Cjroen <2wartsjexels in het karL, Raadsfracties naar Den Haag voor veerdienst m kustafslag 'olitiek café is op de goede weg Setaalt fiscus helft tan het TESO-kaartje? Bestuur WST unaniem achter Nagtegaal Voordracht leden indicatiecommissie ;ing ;el m s in de Beerekuil Stanpin Blues Band i Comedia de la Nioz met Brecht in Den Burg Fout in gedicht Jaarvergadering uitgesteld JARI 195 JAARGANG Nr. 9852 i ken be- g van 10 van de i Hoorn van arti- e van de De Kre ngen te actie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. van deen werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, s Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei iet spe-den, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. de wa-f advertenties, abonnementen, etc.: irjn een 3eveld Ro°V B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, jen van'00"(02220) 2741- na 18 00 uur 4881 fEXELSE VRIJDAG 27 JANUARI 1984 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal. Losse nummers f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. noemd, ster, ,75 !,75 Vertegenwoordigers van alle fracties uit de Texelse gemeen- raad zullen binnenkort naar Den Haag gaan om daar te praten et de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat. Ze Hen aandringen op spoedige afhandeling van de nota Zoute iren en tevens vragen om maatregelen tegen de kustafslag. it besluit om tot deze vorm van „lobbie" over te gaan viel aandagavaond tijdens een besloten gesprek tussen de adsleden die zitting hebben in de raadscommissie voor ruim- lijk en huisvestingsbeleid en de actiegroep Jaarabonnement. Gehoopt wordt dat het verder af- ndelen van de Nota Zoute Veren leiden tot een lager veertarief or eilandbewoners en wel door ddel van extra overheidssubsidie, n extra stootje is blijkbaar nodig int de thans zittende regering lijkt weinig voor te voelen op grond n de nota tariefsverlagingen mo- lijk te maken. Wel blijkt er animo zijn om de tarieven van de gesub- lieerde veerdiensten, die thans ;l goedkoper zijn dan de Texelse ot, aanzienlijk op te trekken. Het initiatief om met de kamerleden in n Haag te gaan praten werd dinsda- vond bekend gemaakt door Dirk Terpstra tijdens het politiek café dat in De Twaalf Balcken werd gehouden. Terpstra maakte met Joop van der Meer (VVD), Peter bakker (PSP) en Gelein Jansen (CDA) deel uit van een forum dat meningen gaf over de Teso-tarieven en de pogingen om deze lager te krijgen. Er werd geanimeerd over dit thema ge praat waarbij ook de cafébezoekers zich niet onbetuigd lieten. Geslaagd Mede door de „geleide" aanpak en de objectieve leiding van de discussie door Niek van der Heijden, werd dit tweede politieke café een succes. Wel vonden velen dat een ander onderwerp gekozen had moeten worden dan de reeds „uit- y.Logiesverstrekkers die bang zijn dat het toerisme te lijden heeft on- I;r de stijgende Teso-tarieven, zouden voortaan het bootkaartje van lm gasten zelf kunnen betalen. Deze kosten zouden ze slechts ge- meltelijk behoeven door te berekenen in de prijzen die zij aan hun listen in rekening brengen want het gaat hier om onkosten die aftrek- war zijn voor de belastingen. Als de Texelse verhuurders op grote 1 -haai aldus te werk zouden gaan, zou de concurrentiepositie van Ixel a/s vakantieoord sterk verbeteren." I Dit idee werd aan het slot van het poli- lik café van dinsdagavond geopperd lior Henk Vink uit Den Burg. Hij zag lit als een onmiddellijk in te voeren mo- lilijkheid om met name het vakantiebe- lek in voor- en naseizoen (waarbij in Irband met de korte verblijfsduur de liotkosten een naar verhouding grote II spelen) te bevorderen. Het idee is l'erigens niet nieuw. In kringen van li/V en anderen die met recreatie heb- lin te maken is ook wel eens aan deze logelijkheid gedacht maar het is nooit l> brede schaal onder de aandacht ge- lacht en slechts een enkele verhuurder list deze methode als klantenbinding of Ikkertje toe. Wij informeerden bij de Inspectie van li belastingen in Den Helder waar men ■is vertelde dat bedrijfsmatige verhuur- Isrs (dus degenen die het exploiteren lan een hotel, bungalowpark, pension, ftpartementen, camping, e;.d. als Hoofdberoep uitoefenen) de bootkosten fcn hun gasten kunnen vergoeden en Jat geld voor de belasting mogen aftrek- fe'n. Moeilijker ligt het bij mensen die lo- ■jes met ontbijt verstrekken als bijver dienste of degenen die hun huis gemeu bileerd verhuren, want dan wordt door- jaans gewerkt met vaste onkostenper- jentagen die bij het invullen van het jangifteformulier in mindering mogen l'orden gebracht, maar als men daarbij lannemelijk kan maken dat er als gevolg an de bootkostenvergoeding veel hoge- p kosten zijn kunnen die misschien ook 'el worden afgetrokken. Voor de betrokken verhuurder paakt het allemaal echter niets uit. ÊVENDE MUZIEK - LEVENDE MUZIEK 0 Zaterdag 28 januari a.s. m n vanaf 22.00 uur EVENDE MUZIEK - LEVENDE MUZIEK Hij betaalt weliswaar minder be lasting omdat de bootkosten van zijn inkomsten worden afgetrokken, maar dat zou hij ook bereiken door zijn huurprijzen met hetzelfde be drag te verminderen. Tegenover de bootkostenvergoeding moet dus een huurprijsverhoging staan van dezelf de omvang en dat is een vorm van misleiding. Tenzij men een dergelijke stunt (die mogelijk meer aandacht trekt dan gewone huurprijskorting) onderdeel wil laten zijn van een prij- zenactie waarbij de toeristen werke lijk voordeliger uit zijn. gekauwde" veerdienst waar in de loop der jaren iedereen reeds al het mogelijke over heeft gezegd. Dat neemt niet weg dat de Partij van de Arbeid met zijn poli tiek café op de goede weg is en alle re den heeft om het elke maand te herha len. De redactie van de Texelse Courant heeft toegezegd steeds een forumleider te zullen leveren onder de nadrukkelijke voorwaarde dat telkens wordt gezorgd voor een „veelkleurig" politiek gezel schap. De belangstelling was dinsdaga vond veel groter dan in november, toen het politiek café voor de eerste keer werd gehouden. De drukte zal nog toenemen als de discussie nog levendiger en ver rassender wordt. Dat kan door forumle den niet alleen te zoeken in kringen van raadsleden maar ook andere betrokke nen erbij te halen, die vaak een heel ei gen, originele visie op de problematiek hebben, ontleend aan eigen ervaringen in de praktijk. Op die manier ontstaat een wisselwerking die niet alleen leuk is yoor de cafébezoekers maar waar de lo kale volksvertegenwoordigers ook wat aan hebben. Zulke mensen komen ech ter niet vanzelf. Die moeten tijdig wor den benaderd en op tactische wijze over de drempel worden geholpen, zoals dat ook gebeurt bij sommige succesvolle praatprogramma's op de televisie die als gevolg van het verrassende en soms zelfs sensationele karakter een enorme kijkdichtheid hebben. Het zou geen kwaad kunnen zich niet te beperken tot één thema, zoals dinsdagavond gebeur de maar er meer onderwerpen bij te be trekken en tevens gelegenheid te bieden dat het publiek tevoren of op de avond zelf met „eigen" onderwerpen komt. 4 Vaarten kaart Forumleider Van der Heijden begon met het geven van een overzicht van wat er de laatste maanden in de plaatselijke politiek te doen is geweest rond de Teso- tarieven. Belangrijkste feit was het raadsbesluit om ruim f75.000,— be schikbaar te stellen waardoor de Texe laars vier keer per jaar voor ongeveer half geld met de boot mee kunnen. De linkse fracties in de raad stemden tegen dit voorstel omdat ze het „volksverlakkerij" vonden. Het goedkope kaartje moet niet door de gemeente, dus de Texelaars zelf, worden betaald maar door het rijk, dus door alle Nederlanders. Want de Texe laars betalen ook mee (ƒ3,50 per per soon per jaar) aan het goedkope kaartje voor de Zeeuwse veren. Dirk Terpstra vertelde dinsdagavond over de jarenlange strijd die „zijn" actie groep Jaarabonnement reeds voert om tot een lager veertarief voor Texelaars te komen. De door de vorige regering uit gebrachte Nota Zoute Veren wekte enige hoop. Minister en kamer waren het er over eens dat de afhankelijkheid van de eilandbewoners van hun veerdiensten Het forum achter de tafel. zou moeten blijken uit een gereduceerd- tarief. De minister zegde overleg met provincies en gemeenten toe en wilde ook op ambtelijk niveau tot over eenstemming komen, maar na twee jaar is daar nog niets van terecht gekomen. „Zeevalkings opvolger Neelie Smit- Kroes schijnt andere besognes te heb ben. Ze doet haast niets met de nota en wil alleen maar denken aan opwaartse wijzigingen van veertarieven, die nu laag zijn. De tarieven voor Ameland en Schiermonnikoog wil ze 250% verhogen." Voorzet Joop van der Meer betuigde zijn in stemming met de huidige particuliere structuur van Teso, maar vond wel dat de overheid de tekorten van de onderne ming moet dragen om de tarieven bin nen de perken te houden. Hij beschouw de de goedkope vier vaartenkaart waar toe de gemeenteraad nu heeft besloten als een goede voorzet bij de onderhan delingen die dat moeten bewerkstelligen. Van der Meer vond ook dat de discussie en besluitvorming naar aanleiding van de nota Zoute Veren niet langer mag worden uitgesteld, en ging dus akkoord met de actie in Den Haag. Gelein Jansen vond dat Texel niet alleen naar Den Haag moet, maar ook de sta tenfracties (dus het provinciaal bestuur; op deze wijze moet benaderen. Dirk Terpstra zei het onbegrijpelijk te vinden dat raadsleden die wel een goed koop bootkaartje voor de Texelaars wil len, toch in de afgelopen raadsvergade ring geen steun hebben gegeven aan de Pakt-motie waarin de jongste tariefsver hogingen van Teso (waarbij het verschil tussen „Texelse" en gewone tarieven kleiner werd) werden afgewezen. De toneelgroep Comedia de la Nioz speelt zaterdag 4 februari vier éénakters van Bertold Brecht. Voor de pauze zullen op het toneel van De Lindeboom „Het kruis van krijt", „De spion" en „Werkverschaffing" te zien zijn. Na de pauze zal de klucht „Burgermansbruiloft" wor den opgevoerd. Dat laatste stuk was voor de Nioz- mensen het belangrijkste. Omdat dit niet langer dan één uur duurt, werd besloten het programma uit te breiden met drie éénakters uit de serie „Angst en ellende in het derde rijk". De burgermansbruiloft werd geschre ven in 1919/1920. Brecht, die bekend staat als een sterk sociaal bewogen schrijver die wars is van burgerlijkheid, geeft hier zijn beeld van een bruidsdiner bij vreselijk burgerlijke mensen. De drie andere stukken werden ge schreven in 1938 toen de schrijver allang uit Hitler-Duitsland gevlucht was. Op deze stukjes is de term „klucht" bepaald niet van toepassing. Brecht staat bekend als toneelvernieu wer, die de theaterpraktijk door en door kende. Zijn stukken zijn voor publiek en spelers niet makkelijk. Bij voorgaande voorstellingen heeft de Nioz-toneelgroep er echter blijk van gegeven in staat te zijn dergelijke zware kost naar behoren te kunnen verteren. De voorstelling begint om 20.15 uur, de zaal gaat een half uur eerder open. Kaarten, die fl kosten (CJP ƒ5,— zijn te verkrijgen op het adres Wilsterstraat 56 in Den Burg (02220-4394), bij het Nioz en aan de zaal. In het gedicht van Klaas Bonne in de vorige krant is een fout geslopen. „Wordt het mensdom aan de top, dan nooit een beetje wijzer", luidde de laatste zin. In plaats van „top" had er „bak" moeten staan. Bonne is bang dat hij de indruk heeft gewekt het gemeen tebestuur iets te willen verwijten en dat was nu juist niet zijn bedoeling. De jaarvergadering van de afdeling De Cocksdorp-Eierland moest maandag wegens de sneeuwstorm worden uit gesteld. De vergadering wordt nu ge houden op maandagavond 30 januari in het Eierlandsche Huis, aanvang 20.00 Lees verder pagina 2 Het bestuur van de Welzijnsstichting besloot woensdagavond eenstem mig dat op de nieuwe voordracht voor de artikel 61 commissie die het dorps huis moet besturen slechts één kandidaat van de stichting zal prijken: Nico Nagtegaal. Zoals bekend besloot de gemeenteraad van een eerdere voor dracht nummer twee, S. D. Wijngaarden, te benoemen. Nagtegaal stond op die voordracht nummer één. Na aanvankelijk bereidwillig te zijn geweest besloot Wijngaarden zich terug te trekken ten gunste van Nagtegaal. Dit werd vooral veroorzaakt door het standpunt dat de leden van de huidige beheerscommissie uitdroegen. Zij be schouwden Nagtegaal als de kurk waar op het bestuur zal drijven, omdat in de beheerscommissie ook al zo is. De voor zitter van de Welzijnsstichting, Cees Hoogerheide, las woensdagavond een brief van de beheerscommissie voor waarin dat standpunt nog eens bena drukt werd. Nagtegaal zelf stelde boven dien dat als hij niet als enige op de nieu we voordracht zou komen hij zich terug zou trekken. Vanaf de publieke tribune deelde Lex Kaper mee dat zeker de helft van de beheerscommissie dan ook zou aftreden. Nagtegaal had van diverse raadsleden vernomen dat het niet ver plicht is twee kandidaten naar voren te brengen. Wethouder P. A. Zegers bea amde dat, maar gaf het advies dat toch te doen: „De raadsleden hebben het recht te kiezen wie zij het beste vinden." Hij vermocht echter niet het bestuur van de Welzijnsstichting te overtuigen. Nie mand wilde zich als tweede kandidaat beschikbaar stellen, zodat automatisch Nagtegaal de enige op de voordracht is geworden. svc Het bezwaar van sportvereniging De Cocksdorp tegen het wijzigen van de subsidieverordening kon door het bestuur van de WST niet anders dan on gegrond worden verklaard. Met het wij zigen van die verordening is het principe verdwenen dat sportverenigingen met beroepskrachten in dienst minder gekort zullen worden.dan anderen. Bovendien NICO NAGTEGAAL Niet meer te vermijden? zijn de kortingspercentages voor de sport gelijkgeschakeld met die van de andere verenigingen. Dat komt on gunstig uit voor de sportverenigingen. Hoogerheide: „Wij zijn als bestuur ach ter die wijziging van de verordening gaan staan. We kunnen dus nu niets an ders dan ongegrond verklaren." Dat be aamde de rest van het bestuur. Zegers wist te vertellen dat tijdens een extra vergadering van de raadscommissie wel zijn het bezwaar van SVC aan de orde zal worden gesteld. Deze vergadering is gepland op 2 februari. Afgezien van de ANBO-afdeling (Algemene Nederlandse Bond voor Oude ren) hebben alle instanties die daarom gevraagd waren hun voordracht in- gelverd met kandidaten voor de Texelse indicatiecommissie voor bejaarden huizen. Het voorstel van de ANBO komt over enkele weken. Het college gaat met de voordracht akkoord. De bond heeft er geen bezwaar tegen dat zij voor de eerste periode van vier jaar alleen een plaatsvervangend lid voordraagt, vanwege de spoedeisendheid die aan de installatie is verbonden. De commissie had namelijk 1 januari al met haar werk moe ten beginnen. Als vertegenwoordigster van de bejaarden zal in die eerste periode dan mevrouw M. Wagener van de Regionale Stichting Welzijn Ouderen optreden. Diezelfde instelling levert ook de secretaris: bejaardenwerken Nico Nagtegaal. Als arts is voorgedragen de gemeente-arts J. P. van Rossum. De heer Van Rossum denkt dit werk binnen de 15 uur per week waarvoor hij is aangesteld te kunnen volbrengen, dat vereist echter wel herziening van zijn instructie. Als maatschappelijk werkster van de sociale dienst zijn respectievelijk als lid en plaatsvervangend lid voor de com missie voorgedragen de dames E. Bakker-Boerhorst en T. Leenders. Door het Groe ne Kruis zijn voorgedragen de dames M. Th.'Groothuis-Zijlstra en H. A. M. van Karsen-Schilder. Namens de Stichting voor Gezinsverzorging en Bejaardenhulp staan de dames N. Schuijl-Smit en C. de Kruijff-Verhaaren als lid en plaatsvervan gend lid op de voordracht. De commissieleden zullen worden uitgenodigd om aan het college een voorzitter voor te stejlen. De installatie van de leden zal waarschijnlijk volgende week door wethouder P. A. Zegers worden uitgevoerd. ANBO Bij de voorzitter van het regiobestuur van de ANBO, Jurr. Beumkes heerst enig ongenoegen over de huidige gang van zaken: „We vinden het jammer dat er niet wat ouderen in de commissie zitten. Bovendien heb ik persoonlijk wat moeite met de benoeming van Nico Nagtegaal als secretaris zonder stem. Ik zou liever zien dat daar iemand kwam te zitten die meer ervaring heeft in een ambt waarbij absolute geheimhouding is vereist. Dat betekent overigens niet dat ik Nagtegaal niet ver trouw, ik kijk niet naar de man maar naar het functioneren". Volgens Beumkes zijn de mensen van zijn bond zich nog over de situatie aan het beraden, reden waarom er nog geen voordracht van hem is geweest. Volgens Zegers maakt het bezwaar van de ANBO overigens niet zo gek veel uit: „Deze commissie is langs democratische weg tot stand gekomen en als de ANBO een bejaarde had voorgedragen had die gro te kans gemaakt erin te komen. We gaan nu door, er moet hoognodig weer geïndi ceerd worden."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1