Groen'warts-Jexels in het hart- ij elk strandpaviljoen ok nog een kiosk? TEXEL TOERIST Landschapszorg wil smaller fietspad langs Rommelpot Verzetskruisen uitgereikt LwR Politiek café over werkgelegenheid en recreatie mmissie discussieerde over strandbeheer illege wil gecombineerd Ijaardenhuis op jrrein bij Gollards Advertenties Jaargang Nr. 9860 VRIJDAG 24 FEBRUARI 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Oen Burg, tel. (02220) 2741. iverktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02278) 266, psterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. vertenties, abonnementen, etc.: ild Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398 tegenstelling tot B en W vinden meerdere leden van de scommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid dat iede- xploitant van een strandpaviljoen bij zijn paviljoen ook nog kiosk moet kunnen plaatsen, zo bleek woensdagavond de raadscommissie een oordeel gaf over de door B en W ebrachte nota inzake het strandbeheer. de discussie werd echter ook dat zo'n verruiming van moge den misschien onoverkomelijke equenties geeft. Het is strijdig met jestemmingsplan en op sommige zou er een ontoelaatbare land door kunnen ontstaan. Zoals iet Badweg-strand van De Koog reeds twee vaste en twee demon- strandbedrijven zijn. Als die alle- ook nog eens een paviljoen mogen wordt het wel erg overdadig, ander pleidooi tot verruiming van elijkheden voor de ondernemers op strand kwam van de publieke ne. Strandexploitant •rard Zoetelief vond dat de nu voor- elde maximummaat voor terrassen aviljoens (150 m2) veel te klein. Dat minstens het dubbele worden, elief zei dat er vooral bij een bepaal- reersgesteldheid veel behoefte is terrasruimte. tribune zat ook strandexploitant ik Koopman. Zijn aanvraag van vorig om op het strand met een mobiele k te mogen venten leidde, zoals be- tot grote problemen, toen de ex- B^anten van vaste paviljoens dit als panvaardbare concurrentie be- jouwden en toen demonstratief alle- il om een ventvergunning voor het en W vinden dat de plannen or een gezamenlijk bejaardenhuis Gollardsstichting en Samen Eén leten worden verwezenlijkt op het rein naast het huidige Gollards stoord. Ook het verpleeghuis zou dit nieuwe complex moeten wor- n opgenomen, zodat een gebouw et 150 bedden ontstaat. deelde wethbuder Schilling aensdagavond mee in de commissie- rgadering van ruimtelijk en huis- estingsbeleid. Het hele complex op één lek lijkt het meest praktisch en het Gol- irds terrein heeft de voorkeur omdat aar ruimte genoeg is en er ook in pla- plógisch opzicht geen beletselen zijn. lit betekent wel kapitaalvernietiging mdat het nog tamelijk nieuwe ver- ileeghuis dan verdwijnt, maar mogelijk i dat te ondervangen door dit gebouw fin passende andere bestemming te leven. Zowat 50.000 vakantiegangers na men vorig jaar ons informerende magazine mee naar huis. 71 ver kooppunten zorgden mede voor dit indrukwekkende aantal, maar daar staan we niet lang bij stil. We zijn al weer bezig met een nieuwe nog be tere uitgave. voor het Paasnummer kunnen nog t/m deze week worden ingeleverd in onze drukkerij. bv/vh Langeveld en de Rooy parkstraat 10 den Burg-Texel postbus 11 tel. 02220-2741 hele strand vroegen. B en W zagen toen in dat ze niet erg slim bezig waren ge weest en besloten Koopman volgend jaar niet opnieuw een vergunning te ge ven. Naar aanleiding van die kwestie kwam Gerbrand Poster van de VVD met het voorstel om de bevoegdheid tot ven ten op een bepaald strandgedeelte ex clusief toe te kennen aan de houder van het paviljoen op dat stranddeel. Er blijkt dan echter nog veel strand over waar voor Koopman misschien wel mogelijk heden zijn. Poster deed woensdag een dergelijk voorstel, maar uit de reactie van de wethouder en de ambtenaren bleek dat de gemeente geen zeggen schap heeft over de paviljoenloze strandgedeelten. Overleg Overigens krijgen de strandexploitan- ten nog volop gelegenheid om over hun wensen en problemen te praten met de gemeente. Op 7 maart wordt daarvoor een vergadering gehouden. Henk Koop man sprak er zijn twijfel over uit of de gemeente als niet-eigenaar van het strand wel bevoegd is om privaatrechte lijke vergunningen af te geven aan ex ploitanten. De wethouder antwoordde zonder aarzelen dat die bevoegdheid er wel degelijk is. De dienst der domeinen heeft de gemeente het recht gegeven het strand te exploiteren. Openbare weg Koopman wees op het recreatieve be lang dat volgens hem is gediend met een vergunning die hem toestaat op het hele Texelse strand te venten. Ik kom op stukken strand waar geen paviljoen of kiosk is. Ik vraag me af welk belang u heeft bij weigering van een vergunning." Dat kon Schilling wel uitleggen. Het ver strekken van een vergunning aan Koop man heeft vorig jaar ernstige problemen gegeven. Koopman vond echter dat het best mogelijk is een regeling te maken waardoor zowel hij als de andere exploi tanten aan hun trekken komen. Hij ver geleek het strand met een openbare weg die in zijn geheel ook niet voor venten wordt verboden omdat hier en daar een winkel zit die zich bedreigd voelt. Differentiatie De strandexploitanten betalen tegen woordig huren die voor alle strandge deelten even hoog zijn. De commissie discussieerde geruime tijd over de vraag of dat rechtvaardig is. Op het drukke strand van De Koog is meer te verdienen dan op bijv. het stille strand van paal 12. Vroeger betaalde de exploitant van paal 12 dan ook beduidend minder maar dat verschil is later ongedaan gemaakt. Voor de inkomsten van een strandbedrijf zijn zoveel factoren van invloed dat het on doenlijk is hiermee rekening te houden in de tariefstelling. Bovendien kan erover van mening worden verschild. Dat bleek ook in de commissievergadering waar Gerard Zoetelief beweerde dat op het drukke strand van De Koog naar verhou ding minder goede zaken worden ge daan dan bijvoorbeeld bij ppal 28. Want bij paal 28 zit men ver van andere verzor gingscentra en een bezoeker van het strand van De Koog weet dat hij zijn zak patat of glas bier ook een paar honderd meter verderop in het dorp kan kopen. Gelein Jansen en Jan van Asselt voel den echter toch voor differentiatie in de tarieven, zodat bijvoorbeeld een pavil joen dat niet direct aan een slag staat en niet over een parkeerterrein beschikt kan worden gecompenseerd in de daaruit voortvloeiende „bedrijfsschade". De wethouder voelde er niets voor. „Als je oorlog wilt moet je daaraan beginnen." Volgens de voorschriften mag een pavil joen maximaal 150 m2 zijn en het bijbe horende terras eveneens. Gerbrand Poster wilde deze oppervlakten uitwis selbaar maken. Dus bijvoorbeeld een wat groter paviljoen en een kleiner terras of omgekeerd. Schilling vreesde dat door het wegvallen van een harde norm dan het eind gauw zoek zou zijn. Het zou dan mogelijk zijn een paviljoen 300 m2 te maken, wat ongewenst en boven- Lees verder pagina 2 Het nu nog smalle fietspad van de Rommelpot, hier gefotografeerd ter hoogte van de Oudeweg. Omdat men de duinen niet wil aantasten i: hier zo weinig ruimte, dat het fietspad met zeer weinig tussenruimte naast de bestaande rijweg komt te liggen. Peter Bakker van de PSP was woensdagmiddag het enige lid van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid dat het eens was met de bezwaren die de werk groep Landschapszorg Texel heeft ingebracht tegen de plannen tot ver breding van het rijwielpad langs de Rommelpot, de landschappelijk fraaie weg langs de duinrand tussen Den Hoorn en het Dennenbos. Het plan is om dit thans smalle fietspad te vervangen door een betonnen pad van twee meter breed. De werk groep vindt een breedte van 1,50 meer dan voldoende. Argument is dat het geplande brede fietspad ten koste gaat van het aangren- In het raadhuis heeft vanmiddag de uitreiking plaatsgehad van een twintigtal verzetsherdenkingskrui- sen aan mensen die zich in de oorlog met verzetsdaden hebben bezig ge houden. In zeven gevallen waren het mensen die zijn overleden en betrof het dus een posthume onderschei ding die door een nabestaande in ontvangst werd genomen. Zoals bekend heeft de burgemeester zich enige tijd geleden ingespannen om zoveel mogelijk personen die het ver- zetskruis verdienen ertoe te brengen zich aan te melden, waarbij op de moge lijkheid werd gewezen dat iemand an ders ook tot aanmelding kon overgaan. Het probleem bij het verzetsherdekings- kruis is namelijk dat de toekenning feite lijk niet op initiatief van een ander mag gebeuren, maar dat men zichzelf moet opgeven. Velen vinden dat gênant. Mensen die in het verzet hebben geze- tem willen zich daar in veel gevallen niet op laten voorstaan en ze komen er niet makkelijk toe om zich aan te melden, nog afgezien van bepaalde vormen van „oud zeer" waardoor ook mensen die wel behoefte hebben aan een vorm van erkenning voor wat zij in de oorlog heb ben gedaan zich liever niet zelf voor het herinneringskruis aanmelden. De „actie" van de burgemeester leverde 24 namen op. Zij of hun nabestaanden waren vanmiddag in het raadhuis om het kruis on ontvangst te nemen, met uit zondering van enkele mensen die op de ze plechtigheid liever niet aanwezig wil den zijn en de onderscheiding thuis gestuurd hebben gekregen. In een veel eerder stadium zijn op Texel al diverse herinneringskruisen toegekend. Dat wa ren gevallen waarin de betrokkenen er direct zelf om vroegen en zij hebben het kruis thuisgestuurd gekregen. Een com plete lijst van die mensen was echter niet beschikbaar zodat we hun namen niet kunnen vermelden. Hieronder dus alleen degenen die het herinneringskruis als gevolg van de genoemde „opspo ringsactie" hebben gekregen: mevrouw T. Bakker uit Den Burg, P. Beemsterboer uit Den Burg, R. Berkenbosch uit Ooste rend, G. J. ten Cate uit Den Burg, C. Eel- man uit IJmuiden, L. K. van Heerwaar den uit Den Burg, G. J. Kaczor (pos- thuum), mevrouw B. C. Keijser-Adema uit Den Burg, J. Keijzer uit Oudeschild, H. C. A. Kievits (posthuum), F. P. Klum- per (posthuum), A. Poel uit Den Burg, J. Schelfhout (posthuum), O. K. Schilling (posthuum), P. van der Slikke (post huum), L. M. Smit uiy Hoevelaken, C. Snoek uit Den Helder, H. Snoek uit Den Burg, K. Stoepker (posthuum), P. Vee- ning uit Bennekom, L. J. Weijdt uit 't Horntje, M. Wieringa (posthuum), A. J. M. Zwaar uit Delft en C. Zijm uit De Cocksdorp. In Zaandijk wordt posthuum het erekruis uitgereikt voor wijlen mej. Nel (tante Nel) Boot. Zij deed verzetswerk in de Zaanstreek maar is op Texel bekend om dat zij er twintig jaar lang als pedicure heeft gewerkt. Dinsdagavond wordt in taveerne De Twaalf Balcken weer politiek ca fé gehouden. Deze keer wordt ge praat over „werkgelegenheid, re creatie en seizoenverbreding". Dit onderwerp is actueel omdat zojuist de gemeentelijke nota voor werkge legenheid is uitgekomen, waarin de ontwikkeling van de recreatie als één der weinige mogelijkheden tot behoud en vergroting van de werk gelegenheid wordt genoemd. Verder zijn de artikel 11 plannen weer in discussie en ook zijn momenteel plan nen in de maak voor extra promotie van Texel als vakantiegebied, waarbij de ge meente, de VVV en het bedrijfsleven zijn betrokken. Op gemeente en bedrijfsle ven zal een beroep worden gedaan de benodigde gelden voor dit doel beschik baar te stellen. Omdat de recreatie een algemeen belang is voor Texel wil men ook andere maatschappelijke groeperin gen bij deze aangelegenheid betrekken. De organisatoren hebben meer dan 15 personen van uiteenlopende politieke kleur uitgenodigd de café-avond bij te wonen, in het bijzonder degenen die via de politiek of door hun beroep iets met recreatiebeleid, toeristenopvang, e.d. hebben te maken. De discussie zal een vrijblijvend, geïmproviseerd karakter krij gen en voltrekt zich in twee ronden. Er wordt niet meer gewerkt met een forum, alle genodigden bevinden zich onder het cafépubliek. Als ze wat moeten of willen zeggen worden ze door de discussielei der (een redacteur van de Texelse Cou rant) naar voren geroepen of ze krijgen op hun plek de microfoon aangereikt. Er zal alles aan worden gedaan om er een vlot en bondig geheel van te maken, af gewisseld door levende muziek. Het po litiek café begint omstreeks kwart voor negen. De genodigden moeten een half uur eerder aanwezig zijn. zende duin. Hoewel het in dit geval niet om een grote oppervlakte gaat wil de werkgroep er zich toch tegen verzetten omdat in het verleden al te veel duinen door verharding (parkeerplaatsen e.d.) zijn verdwenen. Bovendien vindt men dat in dit geval een wanverhouding ont staat tussen de autoweg en het rijwiel pad. Volgens de werkgroep geeft een smaller fietspad in de praktijk helemaal geen problemen, zoals blijkt bij het fietspad van 1.50 meter naar strandpaal 15. Mocht men van mening zijn dat de verkeersveiligheid daaronder heeft te lij den, dan zou voor de Rommelpot een maximum snelheid van 50 km moeten worden ingesteld, zoals ook geldt voor alle andere wegen in het bos- en duinge bied van Texel. Moeilijk parket Alvorens over te gaan tot commissie behandeling van dit bezwaarschfit wilde voorzitter-wethouder Daan Schilling nog iets zeggen naar aanleiding van een brief die het college in oktober j.l. van de werkgroep Landschapszorg heeft gehad. In die brief werd hem verweten dat hij dergelijke hoorzittingen verkeerd leidde door het standpunt van de gemeente en de betrokken particulieren stevig te ver dedigen en ook de ambtenaren de gele genheid te geven dat te doen. Op deze wijze oefende hij volgens de werkgroep ongeoorloofde druk uit met de bedoe ling de werkgroep te bewegen met een compromis genoegen te nemen. De wet-houder zou zich wat afstandelijker moeten opstellen. De wethouder zei dat hij niet zou we ten hoe hij zich anders moet opstellen als het erom gaat tot overeenstemming te komen. Op zijn beurt verweet hij de werkgroep dat deze nogal eens bezwa ren indient en deze pas na zeer lange tijd, vlak voor de behandeling door de provincie, intrekt. Al die tijd hebben de betrokken particulieren in onzekerheid verkeerd. Het is daarom beter al in de commissiehoorzitting tot een vergelijk te komen waardoor het bezwaar kan wor den ingetrokken. „Wat moet ik doen? Naar een compromis streven of alleen maar luisteren?" Niet serieus Ambtenaar Jim Ie Roux voegde eraan toe dat het bij de provincie een slechte indruk heeft gemaakt dat de werkgroep meerdere malen niet is komen opdagen om daar een bezwaarschrift toe te lich ten. Dat geeft geen erg serieuze indruk, het is zelfs gebeurd dat op initiatief van de provincie twee hoorzittingen werden gecombineerd om de meniën van Texel niet onnodig veel te laten reizen, maar er kwam niemand. Namens de werkgroep zei de heer G. Cadée dat niemand in de gelegenheid is geweest om naar Haar lem te gaan. Jim Ie Roux geloofde dat blijkbaar nauwelijks: „De werkgroep bestaat toch uit meerdere mensen. Het is nu al vijf keer voorgekomen dat men niet kwam opdagen." Zorgvuldig Wat de Rommelpot betreft wees wet houder Schilling erop dat de gemeente in overleg met Staatsbosbeheer uiterst zorgvuldig tewerk is gegaan bij het ma ken van het reconstructieplan. Er is zo weinig mogelijk duin opgeofferd door zoveel mogelijk de berm tussen fietspad en rijweg te benutten. Op een deel van het tracee (nabij het kruispunt met de Oudeweg) waar de stijle duinen direct naast het huidige fietspad beginnen heeft men over een lengte van 70 meter zelfs haast geen tussenberm meer en is een afscheiding ontworpen in de vorm van een betonnen rand. De heer Cadée van de werkgroep liet blijken dat het probleem van het „onder druk zetten" door de wethouder al uit de wereld is. Na oktober heeft Schilling zich tijdens hoorzittingen anders op gesteld. „Blijkbaar heeft onze brief ge holpen." Aan het bezwaar tegen het bre de fietspad van de Rommelpot had hij weinig toe te voegen. Dat een breder pad ook veiliger is stond voor hem aller- Lees verder pagina 2 I Eethuis i ,,De Taveerne" A.s. weekend i (vrijdag, zaterdag en zondagl zijn wij weer geopend vanaf 16.30 uur. *p Diverse dagmenu's 1 ƒ17,50. Bromfietsverzekering... fvóór 1 maart het^ nieuwe plaatje bij de mee. Rabobank f3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1