1 Ju „rechtvaardige" contributie oor middenstandsleden VVV Cjrocn 2warL-Jexels in het harL, Wierschuur bij Maritiem museum in Oudeschild atuurmonumenten wint oger beroep tegen èxelse pierenstekers Nieuwe topografische kaart van Texel in aantocht Sleutels en sloten ontvreemd bij Bosch en Zee Paviljoenhouders verliezen hoger beroep Opvallend rijgedrag Arbeidsbureau alleen nog 's morgens open NUARl ^JAARGANG Nr. 9853 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. |n werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266. jOosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei jen. Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jadvertenties, abonnementen, etc.: Leid De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, jon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. DINSDAG 31 JANUARI 1984 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. lp de woensdag a.s. te houden al- nene ledenvergadering van de V Texel zal het nieuwe systeem ir de bepaling van de lidmaat- lapsgelden worden vastgesteld, jrde logiesverstrekkers verandert (afgezien van een trendmatige hoging van het beddengeld) ts, maar de middenstandsleden jgen te maken met „aanslagen" worden opgelegd volgens vaste fmen. Tot dusver was er wat de ddenstandsbijdragen betreft van jn enkel systeem sprake. Er werd jmaar" een bedrag geheven, arbij nauwelijks rekening werd louden met de aard van het be- f, de betrokkenheid bij het toe- me en de vestigingsplaats. Met gevolg dat de diverse bijdragen gemotiveerd uiteenliepen. Het nieuwe systeem, dat met terug- jrkende kracht per 1 januari van kracht jrdt, bepaalt de bijdrage aan de hand ji drie factoren: het aantal perso- èlsieden, de bedrijfstak en de situe- g op het eiland. Een bedrijf met 0-2 rsoneelsleden (de eigenaar en eventu- j meewerkende vrouw en kinderen prden niet meegerekend) betaalt 00,—. Bij 3-5 personeelsleden wordt 50,- betaald; bij 6-8 personeelsleden DO,— bij 9-11 personeelsleden ƒ850,— bij 12 of meer personeelsleden D00,Heeft een bedrijf één of twee jstigingen dan wordt per vestiging de jdrage vastgesteld. Bij drie en meer Stigingen wordt alsvolgt berekend: jee vestigingen a ƒ300,— totaal vier jrsoneelsleden) en een toeslag van 5,- per personeelslid over de rest van jt aantal personeelsleden. Part time achten en seizoenkrachten worden als [3 personeelslid beschouwd. Toeslagen en kortingen De aldus ontstane bedragen krijgen in toeslag of een korting die afhankelijk De Vereniging tot Behoud van Na- jurmonumenten heeft het hoger eroep voor het Amsterdams ge- ïchtshof gewonnen. De vier pie- ïnstekers bevinden zich juridisch ezien op verboden grondgebied als ehun vak uitoefenen achter de dro- e Schorren. De pierenstekers Maarten Boon, Roel n Hans Veldman en Martin van de Wer- ezijn door het gerechtshof ook veroor- eeld de proceskosten te betalen. Dat bedrag komt naast de eerder ge- onniste bedragen van de kantonrechter i Den Helder. De Texelaars verschijnen 'innenkort weer voor de rechter in Den leider en per overtreding, het betreden an het natuurgebied, kan dan maximaal ijfhonderd gulden worden geeist. De 'orige maal werden gemiddeld tien over redingen ten laste gelegd en dat leverde 'oor iedere beroepssteker een totale vor- lering van ƒ1000,— op. Binnenkort verschijnt een nieuwe to pografische kaart van Texel. De Topogra fische Dienst in Delft is met de laatste voorbereidingen bezig. De kaart zal waarschijnlijk in maart in de handel ko men en dan ƒ12,50 kosten. De thans nog in omloop zijnde topografische kaart is twaalf jaar oud. Er hebben zich sinds dien belangrijke veranderingen voorge daan in het terrein, onder andere als ge volg van de dijkverzwaring en de uitbrei ding van de diverse dorpen. De luchtfo to's waarop de nieuwe kaart is geba seerd zijn vorig jaar gemaakt. De topo grafische kaart van Texel is de meest ge detailleerde landkaart die verkrijgbaar is. Zelfs tuinwallen, kolken, sloten en vrijstaande huizen zijn er op aangege ven. Verwacht wordt dat de kaart voor namelijk op Texel zelf zal worden ge kocht. Particulieren en wederverkopers die er belangstelling voor hebben kun- nen zich nu al in verbinding stellen met de VVV. Aan de hand daarvan kan wor den bepaald hoe groot de oplaag van de eerste druk van de kaart moet worden. is van de bedrijfstak. De bedoeling is dat bedrijven die naar verhouding veel profijt hebben van het vreemdelingenverkeer méér betalen. Voor banken wordt de heffing verdubbeld, voor cafés en restaurants, foodbedrijven en vrije be roepen blijft de heffing gelijk. Bij non foodbedrijven en bij toeristische dienst verlening geldt een korting van 25% en de overige dienstverlening heeft een kor ting van 50%. Toeslagen en kortingen worden ook toegepast om tegemoet te komen aan het feit dat het toeristische profijt van een bedrijf ook afhankelijk is van de plaats op het eiland. Bedrijven in de toe ristencentra De Koog en Den Burg ge nieten geen korting; bedrijven in De Cocksdorp en Oudeschild krijgen 25% korting en in de overige dorpen geldt een korting van 50%. Om het nog duidelijker te maken geeft de VVV de volgende voorbeelden: 1. Een kledingzaak in Den Burg met 2 vaste personeelsleden en 2 seizoen krachten: 2 personeelsleden 2 sei zoenkrachten - 2 2/3 personeelsle den ƒ300,— Non-foodbedrijf 75% van 300,— ƒ225,— Vestiging in Den Burg 100% van ƒ225,— Definitie ve bijdrage ƒ225,—. 2. Een supermarkt in De Cocksdorp met 2 vaste personeelsleden en 4 seizoen krachten: 2 personeelsleden 4 sei zoenkrachten 3 1/3 personeelsle den ƒ550,— Foodbedrijf 100% van ƒ550,— ƒ550,— Vestiging in De Cocksdorp 75% van ƒ550,—. Defini- tieve. bijdrage ƒ412,50. 3. Een tankstation in Oosterend zonder vast personeel met 1 seizoenkracht: 0 personeelsleden 1 seizoenkracht: 1/3 personeelslid ƒ300,— Overige dienstverlening 50% van ƒ300,— ƒ150,— Vestiging in Oosterend 50% van ƒ150,—. Definitieve bijdrage ƒ75,—. Werving Het nieuwe contributiesysteem voor middenstanders is uitgedacht door een commissie, bestaande uit de heren R. Veenstra, J. W. Dekker, H. Segers, H. Bakker en W. Eelman. Het bestuur is er inmiddels mee akkoord gegaan en stelt de leden voor dit ook te doen. Nu het nieuwe systeem van kracht wordt zal de VVV zich tevens inspannen om onder middenstanders maar ook on der andere particulieren leden te wer ven. „We hopen dat meer mensen zul len inzien dat de VVV belangrijk werk doet, niet alleen voor de logiesverstrek kers en de winkeliers die veel toeristen als klant hebben, maar ook voor andere Texelaars. Veel voorzieningen op het ei land waar iedereen van gebruikt maakt hebben we te danken aan de toeristi sche ontwikkeling. In stand houden en uitbreiden van de toeristische bedrijvig heid is daarom voor iedereen belangrijk. We zullen daarom ook niet verhurende particulieren, visserijbedrijven en agrari sche bedrijven benaderen", aldus direc teur J. W. Dekker. Nodig De VVV heeft extra inkomsten hard nodig om propaganda te kunnen blijven voeren. De lidmaatschapsgelden kun nen slechts beperkt worden opgetrok ken, niet alleen omdat slechts een kleine trend van overheidswege is toegstaan, maar vooral omdat hogere contributie tot vertrek van leden zal leiden. De VVV heeft momenteel 850 leden; jaren gele den waren het er meer dan duizend. Op de vergadering van woensdag (te houden in hotel De Lindeboom) aan vang 20.00 uur, komt ook een statuten wijziging aan de orde. Naast een aantal De Firma Kuiper uit Nunspeet deed maandag aangifte bij de politie van diefstal van 27 sloten en bijbehorende sleutels, 9 andere sleutels en 27 sluitin gen en een speciale tang. De sleutels en sloten zijn vermoedelijk al in december gestolen uit een appartement van Bosch en Zee, het appartementencentrum in aanbouw van Jarino. Het hang- en sluit werk had een waarde van ƒ1782,—. wijzigingen van gering of redactioneel belang, wordt vastgelegd dat het boek jaar van de VVV gelijk is aan het kalen derjaar. Verder komt er verandering in het systeem dat bij bestuursverkiezing wordt toegepast. De leden kiezen straks alleen bestuursleden en de functies wor den onderling verdeeld, zoals ook bij an dere verenigingen gebruikelijk is. Tot dusver wordt de voorzitter ook door de leden gekozen. De op de vergadering betrekking heb bende stukken (begroting, contributie wijziging en statutenwijziging) liggen vanaf heden voor ieder ter inzage op het VVV bureau aan de Groeneplaats in Den Burg. Het Amsterdams Gerechtshof heeft Staatsbosbeheer in het gelijk gesteld in het hoger b^rssp aat was aangespannen door de strandpavil joenhouders die in november vorig jaar hun bedrijf moesten afbreken. Het hoger beroep werd ingesteld na dat tijdens een kort geding in mei vorig jaar, een compromis werd bereikt tussen de Staat der Nederlanden en paviljoen exploitanten. Het compromis hield in dat men in het najaar moest afbreken maar dat de exploitanten in de tussentijd in hoger beroep konden gaan tegen de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank, t die Staatsbosbeheer in het gelijk stelde. Als de exploitanten het hoger beroep hadden gewonnen, had men een scha declaim kunnen eisen van de Staats om dat SBB dan juridisch onjuist gehandeld zou hebben. Het Amsterdams gerechts hof was overtuigd van het tegendeel en de aanvragers van het hoger beroep moeten ook de proceskosten (ƒ1500,— betalen. De Rijkspolitie kon donderdagavond op de Badweg in De Koog een automo bilist aanhouden, die de aandacht trok door zijn opvallende rijstijl. De bestuur der, een 20-jarige Texelaar, moest een blaasproef ondergaan, waarna hem een rijverbod van acht uur werd opgelegd. Het Arbeidsbureau in Den Burg is met ingang van morgen alleen nog tijdens de morgenuren voor inschrij ving en informatie geopend. De ope ningstijden zijn van 9 tot 12 uur. 's Middags kan men alleen op het bu reau terecht na afspraak. Deze beper king van openstellingsuren is noodzake lijk omdat het grote aantal inschrijvingen steeds meer administratieve handelin gen vraagt en het arbeidsbureau zich meer moet richten op het opsporen van vacatures door middel van contacten met het bedrijfsleven. Ongeveer zo moet het toekomstige openluchtmuseum rond het Maritiem Museum in Oudeschild eruit gaan zien. De molen met de gebouwen er linksachter zijn bestaand. Rechts van de molen de nu te herbouwen wierschuur. In de raadsvergadering van 14 fe bruari zal de gemeenteraad een beslissing nemen over het verzoek van de Stichting Texels Museum om een subsidie van ƒ47.725,—. Te samen met een reeks toegezegde provincia le subsidie van dezelfde grootte, ont staat alsdus een bedrag waaruit en kele belangrijke uitbreidingen van het Maritiem Museum in Oudeschild kunnen worden bekostigd. De raads-commissie voor welzijnsbe leid heeft dit punt staan op de agen da van de vergadering van donder- Het grootste deel van het geld van provincie en gemeente wordt gebruikt voor het opbouwen van een oude wier schuur op het terrein bij het museum, vlak bij de molen. Hiervoor is ƒ56.350,— nodig. Verder zal 30 mille worden uitge geven aan brand- en inbraakbeveiliging in het hoofdgebouw van het Maritiem: Museum en ƒ9100,— is gemoeid met het maken van markering en afsluiting van het totale museumterrein. Dat laatste wordt noodzaak naarmate op het terrein meer objecten verrijzen die tot het mu seum behoren en die dus alleen na het betalen van entree van nabij kunnen worden bezichtigd. Op het terrein staat al een reddingboothuis en op den duur zullen hier ook een tweede wierschuur, enkele visserswoningen en een kleine scheepssmederij verrijzen. Noordkaap Op dit moment is alleen de wierschuur &an de orde. Het gaat hier om een ge bouw dat sedert de dertiger jaren als agrarische schuur in gebruik was bij de boerderij „Klein Zwitserland" op de Ho- geberg. Daarvóór stond de schuur bij „De Noordkaap" ten zuiden van Oude schild en is daar tientallen jaren gebruikt voor opslag en verwerking van wier (zeegras). Het is de bedoeling de schuur bij het Maritiem Museum te herbouwen en terug te brengen in de staat waarin deze zich bevond in het begin van deze eeuw. De onderdelen van de schuur, die de Stichting Texels Museum cadeau kreeg van Staatsbosbeheer, liggen mo menteel opgeslagen in Oudeschild. Uit het feit dat de schuur bij „Klein Zwitser land" wegens bouwvalligheid moest worden gesloopt mag de conclusie wor den verbonden dat er veel aan te ver nieuwen is. Met het werk zal worden be gonnen zodra de gemeenteraad de ge meentelijke subsidie beschikbaar heeft gesteld en de bouwvergunning is verkregen. Informatie De schuur zal worden gebruikt om een goed gedocumenteerde indruk te geven van de wiervisserij, een belangrij ke bestaansbron op Texel in het begin van deze eeuw. Er kwam een abrupt ein de aan toen het wier uit de Waddenzee verdween als gevolg van een ziekte die mogelijk verband hield met de afsluiting van de Zuiderzee. Het wier werd in de Waddenzee gemaaid, maar ook wier dat op de dijk aanspoelde werd gewonnen, nadat het in sloten was ontzilt, werd het op het land te drogen gelegd en als hooi verwerkt. Metjpeciale persen werd het tot pakken gemaakt en verscheept. Ge droogd zeegras werd onder andere ge bruikt voor de vulling van matrassen. Het spreekt vanzelf dat in de te restaure ren wierschuur van het Maritiem Mu seum een hoeveelheid gedroogd zeegras te zien zal zijn. Dit zeegras wordt uit het Grevelingenmeer gehaald waar het in kleine hoeveelheden voorkomt. In de schuur wordt ook het oorspronkelijke kasko van de blazer TX 11 tentoongesteld. De Stichting Texels Museum is nog op zoek naar een wierpers, fo to's, geschriften, kleding, gereed schappen en andere artikelen die met de wiervisserij en de wierver werking hebben te maken. Inmid dels is gebleken dat er niet erg veel bewaard is gebleven. Met name fo tomateriaal is er nauwelijks en komt voornamelijk van Wieringen. Men heeft echter hoop dat zich hier en daar op Texel toch nog spullen be vinden die in het museum tentoon gesteld kunnen worden, zoals zei sen, haken, waadklompen, waad- broeken, baajen hemden en oud (ka toenen) netwerk. Wie iets heeft of weet wordt verzocht contact op te nemen met directeur Gerrit de Haan van het Natuurrecreatiecentrum. Om de wierschuur in Oudeschild te mogen herbouwen is van de gemeente raad niet alleen geld maar ook planologi sche medewerking nodig. Er zal een arti kel 19 procedure moeten worden ge voerd omdat de schuur niet past in het bestemmingsplan. Een planologische re geling is ook voor de verdere toekomst nodig als nog meer gebouwen aan het museumcomplex worden toegevoegd. Éénmalig Het geld hiervoor ligt echter niet voor het opscheppen. B en W hebben na drukkelijk bepaald dat de nu te verstrek ken ƒ47.750,— een éénmalige bijdrage is, hoewel in de museumnota de hoop wordt uitgesproken dat de gemeente jaarlijks een investeringsbijdrage van 50.000,— tot ƒ60.000,— beschikbaar stelt. Het nu te verstrekken geld gaat ten koste van het fonds „recreatie en na tuurbehoud"; het is dus afkomstig van de toeristenbelasting. B en W hebben het bestuur van de Stichting Texels Mu seum laten weten dat uit de nieuwe in- vèsteringen geen extra exploitatielasten mogen voortkomen waarvoor de ge meente moet opdraaien. De gemeente hanteert wat de musea betreft nl. een volumebeleid, wat betekent dat niets ex tra's wordt toegekend dan de in de be groting vastgelegde vaste bedragen. Ex tra exploitatielasten moet de stichting Texelse Museum dus zelf op één of an dere manier opvangen. Het bestuur heeft vorige week laten weten dat dit in derdaad zal gebeuren. J" maar weinig foto's bewaard gebleven van de Texelse wiervisserij en wierverwerking. Jaap Bakker slaagde erin deze opname op te sporen van de nu te herbouwen wierschuur toen deze nog in vol bedrijf was op de Noordkaap bij Oudeschild. Voor de schuur staat een paard en wagen geladen met zojuist geperste balen wier die naar de haven worden afgevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1