TEXEL TOERIST Cjrotn c2wartsJ~exeh in het harL, /Oilege positief over verkervaringsprojecten ij gemeente Texel Aangespoeld vlot wel geborgen Brand in slagerij: veel vlees bedorven Hoornder feestcommissie heeft bestuursleden nodig Snelle rijder Advertenties oral toerisme stimuleren Museum voor wereldomroep Jeugd had flink aandeel in uitvoering KTF/DEK Tussen dijk en duinenrij Mosselen Rijverbod De technische recherche van de rijkspolitie zoekt naar de oorzaak van een brand die zaterdagmiddag voor tienduizenden guldens schade veroorzaakte in de slagerij van de fir ma Blauw aan de De Ruijterstraat in Oudeschild. Het heeft bevreemding gewekt dat het vuur, dat op het bin nenplaatsje achter de slagerij woed de, blijkbaar van buitenaf is begon nen. Niet uitgesloten is dat op dit binnenplaatsje met vuur is gespeeld. De brand werd ontdekt door de ach terburen; de familie Blauw was op dat moment nog niet in de zaak aanwezig. Het heeft weinig gescheeld of het hele pand had in lichterlaaie gestaan. Het vuur had via een houten trap reeds de deur van de bovenverdieping bereikt. Het glas van deze deur was al gespron gen en de houten betimmering van de dakrand had vlam gevat. Een aange bouwd gedeelte van het pand brandde goeddeels uit. In het hele gebouw ont stond rookschade. Een vries- en een koelruimte werden door het vuur ver nield. De inhoud, een grote voorraad vlees, moet als verloren worden be schouwd, wat op zichzelf al een schade post van f10.000,— betekent. De totale schade beloopt ongeveer f50.000,—. Ei genaar J. Blauw vindt het zelf onwaar schijnlijk dat de brand is aangestoken. Hij zoekt de oorzaak in kortsluiting, ont staan in de leiding waar zowel de vloeistof van de koelapparatuur als de electriciteitskabel doorloopt. De brandweer had weinig moeite om het vuur onder controle te krijgen, maar om ook de laatste vonken te bereiken moest een deel van het dak van de aan bouw worden gesloopt. Woensdagavond (morgen) heeft de Hoornder feestcommissie jaarvergade ring in De Waldhoorn, aanvang 20.00 uur. Belangrijkste punt is de verkiezing. Dat kan nog een probleem worden want maar liefst zeven van de elf commissiele den treden af en zijn niet herkiesbaar. Voor het welslagen van het traditionele Hoornder feest en ëndere activiteiten waarmee de commissie zich bezig houdt, is het echter zeer belangrijk dat nieuwe mensen worden benoemd. Men hoopt dan ook op veel belangstelling van de Hoornders. Na de pauze vertoont Pieter de Vries dia's die hij heeft ge maakt van de zomerse Hoornder don derdagen en van het Hoornder feest. Ongenoegen heerst in Oudeschild over de problemen die zich hebben voor gedaan bij het melden van de brand. Buurvrouw F. Schagen-Daalder heeft gedurende tien minuten geprobeerd de alarmcentrale te bereiken door nummer 02220-2066 te draaien. Het leek of er niet werd opgenomen; ze kreeg althans geen contact. In paniek geraakt door de steeds hoger oplaaiende vlammen op het direct aan haar woning grenzende binnenplaatsje van de slagerij, belde ze tenslotte de politie. Vrijwel op hetzelfde moment slaagde een ander erin de brandweer wel te alarmeren. De brand weer zelf treft in ieder geval geen blaam. De eerste wagen was in drie minuten ter plaatse. Tot dusver is niet duidelijk ge worden wat er is misgegaan. Bij navrdag bleek dat de alarmcentrale bemand is geweest en dat alles naar behoren functioneerde. In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half vier signaleerde de politie een automobilist die op de Pontweg ge ruime tijd meer dan 120 km reed. Men ging er achteraan en bij aanhouding bleek het een 32-jarige inwoner van Den Burg te zijn die toen een proces verbaal wegens te hard rijden kreeg. Zowat 50.000 vakantiegangers na men vorig jaar ons informerende magazine mee naar huis. 71 ver kooppunten zorgden mede voor dit indrukwekkende aantal, maar daar staan we niet lang bij stil. We zijn al weer bezig met een nieuwe nog be tere uitgave. voor het Paasnummer kunnen nog t/m deze week worden ingeleverd in onze drukkerij. bv/vh Langeveld en de Rooy ^parkstraat 10 den Burg-Texel postbus 11 tel. 02220-2741 BRUARlAARGANG Nr. 9859 DINSDAG 21 FEBRUARI 1984 ie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Jen Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei i, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Ivertenties, abonnementen, etc.: eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg 20) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /Ï7,40 per kwartaal. .3 fQ J5 Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr 36.25.01.742: NMR nr 67.34.60.3 erisme is voor het college de sector waar men invloed kan uitoefenen betreft werkgelegenheid. Daar is nog groei mogelijk en het gemeente uur wil via een gerichte promotie, aanpassen van de veerfuiken en het eren van een multi-weervoorziening de aantrekkelijkheid van het eiland logen, juist buiten het seizoen. Dat is één van de duidelijke standpunten Ie gemeentelijke nota werkgelegenheid die donderdagavond wordt iroken door de raadscommissies voor financieel, economisch en tech- hbeleid en voor welzijn. Deze „speerpunt" van het gemeentelijke werk- igenheidsbeleid stond ook in de ontwerp-nota die verder niet zoveel wij ngen heeft ondergaan maar naar aanleiding van tal van reacties wel ge- nceerder is. Veel onderwerpen in de nota blijven echter vaag en belich- situaties die „zouden kunnen". Anders is het gesteld met de in de ont- pnota al aangekondigde functionaris die zich ten behoeve van onderne men degenen die dat willen worden, gaat bezighouden met werkgele heid. Deze kracht treedt op 1 maart in dienst. jofzij krijgt een plaatsje op de afde- algemene zaken en 20 uur per week lesteed worden aan zaken die ver- I houden met werkgelegenheid zo- dvisering aan het bedrijfsleven over idieregelingen, beleidsadvisering „starters" van bedrijven en het col- behulpzaam zijn bij het regelen van iciële ondersteuning en vergunnin- voortgangscontrole, voorlichting Texelse mogelijkheden en overleg instellingen en organisaties die be ien zijn bij werkloosheid en gelegenheid. ilgens burgemeester en wethouders I deze kracht duidelijk maken dat gemeente in een aantal gevallen het psleven en particulieren kan helpen it „vaste informatiepunt" moet dan een ondersteuning zijn voor eenie- lieserieus bezig is met werk maken. „Door deze benadering kan de gemeen te ook alert reageren op het aandienen van nieuwe bedrijfstakken, passend in de Texelse economie", aldus het college. Stabilisatie Wat betreft de landbouw en visserij spreekt het gemeentebestuur van stabi lisatie in de werkgelegenheid, waarbij er alles aan gedaan moet worden om het bestaande areaal in stand te houden. De produktie van specifiek Texelse produk- ten wordt van harte gesteund en ook wordt nog steeds gestreefd naar aanpas sing van de haven van Oudeschild. Het college verwacht echter niet dat een grotere haven meer werkgelegenheid oplevert. Dat is wel het geval bij het star ten van visverwerkingsbedrijven, waar van initiatiefnemers in het verleden al ambtelijke ondersteuning kregen. Een goed kontingerings- en monu mentenbeleid houdt bouw en industrie op Texel levend en het college verwacht dat de komende jaren wat dat betreft geen daling zal optreden. „Het huidige, voor Texel gunstige, bouwbeleid wordt voortgezet." Industrievestigingen die passen in de plaatselijke schone economie moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van bestemmingsplanvoorschriften e.d. is een ander uitgangspunt van het college dat overeenkomt met de regeringsricht lijnen. „Eén en ander moet kritisch wor den bekeken om procedures tot een mi nimum te beperken." Grond moet zowel in koop als erfpacht verhandeld kunnen worden. Uitstraling „Hoewel over de ontwikkeling van de toeristische sector verschillend wordt gedacht staat het vast dat deze sector voor de plaatselijke economie van grote betekenis is, met uitstraling naar tal van andere sectoren", aldus de nota. Hier is duidelijke gemeentelijke invloed mogelijk en het college wil naast het genoemde beleid ook „actieve medewerking" ge ven aan plannen die passen in het re creatiebasisplan zoals verbetering van bestaande accommodaties. De gemeen te wil zelf echter geen initiatieven ont plooien (zoals in het verleden de op dracht tot plannen maken in het artikel 11 gebied De Koog) maar alleen gunsti ge voorwaarden aandragen. „Initiatie ven liggen primair bij het bedrijfsleven." Wat betreft financiële ondersteuning wordt in de eerste plaats verwezen naar rijk en provincie dip talloze regelingen kennen voor nieuwe initiatieven. „Als deze regelingen niet benut kunnen wor den, hetgeen in regel ook betekent dat de banken geen medewerking verlenen wordt een financieel risico voor de ge meente erg groot." Alleen in speciale ge vallen wil het college de mogelijkheid van gemeentesubsidie overwegen. Eigen boezem Tal van reacties op de ontwerpnota verweten het college in eigen huis niet zo kritisch te zijn wat betreft behoud of uitbreiding van werkgelegenheid. In het definitieve epistel wordt daarom dieper ingegaan op de eigen mogelijkheden, al maken de financiële middelen die weer beperkt. Men streeft er naar het huidige aantal arbeidsplaatsen bij de gemeente in stand te houden en dat wordt in de nota „onder de huidige economische omstandigheden" omschreven als „ac tief beleid." Lees verder pagina 2 Een groot houten vlot spoelde in de nacht van zaterdag op zondag aan bij De Schans. Het 15 meter lange en ongeveer twintig ton wegende gevaarte md daar zondagochtend ontdekt door Bert Koning uit Den Burg, die de strandvonderij waarschuwde. Het vlot bleek afkomstig te zijn 'van een landstraalbedrijf in Den Helder en was op de Texelstroom gebruikt bij werk- mmheden aan een booreiland aldaar. Toen het vlot zaterdagavond naar Den Helder werd gesleept brak de tros en raakte het op drift. Er werd alarm gesta gen omdat het diep in het water liggende en slecht zichtbare houten gevaarte een risico vormde voor de scheepvaart. Door de harde oostenwind had het echter snel de kust van Texel bereikt. Strandvonder Duinker gaf het loonwerk- bedrijf Ni c Dros opdracht het tegen de dijkg/ooiing liggende vlot gereed te ma- ben voor berging. Met een kraan en een shovel werd het ding moeizaam een tuk zeewaarts gebracht. Het Waterschap liet weten dat het vlot in ieder geval we/ wegmoest, omdat het anders bij opkomend water en toenemende wind Ie dijk zou beschadigen, 's Avonds werd het vlot in zee getrokken door de NepbootElizabeth" van Leo Visser, geassisteerd door de ,,Goudriaan". Het •ierd naar de haven van Oudeschild gesleept, waar het door Hans Boom zal worden hersteld omdat het bij de berging schade heeft opgelopen. De foto toont het vlot tijdens de voorbereidingen voor de berging. De archivaris van het Maritiem Mu seum, Cor Ellen, komt woensdagmid dag vanaf 15.30 uur aan het woord in een Franstalige uitzending van de We- relddomroep die op Afrika is gericht. Het halfuurtje Texelse radio is echter ook hier te ontvangen op de frequentie 15.560 of 98.95 of de 19.31 meter. Ellen werd geïn terviewd in het Maritiem Museum en hield o.a. een pleidooi voor het commu nicatiemiddel flessenpost. Ellen is de Franse taal niet machtig en zijn woorden werden ter plekke vertaald. De muziek in het programma werd verzorgd door de Lichtboei. Bij het muziekkorps KTF/DEK streeft men ernaar de jeugdige leden en zelfs de nog onervarenen onder hen in een zo vroeg mogelijk stadi um bij de uitvoeringen te betrekken. Dat bleek vrijdagavond toen de combinatie Kon. Texels Fanfare en „Door Eigen Kracht" de eerste van de jaarlijkse serie winterconcerten gaf. In het programma voor de pau ze kwam de jeugd royaal aan bod, zelfs op bijzondere wijze als toege voegde sectie aan de welbekende boerenkapel. Zoals gebruikelijk had dit in Den Hoorn gegeven concert een onmisken baar „DEK"karakter en het was dan ook DEK-voorzitter Jac. Kiljan die het ope ningswoord sprak. Hij wees op de drum band die tegenwoordig over een nieuw instrumentarium beschikt. Dat kon wor den aangeschaft dankzij de baten van drie jaar poffertjes bakken waarbij vele dames uit Den F^oorn zich hadden laten inschakelen, maar ook de subsidies van de provincie en van de welzijnsstichting waren belangrijk geweest. De drumband is klein maar er zijn zo veel nieuwe nog niet ervaren leden dat de toekomst er wat dat betreft zonnig uitziet. De majorettes gaven leuke shows op muziek van Cliff Richard en Michael Jackson en de drumband bracht nummers van M. Schneider en S. Egberts ten gehore. Zowel drumband als majorettes traden ook samen met leer lingen op. Onder meer werd het nummer „Big fun" gespeeld dat werd gemaakt door instructrice Helga Witte. Samen met Liesbeth Witte werd zij gehuldigd voor het werk dat zij tot dusver voor drumband en majorettes hebben verzet. Hulde was er ook voor Diana van der Kwaak die de verenigingsonderschei ding kreeg wegens vijf jaar actief lidmaatschap. L___ door Klaas Bonne Dirk, onze mosselvisser Maakt zich af en toe eens kwaad Omdat het leeuwendeel der mossels Naar de Zeeuwse vissers gaat Die met een hele vloot van schepen Opereren op het wad Omdat men door de deltawerken Daar niet meer op rozen zat Een spreekwoord zegt, wie dicht bij 't vuur zit Die verwarmt zich toch het meest Maar voor onze mosselvisser Is dat nimmer zo geweest Hij vroeg 't halsstarrig ministerie Om öen minuscuul perceel Van die grote watervlakte Maar papier was slechts zijn deel En hier is dan weer gebleken Dat de vlet ten onder gaat Als zij eens geconfron' .-erd wordt Met het logge „schip in staat" Zwoegend puft de vijf ivijftig Door de kille Waddenzee' Een stel vergrijsde zilvermeeuwen Vliegen met de kotter mee Scheren als een blijk van hulde Aan stuur- en bakboord langs de boeg Is een man van eigen bodem Voor deze keer niet goed genoeg? In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een rijverbod van acht uur wegens alcoholgebruik opgelegd aan een Texe laar. Uit de blaasproeven bleek dat een bloedproef niet nodig was. wordt getracht beweging te krijgen in het vlot. Rechts loonwerker Niek Dros en hulpstrandvonder Duinker. fAUW De brandweer bezig met het verwijderen van de dakpannen van de rokende aanbouw van sla gerij Blauw.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1