(jrocn 2warLrJexels in het harL, M isser bouwt rest an 'Krakeling' Projecten voor jonge werklozen el Indicatiecommissie geïnstalleerd Texelse paardensport in één organisatie? impeerterrein bij rtimeushoeve mag college bsidie toeristenbelasting -tor schoolreizen blijft Hoorzitting over gasopslag Winkeldiefstal 1RUAR IAARGANG Nr. 9858 VRIJDAG 17 FEBRUARI 1984 e: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, üen Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, I )osterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei li, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jvertenties, abonnementen, etc.: i Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs A17.40 per kwartaal. Losse nummers A0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67.34.60.3 issers bouw- en timmerbedrijf uit Oudeschild, dat de eerste van het Bouwfonds woningenproject aan de Beatrixlaan in Burg heeft uitgevoerd, zal ook de tweede fase bouwen, gdurige onderhandelingen hebben tot een principe-akkoord lid, nadat was gebleken dat het inschakelen van drie ver- illende Texelse aannemers op dit project geen haalbare irt was. Binnen ongeveer twee maanden zal met de bouw iden begonnen; het karwei duurt even lang als de uitvoering de eerste fase, dus ongeveer anderhalf jaar. ft als bekend gaat het om 65 wonin- 18 woningwetwoningen en 8 HAT- leden die voor de Woningbouwvere- ig worden gebouwd, 19 premie A- igen in opdracht van het Bouw- Nederlandse Gemeenten en 20 iehuurwoningen voor bejaarden in acht van de Stichting Bejaarden- Texel. et enige probleem is nog dat van vege slechts kontingentering voor Vereniging Bartimeushoeve ft een verzoek ingediend om te- over de Bartimeushoeve bij terend een kampeerterrein te gen inrichten met daarop sanitai- ebouwen e.d. Burgemeester en houders hebben zich in principe oord verklaard met het verzoek stellen wel een aantal rwaarden. et terrein moet in hoofdzaak ge kt worden voor groepskamperen en moet bestemd zijn voor gehandicap- die daar eventueel ook met hun ou- of partners kunnen verblijven. De ing van de recreatie moet beperkt t (het college spreekt zich niet uit over aantallen slaapplaatsen) de bebouwing kleinschalig en pas- in het landschap. stuk grond tussen Bartimeushoe- )n crossterrein heeft de bestemming ondheidscentrum-sociaal medische rzienïng maar in het plan buitenge- zijn voor dit terrein geen bebou- gsmogelijkheden opgenomen. Bur- leester en wethouders hebben het raek vooral positief beoordeeld om- Texel wel veel recreatieterreinen ft maar voor gehandicapten zijn de gelijkheden nihil. Van rijkswege fdt er nar gestreefd bestaande terrei- en bedrijven zoveel mogelijk aan te sen aan minder-validen en invaliden ar dat geeurt zeer langzaam. ,,Wij - iben begrip voor het inspelen op een loefte door een speciaal op de gehan- aptenzorg toegesneden organisatie", het college. Het kampeerterrein zal van de Bartimeushoeve geëxploi- ird worden en levert volgens het colle- ook werkgelegenheid op. Voor de "!eg moet een artikel 19 procedure 'den gevolgd. Burgemeester en wethouders zul- de gemeenteraad voorstellen jvend een subsidie van 50 procent verlenen op toeristenbelasting Wr schoolreisjes en werkweken, irig jaar heeft men een proef geno- met minder toeristenbelasting 'or scholieren die in kampeerboer- fijen e.d. verblijven en dat is goed 'allen. 51 woningen zijn verstrekt. De komende weken zal worden getracht een aanvul lend kontingent los te krijgen. Men zou al tevreden zijn met een toezegging van het ontbrekende aantal voor het jaar 1985 omdat de bouw toch zeker langer dan een jaar duurt. Zou het niet lukken de 14 kontingenten los te krijgen, dan kan dat gevolgen hebben voor de bouw prijzen en dus de huren. Mogelijk leidt dat ook tot herziening van het plan in die zin dat inplaats van 14 bejaardenwonin gen een aantal vrije sectorwoningen wordt gebouwd. Dat zal echter pas ge beuren als het niet anders kan. Alle be trokkenen stellen veel prijs op een flink aantal bejaardenwoningen in deze om geving, ,,in het luwtje" van het bestaan de bejaardenhuis Sint Jan. De bewoners kunnen dan profiteren van bepaalde vor men van hulp vanuit dit verzorgingshuis en gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen zoals een alarminstallatie. Gevarieerd Evenals de eerste fase van het als ,,de krakeling" bekend staande complex, zal ook de tweede fase enorm gevarieerd zijn. Er zullen bijna geen twee woningen identiek zijn, wat zowel geldt voor de BNG-koophuizen als de huurhuizen van Woningbouwvereniging en Stichting Bejaardenzorg. Verwacht wordt dat de bruto huren in de buurt zullen liggen van ƒ520,— voor de woningwetwoningen, ƒ330,— voor de HAT-eenheden en ƒ460,— voor de bejaardenwoningen. De premie A-koopwoningen komen op ƒ135.000,- tot ƒ138.000,-. Eén aannemer Aanvankelijk wilde men van de betrok ken opdrachtgevers met de 'eigen' aan nemer in zee gaan: de Stichting Bejaar denzorg gaf de voorkeur aan de Fa. Daalder uit De Cocksdorp, de Woning bouwvereniging aan Drijver Bouw BV en het Bouwfonds aan Visser. Dat pakte per woning echter te duur uit, waarna werd ingegaan op het verzoek van Vis ser om het hele complex te mogen uit voeren. De prijs die hij voorlegde werd akkoord bevonden. Omdat er rekening mee werd gehouden dat de onderhan delingen zouden mislukken waardoor veel tijd verloren zou gaan, werd ook een prijs gevraagd bij een overkantse aanne mer. Vooral het gemeentebestuur is zeer verheugd dat Visser heeft 'gewonnen'. Dat hij aan de slag kan, betekent gedu rende anderhalf jaar werk voor gemid deld ca 17 man. Visser beschouwt deze bouwactiviteit als een aparte tak van zijn bedrijf, dus naast het onderhouds- en reparatiebedrijf waarin 12 man werk zaam zijn, en dat gewoon doordraait en geen hinder ondervindt van de nieuw bouw. De bouwvakkers die Visser aan de Beatrixlaan nodig heeft worden voor het grootste deel uit de WW.gehaald. De bedoeling is uitsluitend met Texelaars te werken, maar het staat niet vast of dat zal lukken. Niet alle Texelse bouw vakkers blijken te kunnen of te willen werken onder de geboden condities, wat er de reden van was dat bij de eerste fase van de krakeling" ook enkele over- kanters waren ingeschakeld. Het hele project wordt uitgevoerd onder directie en toezicht van het Bouwfonds Nederlandse Gemeen ten. Begonnen zal worden met de woningwetwoningen en de HAT- eenheden, dus de huizen die voor de Woningbouwvereniging worden neergezet. De komende weken zul len de formaliteiten voor de bouw worden afgehandeld en zullen de plannen klaar voor uTtvoering wor den gemaakt. Intussen zullen Bouw fonds en gemeente proberen bij de provinciale dienst voor de Volkshuis vesting in Haarlem het verkregen kontingent te verruimen. Leden en plaatsvervangend leden van de woensdagmiddag geïnstalleerde Texelse indicatiecommissie: van links r Groothuis, W. M. Wagener, J. van Rossum, E. Bakker, T. Leenders, N. Schuijl, C. de Kruyff en J. van Karsen. r rechts: N. Nag te ga al, Th. In ijltempo wordt momenteel door het samenwerkingsver band MZW en Jeugdwerk een plan gereed gemaakt voor pro- jekten voor jeugdige Texelse werklozen. Dit plan moet voor 1 april bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor subsidie worden voorgedragen. Het plan komt daarom reeds donderdag a.s. ter sprake in de gecombineerde vergade ring van de raadscommissies voor welzijnsbeleid en voor finan- cieën, economisch en technisch beleid, zodat het in de raads vergadering van maart kan worden behandeld. gemeente had aanvankelijk geen wat voor financiële consequenties experiment-subsidie zou hebben, aar dat is meegevallen. Scholen kon neen aanvraag indienen waarna ze de Ift van de betaalde toeristenbelasting ugkregen. Er zijn 157 verzoeken inge- •nd voor in totaal 26.300 overnachtin- Die groep bracht ƒ20.824,- aan eristenbelasting op en de gemeente eft dus ƒ10.412,— terug betaald. Naar onze mening kan een dergelijk geen beletsel zijn om de subsi ding voort te zetten", aldus het colle- De gemeenteraad krijgt binnenkort ook een voorstel om de toeristenbe- iting voor werkweken en schoolreizen 'end te subsidiëren maar waar het vandaan moet komen is nog niet ftend. De post onvoorzien is leeg. De gemeente zal financieel en be- leidmatig voor het plan verantwoor delijk zijn. De projekten voor jeugdi ge werklozen (tot 25 jaar) lopen in karakter nogal uiteen. Gedacht wordt aan mogelijkheden voor men sen die op basis van interesse en zonder verplichting bezig willen zijn met behoud van uitkering (zoals vo rig jaar de werkzaamheden in bos en duin voor staatsbosbeheer). Verder zullen projekten worden gepresen teerd die zijn gericht op het opdoen van werkervaring met een bepaalde vorm van scholing en ook komen er zg. ,,loonvormende" projekten, wat neerkomt op het stichten van kleine bedrijven die in ongeveer twee jaar kostendekkend of rendabel moeten zijn. Momenteel worden de vele ideeën die in de loop der jaren op dit gebied zijn ge opperd, geïnventariseerd en zo mogelijk toegepast. Dat mag niet oppervlakkig gebeuren, want voorwaarde voor rijkssteun is dat de doelstelling nauw keurig wordt omschreven, evenals de doelgroep en het beoogde aantal deel nemers. Verder moet het nodige bekend zijn over de begeleiding en de kosten. Morgen moet dat allemaal klaar zijn. Als de plannen door het ministerie worden geaccepteerd, zijn er de eerste twee jaar voor de gemeente geen kosten aan verbonden. Daarna wordt het anders, voor zover de gestarte aktiviteiten (nog) niet kostendekkend zijn. Van de gemeen teraad wordt verlangd dat zij voor de tijd na de subsidie een verklaring af legt inzake bereidheid om bepaalde aktiviteiten zelf te bekostigen. Zoals bekend komen de tijdelijke sub sidiemogelijkheden voor projekten voor jeugdige werklozen ter compensatie van de kortingen op het geld dat van rijkswe ge voor voor het mensen zonder werk project beschikbaar was. Sinds woensdagmiddag heeft Texel zijn eigen indicatiecommissie voor bejaardenoorden. Wethouder Piet Zegers gaf het officiële startsein voor het plaatselijke indicatiewerk door de commissie te installeren. Krachtens wettelijk voorschrift moet een indicatiecommissie bepalen of een bejaarde in aanmerking komt om in een verzorgingstehuis opgenomen te wor den. Tot dusver gebeurde dat door een regionale commissie, -bestaande uit mensen die van de plaatselijke situatie op Texel niet op de hoogte waren en de mensen niet kenden. Mede daardoor verliep dit indicatiewerk niet tot genoe gen en werd de roep om een eigen com missie steeds luider. Dat leidde ertoe dat deze wens werd opgenomen in het collegeprogramma Gisteren was het dus zo ver dat die wens was ingewilligd en de commissie voor het eerst bijeenkwam in het raad huis. In zijn installatiepraatje vertelde Ze gers dat met name de Texelse ouderen nogal hebben aangedrongen op de vor ming van een plaatselijke commissie. Uittreden uit de regionale commissie had echter gevolgen op het gebied van financiën en rechtspositie, zodat die niet zómaar ging. Maar ook de vorming van de commissie had voeten in aarde, on der andere omdat er niet steeds over eenstemming was over de samenstelling. „Lastige" ouderen Zegers werd benaderd door mensen die bepaalde mensen persé in de com missie wilden hebben, op de voet ge volgd door anderen die dat juist niet wil den. „Toen ik wethouder werd', dacht ik dat ik van die bejaarden weinig zou mer ken, maar ik weet nu wel beter", aldus Zegers, die uitlegde dat de eigen com missie onderdeel is van het totale bejaar denbeleid. Het dienstencentrum hoort ook tot de voorzieningen voor ouderen en er zit nog het een en ander in de pen. De indicatiecommissie zal niet aan de weg timmeren. Het verantwoordelijke werk wordt in een sfeer van vertrouwe lijkheid verricht. De commissieleden zul len overigens nog in het werk moeten groeien want met het indiceren van be- Maandag wordt in het Provinciehuis in Haarlem een hoorzitting gehouden voor de bezwaarmakers tegen de vesti ging van een gasdepot op de voormalige Rode Zee. Er zijn zes bezwaarschriften ingediend door o.m. de Werkgroep Landschapszorg en omwonenden. De hoorzitting begint om 10.30 uur. In een supermarkt in Den Burg werd dinsdag een 14-jarige jongen betrapt toen hij iets uit een stelling wegnam. De politie werd erbij gehaald en het bleek om een oude bekende te gaan. De jon gen had zich al diverse malen schuldig gemaakt aan winkeldiefstal. jaarden hebben zij geen ervaring, al be schikken allen wel over de vereiste des kundigheid. Voorzitter is mevrouw W. M. Wagener. Secretaris is Nico Nagte- gaal; hij is belast met het bijeenroepen van vergaderingen en de rapportage. Ze gers stond ook nog even stil bij het enige nadeel dat aan een plaatselike indicatie commissie zou kunnen kleven: gebrek aan objectiviteit, juist omdat men de mensen en omstandigheden zo goed kent. Hij meende echter dat de voorde len van de kennis van plaatselijke zaken hier ruimschoots tegen opwegen. De heer C. van Trigt van de Sociale Dienst (die nauw betrokken is geweest bij de voorbereidingen) sprak de hoop uit dat de commissie niet de nadelen van de regionale commissie zou vertonen. Het is daar vorgekomen dat mensen die geïndiceerd waren, administratief 'zoek' raakten. Wethouder Zegers zei dat het de be doeling is dat de commissie zijn doelstel ling op den duur verbreedt tot het geven van adviezen van bejaardenhulp in rui mere zin. Hij riep de commissie op het ook nu al te laten weten als bij het indi catiewerk bepaalde vormen van hulp noodzakelijk blijken. Rechtstreeks Ouderen die in een verzorgingstehuis willen, kunnen de indicatiecommissie daarvoor rechtstreeks benaderen. Zij kunnen zich vervoegen op het spreekuur van secretaris Nagtegaal, voorlopig nog in „De Hollebol" elke dinsdag en don derdag van 9.00 tot 12.00 uur. Ze kunnen ook naar dit adres schrijven (Burgwal 32) of bellen tijdens het spreekuur: (02220) 2696. De Vereniging voor Vrienden van het Paard en de „Blijde Rijders" wil len fuseren. Er is zelfs een kans dat er een nieuwe Texelse paardenspor torganisatie komt waarbij niet alleen genoemde twee verenigingen bij zijn aangesloten maar ook de Wadden- ruiters en de Kleppertjes. Meer een heid in de Texelse paardensportwe reld wordt van groot belang geacht voor deze liefhebberij. Het initiatief om de rijen (weer) te slui ten is uitgegaan van „De Blijde Rijders". Deze vereniging ontstond vijf jaar gele den als afsplitsing (naar aanleiding van ongenoegen) van de Vereniging voor Vrienden van het Paard die al bijna 25 jaar bestaat. Hoewel meerdere Blijde Rij ders tevens lid bleven vande oude vere niging, functioneerde de nieuwe club toch als eenheid met eigen evenemen ten zoals een concours hippique. Erg be vredigend is het echter nooit geweest dat twee verenigingen met ongeveer hetzelfde doel min of meer concurrerend naast elkaar bestonden, wat heeft geleid tot het initiatief om te trachten weer op één lijn te komen. Extra vergaderingen De eerste contacten zijn er inmiddels geweest. Gisteravond heeft de Vereni ging voor Vrienden van het Paard over dit onderwerp in „Rebecca" in De Waal een extra ledenvergadering gehad. Het zelfde gebeurt volgende week bij De Blij de Rijders en De Kleppertjes/Wadden- ruiters zien op 2 maart de mogelijkheden tot aansluiting onder ogen. Aan alle betrokkenen zijn meerde re mogelijkheden voorgelegd: op heffing van een der verenigingen en aansluiting van de dan vrijkomende leden bij de overblijvende club op heffing van beide verenigingen en oprichting van een nieuwe organisa tie waarbij ieder zich kan aansluiten. De derde, mogelijk meest haalbare oplossing is het bundelen van alle paardensport, zowel het rijden on der de man als het aangespannen rij den, binnen een overkoepelend or gaan, waarbij een formeel zelfstan dige ruitervereniging en een even eens zelfstandige vereniging voor de aangespannen paardensport zijn aangesloten. Van harte Hoewel het overgrote deel van de be trokkenen van harte staat achter het idee van bundeling, lopen de ideeën over de wijze waarop dat moet gebeuren uiteen. Een woordvoerder van de Vereni ging voor Vrienden van het Paard: „We moeten hier op een of andere manier uit komen. Het is toch eigenlijk bespottelijk dat op Texel twee van zulke verenigingen naast elkaar bestaan. Onze vereniging bestaat binnenkort 25 jaar. Het zou ge weldig zijn als dat zou samenvallen met het tot stand komen van volledige een heid in de Texelse paardensport". En ie mand van De Blijde Rijders: „Wij denken er eigenlijk net zo over, al zijn we destijds natuurlijk niet zómaar voor onszelf be gonnen. Maar we hebben graag dit initi atief genomen en willen niet meer pra ten over oud zeer". (Advertentie I.M.) M.i.v. 15 februari a.s. wordt het nieuwe telefoonnummer van tandarts Van de Meent 3086. Het nummer van tandarts De Winter blijft ongewijzigd 2270. Bromfietsverzekering... nieuwe plaatje bij de^ mee. RabobankfZi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1