Cjroen '2wartrjexels in het harL, 'een rt ila tie Is boeren niet willen Zegeren, Van Arnhem en damclub Oosterend kregen erepenning Von Sion Eshuijs koopt otel Den Burg RIJK HEEFT VOOR TEXEL GELD GENOEG Welzijnsprijs voor sportieve prestaties ideputeerden hadden „nuttige gesprekken" ils er al sprake is van produktievermindering als gevolg van inwijzing van reservaten en beheersgebieden, dan is die aarloosbaar klein. Als agrarisch produktiegebied wordt door de relatienota niet bedreigd". Aldus gedeputeerde van Gelder, die samen met zijn medebestuurders H. W. en J. K. Alma donderdag op Texel waren om daar met iselijke bestuurders en met belanghebbenden te praten de gevogden. De sterke delegatie van provinciemannen nog geen erg willig oor, maar had zelf de indruk dat vooral ndbouworganisaties begrip hebben getoond voor de voor in van de provincie en ze menen ook dat enkele mis- anden uit de weg zijn geruimd. De boeren zelf hebben zich pian inmiddels gedistancieerd. o dit moment zijn we nog even af- als voorheen. We vinden nog dat aanwijzing van relatienotage- overbodig is. De belangen van en landschap worden op Texel «nde beschermd door het bestem- iplan", aldus Maarten Roeper, die jrdagochtend namens de stand- nisaties het woord voerde en het >uk vindt dat de provinciebestuur- nu de indruk wekken dat de partijen n zekere mate van overeenstem hebben bereikt. Volgens Van Gel- Alma en Korte waren de boeren jrdag vrij soepel en begripvol en men 's middags, toen werd roken met het college, het water- psbestuur en de raadsleden van de nissie voor ruimtelijk en huis- gsbeleid, voor veel hardere stand- in. Volgens Roeper is het feitelijk andersom. De boeren zijn het eens het standpunt van het gemeente uur dat de natuurbescherming be- moet blijven tot de als 'natuurge- A' omschreven stukken in het mmingsplan. Met het standpunt de gemeenteraad dat beheersland- in het Hogeberggebied wel aan- iaar is, zijn de boeren het niet De boeren hebben het dan ook nd gevonden dat enkele raadsleden Texelse Courant van vorige week open brief hebben geplaatst, waarin :h verzetten tegen alle vormen van erslandbouw, ook in het berggebied. Klein deel ilgens de voorstellen van GS zullen ra reservaat worden aangewezen en ra heheersgebied, totaal 5% van de te hoeveelheid agrarische grond )0 ha) op Texel. De terreinen gren- allemaal aan bestaande eigendom van Staatsbosbeheer en Natuur- iumenten: een stuk ten oosten van logsloot (grenzend aan het bestaan- rotganzenreservaat en aan de sloot zelf), een stuk bij het vogelge- ■De Bol in Het Noorden, een stuk bij manshuizen en het Hogebergge- I. In de ochtendbijeenkomst met de visorganisaties werd per gebied de sersnoodzaak toegelicht, waarbij felijk werd gemaakt dat elk van de gebieden een eigen karakteristiek fl waardoor de met de boeren over- te komen gebruiksregels ook sterk n uiteenlopen. In het Hogebergge- gaat het bijv. slechts om het be- otel Den Burg aan de Emmalaan 'en Burg komt per 2 april a.s. in ere handen. Hans Eshuijs uit De wordt dan huurder met uit- op koop en de huidige eigenaar fit Coevert gaat zijn levensavond orbrengen in De Waal, waar hij bejaardenwoning betrekt. oevert heeft 17 jaar lang de scepter waaid in hotel Den Burg. Hij nam het kijf destijds over van de heer Lake- en breidde het zeven jaar geleden door er de voormalige woning van de Veldstra bij te trekken. Hans Eshuijs en zijn vrouw zullen het kijf op bestaande voet voortzetten, ins exploiteren zij aan het Mienter- bij De Koog de appartementen pringtij" van B. Gieze sr. Daar komt 1 januari 1985 een eind aan. Eshuijs aanvankelijk nog niet full-time in ho- Den Burg bezig zijn; hij blijft voorlo- boekhouder bij Joustra Koorn. houd van tuinwallen, schapenboeten en andere voor het landschap kenmerkende elementen. Het agrarisch gebruik van de grond kan gewoon doorgaan, zonder beperkingen. In de vogelgebieden ligt het anders; hier kan bijv. overeen geko men worden dat niet voor een bepaalde datum wordt gemaaid. Rovaal In alle gevallen worden financiële te gemoetkomingen verstrekt die de 'scha de' ruimschoots dekken. De bedrijfsre sultaten zullen dan ook zeker niet min der worden. Volgens de gedeputeerden kan het zelfs voorkomen dat boeren er fi nancieel beter door worden, bijvoor beeld als geld wordt verstrekt voor de aankoop van krachtvoer ter compensa tie van het niet vroeg mogen maaien. Door dit krachtvoer geeft het vee meer melk dan het anders door het eten van gras zou hebben gegeven. Zowel het aangaan van beheersovereenkomsten als het aankopen van gronden (reserva ten) geschiedt geheel vrijwillig. Een boer die niet wil, wordt niet gedwongen. Komt men wèl tot overeenstemming dan is de overheid méér geboden dan de boer. De beheersovereenkomst geldt voor zes jaar en de overheid is verplicht deze te verlengen als de boer het wil. Zeer belangrijk was de medede ling dat de overheid geen gronden aan mag kopen buiten de nu vast te stellen grenzen van de relatienotage- bieden. Vaststelling van die grenzen betekent dus dat de boeren weten waaraan zij toe zijn omdat de over heid dan gebonden is; thans kan de overheid van elke boer grond aanko pen, iets waar de landbouworgani saties verontrust over zijn. Als de schrijvers van de open brief in de Texelse Courant hun zin krijgen, zou die onzekerheid blijven bestaan. De gedeputeerden betreuren die brief dan ook. Geld genoeg Vaak wordt gezegd dat er van het rela- tienotabeleid niets terecht zal komen omdat het rijk straks geen geld meer heeft om de beheersvergoedingen aan de boeren te betalen. Of dat de overheid op die vergoedingen gaat beknibbelen zodat de boeren tekort krijgen. Gedepu teerde Van Gelder: „Voordat we naar Texel zijn gegaan hebben we met mi nister Braks gesproken en hij heeft ge zegd dat er voor het relatienotabeleid op Texel in ieder geval tot in lengte van ja ren voldoende geld zal worden gereser veerd. Want Texel heeft een zeer hoge prioriteit bij de uitvoering van dit beleid. De minister heeft bij die uitspraak geen enkel voorbehoud gemaakt. Ook in dat opzicht krijgen de boeren dus zekerheid" Bergboeren Eigenaars van gronden die op de no minatie staan om beheersgebied te wor den krijgen een premie (tegenover de vertegenwoordigers van de standsorga nisaties werd een bedrag van 7185,— per ha genoemd) krachtens de z.g. Berg- boerenregeling. Dat is een Europees fonds dat destijds in het leven is geroe pen om boeren te compenseren die op de moeilijk gelegen bergakkers hun agra risch bedrijf uitoefenen. Volgens de ge deputeerden zal dat geld worden uitge keerd, ook als het niet lukt met de be trokkene een beeheersovereenkomst aan te gaan. De gedeputeerden wilden graag afre kenen met het misverstand dat door het relatienotabeleid agrarische grond aan zijn bestemming wordt onttrokken. Er verdwijnt geen agrarische grond; de be drijvigheid op de relatiegrond gaat door, zij het met beperkingen. Die beperkin gen gelden bovendien niet voor de hele aan te wijzen oppervlakte. In het Hoge berggebied zal bijv. geen enkele beper king gelden en is er alleen de plicht om schapenboeren en tuinwallen te onder houden, tegen vergoeding. Tesamen met het feit dat slechts 5% van de agra rische oppervlakte van Texel voor de re geling is voorgedragen, betekent dat dat de agrarische produktie van Texel zakt met véél minder dan 5%; in de praktijk is die achteruitgang er niet of nauwe lijks, zodat de totale agrarische structuur van het eiland niet wordt bedreigd. Naast het verbod voor de overheid om gronden aan te kopen buiten de vast te stellen grenzen, bestaat voor diezelfde overheid de plicht om gronden binnen die grenzen te ko pen als de boer dat zou willen. Die boer weet zich dus verzekerd van een betrouwbare afnemer van zijn grond op elk moment dat hij er van af wil. Betaald wordt de normale marktwaarde. Dat de overheid altijd meer zou bieden waardoor andere gegadigden geen kans hebben, werd door de gedeputeerden ontkend. Ook werd nog eens benadrukt dat de aanwijzing van reservaten en beheersge bieden niets te maken heeft met de eventuele aanwijzing van Texel tot Nati onaal Landschap. Argwaan Door Maarten Roeper werd namens de standsorganisaties gewezen op de argwaan die de afgelopen jaren ten aan zien van het relatienotabeleid is ontstaan als gevolg van de merkwaardige koers die de provincie heeft gevaren. Al in 1982 hebben gedeputeerde staten een voorlopig standpunt inzake de begren zing van de gebieden op Texel aan de minister voorgelegd zonder overleg met de Texelse boeren; bij die boeren kwam dat over als een 'overval'. Nu wordt gesproken van 'relatienota- problematiek'. Roeper: ,,U beschouwt het dus als een probleem, maar het is üw probleem en niet het onze. U zou on ze deur ook voorbij kunnen gaan". Waarna werd gewezen op de kwetsbaar heid van Texel als agrarisch produktiegebied. Etterbuit De gang van zaken rond „Zeeburg" heeft het vertrouwen van de boeren in de door de overheid gestimuleerde be heersmaatregelen geen goed gedaan. Lees verder pagina 2 De drie mensen die zaterdagavond de erepenning ontvingen: v.l.n.r. Jacob Visman, Paul van Arnhem en Catharina Zegeren. Catharina Zegeren, Paul van Arnhem en de dam- en schaakclub Ooster end waren zaterdagavond in sporthal Ons Genoegen uitverkoren een Dub bele Von Sion in ontvangst te nemen. Deze erepenningen van de Wel zijnsstichting werden voor de negentiende maal uitgereikt en toevallig kwa men dit jaar vooral personen of verenigingen in aanmerking die op sportge bied actief zijn. Dat de erepenningen naar sportmensen gingen had volgens de voorzitter van de Welzijnsstichting, Cees Hoogerheide, niets van doen met de sport- en promotiemarkt die de Sportraad afgelopen weekend in „Ons Genoegen" hield. „Het bestuur heeft moeten kiezen uit twaalf nomi naties en deze mensen hebben de onderscheiding echt verdiend", aldus Hoogerheide. Catharina Zegeren kreeg de Dubbele Von Sion omdat ze Ne derlands kampioen powerliften werd in de klasse zwaargewicht en in de cember Europees zilver behaalde in dezelfde gewichtsklasse. Paul van Arn hem werd vorig jaar Nederlands kampioen wielrennen v.oor niet- licentiehouders en de dam- en schaakclub Oosterend kreeg de erepenning omdat men de laatste jaren veel promotie verricht voor, vooral, dammen. Voordat de erepenningen met bijbeho rende corsages en bloemen werden uit gereikt hield C. Hoogerheide een korte speech waarin hij de Sportraad felici teerde met het dertig-jarig bestaan maar benadrukte dat de vette jaren in het sociaal-cultureel werk definitief voorbij zijn. Aan de uitbouw van het welzijns werk is een halt toegeroepen en het ziet er steeds meer naar uit dat bepaalde vor men van dit werk verdwijnen. Hooger heide noemde het zomerrecreatiewerk en de recente ontwikkelingen rond de subsidiekorting voor het Mensen Zonder Werk project. „We moeten daarbij niet altijd de schuld geven aan de plaatselijke over heid, de regering in Den Haag kan er ook wat van". Al te veel somberheid vond de voorzitter van de Welzijnsstichting ech- Een hoogtepunt van de Dubbele Von Sion-avond was ongetwijfeld het optreden van de nieuwe musicalvereniging ,,Geen C te hoog". ter niet op zijn plaats. „Als nuchtere Texelaars weten we zo langzamerhand wel dat we allemaal een stapje terug moeten. Als we ons gezamenlijk inspan nen kunnen we een zeer pijnlijke opera tie met grote littekens mogelijk voorko men". Het zal er in de toekomst steeds meer om gaan werk te financieren dat 'echt noodzakelijk' is en aan sanering van taken lijkt ook de Welzijnsstichting niet te ontkomen. Records Bij de uitreiking van de „inviduele" er epenningen memoreerde Hoogerheide dat deze aan personen worden uitgereikt als ze tenminste in nationaal verband het een en ander gepresteerd hebben. Voor Catharina Zegeren-Witte ging deze vlie ger heel hoog op want ze heeft ook Eu ropees zilver behaald met gewichthef fen. Bovendien brak de Texelse op dit gebied enkele Nederlandse records. In Darmstadt (Duitsland) behaalde ze re cords in het bankdrukken (65 kilo) en deadliften (160 kilo). In mei worden de wereldkampioenschappen powerliften in Los Angeles gehouden maar Catharina weet nog niet of ze daaraan zal deelne men. Nadat het ereblijk was overhan digd kreeg ze een corsage opgespeld van Gijs Oskam en bloemen uitgereikt van Jo van Beek. Datzelfde gebeurde bij Paul van Arn hem die het wielerseizoen afsloot met een Nederlandse titel. Hij werd Neder lands kampioen in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar in een wedstrijd over 62,5 km in een heuvelachtig par cours in Limburg. Van Arnhem werd eer der al clubkampioen van de Wielervere niging Texel. Reklame Namens de dam- en schaakclub Oosterend nam de nestor van de club, Jacob Visman, de Dubbele Von Sion in onvangst. Visman was vele jaren voor zitter van deze vereniging en heeft vorig jaar de voorzittershamer overgedragen aan Jos de Wolf. Deze Oosterender kan het echter niet laten zich nog intensief met de club te bemoeien en hij heeft dit jaar Ton Sijbrands uitgenodigd om een simultaan te spelen in Dorpshuis De Bij enkorf. Het idee om jaarlijks een simul- taanavond met dam-coryfeeën te orga niseren komt ook van Visman. Wat mis schien voor de Welzijnsstichting wel zo gunstig is, de club vraagt nooit om sub sidie. De simultaans zijn financieel mo gelijk door verkoop van bloembollen en elk jaar weten Visman en zijn club vijftig denksporters plus aanhang naar „De Bijenkorf" te lokken. Nadat hem de onderscheiding was overhandigd nam Visman de gelegen heid te baat om reklame te maken voor de damsport en op zijn bekende wijze ie dereen uit te nodigen vrijdag naar Sij brands te komen kijken. „Wij hebben de zes beste dammers ter wereld al in Oosterend gehad en het is een belevenis om deze mensen te zien dammen". Met nadruk vertelde Visman dat men vrijdag eigenlijk niet thuis kan blijven. „Die Sij brands kan zo goed blind dammen, dat is ongelooflijk". Onderhoudend De Dubbele Von Sion-avond kwam in aansluiting op de sport- en promotie- markt van de Texelse Sportraad en had dit jaar een vrij kort programma. De ver schillende onderdelen werden gepresen teerd door Cor van Heerwaarden en let de Ruyter. Zij deden dat uitstekend. In een versierd middenstuk van de sporthal beet de Christelijke Muziekvereniging Excelsior de spits af met drie nummers die een week daarvoor tijdens het jubi leumconcert ook ten gehore waren ge bracht. De fanfare opende met de mars Bandorama en speelde daarna enkele nummers van de Amerikaan Sousa on der de titel „Sousa favorieten". Het was een onderhoudend kwartiertje waarbij wel moet worden gezegd dat het korps zich niet waagde aan moeilijker repertoi- Lees verder pagina 2 (Advertentie I.M.) M.i.v. 15 februari a.s. wordt het nieuwe telefoonnummer van tandarts Van de Meent 3086. Het nummer van tandarts De Winter blijft ongewijzigd 2270. DINSDAG 14 FEBRUARI 1984 RGANG Nr. 9857 3RUAR Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. isrktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van det Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. srtenties, abonnementen, etc.: d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal, s f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1