Groen 2tmrL-Jéxels in het harL, Verbeten strijd tegen stuifsneeuw IN HET RAADHUIS c Investeringssubsidie gevraagd van gemeente en WST Zwembad bij Eierlandsche Huis? Weer f7500,- van TES0 voor jeugdsporters iMededelingen van B. en ft. Te krappe bocht Fuikendieven gepakt Man overleden in duingebied Het dok van Boom Onderwijsvoorlichting in Den Helder Aanrijding zonder letsel Belangrijke wegen weer open Wijngaarden wil niet in art. 61 commissie Verlichtingscontrole Tussen dijk en duinenrij Stank voor dank LNUAf 38e JAARGANG Nr. 9851 TEXELSE DINSDAG 24 JANUARI 1984 COURANT Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Mans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei 'leijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ior advertenties, abonnementen, etc.: ingeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, [elefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. tel! Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ("17,40 per kwartaal. Losse nummers T0.75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01 742. NMB nr 67.34.60.3 De Vereniging Gemeenschap Eier- land heeft bij de gemeente en de Welzijnsstichting een plan ingediend voor de bouw van een overdekt zwembad bij het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. De vereniging meent voor f361.000— een bad van ongeveer 60 vierkante meter te kun nen realiseren, compleet met dou ches en kleedruimten, filter installaties, etc. Gemeente en WST wordt gevraagd respectievelijk ƒ48.000— en ƒ12.500 bij te dragen in genoemde investering. De vereni ging zal zelf f260.000— betalen. Men heeft dat bedrag in kas omdat het Eierlandsche huis onlangs aan de gemeente is verkocht. De vereniging rekent er op dat de bevolking van De Cocksdorp en Eierland 40 duizend gulden zal willen bijdragen in de fi nanciering van het bad. Het bestuur van de Vereniging Ge meenschap Eierland verwacht het bad met een sluitende exploitatie te kunnen beheren. Middels een enquete heeft men de animo onder de bevolking ge toetst en daar kwam uit dat bijna 200 volwassenen bereid zijn een jaarabonne ment te kopen. Dat abonnement gaat ƒ100,— kosten en de vereniging denkt per jaar ruim 100 kinderkaarten te verko- 1 pen a ƒ70,—. Men wil dagkaarten verko pen voor drie gulden en daarvan zullen 800 per jaar worden verkocht, meent het bestuur van de vereniging. Van de en- quetegetallen heeft men 30% afgetrok ken omdat de zwem-animo na het eerste jaar mogelijk afneemt. Het nieuwtje is er dan af en de vereniging rekent dat de plaatselijke bevolking gemiddeld per jaar 20 mille aan entree zal opbrengen. Ver der denkt men 40 jaarkaarten te verko pen aan tweede huis bezitters e.d. Het schoolzwemmen levert ƒ3000,- op. Behalve de inwoners van De Cocksdorp en Eierland verwacht het bestuur ook animo van Texelaars elders van het ei land en de toeristen in de zomer f6000 aan entree kunnen opbrengen. Badmeester Per jaar rekent de vereniging op ƒ41.390,— aan inkomsten en de exploita tie van het bad gaat f39.475— kosten. Een groot deel van de uitgaven komt op rekening van verwarming, luchtbeheer- sing van het bad en stroomverbruik van de filterinstallaties. Een badmeester en schoonmakers zijn niet in de exploitatie begroting opgenomen. Het huidige be- Ook dit jaar stelt Teso f7500— be schikbaar als tegemoetkoming in de bootkosten die jeugdleden van sportverenigingen maken als zij wedstrijden op het vasteland bezoe ken. Het geld wordt uitgekeerd aan de Sportraad die voor verdere verde ling onder de verenigingen zorgt op basis van het van die zijde opgege ven aantal „jeugdreizen". Voor dit jaar zijn 3988 jeugdreizen begroot, dus minder dan vorig jaar toen het ging om 4390 jeugdreizen. Dat betekent per reis een iets grotere tegemoetkoming. Op deze wijze worden ongeveer de helft van de bootkosten vergoed. Voor de financiële positie van de vereni gingen maakt het grotere bedrag per jeugdreis weinig uit, want het aantal se- niorenreizen naar-het vasteland (die dus niet voor vergoeding in aanmerking ko men) is groter dan vorig jaar. Dat neemt niet weg dat het bestuur van de Sportraad erg blij is dat de grote aandacht voor kostenbesparingen en ef ficiency bij Teso nog niet heeft geleid tot het schrappen of verminderen van deze tegemoetkoming. Daarvoor bestond aanvankelijk vrees, vooral omdat de ver enigingen weinig haast maakten met het opgeven van het aantal voor vergoeding in aanmerking komende jeugdreizen, waaruit Teso best had'kunnen conclude ren dat er niet zoveel behoefte meer was aan de jaarlijkse bijdrage. heerdersechtpaar van het Eierlandsche Huis wil deze taken gratis verrichten en neemt aan dat de horeca-omzet door het bad zal stijgen. Doelmatig Nadat het Eierlandsche Huis verkocht was heeft de vereniging zich lange tijd beraden over de vraag wat met de op brengst van de verkoop te doen. Men was van mening dat een zo breed moge lijke groep van de bevolking in de noord- kop gebruik moest kunnen maken van het zwembad, maar dat de andere acti viteiten in het dorpshuis er niet onder mogen lijden. Een ander uitgangspunt bij de plannenmakerij was dat het op lange termijn geen geld mag kosten en indien mogelijk wil men door de realise ring van het bad het schoolgebruik ver beteren door een leslokaal te verplaatsen naar de voorzijde van het gebouw. Het zwembad krijgt de afmeting 5,5 bij 11,75 meter en in de badruimte wil men ook een klein kleuterbadje maken. Op bijgaande tekening de situatieschets zoals die is ingediend bij het gemeente bestuur. De plannen van de vereniging Gemeenschap Eierland komen donder dagavond ter sprake in de vergadering van de sectie sport, recreatie en licha melijke opvoeding in het raadhuis. Daar na zal de subsidiecommissie een oordeel moeten geven over het plan en ook het gemeentebestuur moet nog bekend ma ken of men 48 mille over heeft voor een dergelijke voorziening in De Cocksdorp. ZWEMBAD kleuter iaouctell jwc (I hekje 'ijhokje kleea.Kleed. Verhuizingen Het komt nog steeds voor dat inwoners die verhuisd zijn, dus ook van het ene Texelse dorp naar het andere, dit niet melden. Via deze rubriek doen wij nog maals een dringend beroep op u om dit wel te doen. Ook voor u is het van be lang dat uw adres op de juiste wijze is geregistreerd. Openstelling gemeentehuis Officieel is het gemeentehuis alleen 's morgens geopend. Iemand die 's mid dags komt wordt als het enigszins kan, en vooral als het gaat om eenvoudige za ken, wel geholpen. Wanneer u echter een bepaalde ambtenaar of over een speciaal onderwerp wilt spreken, bestaat het risico hem/haar niet aan te treffen. Het is beter dan vooraf een af spraak te maken. Het kan zijn dat u door werk of wat dan ook met iemand wilt spreken op een voor u passend tijdstip. Ook in die gevallen is er, na overleg, vrij wel altijd een mogelijkheid zoveel moge lijk aan de wensen tegemoet te komen. Mond- en klauwzeer Enige tijd geleden is in Nederland de besmettelijke veeziekte mond- en klauw zeer geconstateerd. Ter voorkoming van uitbreiding van deze ziekte is door de mi nister van landbouw en visserij het ver voer van herkauwende dieren en varkens van Texel naar het vasteland en van het vasteland naar Texel verboden. Twee personenwagens raakten vrijdag met elkaar in botsing omdat beide bestuurders, een 41-jarige en een 22-jarige Texelaar, een bocht in de Oosterenderweg te krap namen. De wa gens kwamen elkaar tegemoet en liepen bij de aanrijding beiden schade aan het linkervoorspatbord op. In vliegende sneeuwjacht rond middernacht maakten wij deze foto van de gemeentelijke sneeuwschuiver terwijl deze bezig is de splitsing Zevenhuizen-Oosterweg vrij te maken. Twee Texelse jongens, één van 17 en één van 18, hebben de politie bekend di verse malen palingfuiken te hebben ge plaatst, fuiken van anderen te hebben gelicht en fuiken te hebben gestolen. Bij de 17-jarige jongen thuis werden twee gestolen fuiken aangetroffen. De politie heeft het gestolen goed in beslag genomen. Enkele wandelaars ontdekten zon dag bij één van de Horsmeertjes het levenloze lichaam van een 74-jarige inwoner van De Lier, de heer G. J. C. van Os. Zij meldden hun ontdekking bij de wacht van het Dorlein- kazerne, die de politie alarmeerde. Omdat de gerechtelijke lijkschouwer niet direct de doodsoorzaak kon vaststellen is op het lichaam sectie ver richt. Daarbij bleek dat de man niet door een gewelddadige'oorzaak om het leven kwam. De politie vermoedt dat hij een beroerte heeft gehad Er wordt op Texel geen actie gevoerd tegen het dok van Hans Boom in de ha ven van Oudeschild. Het onderzoek naar de mogelijke geluidsbelasting die door het dok in de omgeving wordt veroor zaakt, geschiedt volgens normaal wette lijk voorschrift, zonder dat daarom door één of andere instantie is verzocht. Hans Boom vroeg ons nadrukkelijk op het bo venstaande te wijzen omdat ,,op straat" wordt gedacht dat het geluidsonderzoek het gevolg is van bezwaren die zouden zijn gemaakt door de watersportvereni ging en de werkgroep Landschapszorg. Van een bezwarenprocedure is echter geen sprake. In schouwburg De Kampanje in Den Helder wordt donderdag, vrij dag en zaterdag een informatie markt gehouden voor schoolverla ters van de lagere scholen. Vijfde en zesde klassers en hun ouders kunnen daar terecht voor inlichtingen over de diverse soorten van middelbaar onderwijs in Den Helder en omstreken. Naast de gebruikelijke mavo, havo en atheneum-opleidingen is er op de markt informatie over de streekschool voor land- en tuinbouwonderwijs in Schagen, de LEAO, het Nautisch college, de lager Agrarische school en diverse technische opleidingen waaronder electrotechniek en installatietechniek. De markt is don derdag en vrijdag open van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. Net na het verlaten van de boot raak ten vrijdag een bedrijfswagen en een personenwagen met elkaar in botsing. De personenwagen, bestuurd door een 29-jarige Texelaar, reed op de linkerrij baan en kon niet invoegen. De 33-jarige bestuurder van de bedrijfswagen moest naar links het Molwerk op en verkeerde in de veronderstelling dat de ander ver achter hem reed. Hij ging abrupt naar links, zodat uitwijken niet meer mogelijk was. Beide wagens liepen schade op. De schuifploegen van gemeentewerken en ook van Rijkswaterstaat zijn van gisterochtend 4.30 uur tot 5.00 uur vanmorgen onafgebroken op pad ge weest om de doorgaande routes open tehouden. Vannacht omstreeks 1.00 uur hield het op met sneeuwen en waaien, zodat de routes die na dit tijdstip geveegd werden vrij bleven. De harde oostenwind zorgde ook gisteren voor bijzonder laag water. De veerdienst viel uit van 16.05 tot 18.35 uur. Ernstige ongelukken deden zich niet voor. S. D. Wijngaarden heeft bedankt voor een zetel in de artikel 61 com missie van het dorpshuis in Den Burg. Wijngaarden werd in decem ber door de gemeenteraad gekozen in deze commissie als afgevaardigde van de Welzijnsstichting. De ge meenteraad passeerde daarmee N. Nagtegaal die als eerste op de WST- voordracht stond. In het bestuur van de Welzijnsstich ting wekte het passeren van de eerste man op hun voordracht grote verbazing, maar aanvankelijk leek Wijngaaden ak koord te gaan met de benoeming. Bij na der inzien besloot hij echter voor deze taak te bedanken. Desgevraagd deelde S.D. Wijngaarden mee dat hij niet had verwacht als tweede op de voordracht te worden gekozen door de raad. Boven dien is Wijngaarden later in gesprekken gebleken dat de beheerscommissie van het dorpshuis bijzonder gesteld is op de inspanningen van Nagtegaal. ,,De huidige beheerscommissie is dik tevreden over het werk van Nagtegaal. Hij was altijd de kurk waarop de com missie dreef", aldus Wijngaarden die als belangrijkste motief opgeeft dat hij de aanvankelijke bedoelingen van de artikel 61 commissie, N. Nagtegaal behouden voor dit werk, niet wil doorkruisen. De beheerscommissie heeft een brief aan de Welzijnsstichting geschreven waarin wordt verzocht met een nieuwe voor dracht al het mogelijke te doen om Nag tegaal door de raad benoemd te krijgen. Het bedanken van Wijngaarden komt morgenavond ter sprake in de bestuurs vergadering van de Welzijnsstichting. Het werken met de sneeuwschuif werd flink belemmerd door de barre om standigheden. De stuifsneeuw gierde over het land en vooral als de wagen te gen de wind in moest was het zicht re gelmatig bijzonder slecht. Dan ontstaat namelijk het effect dat sneeuwhopen die door de schuif opgeworpen worden te gen de lampen en eventueel tegen de voorruit waaien. Dat levert een moment van absolute „blindheid" op, maar door de gelukkige omstandigheid dat de Texelse automobilisten zo verstandig waren om thuis te blijven, leidde dit niet tot ongelukken. Een rit met de sneeuw schuif geeft de inzittenden een duidelijk beeld van waar de stuifsneeuw zich op kan hopen. Dat is aan de luwe kant van obstakels als gebouwen en tuinwallen. De wind kwam uit het oosten zodat vooral noord-zuid lopende wegen (de huizen hebben de luwe kant aan het westen, op de weg dus) als bijvoorbeeld Zevenhuizen bij Oosterend vrijwel on middellijk nadat de schuifploeg is ge weest weer volstuiven. Dat bleek op de terugweg, waar soms plekken die twin tig minuten eerder sneeuwvrij waren ge maakt weer grote sneeuwduinen vertoonden. Dat aan het op de weg zijn tijdens dit weer risico's zijn verbonden bleek van nacht wel toen een schuifploeg door het slechte zicht in polder Eierland van de weg in de berm raakte. Gelukkig gebeur de dat vlak bij het landbouwmechanisa- tiebedrijf van Bonne zodat een trekker zeer snel voorhanden was. Alle belangrijke verbindingswegen waren bij het ter per perse gaan van deze krant open, maar dat kan niet gezegd worden van de kleine weggetjes in het polderland. Het zal nog wel even duren voordat het hele Texelse wegennet weer sneeuwvrij zal zijn. Evenals zondag (zie het verslag elders in deze krant) vielen gisteren een paar boten uit door extreem laag water. De grootste verlaging was 1 meter en 88 centimeter. Hierdoor kon de boot van 16.05 uur niet vertrekken. Pas om 18.35 Bij een verlichtingscontrole die don derdag bij de uitvalswegen van Den Burg werd gehouden deelde de politie elf bekeuringen uit aan fietsers, één aan een automobilist en diverse waarschu wingen werden gegeven. uur kon de Marsdiep de haven van Texel weer uit. Geen van de wachtende auto's hoefde te blijven staan. In Den Helder kon slechts één auto niet mee. Dit zal mede te danken zijn geweest aar. de waarschuwing die Teso via de radio had laten omroepen. Omstreeks 15.30 uur werd meegedeeld dat de boot naar ver wachting van 16.00 tot 18.00 uur zou uitvallen. Vandaag zijn bij laag water geen proble men meer te verwachten. Het tij van vanmorgen is normaal geweest, de veer dienst kon ongehinderd doorgaan. door Klaas Bonne In de oude vismarkt op het plein In 't luwtje van de toren Verdienden zij bij hoge nood Dag in, dag uit hun sporen Zij deden altijd trouw hun plicht Voor Texelaars en gasten Zij leverden nooit commentaar Als iemand naar hen plaste Zij keken nooit naar rang of stand Hoeveelheid of gehalte Gaven het geschaad milieu Steeds opnieuw gestalte Zij wezen nimmer op de tijd Als iemand woog of wikte Verweten nooit de drinkebroer Dat hij onzorgvuldig mikte Zij stonden keurig zij aan zij Geen strijd om de klandizie De deur beschermde koning klant Voor ongewenste visie Toch was er voor hun slaags gedrag Geen eerbied of waardering Het vandalisme trok hieruit Nooit een oprechte lering Misschien ligt hier een mooie taak Voor onze psychologe Opdat 't gedrag van Jan publiek Ten goede wordt gebogen Maar ons geacht college heeft Inmiddels al besloten Dat de zo vertrouwde pot Nu voortaan wordt gegoten Straks staan ze daar dan kil en koud Met een kop van staal of ijzer Wordt het mensdom aan de top Dan nooit een beetje wijzer?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1