Cjvocn 2rwarL-Jexelsin het „Dit heeft nadelige gevolgen voor werkgelegenheid" alii ABONNEMENTEN ZWEMBAD VORDEN GOEDKOPER iü -n-? □0 SB Is gemeente garantie geeft (erktoren moet van linnen gerestaureerd y^gaa* iü TVO betreurt korting zomerrecreatiewerk Raad moet beslissen over werkervaringsproject Meer „krokusdrukte" Raadsleden willen ook praten met provincie Mishandeling 6 MAAf AARGANG Nr. 9864 VRIJDAG 9 MAART 1984 .tie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, bosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei jn, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Jdvertenties, abonnementen, etc.: (eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, """120) 2741, na 18.00 uur 4881. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. ie Recreatie Stichting Texel wil de seizoenabonnementen voor zwembad Jenkoog dit seizoen drastisch in prijs verlagen. Verwacht wordt dat door jrijsverlaging de animo om een abonnement te nemen zal stijgen. Vorig werden 1400 abonnementen verkocht en het bestur hoopt nu op onge- 2000, waardoor een beperking van inkomsten weer wordt opgeheven r meer verkochte kaarten. Deze bezuinigingsoperatie is echter niet zon- financieel risico. Dit risico is door de RST begroot op ƒ16.500,- en aan jemeenteraad wordt dinsdagavond gevraagd financieel garant te staan -de helft van dit bedrag. De RST neemt de andere helft voor haar reke- De abonnementen worden allemaal even duur: ƒ27,50. de Roo) 'kstraal i Burg- itbus 1 02220- oor gezinsabonnementen is dit een icieel voordeel van 20% want deze ■gorie bezoekers betaalde tot dusver 78. De categorie 17 jaar en ouder 'vh LanJtö'de ƒ56,50 voor een abonnement e nieuwe prijs zou dus een voordeel opleveren. De 65-plussers had- al een relatief goedkoop abonne- van ƒ28,50 en krijgen de seizoen- 'tdus voor een gulden minder als de leenteraad instemt met de plannen RST. Het is de bedoeling de zwe- lonnementen in de voorverkoop aan jieden voor ƒ25— zodat het nog rdeliger wordt voor degenen die er tijd bij zijn. et voorstel van de RST komt voort rapport „Beheer Zwembad Mo- :oog" dat in samenwerking met de leente is opgesteld en waarover wij ings in deze krant schreven. Het RST tuur heeft lang niet alle voorstellen bezuiniging onderschreven. Veel itregelen worden van de hand gewe- met het argument dat men niet ist mee te werken aan een „vermin dienstverlening" rond het mbad. Het voorstel in het rapport om in het najaar het bad enige zaterdag- en zon dagmiddagen te sluiten vond geen ge nade bij de RST en datzelfde gold voor het idee het zwembad twee weken eer der te sluiten dan gebruikelijk is. De cas- siére naar huis sturen tijdens het school zwemmen (en de onderwijzers toezicht laten houden op hun niet-zwemmende leerlingen) werd ook afgewezen. Het collegevoorstel om de tarieven met 4% te verhogen (levert 5 mille op) is door de RST dus beantwoord met het tegen voorstel om een deel van de tarieven te verlagen. De afdelingen culturele zaken en financiën adviseerden het college niet op dit voorstel in te gaan. „Alle bezuini gingen zijn terecht en verantwoord en de RST schrapt nu de onderdelen op het terrein van organisatie en dienstverle ning op grond van een veronderstelde verminderde dienstverlening." De opstellers van het rapport waren van mening dat het college terug moest ko men op de tariefverhoging maar wel ak koord moest gaan met de andere voor stellen zoals minder openingsuren. Het bedrag dat volgens het rapport Het pleisterwerk in de kerkto ren van de Nederlands Hervorm de kerk in Den Burg is in een zo danig slechte staat dat restaura tie van de toren al vier jaar ge wenst is. Het pleisterwerk ver toont scheuren en brokkelt da gelijks af, waarbij de kans groot is dat de brokken op het kerkor gel vallen. Het gemeentebestuur vindt als eigenaar dat er snel iets moet gebeuren, voor^ om het orgel te behouden. Dinsdagavond zal aan de ge meenteraad worden gevraagd ƒ17.000— beschikbaar te stellen voor het afbikken van 150 m2 pleisterwerk. Subsidie van Mo numentenzorg is niet mogelijk omdat het ministerie van WVC als voorwaarde stelt dat er „iets opbouwends" moet plaatsvin den wil men in aanmerking ko men voor een rijksbijdrage. In dit geval zou dat betekenen dat de muren ook opnieuw moeten worden bepleisterd. Dan staat de gemeente Over een paar jaar echter weer voor hetzelfde pro bleem door de doorslag van vocht in de muren. „Opnieuw bepleisteren is geen oplossing en dan moeten we zelf de kosten maar dragen", aldus het college. bezuinigd kan worden is ƒ26.805,— maar omdat een deel van de voorstellen door de RST is afgewezen blijft een bedrag over van ƒ14.855,—. Dat bedrag is in feit al bezuinigd met de integratie van het zwemonderwijs, een nieuwe chloor- installatie en binnenkort energiebespa ring door zonnecollectoren. Weekend sluiting Het college blijft de rapport- voorstellen onderschrijven en vindt dus ook dat het bad in het weekend eerder dicht kan en dat RST-toezicht op school- zwemmers niet nodig is. Het idee om de abonnementen te verlagen en deze ta rieven gelijk te stellen vinden burge meester en wethouders een goed plan en ze kunnen dan ook instemmen met het garantiebedrag van ƒ8880— voor dit doel. Het college verwacht niet dat het garantiebedrag wordt aangesproken. „Wij menen dat dit experiment een aan zienlijk groter aantal abonnementhou ders zal opleveren." Het gemeente bestuur ziet de garantiesubsidie nadruk kelijk als een proef voor één seizoen. Daarna zal gekeken worden of deze ta rieven gehandhaafd kunnen worden. Het voorstel om de tariefsverhoging van vier procent in te trekken is ook opge volgd en het college houdt alleen nog vast aan de volgende bezuinigingen: weekendsluiting in het najaar (ƒ1400,-), installatie zonnecollectoren energiebesparing (ƒ4115,— geen toe zicht RST schoolzwemmen (ƒ1200,— i Meevaller Eerder was al negen mille bezuinigd door de integratie van het schoolzwem men en in totaal loopt het exploitatiete kort over dit jaar nu terug van ƒ185.661,- tot ƒ166.106,-. De RST was een exploitatiesubsidie toegezegd van ƒ167.547,— en de „meevaller" van ƒ1441— zal worden gebruikt voor de ga rantiestelling ten behoeve van de tarie- venverlaging. Voor het resterende garan tiebedrag heeft het college nog geen geld en waar dat vandaan moet komen, moet later worden bepaald. Bij de beslis sing is spoed geboden want de RST moet starten met de publiciteitscampag ne rond de nieuwe tarieven en het druk ken van de kaarten. De volgens veeI Oudeschilders levensgevaarlijke onoverzichtelijke hoek van De Ruvterstraai erg hard gereden, terwijl men met weet of er uit het smalle straatje verkeer aankomt. t Buurtje. Daar wordt door automobilisten m y kerktoren van de N.H. kerk in Den Burg ziet er zeer degelijk uit maar de vochtdoorslag in 8 muren zorgt er al enige jaren voor dat het pleisterwerk binnen afbrokkelt en soms op het tyel valt. Na de positieve reacties in de raads-commissies Welzijnsbeleid en Financieel, Economisch en Tech nisch beleid mag de gemeenteraad dinsdagavond beslissen over het col legevoorstel om per 1 april te starten met een werkervaringsproject voor werklozen binnen het gemeentelijk apparaat. Het is de bedoeling dat 20 Texelaars met behoud van uitkering bij de ge meente gaan werken. In april moeten er tien in dienst treden en een halfjaar later weer tien, anderen tot 31 december. De deelnemers krijgen een vergoeding van ƒ100,— boven hun uitkering en met de organisatie van dit alles is een bedrag gemoeid van ƒ20.250,—. In de werkgele- genheidspot zit nog 15 mille en uit de begroting van dit jaar moet dus ƒ5250,— worden gehaald. Ook zal de raad wor den gevraagd de nota werkgelegenheid goed te keuren. De krokusvakantie heeft op Texel aan merkelijk meer toeristendrukte te zien gegeven dan dezelfde vakantie vorig jaar. Teso bracht in het weekend van 2, 3, en 4 maart 2331 auto's naar Texel te gen 2029 in de krokusvakantie van vorig jaar. Een stijging van ongeveer 15%. Daarbij moet echter in aanmerking wor den genomen dat de krokusvakantie van vorig jaar drie weken eerder viel, zodat op grond van deze cijfers niet gezegd kan worden dat de toeristische be langstelling voor Texel toeneemt. Het is een vast gegeven dat de voorjaarsvakan ties naarmate ze later in het jaar vallen, meer mensen naar binnenlandse bestemmingen op vakantie doen gaan. Om die reden mag ook op een wat druk kere paasvakantie worden gerekend. Het Texels Verbond van Onderne mers heeft de gemeenteraad een brief geschreven waarin teleurstel ling en verbazing wordt uitgespro ken over het feit dat het zomerre creatiewerk dit jaar met 30 mille is gekort. De brief komt, geeft het TVO toe, rijkelijk laat, maar de behoefte om te reageren op dit besluit is er daarom niet minder om. „Door uw besluit zal dit werk in de praktijk weinig of niets meer voorstellen." Het TVO vreest dat de kwaliteit van de recreatie er door het inkrimpen van het recreatiewerk duidelijk op achteruit zal gaan. „Het raadsbeleid moet juist gericht zijn op kwaliteitsverbetering." Het zomerrecreatiewerk wordt in de brief een belangrijke vorm van service genoemd voor de in gezinsverband op Texel verblijvende recreant. „Dit werk teniet doen is nadelig voor de concur rentiepositie van Texel en dus voor de enige Texelse bestaansbron die nog groeimogelijkheden heeft: de recreatie." De raadsleden die zitting hebben in de raadscommissie voor ruimte lijk en huisvestingsbeleid (Peter Bakker, Dirk Terpstra, Gelein Jansen en Gerbrand Poster) hebben Gede puteerde Staten van Noordholland om een onderhoud verzocht tussen half maart en half april. Genoemde raadsleden willen naar Haarlem om te praten over de kustafslag en de veerverbinding. Dit gebeurt mede op advies van het VVD-kamerlid Te Veldhuis, die het belangrijk vindt om de provincie te betrekken bij het veerdienstprobleem. Dit gebeurt met het oog op de eventuele moge lijkheid dat de provincie de veer dienst erkent als onderdeel van het provinciale wegennet, wat de moge lijkheid zou openen om geld uit het wegenfonds daarvoor beschikbaar te stellen. Een 22-jarige Texelaar deed maandag aangifte van mishandeling. Een andere Texelaar had hem in de voorgaande avond na een korte woordenwisseling in een café in De Koog een klap gegeven, waarbij hij een sneetje onder zijn rechter oog opliep. Volgens het Verbond van Ondernemers heeft dit besluit zeker negatieve gevol gen voor de werkgelegenheid. Men wijst er op dat een goede opvang van gasten de meest effectieve vorm van Texel- promotie is. „Het draagt bij tot tevre denheid en tevreden mensen komen te rug, eventueel ook buiten de zomerperi ode", aldus de brieg met de aanvulling dat tevreden mensen gericht mond op mond propaganda bedrijven. Niet gerust Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in stand te houden wat is bereikt. De Raad van State oordeelt momenteel over het verzoek van de Sportraad om een „voorlopige voorziening" (dat ver plicht de gemeente zo lang de AROB procedure loopt^fe ongekorte subsidie uit te keren) maar TVO zegt „allerminst gerust te zijn" op een voor de Sportraad en TVO gunstige uitspraak. Uitgebreid zomerrecreatiewerk wordt van wezenlijk belang geacht voor de toekomst van Texel en aan de raad wordt gevraagd op nieuw over dit onderwerp te discussie ren. Het college voelt daar in het alge meen niet veel voor zeker als er geen wezenlijke nieuwe gezichtspunten zijn. Men stelt de raad voor eerst de uitspraak van de voorzitter van de Raad van State af te wachten. Het college heeft onder ling echter wel afgesproken dat men de ze zaak na de uitspraak van de Raad van State opnieuw aan de orde stelt in de commissie welzijnsbeleid. Die beslissing is genomen naar aanleiding van de TVO- brief en een advies van de afdeling cultu rele zaken. Lichtvoetig Het college ziet openingen voor een nieuw gesprek over deze beslissing me de omdat de gemeenteraad inmiddels openlijk heeft erkend dat men „wat lichtvoetig tot het besluit van bezuini ging is gekomen". Het college noemt het TVO protest dan ook zinvol. De Sport raad heeft eerder te kennen gegeven te willen bezuinigen (15 mille) door sobere huisvesting en minder arbeidskrachten. Dat compromis is door de gemeenteraad genegeerd en hoewel sommigen nu spijt lijken te hebben van de drastische kor ting weerhoudt een tekort aan geld de raad ervan deze zaak opnieuw te bespre ken. Intussen is vast komen te staan dat de Sportraad niet als werkgever wordt aangemerkt door de bedrijfsvereniging vooer het betreffende recreatiewerk. Dat scheelt aanzienlijk in de salariskosten. De afdeling culturele zaken stelde het college voor een commissie te benoe men die in overleg met de Sportraad be kijkt hoe men het oude recreatiepro gramma kan voortzetten. Dat gaat bur gemeester en wethouders te ver. Men blijft bij het besluit de korting opnieuw te bespreken in de commissie welzijnsbe leid. De TVO brief komt dinsdagavond ter sprake in de raadsvergadering. Levensgevaarlijk Een groot aantal Oudeschilders heeft de raad een brief gestuurd waarin aan dacht wordt gevraagd voor een „levens gevaarlijke verkeerssituatie" in De Ruy- terstraat, speciaal tussen Het Buurtje en het Bolwerk. S. Boom schrijft namens de buurtbewoners dat automobilisten vaak met grote snelheid via het Bolwerk Oudeschild inrijden. De bestuurders hebben door de haakse bocht geen zicht op wat er in De Ruyterstraat fietst, speelt of rent. „Dit heeft al vaak tot bijna-ongelukken geleid, mede omdat onze buurt zeer kinderrijk is en onze kin deren op crossfietsjes en dergelijke de Ruyterstraat uitkomen." De jeugd kan in deze niet veel verweten worden, menen de briefschrijvers, want ook zij hebben geen zicht op de voertuigen die op het Bolwerk rijden. Ook lopend is het voor de kinderen gevaarlijk omdat er geen stoep is. Gevraagd wordt zo snel moge lijk iets aan deze situatie te doen. De buurtbewoners denken dat een verkeers drempel al veel zou verbeteren. Het col lege stelt de gemeenteraad voor ambte lijk advies te vragen over dit probleem. Beter zwart-wit De collegebeslissing om een gedeelte van het gemeentelijk kunstbezit in kleur te laten fotograferen door de fa. Nauta heeft een reactie opgeroepen van collega-fotograaf Pieter de Vries. Niet omdat een concurrent de opdracht heeft gekregen maar omdat De Vries meent dat al het kunstbezit beter in zwart-wit vastgelegd kan worden op gewoon foto papier zonder plastic. Hij geeft daar een aantal technische redenen voor waarvan de beperkte houdbaarheid van kleuren foto's („verkleuring soms al na tien jaar") en de mindere scherpte van kleu renopnamen het belangrijkst zijn. De Vries vindt ook dat kleurenfoto's niet alle kleurnuances exact weergeven. „Hierdoor krijgt men een misleidend beeld, omdat de werkelijkheid anders is", aldus De Vries. Veel gemeentelijk kunstbezit, etsen en tekeningen, zijn bo vendien zwart wit en een ander argu ment is dat tot nu toe al 200 schilderijen in zwart wit zijn gefotografeerd. „Als er nu 50 in kleur aan worden toegevoegd, geeft dit een vertekend beeld en heeft men geen eenheid meer in het archief." Het college stelt de gemeenteraad voor de brief zelf af te handelen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1