De salarissen stijgen elk jaar en straks zit er door zo'n beleid geen geld meer in de welzijnspot voor activiteiten". Dirk Terpstra van het Pakt vroeg de wethouder of er in het verleden overleg is geweest met de Welzijnsstichting over het inspelen op actuele ontwikkelingen. Zegers antwoordde dat hij zich dat niet kon herinneren maar legde er de nadruk op dat hij formeel niets heeft te vertel len. Terpstra: „Dat is toch geen ramp als het bestuur die actuele ontwikkelingen ook aanpakt. Als u goed overleg pleegt met de Stichting is de kans dat ze dat doen zeer groot. Het zijn toch enthousi aste goedwillende bestuurders die veel vrije tijd in het welzijnswerk steken". Ze gers twijfelde niet aan dat laatste en be nadrukte meerdere malen dat hij dik te vreden was over de inzet van het bestuur en vooral daarom vond hij dat men zich meer moet bezig houden met welzijns werk en minder met personeel en beheer van gebouwen. Als voorbeeld van niet kunnen ingrijpen noemde hij een ouder protest tegen het niet plaatsen van een leerling op de muziekschool omdat er geen tijd voor die lessen is. Meer lesuren „Daar kun je als wethouder niets mee. Ik kan niet zeggen die jongen moet op die school", aldus Zegers die fel re pliek kreeg van Terpstra. „Die vrijwillige bestuurders van de muziekschool heb ben toch ook niet lichtvaardig gehan deld door die leerling af te wijzen. Daar is lang over gepraat. Die mensen willen toch ook het beste. De commissie van toezicht vecht voor beter muziekonder wijs en voor het personeel. Dat is hun taak. Ze vragen niet zomaar om meer lesuren", aldus de Pakt-man die vond Lees verder pagina 2 factie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. jen werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, JsOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Hen, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. tadvertenties, abonnementen, etc.: beveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, joon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. De betonnen voeten van de spanten van deze Romneyloods werden door de wind uit de grond getrokken en ruim een halve meter naar binnen gezet. De schuur op de hoek Pontweg/Van der Sterrweg was ook al geruime tijd niet meer in gebruik. Bij vorige stormen waren al dakplaten van het gebouw ver dwenen. Deze storm, die diverse malen orkaankracht, 32,6 meter per seconde, overschreed (Kustwacht Kijkduin mat als maximum 40 meter per seconde!) maak te het sloopkarwei af. De achtergevel ging in zijn geheel tegen de vlakte en de andere muren staan flink uit het lood. Hier ontstonden overigens geen gevaar lijke situaties voor anderen, het rondvlie gende puin kwam nergens op de weg. Bij garage Kievit aan de Jonkerstraat waaide van een benzinepomp een dek plaat af. De plaat kon weer gemonteerd worden. Bomen Aan de Bosrandweg waaiden een paar bomen omver die de weg versperden. Dit was ook het geval met een omge waaide boom op de hoek van De Zes en de Kogerstraat. Deze obstakels werden opgeruimd en verzaagd door de brand weer, die ook een boom van het Schilde rend weghaalde. Hier bleef de weg vrij. In het bos waaiden zo'n vier- a vijfhon derd bomen om. Op zich is dat volgens de heer A. Kuik van Staatsbosbeheer niet desastreus. In het Texelse bos staan rond een miljoen bomen, maar het geeft veel werk en bovendien zwakke plekken voor de volgende zware storm. Alle we gen en paden zijn inmiddels wel vrijge maakt, maar de veiligheid op veel kleine re wandel- en ruiterpaden wordt nog wel bedreigd door scheefhangende bomen. Paal negen Hoewel rondom paviljoen paal negen weer diverse meters duin verdwenen raakte het bedrijf van J. Vlaming ook nu niet in acute nood. Dit was vooral te danken aan de enorme inspanning van een twintigtal mannen en vrouwen uit Den Hoorn om de duinvoet voor het pa viljoen te voorzien van zandzakken. In middels liggen hier een kleine tiendui zend zakken. Vanaf het strand is duide lijk te zien dat zich een soort pier aan het vormen is, het gebouw staat bijna ge heel voor de lijn die wordt gevormd door de rest van de duinvoet in de omgeving. De duinafslag viel erg mee. In de om geving van paal negen beliep dat een meter of twee, verderop was het minder. Het laagwater zaterdagochtend-gaf aan vankelijk reden tot bezorgdheid, er was zoveel verhoging dat bij hoogwater een meter of twee extra werd verwacht. Dit gebeurde echter niet. De storm die vrijdag en zaterdag met kracht tien tot elf (uitschieters tot lover het eiland trok heeft veel schade aangericht aan gebouwen. De jnneyloods van aannemer Kingma in de Kaskowijk in Den Burg waaide uit (aar. Een dergelijke loods van aannemer Willem Bakker bij „de Krakeling" floor enkele golfplaten. De schuur van de voormalige boerderij „Half- ig"aan de Hoornderweg raakte een deel van de achtergevel en vervolgens n deel van het dak kwijt tijdens het hevigste moment van de storm, zater- jgavond omstreeks tien uur. Een schuur op de hoek van de Van der Sterr- eg en de Pontweg veranderde in een ruïne. Veel dakpannen en golfplaten aaiden van daken af, nogal wat bomen waaiden om en diverse huizen ver ren delen van hun dakgoten of schoorstenen. Persoonlijke ongelukken de in zich voor zover bekend niet voor, wel raakte een bromfietser in de sloot. Vrijdagmiddag raakte door de wind al jn van de gevels van de romneyloods in Kingma los. In de daaropvolgende icht werd ook de andere gevel weg slagen. Zaterdagmiddag werd één int van de loods door een rukwind op- itild, zodat hij volledig los van de grond jvam. De betonnen voeten van de sta- n spanten werden hierbij uit de grond ètrokken. Zaterdagmiddag werd de (andweer gealarmeerd in verband met toestand van het bouwwerk. Aan één int werd de loods vastgezet aan vracht- lagens van de dienst gemeentewerken. Den later de wind draaide en de andere int ook los dreigde te raken werden daar drie shovels opgesteld met hun 'ar men' over het gebouw heen. Kingma was vrijdagmiddag al door de brandweercommandant D. van Wilsum gewaarschuwd dat hij maatregelen moest treffen. Dat is blijkbaar niet ge beurd. Kingma zal een rekening krijgen voor de kosten van het brandweeroptreden De schade aan de andere romney loods viel mee, hier was ook geen hulp van de brandweer nodig. Overigens was hier wel van een flinke portie geluk spra ke, één van de losgeraakte golfplaten werd tegen een huis aan de Beatrixlaan geblazen en kwam daar precies tegen een houten stijl tot stilstand. Daardoor werd hij tegengehouden, anders was de scherpe metalen plaat dwars door de ruit naar binnen gewaaid. Gevel De achtergevel van de schuur van hoeve „Halfweg" aan de Hoornderweg kreeg een zodanige druk van de pal erop staande wind te verduren dat het bo venste deel omviel. Hierdoor kon de wind onder het dak komen, zodat onge veer een derde van de kap, compleet met gordingen wegwaaide en op en over de weg terechtkwamen. Ook stukken steen werden aan muurankers meegenomen. Politie en brandweer konden niets an ders doen dan de weg afzetten en hopen dat de rest van het dak, dat af en toe vervaarlijk op en neer klapperde, het zou houden. Eigenaar-bewoner Ben Gieze was niet thuis en moest worden opgespoord. De schade, die door de verzekering wordt gedekt, wordt geraamd op ƒ60.000,—. Eigenaar Ben Gieze bij zijn zwaar beschadigde boerderijHalfweg".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1