Cjroen ^wartjjexeh in het harL, \later per pijpleiding anaf het vasteland? Commissie positief over uitbreiding Maritiem Museum Lokale omroep naar kelder Sint Jan? :N en PWN beraden zich over de toekomst S-deputatie mt praten over itienotagebieden ISJE (18) OM HET EN GEKOMEN Werfdirecteur aansprakelijk voor omvallen Marsdiep Commissie Welzijn voor bijzondere subsidie SVC schietoefening DINSDAG 7 FEBRUARI 1984 3UARIURGANG Nr. 9855 r Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. kerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, tsterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. plenties, abonnementen, etc.: !d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01 742. NMB nr 67.34.60.3 sde zeewaterontziltingsinstallatie bij Oudeschild is versie- zal mogelijk worden gekozen voor een ander en minder kaar systeem om te voorzien in het drinkwatertekort op Eén van die mogelijkheden is een pijpleiding door de denzee naar het vasteland. Ook hyperfilstratie (een proce- laarbij water wordt ontzilt door osmose) hoort tot de alter- eve mogelijkheden. Binnen enkele jaren zal hierover een issing genomen moeten worden al kan het nog wel tien duren voordat de levensduur van de fabriek in Oudeschild zit. de winplaats Hogeberg wordt werd vrijdagochtend meegedeeld t raadhuis door ir. J. Haasnoot, isch directeur van het Provinciaal rleiding bedrijf Noordholland. Dat iirde tijdens een hoorzitting die gehouden naar aanleiding van be- m die zijn ingebracht tegen verzoe- 'an het PWN om in de zomerperio- eer water te mogen onttrekken aan okslootvallei bij Den Hoorn en om waterwinplaats te stichten op de berg. de waterfabriek van Texel ver heeft dat ingrijpende gevolgen Ie economie van de plaatselijke riciteitscentrale. Zoals bekend wor- Je naar verhouding enorme kosten mee de electriciteitsopwekking in kleine centrale gepaard gaan bin- derdag komt een deputatie van iputeerde Staten naar Texel om gemeentebestuur, waterschap irganisaties van belanghebben- te praten over de aanwijziging relatienotagebieden op Texel, 's gens wordt gesproken met de dsorganisaties en 's middags en W, waterschapsbestuur en laadscommissie voor ruimtelijk misvestingsbeleid. dens deze (besloten) gesprekken zal rovincie suggesties doen inzake de vijzing van reservaten en beheersge- ;n. Deze voorstellen wijken waar- nlijk af van de natuurgebieden zoals het Texelse bestemmingsplan aangegeven, maar volgens een irdvoerder van de Provinciale Plano- sche Dienst gaat het thans alleen om lesties die nog volop aan inspraak srhevig zijn. Een aantal raadsleden zich bij voorbaat tegen de aanwij- |van de relatienotagebieden op Texel De argumenten voor deze stel- lame hebben zij neergelegd in een brief die elders in deze krant is drukt. 18-jarige Petra van den Brink Oosterend is vrijdagavond om twaalf om het leven gekomen, zij op de Oosterenderweg ter gte van Harkebuurt door een au- lobilist werd geschept. itra van den Brink was te voet. Ze haar vriend tegemoet die haar met iuto zou afhalen. Toen uit de richting Den Burg een auto naderde die op wagen van de vriend leek liep het sje de rijbaan op om de aandacht te ken. Toen duidelijk was dat het een 'ere wagen was, liep ze terug naar de Kdelijke wegberm en werd op dat ment geschept door een uit Ooster- komende auto bestuurd door een 3rige Oosterender. In verband met tegenligger (een vrouw uit Nieuwe- i'd) reed hij met gedimde lichten en nerkte het op de weg lopende slacht- mede daardoor te laat op om nog unnen remmen. Het slachtoffer werd de andere kant van de weg geslin- en moet op slag dood zijn geweest, auto werd rechtsvoor zwaar bescha- 1 De chauffeur en een 19-jarige inzit- tde jongen bleven ongedeerd. Bij hnïsch onderzoek van de wagen door politie kwamen geen gebreken aan "cht, ook was er geen drankgebruik betekenis. nen zekere perken gehouden omdat een deel van de stroom wordt gebruikt om de ontziltingsinstallatie in werking te houden. Piekopvang In de door gedeputeerde W. T. van Gelder geleide hoorzitting werd van ge dachten gewisseld over de gevolgen van de grotere wateronttrekking bij Den Hoorn en de stichting van de winplaats Hogeberg. De aanvraag voor uitbreiding van de onttrekking bij Den Hoorn da teert al van 1970 toen duidelijk was ge worden dat de bestaande vergunning voor onttrekking niet toereikend was in de zomer, als door de aanwezigheid van tienduizenden toeristen de vraag naar water veel hoger is dan in de rest van het jaar. Ook volgens de nieuwe aanvraag zou op jaarbasis niet meer (zelfs iets minder) water uit de duinen worden ge pompt dan tot dusver. In de zomer zou er meer worden uitgehaald en in de win ter minder. Achterhaald Die aanvraag is feitelijk achterhaald door het van 1977 daterende verzoek om een winplaats te maken in het Hoge- berggebied. Uit proeven was nl. geble ken dat het mogelijk was hier in de win termaanden de overproduktie van de waterfabriek in de grond te persen en in de zomer er weer uit te halen om op de ze manier de behoefte van de seizoen- piek te dekken. Het PWN heeft echter de eerste aanvraag niet ingetrokken om dat er eerst zekerheid moet komen dat Tegen de aanvragen zijn bezwaren ge komen van de Werkgroep Landschap- zorg, de Stichting Duinbehoud uit Lei den, de Landelijke Vereniging tot Be houd van de Waddenzee en de heer D. J. Drijver uit Den Hoorn. Al eerder was over deze aangele genheid advies uitgebracht door de Commissie Grondwaterwet Water leidingbedrijven (Cogrowa). Die was tegen extra onttrekking van water uit de Mokslootvallei in de zomer en wilde voor de Hogeberg slechts een proef van vijfjaar met beperkte hoe veelheden water toestaan. De Werkgroep Landschapszorg vindt de veranderingen in» „natheid" in de Mokslootvallei als gevolg van de extra onttrekking in de zomer, onaanvaard baar voor de natuur. Het gebied is zowel in ornithologisch als in botanisch op zicht belangrijk. Het is enorme verar ming ontstaan door de grote hoeveelhe den water die hier werden weggehaald voordat de waterfabriek in bedrijf kwam. Van die schade begint het gebied zich nu een beetje te herstellen. Het verho gen van de hoeveelheid te onttrekken water in de zomer van 65.000 m3 naar 140.000 m3 per maand zou dat herstel weer teniet doen. Landschapszorg zou dan ook liever zien dat de wateronttrek king niet wordt vergroot, maar verkleind en dat het PWN naar andere mogelijkhe den uitziet om in het watertekort te Effecten Ook wat het stichten van de nieuwe winplaats op de Hogeberg betreft heeft Landschapszorg bedenkingen, wat voor haar reden is om zich aan te sluiten bij het Cogrowa-advies. Het PWN wil nu 300.000 m3 water in de zomermaanden uit de Hogerberg halen en er in de overi gen negen maandan van het jaar weer evenveel instoppen. Landschapszorg wil zeker weten of er grondwater naar de polders rond de Hogeberg afvloeit en of de vegetatie wordt beïnvloed door de De hoorzitting stond onder leiding van gedeputeerde W. T van Gelder tweede van links). mogelijke wisselingen van de grondwa terstand. Ook het opstijgen van brak wa ter in de Hogeberg en de vermenging van dit water met het zoete grondwater wordt gevreesd. Nader onderzoek moet uitwijzen of het allemaal wel kan. Het bezwaar van Landschapszorg werd vrijdag toegelicht door de heer J. W. de Blok. Ir. J. Haasnoot van het PWN reageerde er direct op. Hij wees op de gunstige bevindingen die het proef project met drie persputten aan de Leemkuil inmiddels heeft opgeleverd. Als men hier de definitieve winplaats mag vestigen, hoeft er in de Moksloot vallei niets te gebeuren. Zout gezakt De afgelopen jaren is door het PWN veel water in de Hogeberg „op gespaard". Er is nl. tot dusver 840.000 m3 ingeperst en er is slechts 450.000 m3 uitgehaald. De brakwaterlaag is daar door juist gezakt inplaats van gestegen. De Blok bracht daar tegenin dat al heel lang geleden de zuivelfabriek is begon nen met het onttrekken van water aan de Hogeberg maar Haasnoot liet uitko men dat die onttrekking (max. 10 m3 per uur) in het niet valt bij de hele voorraad die in de Hogerberg in de loop der eeu wen is ontstaan: 10 miljoen m3. De be doeling is deze „bel" in stand te houden door er niet meer uit te halen dan er steeds weer ingaat. In de buurt van de persputten is de brakwaterspiegel met drie meter gedaald; enkele honderden meters verderop een halve meter. De Blok bleef echter bevreesd dat door de „getijbeweging" van het grondwater als gevolg van het telkens onttrekken en weer bijvullen, op den duur menging De raadsleden die in de Commissie Welzijnsbeleid zitten hebben zich (on der meer door de maquette waarover wij al schreven) laten voorlichten over de uitbreidingsplannen die de Stichting Texels Museum heeft ontwikkeld voor het Maritiem Museum in Oudeschild. De commissieleden konden zich van uit welzijnsstandpunt positief opstellen tegenover de plannen. Het college voorstel om een eenmalige subsidie van maximaal ƒ47.500,— toe te kennen, moet echter nog in de commissie voor financieel beleid aan de orde komen en aan de discussie die daar gevoerd zal worden waagden de welzijnsleden zich nog niet. De subsidie is bedoeld voor het op bouwen van de wierschuur, het aan brengen van een brand- en inbraakbevei liging in het hoofdgebouw en het marke ren en afsluiten van het museumterrein door een soort schutting. Het genoem de bedrag is de helft van wat nodig is. De andere helft is inmiddels beschikbaar gesteld door de provincie. Daar is echter wel de voorwaarde bij gesteld dat de fi nanciering helemaal rond moet komen. Directeur De Haan van de stichting gaf aan de hand van de maquette een uitvoerige toelichting op de uitbrei dingsplannen. De raadsleden bleken zo wel de toelichting als de inhoud van de plannen te waarderen. Daan Welboren (Pakt) suggereerde de uitbreiding in één keer te resliseren en Peter Bakker (PSP) voegde daaraan toe dat een dergelijk ge bouw een mooie leerlingenbouwplaats zou kunnen zijn, wegens het vele am bachtelijke werk. Joop van der Meer (VVD) sloot zich hier van harte bij aan. Geleidelijk De Haan merkte echter op dat daar de fondsen voor ontbreken. Bij geleidelijke realisering kan het project in eigen be heer worden uitgevoerd met veelal twee dehands materiaal en dat drukt de kosten behoorlijk. Als voorbeeld noem de hij de smidse uit de voormalige sme derij van Kiljan aan de Gasthuisstraat. Die is in zijn geheel, met één van de ge vels naar het maritiem museum vervoerd om te zijner tijd gebruikt te worden in de uitbreiding. Vanaf de publieke tribune reageerde een belangstellende aanwezige, me vrouw T. Krijnen-Bays: „Wat u voorstelt zijn eigenlijk alleen de coulissen van iets dat eens was. Er zijn nu nog mensen in leven die de oude technieken als het breien van netten, het vissen met bot ters en dergelijke beheersen. Eigenlijk zou er een groepje mensen moeten ko men die dat allemaal optekent, zodat niet alleen de behyizing maar ook de be zigheid wordt bewaard". Wethouder P. A. Zegers reageerde waarderend op deze onverwachte bijdra ge en beloofde met „mee te nemen". van zoet en zout water veroorzaakt, de PWN-hydroloog Ir. R. J. Wildschut ver telde echter dat als plaats voor de persputten doelbewist een punt is geko zen waar zich een kleilaag bevindt, die een buffer tussen zoet en zout water vormt. Er wordt echter voortdurende ge meten. Als zich toch menging voordoet, wordt dat direct geconstateerd. Water uit Friesland Dat de discussie over mogelijke aan voer van drinkwater per pijpleiding volop gaande is, bleek uit mededelingen van Ir. Lees verder pagina 2 De Rotterdamse kantonrechter heeft op grond van bevindingen van de arbeidsinspectie directeur O. J. van de Vorm van de scheepswerf Boele aansprakelijk gesteld voor het ongeluk dat half oktober 1982 ge beurde met de veerboot Marsdiep. Zoals bekend viel het schip toen om in het dok, waarbij het zwaar werd beschadigd. De werfdirecteur heeft inmiddels een schikking (een boete van ƒ1500,— aanvaard. Blijkbaar is de arbeidsinspectie tot de conclusie gekomen dat niet of onvoldoende de hand is gehouden aan de veilig heidsvoorschriften. De Teso-directie heeft als gevolg van deze uitspraak thans meer hoop dat het zal lukken Boele tot betaling van de schade te bewegen. Tot dusver heeft de werf alle aansprakelijkheid van de hand gewezen en heeft ook niets betaald. Te- so treedt in deze op samen met de assu radeuren. Laatstgenoemden verlangen van Boele 1,2 miljoen gulden en Teso hoopt er zes ton uit te slepen. Teso en assuradeuren zullen nu door deskundi gen een technisch rapport laten opma ken en met Boele om de tafel gaan zit ten. Levert dat niet het gewenste resul taat op dan zal een civiele procedure worden aangespannen of zal een arbitrage-procedure op gang worden gebracht. De raadscommissie voor welzijns beleid was donderdagavond in zijn geheel voor een eventuele toeken ning van een bijzondere subsidie aan sportvereniging Cocksdorp. Hier mee zou dan de klap opgevangen kunnen worden die deze vereniging krijgt door de wijziging van het in de subsidieverordening vastgestelde beleid. Tot nu toe werden sportvere nigingen met beroepskrachten in dienst namelijk minder gekort dan verenigingen zonder eigen personeel. Dat moet nu veranderen. Voor alle clubs in de welzijnssector moet hetzelf de kortingspercentage gehanteerd wor den en dat is nadelig voor de sportvere nigingen, vooral die met eigen perso neel. SVC diende als enige vereniging een. bezwaarschrift tegen deze beleids wijziging in. De commissieleden Vonden het enigszins moeilijk om voor één vere niging het beleid bij te stellen, temeer daar vanuit het jeugdwerk juist waarde rende woorden voor deze ombuiging waren gekomen. SVC zal echter moeten bezuinigen op haar gymnastiekafdeling door de maat regel. De beroepskracht die bij het jeugdvoetbal werkte is al afgeschaft. De vereniging is al jaren bezig om met acties de begroting sluitend te krijgen en is van mening dat de rek eruit is, nog meer be zuinigingen zorgen voor een negatieve spiraal waardoor leden vanwege de te hoge prijzen bedanken waardoor de prij zen nog weer hoger moeten worden. Als bijkomend argument wordt aangevoerd dat SVC de enige vereniging met een voetbalafdeling maar zonder kantine is. De SVC-ers drinken hun pilsje in het aan hun velden grenzende dorpshuis. Formeel verklaarde de raadscommis sie zich voor ongegrondverklaring van het bezwaar, terwijl tegelijkertijd werd uitgesproken dat SVC geholpen moet worden als door de beleidswijziging pro blemen zullen ontstaan. Donderdag 9 februari wordt te Bree- zanddijk geschoten met 155 mm ge schut van 10.00 tot 17.00 uur. De gevel van de voormalige smidse werd ingeklemd in een baikenframe opgetakeld en naar Oudeschild gebracht. Het dagelijks bestuur van de Stichting Lokale Omroep Texel zal het algemeen bestuur voorstellen om bij B en W een plan aanhangig te maken voor aankoop of huur van de kelderruimte van het voormalige be jaardenhuis Sint Jan in de Mo lenstraat te Den Burg, onder .het in aanbouw zijnde dienstencentrum voor bejaarden. Deze ruimte biedt veel voordelen: er wordt geen ge luidsoverlast van het verkeer onder vonden, er is vlakbij een grote zaal voor life-uitzendingen en er zijn di verse aparte ruimten te maken waar door verschillende radio-activiteiten tegelijk kunnen plaatsvinden en er is ook voidoende vergaderruimte. Met aankoop en verbouwing is ƒ155.000,— gemoeid. Met de inrich ting erbij gaat het om een investe ring van rond twee ton. Dit levert uiteindelijk een nadelig ex ploitatiesaldo op van ƒ33.285,— per jaar. Het dagelijks bestuur wil het college meerder mogelijkheden voorleggen: aankoop en verbouwing door de ge meente of aankoop en verbouwing door de lokale omroep. In het eerste geval worden de exploitatielasten als huur in rekening gebracht van de omroep en in het tweede geval geeft de gemeente een subsidie die overeenkomt met de exploitatielasten. Het te stichten studiogebouw zou te vens door de bejaardenomroep De Lichtboei gebruikt moeten worden. De Lichtboei moet namelijk de huidige ruimte in de openbare bibliotheek verla ten. Het plan komt aan de orde in de Woensdag 8 februari in d'Ouwe ULO te houden vergadering van het algemeen bestuur. Deze bijeenkomst, aanvang 20.00 uur is openbaar en derhalve toe gankelijk voor elke belangstellende. Ver der zal worden gespsroken over de (reeds bestaande) samenwerking tussen lokale omroep en de bejaardenomroep De Lichtboei. Het merendeel van de mensen die bij de lokale omroep zijn be trokken, zijn reeds actief in De Lichtboei. Met het oog op de toekomst hebben de ze inmiddels besloten hun kennis en vaardigheid op het gebied van radio ma ken in samenwerking met de NCRV te vergroten door het volgen van een cur sus aan het instituur Sandbergen voor radio- en tv-medewerkers. Deze dagcur sus wordt in april en mei gegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1