Groen ^warts jexeh in het harL, amstra boekt overwinning Uitwaterende Sluizen Fracties donderdag naar Den Haag Texelaar (33) bekent zes inbraken strijd tegen kinderbelasting indtekeningen |gen aanpassing veerhavens )nder invloed Oud-wethouder C. H. Roeper overleden Hf m m -4'^T ,4 X Ruzie over meepraten actiecomité Goedkope bootkaart vanaf 5 maart verkrijgbaar [ARGANG Nr. 9861 DINSDAG 28 FEBRUARI 1984 (dinsdags en vrijdags lentsprijs /17.40 per kwartaal, nniers fO,75. Amro Bank nr 46 99.1 r. 36 25.01 742. I\IMB m 7.636 67 34.60 398 Redactie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Buiten werktijd: Ha/ry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Hans Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de Heijden, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Voor advertenties, abonnementen, etc.: Langeveld Et De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, telefoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. zijn strijd tegen het Hoogheemraadschap van de Uitwate- leSluizen heeft de heer R. Kamstra uit De Koog een belan- eoverwinning geboekt. Uitwaterende Sluizen'moet van de lier haar verontreinigingsheffing over 1978 en 1979 bijstellen jat de gevolgde rekenmethodes niet bleken te kloppen. De- itspraak kan voor meer Texelaars van belang zijn. Het ge- Iging namelijk over de verdeelsleutel voor het vaststellen hoeveelheden huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater voor j.de woning en het jeugdhotel van Kamstra. Iedere Texelaar neen vergelijkbare situatie zit (woning en bedrijf op dezelf- jvatermeter) heeft met die verdeelsleutel te maken. Herzie- Jvan de heffing kan leiden tot halvering van de te betalen [ragen, of tot zelfs nog grotere kortingen. oor de manier waarop 'Edam' re- lbetalen een heleboel mensen te iZe stellen, zonder naar de omstan- jden te kijken, vast dat een gezin lar 110 m3 water gebruikt. Alles wat lis dan die 110 kuub, is dus bedrijfs- iren daar moet je een veel hogere ^reinigingsheffing voor betalen. Bezin met kinderen, vooral met ba- Iverbruikt echter veel meer water ie 110 kuub, zodat zo'n gezin dan te Ibetaalt. Eigenlijk is het je reinste Bibelasting". Izijn inmiddels al bijna tien jaar du- B 'gevecht' met Uitwaterende Slui ten Kamstra nog steeds boos wor- [Een woede die inmiddels tot resul- (iheeft geleid, want de uitspraak van êervoudige belastingkamer van het binnenkort zullen alle Texelaars 8 jaar en ouder in de gelegen- jdworden gesteld door het plaat- jivan een handtekening afkeuring te spreken tegen de plannen van loom de veerhaven van 't Horntje [Den Helder aan te passen, zodat bovendek van de dubbeldekker holengat" kan worden gebruikt. bals bekend laat Teso momenteel na- n welke kosten gepaard gaan met [veranderen van de aanleginrichtin- (n en de bijkomende voorzieningen, [onderzoek is in vergevorderd stadi- ji; binnen enkele maanden zullen de is op tafel liggen en kunnen de po ken om vn rijkswege de benodigde [dmiddelen los te krijgen met kracht prden aangepakt. por het zover is wil het comité (waa- onder andere mevrouw A. Zoete- i zitting heeft) de Texelaars huis- [n-huis opzoeken en hen om een afwij- kvan de aanpassingsplannen vragen. meerderheid van de Texelaars in laad 'nee' zegt, zal het resultaat van te 'volksraadpleging' worden gebruikt Inde hogere autoriteiten ertoe te be rgen niet aan de Teso-verlangens te- jnoet te komen. Het comité vindt dat pel van zijn dubbeldekker afmoet. Af- joten van het schip kan worden gesti leerd door te bewerkstelligen dat het ft rendabel kan worden gebruikt, dus het tegengaan van de fvenaanpassing. op handen zijnde enquête zal on teer hetzelfde karakter hebben als die nenkele jaren geleden, toen 83% van [ondervraagde Texelaars zich tegen de ten nog niet in de vaart zijnde dubbel ster uitsprak. De vraagstelling zal shter eenvoudiger zijn, om te voorko- Kn dat de organisatoren van een ten- tntieuze benadering kunnen worden Kchuldigd, zoals de eerste keer het ge- ilwas. Het gaat uitsluitend om de uit- aak 'nee', nadat tevoren met andere ddelen bekend is gemaakt wat de ar- jwnenten van het actiecomité zijn. Een 21-jarige Texelaar werd in de acht van zaterdag op zondag om- treeks drie uur in de buurt van De Waal ingehouden omdat zijn rijstijl de indruk rekte dat hij drank had gebruikt. Beide i'aasproeven waren aanleiding voor een foedproef. Tevens kreeg de jongeman ïn rijverbod van acht uur opgelegd. Gerechtshof te Amsterdam liegt er niet om: Uitwaterende Sluizen hanteerde een vorm van tariefsberekening die niet door de betreffende verordening gedekt wordt. Het is een vrij ingewikkeld probleem, maar de financiële consequenties voor de betrokken ondernemers kunnen flr00t Zijn Afschatten Het gaat er dus om dat 'geschat' moet worden, welk aandeel van het vuile wa ter huishoudelijk en welk aandeel be drijfsmatig ontstaan is. Het huishoude lijk gedeelte werd tot nu toe voor het ge mak gesteld (voor iedereen) op een standaardhoeveelheid van 110 kuub per jaar. Dat zou dan ongeveer het verbruik van een gezin met één kind zijn. Voor de rest, het bedrijfswater, werd bovendien nog gesteld dat een seizoenbedrijf alleen in het seizoen vuil water zou leveren. De maximum opvangcapaciteit van de wa terzuivering moet op die piek afgesteld zijn, zodat seizoenbedrijven met een 'da gencorrectie' worden geconfronteerd die hun tarief aanmerkelijk hoger maakt. Het totale waterverbruik min die 110 kuub levert het bedrijfswaterverbruik op, gezien op jaarbasis, maar Uitwaterende Sluizen stelt dus dat die hoeveelheid vuil water in een kortere periode dan een jaar geleverd wordt. Daar moet dan de riool waterzuivering op ingesteld zijn. Kamstra bestreed deze gedachten- gang. Hij stelde dat het huishoudelijk waterverbruik afhankelijk is van de ge zinsgrootte en -omstandigheden. Bo vendien vond hij het niet eerlijk met een dagencorrectie geconfronteerd te wor den, omdat buiten het seizoen ook werkzaamheden plaatsvinden (grote schoonmaak, onderhoud) waarbij veel water wordt gebruikt. Als daar rekening mee wordt gehouden valt het met de piekbelasting nogal mee. Formeel Op het punt van de dagencorrectie heeft de belastingkamer Uitwaterende Sluizen op formele gronden ongelijk ge geven. Deze instelling beriep zich voor de toepassing van deze correctie op een opmerking die bij een tabel voor de 'ver ontreinigingsheffing rijkswateren' was afgedrukt. In die opmerking wordt ver wezen naar een artikel (15a) van het Uit voeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren. De rechters van de belastingka mer vinden echter dat in het hele besluit geen artikelen te vinden zijn die het toepassen van een dagencor rectie mogelijk maken. Ook het vaststellen van een vaste hoeveelheid afvalwater dat uit huishou delijk gebruik voorkomt, vond geen ge nade in de ogen van de rechters. De door Kamstra zelf geschatte hoeveelhe den kwamen het Hof redelijk voor, bo vendien vond het Hof dat die schattin gen door Uitwaterende Sluizen ,,niet al thans onvoldoende" werden bestreden. De eigen schattingen van Kamstra wordt dus de norm voor zijn aanslag. Vervuilingseenheden Als hulpmiddel bij de berekening van verontreinigingsheffingen krijgt iedereen een aantal „vervuilingseenheden" toe gekend. Daarbij geldt de regel dat iede reen die minder dan tien vervuilingseen heden heeft, er maar voor drie wordt aangeslagen. Door het niet mogen toe passen van een dagencorrectie en de andere verdeelsleutel die nu voor Kamstra moet worden toegepast zakt het aantal vervuilingseenheden voor zijn bedrijf van 24 naar 8,1 voor het jaar 1978. Dat zakt dus weer door naar 3, zodat voor het geheel (huis en bedrijf) nu 6 vervuilingseenheden gelden in plaats van de oorspronkelike 27. Bij het ter perse gaan van deze krant was het bestuur van Uitwaterende Slui zen nog niet bij elkaar geweest om te be kijken of cassatie (beroep) tegen de beslissing van de belastingkamer aange tekend zal worden. Op 82-jarige leeftijd is de heer C. H. Roeper uit Den Burg overleden. Roeper heeft vele jaren deel uitge maakt van het gemeentebestuur en bekleedde daarnaast tal van andere functies. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Cornelis Hertje Roeper werd op 9 ja nuari 1902 op Texel geboren. Hij was voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van 1946 tot 1970 en wethouder van 12 november 1957 tot 5 september 1966. Als uitvloeisel van zijn gemeentelijke taken was hij commissaris van de N.V. Tem, gemeentelijk vertegen woordiger in de Raad van Bestuur van de N.V. Luchtvaartterrein Texel, voorzit ter van de studiecommissie die de mo gelijkheden voor tuinbouw op Texel bestudeerde, voorzitter van de advies commissie van de sociale werktuin De Boogerd, bestuurslid van de Woning bouwvereniging, lid van de industrie commissie Noordholland en bestuurslid van Hollands Noorderkwartier van het waarborginstituut voor de tuinbouw. Coöperaties Roeper was bovendien (van 1932 tot 1957) bestuurslid van de Coöp. Zuivelfa briek De Eendracht en van 1944 tot 1957 secretaris van deze coöperatie. Van 1940 tot 1957 was hij ook betrokken bij de Coöperatieve Aankoopvereniging Texel, van 1945 tot 1957 als voorzitter. Zijn ac tieve betrokkenheid bij de coöperatieve organisaties bleek ook uit zijn bestuurslidmaatschap van de Coöp. Boerenleenbank van 1948 tot 1967,- waarvan de laatste 14 jaar als voorziter. Hij was verder hoofdingeland van het voormalige waterschap De Dertig Ge meenschappelijke Polders, waarvan van 1943 tot 1970 heemraad. Actief was Roeper ook als voorzitter van de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling. Als zodanig werd hij op 20 mei 1953 benoemd. Andere functies die hij bekleedde waren het voorzitter schap van de C. E. Gollardsstichting en het bestuurslidmaatschap van de Bakker-van Maarleveltstichting. Roeper werd ter gelegenheid van koninginnedag 1970 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onlangs werd de heer Roeper als ge volg van een verkeersongeluk gewond. Na in het ziekenhuis behandeld te zijn, ging hij naar het Verpleeghuis Texel, waar hij zaterdag is overleden. y'. R. Kamstra voor jeugdhotelDe Zilvermeeuw" met de daaraan vastgebouwde woning, in zijn handen heeft hij een deel van de zeer omvangrijke correspondentie, die zijn strijd met Uitwaterende Sluizen opleverde. Vertegenwoordigers van de frac ties uit de Texelse gemeenteraad gaan donderdag a.s. naar Den Haag om daar met de vaste kamercom missie vor Verkeer en Waterstaat te praten over de veerdienst en over de kustafslag. Er is alle tijd om de pro blematiek gedetailleerd door te ne men want de commissie heeft maar liefst twee uren uigetrokken voor het gesprek, van 10.30 tot 12.30 uur. De Texelse delegatie bestaat uit Dirk Terpstra (Pakt), Peter Bakker (PSP), Jan van Asselt (Texels Belang), Gerbrand Poster (VVD), Gelein Jansen (CDA) en Hans Oomens, secretaris van het actie comité Jaarabonnement. Inzake de deelname aan het gesprek door Oomens is e'ind vorige week gekra keel ontstaan tussen Pakt en PSP ener zijds en de overige partijen anderzijds. Die overige partijen willen Oomens niet meehebben omdat hij geen lid is van de gemeenteraad. Zou hij wel meegaan, dan zou dat volgens CDA, VVD en Texels Belang bovendien overbodig en ongewenst zijn omdat Terpstra en Bak ker al lid zijn van het actiecomité Jaara bonnement, al nemen zij in die hoeda nigheid niet deel aan het gesprek. Het Pakt vindt echter dat een speciale verte genwoordiger van het actiecomité mee moet, omdat het comité nauw betrok ken is geweest bij de voorbereidingen. De wederzijdse irritatie over deze kwestie was zodanig dat het er giste rochtend naar uitzag dat CDA, VVD en Texels Belang de reis zouden boycotten zodat de vaste kamercommissie alleen tegen de twee linkse fracties en secreta ris Oomens zouden komen te zitten. Daarmee zou de eensgezindheid in de actie om rijksgeld los te krijgen voor de Texelse veerdienst en voor de kustverde- ling van de baan zijn en zou Texel in Den Haag tevens een lachwekkend figuur slaan. Gistermiddag besloten VVD, CDA en Texels Belang echter om toch naar Den Haag te gaan, nadat zij kennis hadden genomen van de brief die door de raads fracties aan de vaste kamercommissie is gestuurd met het verzoek om een gesprek. Die brief vermeldde als afzen ders uitsluitend de raadsfracties en de raadsleden konden zich dus niet veroor loven om geen gevolg te geven aan de later télefonisch ontvangen uitnodiging voor een gesprek. Het bezwaar tegen de deelname van Oomens blijft echter recht overeind. Te Een 33-jarige inwoner van Den Burg heeft tegenover de Texelse po litie bekend dat hij de afgelopen maanden zes inbraken heeft ge pleegd in Den Burg. Hij heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan het kopen van sieraden en kleding zonder te betalen. Van het gestolen geld en goed is vrijwel niets achterhaald. De man werd door de politie al gerui me tijd verdacht van inbraken. Toen de grond hem te heet onder de voeten werd vertrok hij met de noorderzon samen met zijn Texelse vriendin. De kamer die hij de laatste tijd in Den Burg had ge huurd bleef onbetaald. De politie liet een verzoek tot opsporing en aanhouding uitgaan. Enkele weken was men hem op het spoor in Amsterdam, maar toen de politie op het betreffende adres arriveer de was hij juist vertrokken. Donderdag j.l. werd hij aangehouden in Den Haag in verband met daar gepleegde oplichting. Met ongedekte bankcheques had hij sportkleding gekocht. Bij het onderzoek door de Haagse politie bleek dat de man door de Texelse politie werd gezocht, waarna hij op transport werd gesteld en in het bureau in Den Burg werd ingeslo ten. Daar bekende hij zes inbraken te hebben gepleegd: twee keer bij Lange veld De Rooy waarbij 2.800,— uit de winkelkassa werd gehaald, een keer bij Garage Rey waar 7100,— werd meegeno men. Verder werd bij een inbraak in een gebouw van de Rijksscholengemeen schap een videorecorder ontvreemd en dat was ook de buit bij een inbraak in dorpshuis d'Ouwe Ulo. De man drong verder binnen in het Groene Kruisge- bouw in Den Burg waar hij uit de afde ling van de tandartsen 7700,— wegnam en voor drie a vierduizend gulden aan goud. Van dit alles had de man alleen nog de videorecorder uit het dorpshuis in zijn bezit toen hij werd aangehouden. De rest is verkocht om schulden af te lossen en om kleding en drugs te kopen. Bij twee juweliers had de man voor ongeveer 73.000,— aan sieraden ge kocht zonder deze te betalen en voor 7100,- aan sportkleding bij de Sports- hop. Van deze spullen heeft men niets meer kunnen achterhalen. In afwachting van zijn berechting is de dader op vrije voeten gesteld. verwachten is daarom dat de fracties donderdag in een niet al te eendrachtige stemming naar Den Haag zullen reizen en dat bezwaar zal worden gemaakt te gen de aanwezigheid van de actiegroep secretaris. Het is ook mogelijk dat vóór het vertrek nog pogingen zullen worden gedaan om Oomens buiten de deur te houden, bijvoorbeeld door de kamer commissie te vragen nadrukkelijk uit te spreken alleen gekozen volksvertegen woordigers van Texel te willen ontvan gen. Maar als dat niet lukt, gelooft nie mand dat er nog een kwestie van wordt gemaakt als alle genoemde heren uitein delijk toch met de kamercommissie om de tafel zitten. Zoals bekend zal in het gesprek met de kamercommissie worden geprobeerd weer beweging te krijgen in de behande ling van de nota Zoute Veren. Zolang de nota in de ijskast blijft, krijgt Texel geen zekerheid over de bereidheid van het rijk om financieel aan de veerdienst bij te dragen, om vooral de 'Texelse' tarieven op een lager peil te brengen. Wat betreft de duinafslag willen de raadsleden met de kamercommissie pra ten over het verontrustende standpunt dat de minister onlangs ten aanzien van dit probleem heeft ingenomen. Bij het Teso-loket in Den Helder is vanaf 5 maart een goedkope 4-vaartenkaart (voor 710,— verkrijg baar, op vertoon van een speciaal daarvoor gemaakt uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit (gratis) uit treksel kan tussen 5 en 16 maart in de hal van het raadhuis worden afge haald op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 -16.30 uur en boven dien op de vrijdagavonden 9 en 16 maart van 19.00 - 21.00 uur. Zoals bekend gaat het hier om de goedkope viervaartenkaart voor perso nen die mogelijk is geworden door het beschikbaar stellen van een krediet door de gemeenteraad. In aanmerking komen alle Texelaars van 10 tot 65 jaar die op 14 februari j.l. in het bevolkingsregister wa- fen ingeschreven. Kinderen die in 1984 tien jaar worden hebben ook recht op een gratis uittreksel. Dat geldt tevens voor mensen die dit jaar nog 65 moeten worden. In het laatstgenoemde geval kan het uittreksel echter niet voor een goedkope bootkaart worden gebruikt, maar wel voor andere doeleinden (rijbe wijs, V-kaart e.d.). Het is niet mogelijk meer dan één keer een goedkope viervaartenkaart te krij gen, want na afgifte geeft Teso op het uittreksel een stempel-knip. Het uittrek sel kan uiteraard wel voor andere doe leinden worden gebruikt (verlenging rij bewijs, examen, V-kaart e.d.). De speci ale gratis uittreksels worden door de ge meente eenmalig verstrekt, uitsluitend binnen de genoemde data en tijden en duplicaten zijn niet mogelijk. Wie te laat is, betaalt de gebruikelijke kosten van 71,75 per uittreksel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1