Cjrocn "/wartsjexels in het harL, Gemiddeld 606 Texelaars -werkloos in 1983: 18,9% Toestemming uitbreiding „De Iff* RGD voor Potvis" iUi Nieuwe pogingen voor surfvoorzieningen bij Dijkmanshuizen Leerlingen bouwplaats [ïïTff krijgt vervolg r College wil financiële informatie van Stichting Texelse Schaap Opgevoerd Auto opengebroken Dure toiletten tegen vernieling tefi «J-- -U VVV-deelname aan vakantiebeurs succesvol JONGENS BEKENNEN BOMMELDINGEN dames7 heren- en kinderschoenen tegen zeer lage opruimings- prijzen. Mantje Schoenen BV Nachtelijk doorrijden ALEXIS I Openingstijd gewijzigd 's Morgens geopend vanaf 8.30 uur. BARKER'S IJZERHANDEL 'I 19898e JAARGANG Nr. 9850 t inge tenini duren nings Je ge- ig er TEXELSE Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ianqi Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei y1 Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. 1 Voor advertenties, abonnementen, etc.: )splar: Langeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, le be: telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. VRIJDAG 20 JANUARI 1984 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers ƒ0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25 01.742; NMB nr 67 34.6 Vergelijking van 1983 met de voorgaande jaren op het terrein van de werkloosheid leidt tot de conclusie dat de werkgelegenheid op het eiland blijvend verslechterd is. De gemiddelde werkloosheid over het hele jaar steeg van 1982 tot 1983 met maar liefst 5,3% naar 605 ingeschrevenen (18,9%) bij het arbeidsbureau. Eind december was Texel weer onbetwist koploper in de provincie met een percentage van 24. Het landelijk gemiddelde op dat zelfde moment was 18,3%. Weliswaar zorgde het seizoen er afgelopen jaar voor dat meer mensen aan de slag konden dan in de jaren daarvoor, maar dat verschijnsel is volgens het arbeidsbureau eerder te verklaren uit het feit dat werkgevers die voorheen het hele jaar mensen in dienst hadden nu sei zoenwerkgevers zijn geworden. Er is dus niet meer seizoenwerk, maar min der werk buiten het seizoen. Vergelijking van de jaargemiddelden 1983 en 1980 geeft meer dan een verdriedubbeling: in 1980 was dat gemiddelde nog 5,7%. Zowel bij de mannen als bij de vrou wen groeide de werkloosheid in de cate gorie 'overigen' aanmerkelijk. Het gaat hier om mensen die moeilijk bij een be roepsgroep onder zijn te brengen. inschrijvingen Het arbeidsbureau schreef in 1983 1290 personen in als werkzoekend (774 mannen en 516 vrouwen). Het aantal uit schrijvingen beliep 1209 (732 om 477). Van dit aantal konden 350 mensen via het bureau aan een baan geholpen worden. Eén en ander blijkt uit het jaarover zicht van het arbeidsbureau. Directeur A. Maasdam vreest dat de stijging van de werkloosheid voor een groot deel structureel is, dus dat de verdwenen ar beidsplaatsen niet meer terugkomen. Hij wijst daarbij op de meer dan verdriedub beling in vergelijking met 1980, ook het aantal werklozen in het seizoen. In twee sectoren viel het afgelopen jaar een gunstige ontwikkeling te bespeuren. Bij de mannen nam het aan tal werkloze visserlui af, bij de vrouwen kwam meer werk in de huishoudelijke sector. Verder nam eigenlijk over de hele linie de werkgelegenheid af. Het jaar 1983 liet zich, wat de bouw betreft, lang goed aanzien, maar eind december was opeens een recordaantal van 122 bouwvakkers ingeschreven bij het arbeidsbureau. Eind november wa ren dat er nog maar 95. Een categorie die er zowel bij de man nen als bij de vrouwen ook uitsprong door een betrekkelijk snelle stijging van de werkloosheid is „kantoor/onderwijs", waarin nu 85 mensen geen baan meer hebben tegen 63 eind 1982. Gestadig In de meeste categorieën is een gesta dige, vrij langzame groei te zien. De han del vertoonde het beeld dat buiten het seizoen de werkgelegenheid op peil bleef of zelfs iets toenam, terwijl in het seizoen de stijging van de werkloosheid erg groot was. Wellicht past hier de con clusie dat winkeliers met hun winterstaf het seizoen doordraaide, met alleen de extra hulp van va kan tie werkers. In de horeca steeg de werkloosheid zowel in als buiten het seizoen. In tegen- i stelling tot de winkels, waar dus alleen seizoenwerk verdween, gingen hier dus jaarbanen verloren. Dat is logisch, win kels hebben ook nog een functie voor de eigen bevolking, terwijl dat bij de horeca veel minder is. De werkloosheid in de landbouw is over het hele jaar gezien wat hoger ge weest dan in 1982, maar de laatste twee Het gemeentebestuur zal de Stich ting ,,Het Texelse Schaap" dringend verzoeken een jaarlijkse winst- en verliesrekening op te stellen en deze aan het college voor te leggen. In mei 1982 werd het verzoek gedaan jaarlijks inzage te krijgen in de financiële handel en wandel van de Stichting, vooral omdat de gemeente dezelfde maand een garantiebedrag van ruim 58 mille beschikbaar stelde aan ,,Het Texel se Schaap". De Stichting sprak toen de verwachting uit dat de afzet van lams vlees gunstiger zou verlopen dan aan vankelijk was gepland. Men was bereid eventuele 'overwinst' te gebruiken voor het terugbetalen van het garantiebe drag. Het college heeft echter niets meer vernomen van de Stichting en wil nu de financiële resultaten op een rijtje hebben. maanden van 1983 zijn beter geweest dan in het voorgaande jaar. De metaal handhaaft zich min of meer op het peil dat het hele jaar al gehaald werd, rond de vijftig werkzoekenden. Dat was ho ger dan in 1982 (rond de 33), maar de si tuatie lijkt enigszins tot rust te zijn gekomen. Dinsdag kon de politie op de Stenen plaats een 17-jarige Texelaar aanhouden die zich voortbewoog op een duidelijk opgevoerde brommer. De brommer werd voor nader technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Totaa: orgde vakanties Nu gebleken is dat het stichten van een surfstrand met bijkomende voorzieningen bij de Oostkaap een financieel onhaalbare kaart is, zou de windsurfclub graag zien dat nieu we pogingen worden ondernomen om eenvoudige voorzienigen ten be hoeve van de surfsport van de grond te krijgen bij Dijkmanshuizen. In de woensdagavond gehouden ver gadering van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid liet de heer G. Spanhaak van de windsurfclub blijken hoop te hebben dat er toch wel mogelijkheden zijn bij Dijkmanshuizen, ondanks de afwijzende houding die het Waterschap tot dusver heeft ingeno men. De club zou al tevreden zijn met uitbreiding van de bestaande asfaltglooi- ing waarop dan een semi permanente kleed- en douchevoorziening kan wor den gezet. Het Waterschap heeft zich beroepen op een wet die het verbiedt dat dergelijke voorzieningen op een zee wering worden gezet. Werkgroep blijft In de commissievergadering werd uit gesproken dat de werkgroep die de mo gelijkheden voor surfen bij de Oostkaap heeft onderzocht, niet wordt ontbon den, maar opdracht krijgt nog eens te kijken of er echt geen mogelijkheden zijn bij Dijkmanshuizen. De absolute zeker heid dat plannen bij de Oostkaap onbe- Een Texelse vrouw deed dinsdag aan gifte bij de politie dat haar auto was opengebroken en van binnen vernield. Met een loper werd de linkerportier opengemaakt en onbekenden verniel den de bedrading van de autoradio en enkele knoppen en handels op het dashboard. taalbaar zijn is een goede reden voor die poging. Zoals bekend zou het aanleggen van voorzieningen die nodig zijn om de Oostkaap als surfcentrum geschikt te maken bijna twee miljoen gulden kosten. Alle betrokkenen waren het er over eens dat zo'n uitgave ten behoeve van een betrekkelijk kleine groep surfers belachelijk zou zijn, temeer daar de kans op subsidie nihil is. Het college wil roestvrijstalen wc- potten aanschafen voor het open baar toilet aan de Vismarkt in Den Burg. Deze potten zijn duurder dan de gebruikelijke aardewerk model len maar het gemeentebestuur hoopt dat roestvrijstaal bestand is tegen vandalisme. Het gebeurt herhaaldelijk dat de aar dewerk wc-potten totaal worden ver nield en het college wil een einde maken aan de regelmatige vervanging. Voor de aanschaf en het plaatsen van twee stalen toiletten wordt een bedrag van 78.500,— beschikbaar gesteld. Het college kon kiezen tussen drie modellen maar laat de keuze verder over aan gemeentewerken. Het NIOZ heeft van de Rijksgebouwendienst het groene licht gekregen voor de uitbreiding van het studentenonderkomen „De Potvis". Dat bete kent dat de leerlingenbouwplaats die voor de bouw van acht woningen in Den Hoorn was geschapen een vervolg zal krijgen. Dezelfde leerling bouwvakkers die daar werken zullen ook deze klus onder handen nemen De bouw gaat van start zodra ze in Den Hoorn klaar zijn De beheerder van het NIOZ, E. van Abs, verwacht dat over één a twee maanden met de werkzaamhede begon nen kan worden. Het project bestaat uit twee delen. Er zal een vleugel gebouwd worden waarin voor zestien studenten woonruimte komt. Bovendien zal de hui dige eet- en recreatiezaal flink uitgebreid worden, zodat een aparte eetzaal en een aparte ontspanningsruimte zullen ontstaan. Voor de verbouwing zal één van de bestaande studentenkamers gesloopt worden, zodat er uiteindelik vijftien mensen méér in het gebouw gehuisvest kunnen worden. Van Abs werd op de gedachte ge bracht om voor een leerlingenbouw plaats te ijveren door de begeleiders van een aankomend timmerman die in het kader van het leerlingenstelsel in het NI OZ werkzaam was. ,,Wij werken erg veel met leerlingen. Dat zijn mensen die na hun schooltijd met behoud van uitkering ergens vier dagen per week komen wer ken om zich verder te bekwamen. De vijfde dag gaan ze dan naar de streek school. De Consulent van die timmer man, de heer Van Bakkum, vertelde mij dat hij ook leerlingenbouwplaatsen on der zijn hoede had. Ik wist tot op dat moment nog niet wat dat inhield maar dat heeft hij mij verteld. Later kwam ik eens langs de restauratie van een molen en daar stond een groot bord 'leerlingen bouwplaats' bij. Daar ben ik dus gaan kijken en dat zag er allemaal prima uit". Leuke kanten De uitbreiding, die ongeveer negen ton gaat kosten, biedt de leerlingen veel leerzaams: ,,Er moet gemetseld worden maar er is ook betonwerk, het sanitair is vrij uitgebreid en er komt ook een invali dentoilet en -douche. Het geheel is laag bouw met een plat dak en er moet eerst wat gesloopt worden". De tien leerlingen zullen door dezelfde leermeesters begeleid worden. Onder aannemers zijn de Verenigde Schilders, IBS en CVI. Als de winter niet te streng wordt kan de nieuwbouw in augustus in gebruik worden genomen. Het is de eerste keer dat een NIOZ- bouwobject geheel door Texelse bedrij ven wordt uitgevoerd. i **-. um.iwL.... s. Een gedeelte van de WV-kraam in Utrecht. De deelname van de VVV en vijf Texelse fietsverhuurders aan de va kantiebeurs 1984, die in het jaar beursgebouw in Utrecht werd ge houden, mag succesvol worden ge noemd. De VVV en de rijwielver huurders hadden zich voor deze ge legenheid aangesloten bij de Stich ting Reiswijzer die in een grote stand reklame maakte voor tal van fietsvakanties. (foto Peter Dra!) Een deel van de stand was met behulp van twee marktkramen ingericht door de VVV, aangevuld met enkele rijwielen. Van 11 tot en met 15 januari werd de beurs bezocht door ruim 78.000 mensen en vooral zaterdag liep het storm. De VVV kwam folders tekort en moest een extra wagen folders afleveren bij de ei gen stand en de kraam van het Natio naal Bureau voor Toerisme waarin zoals gebruikelijk ook reklame voor Texel werd gemaakt. Zaterdag vertrekt VVV-personeel naar Dusseldorf voor deelname aan een grote beurs die duurt tot en met 30 januari. Twee jongens van 14 en 15 jaar be kenden woensdagmiddag tegenover de politie zeven valse bommeldin gen te hebben gepleegd, waarvan zes bij het Lager Beroepsonderwijs en één bij TESO. De jongens, leerlin gen van het LBO, werden vrijwel op heterdaad betrapt toen ze woens dagmiddag om 12.33 uur vanuit een telefooncel op de Groeneplaats hun school opbelden met de mededeling dat daar een bom lag. Een Texelse vrouw zag de jongens, waarvan een met een doek om het hoofd en voor de mond, nerveus bezig in de telefooncel en herkende één van de twee als leerling van de LTS. Ze wist van de recente meldingen bij het LBO en bel de de schooldirecteur, die een moment daarvoor de bommelding had aange hoord. De link tussen melding en ver dacht gedrag in een telefooncel was snel gelegd en de school alarmeerde de poli tie die beide leerlingen even later kon aanhouden. De beide jongens hebben als motief opgegeven dat het een makkelijke ma nier was om vrij van school te krijgen, maar uit de verhoren op het politiebu reau bleek ook dat de spanning rond het melden zelf een woordje meesprak. Het idee om de school met deze me dedeling te bellen ontstond naar aanlei ding van een valse bommelding bij TE SO. De politie acht het niet uitgesloten dat nog meer meldingen worden toege geven door deze verdachten, maar in ider geval staat vast dat ze verantwoor delijk zijn voor alle zes LBO-meldingen. De officier van justitie acht het ver grijp zodanig ernstig dat hij de jongens niet na de gebruikelijke zes uur verhoor in vrijheid wilde stellen. Ze moesten voor verder onderzoek beschikbaar blijven en de woensdagnacht in de cel doorbren gen. LBO-directeur N. J. van der Weide heeft de twee jongens in overleg met de inspectie en het bestuur onmiddellijk en voorgoed van school verwijderd. Goede en leuke Hogerstr. 1 - 3 - 5, Den Burg Zo zal de voorgevel van het huisvestingsgebouw er na de uitbreiding, die door Architectenbureau Alkema werd ontworpen, uitzien. Links de kop van de nieuwe woonvleugel. Rechts de nieuwe ontspanningsruimte, die met de oude eetzaal één Isplit level) geheel zal vormen. In de nacht van dinsdag op woens dag werd op de Groeneplaats een geparkeerde auto aangereden waar na de dader geen bekentenis met adres achterliet. De wagen stond geparkeerd op de Groeneplaats, 's nachts van twee tot vijf uur, en de auto is van een Texelse vrouw. Toen de eigenaresse 's morgens vroeg bij de auto kwam bleek de motorkap achter flink gedeukt te zijn. Levende muziek - Levende muziek - Zaterdag 21 januari a.s. in de Beerekuil oj o.l.v. Jan Hartman r- 0 Entree 73,50. N 3 O. E De Beerekuil-bus rijdt oj tussen 22.00-03.00 uur 3 1 voor f2,50 p.p. heen en 5 f2,50 p.p. terug. - >jajzniu apuaAai - >jaizniu apuaAa~] Telefoon 02220 2346 'N WINKEL VOL IDEEËN 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1