Groen ?wartsjexeh in het harL, IOTA ZOUTE VEREN (OOR VOOR RECÈS N TWEEDE KAMER? Leerlingenbouwplaats zo goed als klaar Exploitanten willen geen nieuwe verkooppunten op het strand Ouders mochten komen kijken lassale vogelsterfte et door olie of vergif Controle op deel 3 „Groene routes" weer gesloten Meerjarige vergunningen gewenst \RT JAARGANG Nr. 9863 DINSDAG 6 MAART 1984 jtie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oüdeschild, tel. (02220) 5393. advertenties, abonnementen, etc.: gveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, !on (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers ƒ0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67.34.60.398. loewel het bezoek dat vertegenwoordigers van de raadsfracties aan le vari de vaste kamercommissie voor verkeer en waterstaat brachten geen rde" toezeggingen opleverde, zijn de deelnemers aan de reis van donder- tevreden. De aanwezige kamerleden, die een redelijke dwarsdoorsnede de kamer vormden, zegden toe moeite te zullen doen om de Nota Zoute en nog voor het zomerrecès in de kamer behandeld te krijgen. Hierover jft onder meer de VVD-fractie drie weken geleden een brief aan minister Smit-Kroes gestuurd. De vaste kamercommissie wacht op haar reactie Drdat stappen ondernomen worden om de zaak te bespoedigen. Tijdens gesprek kwam Dirk Terpstra met een voorstel over de status van Teso. vervoer van personen en fietsen zou als openbaar vervoer beschouwd eten worden en het transport van auto's als een verlengstuk van de open- weg. )e Texelse raadsleden reisden niet ge- lenlijk. Gerbrand Poster (WD), Ge- Jansen (CDA) en Jan van Asselt Belang) kwamen met een auto vijl Dirk Terpstra (Pakt), Peter Bakker P) en Hans Oomens (werkgroep jaa- onnement) met de trein reisden. Oo- ns maakte de vergadering mee eve- overigens raadslid Cor Dros (Texels ang) die toevallig in de buurt moest en al in het tweede kamer gebouw nvezig was toen de anderen kwamen, kwamen drie onderwerpen aan de het uitblijven van de nota Zoute en, de duinafslag en de Teso- iblematiek. De aanwezige kamerleden Zijlstra (PvdA), Jan te Veldhuis en Dirk Blaauw (VVD), Dick Tommei 16) en Jan Nijland (CDA) bleken van problematiek rond de duinafslag d op de hoogte te zijn. Zij konden nellen dat de Sibas-studie waarin mo le oplossingen worden bekeken, sd op schema ligt. Momenteel wordt werkt aan het op een rij zetten van de enciële gevolgen van de diverse ossingen. Ook wat deze studie be spraken de diverse kamerleden de op uit dat de resultaten nog voor het ès in de kamer behandeld zullen wor- zodat mogelijk dit jaar nog maatre- genomen zullen worden. Volgens Terpstra zegden de ka lleden toe er scherp op toe te zul- zien dat, als de studie er is, er en gekrakeel over het benodigde kan ontstaan. Die kans is aan- ezig, omdat Smit-Kroes al heeft igekondigd dat haar departement ker niet alleen voor de kosten wil idraaien omdat de bedreigde na- urgebieden niet van wezenlijk be- zijn voor de delta-waterkering. Het voorstel van Terpstra om de status Teso te splitsen zou een' mogelijk- Sinds het weekend zijn op Texel onderden dode vogels aan- spoeld, vooral langs de dijk tus- n Oudeschild en 't Horntje. Ook li veel dode vogels opgevist. Het n voornamelijk scholeksters en ulpen. Het is waarschijnlijk dat de gels door een natuurlijke oorzaak n omgekomen. De heer G. Swennen, zeevogeldes- e bij het NIOZ, veronderstelt dat rake is geweest van een bijzondere sa- Knloop van omstandigheden. Een bij- ndere grote zwerm vogels is door het en windstille weer in de war ge- ikt en is geland op het water in plaats nop een zandplaat om voedsel te zoe n. Blijkbaar zijn de vogels niet meer in sat geweest van het water op te vlie- nen dat is weer te verklaren door een fes dat zich op het water had gevormd aardoor de veren van de vogels water bben kunnen opnemen, tvlies bestond uit een substantie die omstig is van kleine zee-organismen s dus ook van natuurlijke herkomst, vogels zijn echter door het in hun ve- gedrongen koude (ca. 0 graden) zee- Her onderkoeld geraakt en na enige sa massaal afgestorven. Deze ramp eft zich waarschijnlijk voltrokken ten Arden van het Balgzand. De opgeviste aangespoelde vogels (er zijn er inmid- fe bijna 1000) worden naar het NIOZ bracht waar ze door Swennen zullen Wen onderzocht. Hij wil daarbij niet ten met zekerheid de doodsoorzaak ststellen, maar van de nood ook een maken door de kadavers ook voor Her onderzoek te gebruiken. heid bieden uit te maken wie welke pro blemen bij Teso moet betalen. Een be taalbaar jaarabonnement zou dan vallen onder regelingen voor het openbaar ver voer terwijl aanpassing van de fuiken te maken zou hebben met het optimaal ge bruiken van de openbare weg. Welis waar vallen beide gebieden onder de verantwoordelijkheid van minister Smit- Kroes, er zijn echter twee verschillende geldstromen. Volgens Terpstra wekte zijn suggestie een positieve reactie op. Toch zijn er pas beleidsbeslissingen te verwachten als de nota Zoute Veren er is. De kamerleden hebben echter toegezegd er naar te zul len streven dat het stuk over een paar maanden op tafel ligt. Ongeveer drie we ken geleden heeft onder meer de VVD- fractie van de kamer per brief aange drongen op snelle afhandeling en Te Velthuis moet tegen de Texelse delegatie gezegd hebben: Ik denk dat Neelie nu De politie voert de laatste tijd ver scherpte controle uit op de geldig heid van het deel 3 van het kenteken bewijs dat men op de ruit van de au to moet hebben. Vele malen is geconstateerd dat Texe laars nog met een deel 3 van het vorig jaar rijden, terwijl dat sinds 1 februari niet meer mag. De vorige week en het afgelopen weekend werden diverse au tomobilisten daarvoor geverbaliseerd. Staatsbosbeheer heeft de zg. groene routes per 1 maart gesloten voor het pu bliek. Deze wandelroutes (o.a. door de Muy en de Geul) kunnen alleen 's win ters worden gebruikt omdat ze door vo gelbroedplaatsen lopen. De gele en blauwe wandelroutes (zo genoemd naar de kleur van de paaltjes waarmee ze zijn aangegeven) blijven het héle jaar open. wel zal reageren." Bovendien hebben de kamerleden be vestigd dat als uitgangspunt voor de no ta nog steeds wordt gestreefd naar ge lijkschakeling in tarieven voor de diverse eilanden. Dit zou in het Waddenadvies college besproken moeten worden. Bij de aanwezige raadsleden werd de indruk gewekt dat de kamerleden vol doende doordrongen zijn van de ernst van de situatie en dat ze echt willen dat de omstreden nota tevoorschijn komt. Fuiken De fuikaanpassing is ook aan de orde geweest. Volgens Poster hebben hij en Gelein Jansen geschetst hoe de politie ke verhoudingen over deze zaak in de Texelse raad liggen (11 stemmen vóór aanpassing). Terpstra heeft de tegenar gumenten geschetst. Volgens Poster werd dat verhaal voor kennisgeving aan genomen. Terpstra meent echter bij de kamerleden bespeurd te hebben dat zij blij waren eens informatie van de andere kant te krijgen, met name over de gevol gen van aanpassing voor de verkeerssi tuatie in Den Helder en op Texel. Cor Dros heeft het Texels initiatief met betrekking tot de vier-vaartenkaart naar voren gebracht met de suggestie dat het rijk, nu het werk gedaan was, wel kon meebetalen. De kamerleden moeten op zijn verhaal echter nauwelijks gerea geerd hebben. Zinvol Het ruim twee uur durende gesprek werd door de diverse deelnemers als zin vol ervaren, hoewel er geen concrete toezeggingen uit voort zijn gekomen. Gerbrand Poster: „Het nuttige effect is datje geweest bent. We hebben met zijn allen een goede indruk gemaakt en ik denk dat we duidelijk hebben kunnen maken dat dit een zaak is die boven de partijen uitgaat. Er zijn daar ook abso luut geen conflicten op tafel geweest, Hans Oomens is bij de vergadering aan wezig geweest maar hij heeft zich zeer bescheiden opgesteld en wij hebben er geen punt van gemaakt dat hij er bij was." Dirk Terpstra is wat terughoudender: „Het was een prima gesprek maar twee jaar terug hebben we ook al eens een prima gesprek met kamerleden gehad over de nota Zoute Veren en daarna is mijn vertrouwen toch danig geschokt. Ik snap niet hoe politici het over hun kant kunnen laten gaan dat een nota zo lang wegblijft. Ik ben echter heel blij met de positieve houding van de kamerleden te genover onze problemen." De acht woningen aan de Stolpweg zien er, mede door de bouwkundige verfraaiingen, bijzonder goed uit. De leerlingenbouwplaats in Den Hoorn is zo goed als klaar. De acht wo ningen verkeren allemaal in de afwerkfase. Om te kunnen zien wat hun zoons geleerd hebben, mochten de ouders van de leerlingen vrijdagmiddag komen kijken. Uit de diverse toespraakjes die gehouden werden kwam te vredenheid naar voren, zowel met de onderwijskundige als met de bouw kundige kwaliteiten van het project. Het enige sombere geluid kwam van de directeur van de woningbouwvereniging. Hans Wendrich, die vertelde dat het voor de vereniging in de toekomst nog moeilijker zal zijn om leerlingen bouwplaatsen te realiseren. „De huren worden daar toch altijd iets hoger door en in deze tijd is dat moeilijk. Toch moeten we er naar streven dat Texelse leerlingen zich op Texel kunnen blijven bekwamen." Dat laatste is voor de jongens die in Den Hoorn werkten in ieder geval moge lijk. Zoals bekend kunnen ze gelijk verder in 't Horntje, waar het gastenverblijf van het NIOZ uitgebreid moet worden. De bouwput voor die uitbreiding is inmid dels al gegraven. De hoofdopzichter, G. J. M. Zonne veld van architentenbureau Zeeman, was onverbloemd in het geven van zijn mening over leerlingen, maar ook in het uiten van zijn waardering: „We moeten de opdrachtgever dankbaar zijn voor het toestaan van een langere bouwtijd, want toen deze jongens een half jaar geleden van school kwamen konden ze nog niets, ze wisten nauwelijks wat een trof fel was. Als je het werk nu bekijkt, kun je niets anders zeggen dan dat het keurig gemaakt is. Ik zou de leerlingen het ad vies willen geven dat ze blijven luisteren naar hun leermeesters, die overigens een ijzeren geduld getoond hebben. De jongens zijn eigenwijs, maar wij zijn ei genwijzer, we willen het goed hebben." Zonneveld zegde alle aankomende bouwvakkers die meewerkten een exem plaar van bestek en tekening toe als leer zame herinnering. De heer Th. Bakkum, Belofte consulent van De Vereniging van Strandexploitanten heeft een uitgebreid commentaar geschreven op de collegenotitie over strandbeheer, zoals die onlangs is besproken door de commissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid. In het commentaar komt duidelijk naar voren dat de vereniging geen nieuwe ver kooppunten op het Texelse strand wenst maar men tekent wel protest aan tegen de maximale oppervlakte van de huidige paviljoens. Een terras mag volgens het college niet groter zijn dan 150 m2 en dezelfde oppervlakte geldt voor een paviljoen. „Een terras van 1500 m2 is elders niet abnormaal en te recht stelt het bestemmingsplan buitengebied geen maximum aan de groot te van terrassen", aldus de strandexploitanten. Volgens de vereniging waren de ter rassen van de paviljoens bij paal 20, 21 en 17 het afgelopen seizoen al groter dan de voorgestelde oppervlakte. „Als een exploitant een terras vergroot moet dit worden toegejuicht als een nieuwe servi ce aan het publiek, dat deze vergroting blijkbaar honoreert." Het commentaar van de paviljoenexploitanten komt ter sprake in het overleg dat de vereniging morgen heeft met het college. De vereniging wil niet alleen geen nieuwe vergunningen voor het venten op het strand met wagens of kiosken maar ook geen nieuwe paviljoens. Uit breiding van de capaciteit moet volgens de exploitanten plaatsvinden in de huidi ge accommodaties. De maximumgroot te van de paviljoens kan uitgebreid. „Dit maximum is naar onze mening veel te gering, temeer daar ook opslag- en over nachtingsruimte (bewaking) in deze op pervlakte gevonden moet worden." Vol gens de vereniging is er op geen enkel Noordhollands strand een dergelijk maximum. Dirk Terpstra vergeleek in de laatste commissie RO-vergadering de kosten en baten van het Noordzeestrand. Dit re kensommetje staat de vereniging niet aan. Men meent dat de meeste kosten worden gemaakt voor afrastering en strandbewaking en de belangrijkste in komstenbron is de strandpacht. „De koppeling tussen opbrengsten en kosten is terecht in het verleden losgelaten", al dus de exploitanten. De kosten worden namelijk gemaakt voor iedere recreant en het doet er niet toe of er op het be treffende strandslag een paviljoen is of niet. De paviljoeneigenaars kunnen geen dwingende invloed uitoefenen op het door de gemeente te besteden bedrag aan bewaking e.d. en dus kan men de exploitanten niet verwijten dat hun bij drage niet opweegt tegen de kosten die worden gemaakt. De vereniging noemt de Texelse pachtprijzen „bepaald niet laag" en men wil niet opnieuw een kop peling tussen opbrengst en kosten. Wel wordt gevraagd om verschil in tarief tus sen „normale" stranden en de slecht be reikbare of afgelegen strandslagen zoals paal 19 en paal 12. de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, constateerde met enige trots dat de door hem eerder gedane toezeggingen zijn in gelost: „Bij het begin van deze bouw heb ik u verteld dat de kwaliteit zo goed als normaal zou zijn of zelfs nog iets be ter. Er is inderdaad voortreffelijk werk geleverd en dat ging bovendien in een uitstekende sfeer." Namens de Texelse afdeling van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de bouw sprak de heer W. C. Bruin ook zijn waardering voor het afgeleverde werk uit: „Jullie hebben een uitstekende prestatie geleverd. Het is goed dat jullie zo'n gedegen opleiding krijgen, we kun nen ons niet veroorloven jullie als aanko mende vaklieden de straat op te sturen." Bruin had voor iedere leerling een ge reedschapsbon, een geschenk dat en thousiast begroet werd en voor de leer meesters Dirk Bakker en Cees Maas een boekenbon. Trots Wethouder D. S. Schilling: „Ik ben trots op wat de jongens en hun leer meesters hier gepresteerd hebben. Toen dit nog een veldje was en de mensen hier bij het begin zo'n groepje jongens zagen scharrelen, hoorde je nog wel eens: Wat moet dét worden. Maar dit is een sieraad voor het dorp geworden. Er is echter ook een keerijze aan de medail le, als wethouder volkshuisvesting moet ik constateren dat er nog steeds wo ningnood op Texel is, ondanks de gesta dige bouwstroom. Voor deze acht wo ningen waren er 25 aanmeldingen. Toch is ook op dat front reden tot optimisme, er is goede hoop op dat komend jaar in Den Burg noordwest gebouwd zal worden". Namens de ouders sprak de heer G. J. J. Weijers zijn waardering uit: „Dit pro ject is een felicitatie waard, vooral aan de initiatiefnemers. Hopelijk kunnen de Momenteel sluiten de exploitanten steeds éénjarige pachtcontacten af met de gemeente en het college heeft in haar notitie meegedeeld dat dit op grond van administratieve voordelen zo moet blij ven. De exploitanten betreuren dat en pleiten voor meerjarige overeenkomsten zoals die ook in Callantsoog (5 jaar) en Zandvoort (10 jaar) worden afgesloten. Meerjarige contracten verschaffen niet alleen de de exploitant toekomstzeker heid als men wil investeren of uitbreiden maar vooral de banken vragen om lang lopende overeenkomsten. „Nu is verkrij gen van krediet een bijna onmogelijke zaak". In het verleden werden de pachtovereenkomsten steeds geconti- jongeni"ïn de praktijkr"blijven_ brengen nr" Wat ze hier geleerd hebben." nueerd en de vereniging vraagt om con tracten van vijf jaar met een optie op de volgende vijf jaar. Ook wil de vereniging de reini gingsplicht van de door hen gepachte strandgedeelten opnieuw ter discussie stellen omdat de huidige regeling on recht doet aan strandhuurders die geen paviljoen exploiteren, zoals exploitanten van strandhuisjes. „Zij moeten niet al leen een (meestal groot) strandgedeelte tot de waterlijn vrij houden van afval waaraan ze direct of indirect niets ver diend hebben, ze moeten het ook in ge meentelijke containers deponeren waar voor steeds f75,— moet worden be taald." Dat schoonhouden geeft welis waar een kleine reductie op het pachtbe- drag maar toch meent de vereniging dat een rechtvaardiger verdeling van de rei nigingsplicht op zijn plaats is. Lees verder pagina 2 Aannemer Jaap Drijver vertelde alom positieve geluiden te hebben gehoord en zelf ook bijzonder tevreden te zijn. De ouders konden fraaie dia's bekijken die door één van hen, J. Zuidewind, tijdens de bouw werden gemaakt. Ook konden voor en na het officiële gedeelte de wo ningen worden bezichtigd. De huizen zijn niet groot, maar doen prettig aan. Het hele „wijkje" oogt pret tig. Dat zal mede te danken zijn aan de „boerenvlechtingen", „leugen- schoorstenen", de portieken met „uit wendige tand" en de houten topgevels. Het zou geen kwaad kunnen als dergelij ke bouwkundige verfraaiingen bij meer nieuwbouw op het eiland zouden wor den toegepast. Verwacht wordt dat de woningen half maart aan de bewoners kunnen worden overgedragen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1