Irene" en „Gollards" i één nieuw gebouw? Groen c2wartrJ~exels in het harL, MZW—subsidie gekort door minister Brinkman MËË s Werkgroep moet het binnen ie maanden weten Voorlichting voor diabetici Te hard Evangelisatiefilm Geen geld meer voor activiteiten De beuk er in" Lindeboom Gemeente beslist over voortbestaan Uit de bocht Uit het verkeer Energiebesparing voor Plattelandsvrouwen ^ARGANG Nr. 9856 fEXELSE VRIJDAG 10 FEBRUARI 1984 COURANT j; Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, osterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de' Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. 4lvertenties, abonnementen, etc.: -jeld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. is een goede kans dat de bejaardenhuizen ne" en het „Clasina Emelie Gollards Rustoord" ién nieuw gebouw met ca. 100 bedden zullen lengaan. Op initiatief van gedeputeerde C. J. ver is een werkgroep gevormd die de mogelijk- len daartoe moet bestuderen en die binnen drie anden rapport zal uitbrengen. Achter de zaak stadium: van 37 naar 51 bedden. Het rdt de grootst mogelijke spoed gezet; met de - amenliike nieuwbouw hoopt men dit jaar nog nieuwbouw te betrekken, zodat een I.nH icn koddan nntctaat starten. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal. Losse nummers f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. gebouw moet komen. In aanmerking komt het terrein dat reeds beschikbaar is voor de nieuwbouw van de Gollards, dus aan de Zes. Hieris ruimte genoeg en er zijn geen planologische problemen te verwachten. Maar ook wordt bekeken of het nieuwe project op het Irene-terrein kan komen. Verpleeghuis Van mogelijk doorslaggevend be lang hierbij is de positie van het ver pleeghuis. Zoals bekend bestaan ook voor dit verpleeghuis uitbrei dingsplannen in vrij vergevorderd Ijals bekend waren de plannen C. E. Gollards Rustoord voor nieuw gebouw met vijftig bed- vergevorderd stadium. Het ct van ruim vier miljoen gulden zelfs al aanbesteed en wachtte n nog op goedkeuring van het sterie van WVC. Die vergunning schter op zich wachten in ver met de bouwstop voor bejaar- iorden die door minister Brink- afgekondigd. Alleen plannen hoge urgentie zouden nog op termijn mogen worden uitge- Het bestuur van de Gol- istichting meende voldoende ar- enten te kunnen aanvoeren om ergunning toch redelijk snel in len te krijgen, maar de pogin- n die richting werden gestaakt van de zijde van de provincie verzoek kwam om de zaken an- aan te pakken. jde provincie was namelijk verno- dat ook het bejaardenhuis Irene van tichting Samen Eén al meer dan vier niet meer voldoet aan de wettelijke die aan bejaardenoorden worden eld en daarom vervangen of gereno- dmoet worden. Gezien het feit dat hier om 47 bedden gaat, zou ook vier miljoen gulden geïnvesteerd iten worden. Van provinciewege het nagenoeg uitgesloten geacht het zou lukken om zowel voor de ards als voor Irene vergunning van C te krijgen. Zouden de Gol- ;plannen doorgaan, dan zou dat au- atisch betekenen dat er voorlopig mag gebeuren met Irene. Mét de lincie was het bestuur van het Gol- Rustoord van mening dat de belan- van de Texelse bejaarden daarmee gediend zouden zijn, nog afgezien het feit dat het niet zo efficient is om twee bejaardenhuizen die op een inworp van elkaar liggen een naar louding kostbaar bouwplan te laten irgaan. Eén huis met ca. 100 bedden veel voordeliger zijn en zo laag mo- jke pensionprijzen tot gevolg ben. Oude wens lelemaal nieuw was het idee van de vincie niet, want het bestuur van de llardsstichting heeft een dergelijk bal- ook eens opgeworpen, dat was n men voor de beslissing stond om verbouwing of renovatie van het be- denhuis over te gaan. De stichting men Eén ging er toen echter niet op in omdat de situatie waarin Irene ver keerde niet bijzonder alarmerend was en er nog geen sprake was van door het rijk opgelegde beperkingen in de bouw van bejaardenoorden. Een ander argument van Samen Eén was dat Irene nauw ver bonden is met het eraan grenzende ver pleeghuis. Dat was destijds zelfs een voorwaarde van rijkswege om dit zeer kleine (37 bedden) verpleeghuis van de grond te krijgen. Zo'n klein huis is in ver houding n.l. erg duur in exploitatie maar door samenwerking met een bejaarden huis kunnen bepaalde voorzieningen en diensten (zoals de keuken) gezamenlijk worden gebruikt en blijven de kosten binnen zekere perken. Dit alles maakte het toen niet eenvoudig om te besluiten tot een gezamenlijk project. Nu er door de bouwstop van de minister voorlopig niets terecht kan komen van de vernieu wing van Irene als geen samenwerking wordt gezocht, liggen de zaken anders, al blijven er nog veel vragen. Vragen Op die vragen moet de werkgroep ant woord geven. Die werkgroep bestaat uit drie bestuursleden van de stichting Sa men Eén, drie bestuursleden van de C.E. Gollardsstichting, een vertegenwoordi ger van de provincie, een vertegenwoor diger van het ministrie van VROM en de directeur van de sociale dienst (die in de werkgroep de gemeente vertegenwoor digt en de contacten met het gemeente bestuur onderhoudt). Voorzitter is de heer Ruud Hamer van de Gollardsstich ting. De werkgroep is al meer dan een maand bezig. Elke week wordt verga derd en tussentijds zijn er ook buiten Texel al meerdere besprekingen gevoerd met de inspectie voor de bejaardenoor den en de provinciale dienst voor de volksgezondheid. Het architectenbureau C. R. Alkema uit De Koog is bezig uit te zoeken waar het nieuwe gezamenlijke complex van 150 bedden ontstaat, als tenminste een goede nieuwe bestemming voor het nog tamelijk nieuwe verpleeghuis kan worden gevonden. Nog blijken moet of de directe binding met een bejaardenhuis ook nu nog een harde eis is om het verpleeghuis te mo gen exploiteren. Het is denkbaar dat het verpleeghuis wél wordt losgekoppeld en op zijn oude plaats blijft maar dat het or ganisatorisch toch één geheel vormt met het dan verderop gelegen nieuwe grote bejaardenhuis. Dat moet allemaal nog worden nage gaan. Bij het oplossen van knelpunten beperkt men zich voorlopig tot kwesties die van direct belang zijn voor de moge lijkheid tot gezamenlijk bouwen. Bijzaken Van later zorg is de juridische vorm waarin het toekomstige huis wordt ge goten. De twee-stichtingen kunnen fu seren maar ook een samenwerkingsver band aangaan. Het is denkbaar dat in het nieuwe grote tehuis naar verhouding minder personeel nodig is, maar de le den van de werkgroep hebben zich daar nog helemaal niet in verdiept en willen er dan ook niets over zeggen. Personeel en bewoners van de betrokken bejaarden huizen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de pogingen om een geza menlijk gebouw van de grond te krijgen. De Gollardstichting heeft al drie ton aan voorbereidingskosten voor haar nieuw bouw uitgegeven. Dit geld kan bij de provincie worden geclaimd als het geza menlijke project doorgaat. Als over drie maanden blijkt dat het huis van 100 bed den niet mogelijk is, zullen de bestaande plannen van de Gollards ongewijzigd worden uitgevoerd. - Goede hoop Alle betrokkenen hopen echter dat het idee voor het gezamenlijke initiatief een Irene, Verpleeghuis en Gollards. Straks in één nieuw gebouw? haalbare kaart zal zijn, zowel om econo mische als welzijnsredenen. Gebleken is dat een bejaardenhuis van 80 tot 120 bedden het meest economisch is te ex ploiteren. Het is nog lang geen „pak huis" waarin de ouderen zich verloren voelen maar er zijn toch zoveel bewo ners dat ieder wel mensen zal ontmoe ten waarmee hij of zij kan optrekken. Er is geen twijfel aan dat vervanging van de Gollards het meest urgent is. Dit dertig jaar oude gebouw voldoet al lang niet meer aan de eisen. De kamers zijn veel te klein en het ontbreken van een „eigen" toilet op de kamers wordt als een ernstige handicap gevoeld. Maar ook het meer dan 75 jaar oude Irene dat in 1962 voor het laatst werd uitgebreid en vernieuwd is al flink verouderd. De kamers (die tegenwoordig 19m2 moeten zijn) zijn te klein en op een aantal kamers is geen toilet, nog afgezien van andere gebreken. In tegenstelling tot de Gol lards was voor Irene echter nog geen vernieuwingsplan en hier zijn dus ook geen voorbereidingskosten gemaakt. Dinsdag 14 februari wordt in het Groe ne Kruis gebouw aan de Witte Kruislaan in Den Burg een voorlichtingsavond voor diabetici gehouden, uitgaande van de Diabetesvereniging Nederland. Deze keer zal informatie worden gegeven over nieuwe mogelijkheden in de behande ling van diabetes. Naast diabetici zijn ook andere belangstellenden welkom. Begonnen wordt om 18.45 uur. Dinsdag wordt om 19.45 uur in De Hollebol aan de Burgwal in Den Burg de evangelisatiefilm „De christinnereis naar de eeuwigheid" van Johan Bunyan ver toond. Deze film is het vervolg van het op 10 januari j.l. vertoonde eerste deel van deze rolprent. Er wordt gratis koffie geschonken. Na de film wordt er voor dekking van de onkosten een collecte gehouden. Minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft de ge meente Texel per circulaire meegedeeld dat hij 15 miljoen wil uittrekken voor het opzetten van werkgelegenheidsprojecten. Een deel van dat geld haalt de minister echter weg bij bestaande activiteiten voor niet-actieven en dat be tekent voor het Texelse Mensen Zonder Werk-project voor dit jaar een subsi diekorting van dertig procent. Als het MZW (met gemeentesteun) volgend jaar doorgaat wil Brinkman zelfs nog maar dertig procent van deze activitei ten subsidiëren. De minister wil 20.000 laag tot onge schoolde jongeren binnen twee jaar aan de slag helpen in ongeveer 250 werkpro jecten en zijn subsidie voor deze projec ten strekt zich ook uit over maximaal twee jaar. Als de gemeente Texel werk projecten zou indienen bij het ministerie moet het werk zijn waarin de jongeren binnen twee jaar een salaris kunnen ver dienen. Als dat niet lukt moet de ge meente het werkproject zelf verder sub sidiëren, aldus de circulaire van het ministerie. Laat De minister is rijkelijk laat gekomen met zijn nieuwe opzet voor werklozen- projecten want de circulaire werd 31 ja nuari verzonden en de regeling geldt al voor dit jaar. De begroting van het Texel se werklozenproject (7112.000,— is nog niet goedgekeurdjdoor het rijk maar als dat wel gebeurd krijgt het project dit jaar nog slechts 778.400- Dat bedrag is net voldoende om het salaris van projectlei der J. Brandenburg en de huur van dorpshuis d'Ouwe ULO te betalen. Geld voor activiteiten is er dus officeel al niet meer en de begeleidingscommissie van het MZW zal zich deze week beraden of de cursussen voor uitkeringsgerechtig den nog doorgaan. De kans dat er deze winter een serie nieuwe cursussen van start gaat is zeer gering. Brinkman vindt dat de groepen met de minste kansen op de arbeidsmarkt ook de geringste animo tonen voor werklozenprojecten die gericht zijn op scholing en recreatie. Daarom wil hij jon geren tot en met 25 jaar voorrang geven bij deelname aan werkprojecten. Deze projecten moeten bij voorkeur gericht zijn op kansarme groepen zoals „rand groepjongeren" en meisjes met weinig opleiding. Voorrang krijgen de gemeen ten waar het percentage jeugdwerkloos heid boven het landelijk gemiddelde van 40,5 procent ligt. De voorwaarde voor rijkssubsidie is dat de projecten binnen twee jaar zelfstandig draaien of finan cieel nog enige tijd worden ondersteund door gemeenten. Activiteiten die door de bestaande MZW-projecten worden uitgevoerd maar niet onder de nieuwe plannen van Brinkman vallen moeten zoveel mogelijk worden uitgevoerd door andere sociaal- culturele instellingen. Weinig tijd Plannen voor werkprojecten moeten voor april worden aangemeld bij WVC. Daarbij wordt een onderzoek gevraagd naar de samenstelling van de doelgroep en verdere mogelijkheden van projecten op Texel. Desgevraagd werd door de ge meente meegedeeld dat men zich nog beraadt over de toekomst van het MZW- project, mede omdat bij het college nog niet alle voorwaarden voor het aanvra gen van werkprojecten bekend zijn. Los van de vraag of de gemeente met rijks subsidie werkprojecten wil opzetten voor kansarme jongeren en dat over twee jaar eventueel zelf wil subsidiëren moet er op korte termijn beslist worden over het voortbestaan van het huidige werklozenproject. Als de gemeenteraad besluit het MZW-project met cursussen e.d. door te laten draaien heeft dat uiteraard finan ciële consequenties voor de gemeente kas. Als men besluit het werklozenpro ject op te heffen heeft dit naast ontslag voor de projectleider als gevolg dat men 710.000,— huur kwijtraakt in de exploita tie van dorpshuis d'Ouwe ULO. Maandagavond verbaliseerde de poli tie een Texelaar die met zijn auto veel te hard reed in Den Burg. Er werd een snel heid gemeten van 80 kilometer. Een 19-jarige automobilist uit Ensche de vloog maandagmiddag uit de bocht op de Emmalaan. De jongen kwam van af de Pontweg en verkeek zich op de bocht. De wagen kwam in de berm te recht en werd flink beschadigd door en kele bazaltblokken die als afrastering dienen. De politie poogde zondag een Texelse automobilist op de haven van Oude schild te laten stoppen omdat het ach terlicht van zijn wagen het niet deed. De Texelaar verkoos echter het hazepad en pas na een achtervolging kon de politie de man verbaliseren. Er werd een blaastest afgenomen maar een rijverbod was niet nodig. Wel werd de auto voor een technisch onderzoek uit het verkeer genomen. Maandag houden de leden van de Plattelandsvrouwen afdeling Den Burg hun maandelijkse avond in de kantine van de LTS. Onderwerp van deze avond is „Energie besparen moet dat nou." Mevrouw Lia Eldering zal aan de hand van dia's toelichting geven over vele vor men van energie. Na een pauze zal ze tips geven hoe er energie gespaard kan worden. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Bromfietsverzekering... "Haal /-vóórl maart het v nieuwe plaatje bij de l Rabobank.Ü krijgt Rabobank CJ Voor il uw vrrakmnpn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1