Cjroen '2wartsjexeh in het harL, ecreactief met ƒ4720,— isschien geholpen Wf CHRIST BRIXHAM TX 66 krijgt veel grotere opvolger Besturen akkoord met fusie paardensport Kinderdagverblijf op Texel? ad van State beschikte negatief Korrektie „De Toes" krijgt andere eigenaars nalenvisser van i gestuurd ïtingent aardenwoningen igezegd Verkeerscontroles 1AAW irGANG Nr. 9865 DINSDAG 13 MAART 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 iktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, terhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de Ichilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ïtenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 52220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f 17,40 per kwartaal. Losse nummers /0.75. Postgiro 652, Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17,636. Rabobank tv 36.25.01.742: NMB nr 67 34.60 3 et gunstigste geval hoeft de raad maar f4720— bij te passen om het ecreatiewerk te redden. Dit bedrag is voldoende als de Sportraad van stingdienst het groene licht krijgt om vergoedingen iri plaats van het ijke minimum loon uit te betalen aan de recreatieleiders. Mag dat an kan de Sportraad door bezuinigingen komen op een tekort van r. Inmiddels heeft de Raad van State zich uitgesproken over het ver- an de Sportraad om, zolang de Arob-procedure loopt, het oude subsi te blijven krijgen. Die uitspraak is negatief voor de Sportraad, de nte hoeft geen „voorlopige voorziening" te treffen. ander kwam naar voren tijdens irtraadvergadering gisteravond, izuinigingen op de huisvesting mobiele team, het laten verval- de leider van dat team, het te gen van het aantal recreatielei- het team van 7 naar 6 en door vergoeding in plaats van het mi- jon te geven komt de Sportraad besparing waarbij de gekorte i- bijna geheel terugverdiend 26.430,—. Voorwaarde is dan wel team gehuisvest mag worden in ine en kleedkamers van SV Texel zoals voorheen door college en •eist werd, in dure bungalows, advoorzitter André van der Vliet: die omstandigheden gunstig nnen we een zeer sterk uitge- icreatieprogramma brengen." Zaken lerdag is er een besloten werk- iring met de raadscommissie Van dér Vliet: „We springen met dschap tegen het plafond dafwe net de raadscommissie mogen maar we gaan wel. Wat we zeker !en doen is weer een keer uitleg- het zomerrecreatiewerk precies zit, we komen om zaken te willen in die vergadering een van de raadsleden dat we een übsidie van f4720,— krijgen met mtiesubsidie die dat bedrag zono- ivult tot f11.440 Dijkmanshuizen Waterschap Texel heeft de wind- ib laten weten dat het onmogelijk »j Dijkmanshuizen surfvoorzienin- gen te treffen. Het alternatief, de Oost kaap als surfbasis, is echter ook niet mo gelijk door de dure voorzieningen die daar getroffen zouden moeten worden en de door stroming gevaarlijke situatie bij de Kaap. Elly Kramer, vertegenwoordigster wa tersport in de Sportraad: „Wethouder Schilling zou de „werkgroep Oostkaap" de opdracht moeten geven de mogelijk heden vor het treffen van voorzieningen bij Dijkmanshuizen te onderzoeken. We worden nu van het kastje naar de muur gestuurd en we zijn weer volkomen te rug bij „af." Deze situatie sleept zich nu al zes jaar voort, de windsurfclub stuurt maar weer een brief naar de gemeente." Sportraadadministrateur Ger Praamstra vertelde dat de werkgroep watersport ook een dergelijke brief heeft gestuurd aan de wethouder, maar dat daar tot In de vorige krant meldden wij dat de raadsleden die zitting hebben in de raadscommissie voor ruimtelijk en huis vestingsbeleid om een onderhoud heb ben verzocht met gedeputeerde staten over de kustafslag en de veerdienst. Bij de opsomming van deze raadsleden ver gaten wij Jan van Asselt van Texels Belang. nog toe geen reactie op is gekomen. De Sportraad besloot af te wachten met het innemen van een standpunt tot er een schriftelijke reactie van de wethouder is. De heer L. Stroo uit Ooste rend heeft zijn 20 bungalows tellende park „De Toes" in Oosterend verkocht aan de Duitse onderneming „Inpro- jekt" die op zijn beurt de huis jes apart verkoopt aan particulieren. „Inprojekt" biedt de huisjes in Duits land te koop aan en het ziet er dan ook naar uit dat ze allemaal Duitse eigenaars zullen krijgen. Meer dan de helft van de bungalows zou reeds aan de man zijn gebracht. De heer Stroo heeft het park acht jaar lang als eigenaar geëxploiteerd. Hij nam het destijds over van de stichter, de heer J. van Strien. Het toeval wil dat zoon Gerrit van Strien eigenaar wordt van de bedrijfswoning waarin nu nog de familie Stroo woont. Gevraagd waarom hij het park van de hand heeft gedaan vertelde de heer Stroo dat exploitatie van het park voor zijn vrouw wegens gezondheidsredenen te bezwaarlijk wordt. Stroo (die zijn boerderij „De Halm" in Eierland gewoon aanhoudt) is nog op zoek naar een ande re woning. Quentm Rae (links) schudt Wim Boom de hand, achterop de in Daisy Christiane" herdoopte ..Anna Margaretha" Op de achtergrond de ,.r over boord-boot die op last van de Engelse scheepvaartinspectie moest worden aangebracht. De kotter is gistermiddag aan zijn ongeveer 24 uur durende reis naar Zuid-Engeland begonnen. Wim Boom ging mee; hij keert in de loop van deze week per vliegtuig terug. De kotter TX 66 „Anna Margaretha" van Wim J. M. Boom uit Oudeschild is naar Engeland verkocht en is momenteel als BM 33 „Daisy Christiane" op weg naar zijn nieuwe thuishaven Brix- ham, aan de Engelse zuidkust. De plaats van de TX 66 in de Texelse Noordzeevloot zal worden ingenomen door een veel groter schip: een kotter van maar liefst 44 meter met een motor van meer dan 2800 pk. Dit schip, verreweg het grootste van de Texelse vloot, wordt gebouwd bij Scheepswerf Haak in Zaan dam en moet over een jaar in de vaart zijn. Er wordt al druk ge tekend; in juni of juli zal de kiel worden gelegd. De ruim negen jaar oude „Anna Mar- teiten geregeld, die gepaard gaan met Krijnen van de TX 8 „Cornelia werd de afgelopen week door kspolitie te Water betrapt bij fnalen vissen voor de rede van Krijnen mag niet op de Wad- vissen omdat hij alleen ver- j heeft voor de Noordzee, ogingen om naast deze „bui gunning" ook een binnenver- ng te krijgen zijn tot dusver eloos geweest. «n verloor zijn rechten toen hij de kotter met de historische vis- verkocht. Voor zijn nieuwe TX 8 november in gebruik werd geno- raeg hij toen zowel een binnen- als Jitenvergunning, die beiden wer- ïweigerd. Later kreeg hij echter «n buitenvergunning los. De gar- 'isserij op de Noordzee is echter 3aantrekkelijk zodat hij toch maar «sen op het wad. Krijnen onder dat de regels die zijn bedoeld garnalenvisserij op de Wadden- nder intensief te maken, stringent toegepast. Met die regels is hij erigens helemaal niet eens. Vol- Krijnen loopt dé garnalenstand enkel gevaar bij onbelemmerde Directie Volkshuisvesting in lem heeft het gemeentebestuur tegd, dat in 1985 gerekend kan op een contingent bejaar- oningen. Deze 14 bejaarden- "gen komen in Den Burg- dvvest en zullen de afronding enen van het woningbouwpro- Van het Bouwfonds Nederland- meenten, de Woningbouwver- en de Stichting Bejaarden- De besturen van de vereniging voor Vrienden van het Paard en van de vereniging „De Blijde Rijders" zijn het eens geworden over samen voeging van beide organisaties. Als de leden er ook mee akkoord gaan, zullen de verenigingen wor den opgeheven en tegelijk wordt overgegaan tot oprichting van een nieuwe vereniging voor de aan gespannen paardensport. Eén en an der moet tegen het eind van dit jaar zijn beslag krijgen. Het lopende ver enigingsjaar blijven beide organisa ties nog gescheiden opereren. De twee besturen kwamen tot het genoemde vergelijk in een donder dagavond in hotel De Lindeboom ge houden vergadering. De 45 leden van de Blijde Rijders zullen vrijwel zeker akkoord gaan met de thans overeengekomen fusie. Bij de 300 le den van de Vereniging voor Vrienden van het Paard ligt het wat moeilijker. De onlangs gehouden ledenvergade ring waarin over het samengaan werd gesproken, werd bezocht door 60 leden. De helft daarvan ging ak koord met het opheffen van beide verenigingen en het oprichten van een nieuwe, maar de andere helft vond dat alleen de Blijde Rijders zich maar moesten opheffen en zich voe gen bij de vereniging voor Vrienden van het Paard. De Vereniging voor Vrienden van het Paard bestaat dit jaar 25 jaar en zal het zilveren jubileum dus nog juist beleven. De vereniging De Blij de Rijders bestaat vijf jaar. Laatstge noemde vereniging scheidde zich destijds van de Vereniging voor Vrienden van het Paard af, maar een aantal leden van de Blijde Rijders is tevens lid gebleven van de oude or ganisatie. Een werkcommissie, bestaande uit leden van beide verenigingen gaat nu voorbereidingen treffen voor de ~nieuwe vereniging. Het fusievoorstel zal begin april ter goedkeuring wor den voorgelegd aan de leden van de Blijde Rijders en in mei aan de Vrien den van het Paard. Wordt van die kant het groene licht gegeven, dan gaat de nieuwe vereniging in de herfst van start. Toekomst Er is ook nog een verdergaande vorm van samenwerking in discussie geweest. Deze behelsde een overkoepelende or ganisatie waarin de ruitervereniging De Waddenruiters/Kleppertjes en één vere niging voor aangespannen paardensport samenwerken. Hierdoor zou de hele Texelse paardensport in één organisatie zitten. Dit idee is niet van de hand gewe zen, maar men wil eerst de fusie Blijde Rijders-Paardenvrienden rond maken. garetha" moest nogal wat veranderin gen ondergaan om als Engels vissers vaartuig aanvaardbaar te zijn. De veiligheids- en andere voorschriften blij ken in Engeland strenger te worden geïnterpreteerd, de op uniformiteit ge richte EEG-bepalingen ten spijt. Twee keer kwamen mensen van de Engelse visserijinspectie naar Texel om te bepa len wat er allemaal anders moest en ook iemand van de Engelse PTT. Er moesten brandpreventieve voorzieningen worden aangelegd, zoals „snuffelaars" die bij rook en hitte het alarm in werking stel len. Verder werden alle zwemvesten en boeien vervangen en op het schip moest ook een snel in het water te brengen op blaasbare „Man over boord-boot" ko men. Verder werden de nodige formali- de verkoop van een Nederlands schip aan Engeland. De kotter is aangepast aan de boomkorvisserij op steenachtige bodem in het kanaal. Hans Boom bracht extra lange vistuigen aan, waarmee met totaal vier netten (aan beide kanten twee) zal worden gevist. De nieuwe ei genaar van de TX 66 is Quentin Rae (37) uit Brixham. Het schip is genoemd naar zijn 3-jarige dochter. Schipper is John S. Hingley. Dit tweetal en een derde opva rende waren de afgelopen week op Texel om voorbereidingen te treffen voor de oversteek. De CIV had er goede klanten aan want de Engelsen kochten daar voor vele duizenden guldens benodigdheden. De nieuwe eigenaar kwam met Boom in contact via de heer Joop Haak van de Brigida van Lieshout en Rianne Malschaert ondernemen momenteel een poging om te komen tot de oprichting van een kinderdagverblijf, een instel ling die Texel tot op heden moet ontberen. Weliswaar kent praktisch elk dorp een peuterspeelzaal, maar de opvang die een kinderdagverblijf zou kunnen bieden, gaat veel verder. De plannen bevinden zich nog in en pril stadium; onderzocht wordt of de behoefte groot genoeg is. Als dat zo blijkt te zijn, zal er een stichting worden opgericht die eerst de gemeente en ver volgens de hogere overheden zal moeten overtuigen, zodat er subsidies los kunnen komen. De beide vrouwen zijn werkloos en combineren dat gegeven met de in hun omgeving merkbare behoefte een op vang van kinderen, waarvan beide ou ders werken en waarvan de ouder(s) om andere redenen behoefte hebben aan een uitgebreidere vorm van opvang dan die welke door de overigens prima func tionerende peuterspeelzalen wordt ge boden. Malschaert is gediplomeerd kleuterleidster en dus bevoegd om als leidster in een kinderdagverblijf te wer ken. Van Lieshout is van zins om die be voegdheid te verkrijgen. Een kinderdagverblijf biedt vijf dagen per week gedurende bijna het hele jaar de mogelijkheid om kinderen van zes weken oud de hele dag volledig op te vangen. De kleine bezoekertjes krijgen dus te eten, als het nodig is kunnen zij te slapen gelegd worden en er is constant professionele begeleiding aan wezig. Het verblijf zou onder rijkstoe- zicht werken en wat betreft tarieven en opzet voldoen aan de rijksnormen. Dat betekent dat de prijs van de opvang af hankelijk zou zijn van het netto gezinsin komen. Dat bedrag kan per maand dan variëren van ƒ12,tot ƒ549,maar de meeste ouders zullen tussen de honderd en tweehonderd gulden per maand kwijt zijn voor het eerste kind. Als meer kinde ren het verblijf bezoeken worden die ta rieven lager. Tien kinderen! Als de initiatiefnemers kunnen aanto nen dat de behoefte groot genoeg is, zou het verblijf voor subsidie in aanmer king kunnen komen. Dat betekent het hele jaar elk dagdeel tien kinderen van het dagverblijf gebruik zouden moeten maken. Darom is het zaak dat ouders, die van het kinderdagverblijf gebruik zouden willen maken, contact opnemen met Rianne Malschaert, Dageraad 1, huis 8, 't Horntje (02226) 626 of met Bri gida van Lieshout, Schoudieck 51, Den Burg, (02220) 5240. Dat verplicht tot niets, naar het is wel belangrijk om aan te kunnen tonen dat de behoefte bestaat. Als dat zo blijkt te zijn kan gezocht worden naar een ruimte die een voor Texel centrale ligging heeft. Dan kunnen ook de werkgelegenheidsaspecten beke ken worden. Bij een minimale bezetting zouden er twee full-time en twee partti me arbeidsplaatsen voor gediplomeerde krachten zijn, eventueel aangevuld met vaste vrijwilligers. Voor het zover is moeten eerst de au toriteiten overtuigd worden. Van Lies hout en Malschaert hebben inmiddels contact gehad met het overkoepelend orgaan voor kinderdagverblijven, de Stichting Noordhollandse kindercentra in Alkmaar. Daar is hen verteld dat het opzetten van een dagverblijf op Texel toegejuicht wordt, maar dat de formali teiten nogal wat tijd in beslag kunnen nemen. Eerst moet de gemeentelijke overheid overtuigd worden van de noodzaak, dan moeten gemeente en de nog op te rich ten stichting samen een aanvraag bij het rijk indienen. Dat vergt al met al nogal wat bestuurlijk werk, zodat ook mensen die zich hiervoor in willen zetten ver zocht worden contact op te nemen met één van de twee bovenstaande adressen. gelijknamige scheepswerf. De Engelse vissers zijn erg onder de indruk van de in Nederland gebouwde kotters en Rae was dan ook van plan zo'n schip in Ne derland te bestellen. Hij sprak met ver schillende werven maar kreeg het meeste vertrouwen in het bedrijf Haak, waar hij in tegenstelling tot enkele ande re bedrijven direct serieus werd geno men en bijzonder snel de gevraagde cij fers op tafel kreeg. De onderhandelingen leidden ertoe dat Rae in eerste instantie een tweedehands schip zou kopen. Als dat de „Anna Margaretha" zou worden, opende dat voor Boom en Haak de mo gelijkheid om tot overeenstemming te komen voor nieuwbouw. Jaar zonder Het zag er allemaal heel gunstig uit. Het enige voor Boom was dat hij een jaar zonder kotter zou zitten. Voor hem zelf was dat geen probleem omdat hij de handen toch vol zou hebben aan bege leiding van de nieuwbouw, maar hij wil de zijn mede-opvarenden niet voor een jaar de straat opsturen. Voor een kotter- visser die op maatschapcontract vaart heeft dat namelijk ingrijpende gevolgen. Omdat hij geen werknemer is heeft hij geen recht op een werkloosheidsuitke ring. Bovendien zijn er bij de Texelse Noordzeevloot weinig vakatures zodat de kans op ander werk nogal klein was. De oplossing werd geboden door Haak die binnenkort de Helderse kotter HD 80 van Slot inruilt. Hans Nieboer, Wim Dogger, Kees Timmer, Kees Rijk en Hans Visser zouden daarop een jaar hun brood kunnen verdienen. Nu doet het verhaal de ronde dat het vijftal van dit aanbod geen gebruik wil maken, maar volgens Hans Nieboer is dat niet juist. De zaak is nog in beraad. Iets bijzonders Werfeigenaar Joop Haak vertelde ons dat de nieuwe TX 66 „iets heel bijzon ders" gaat worden. De kotter zal in de eerste plaats geschikt zijn voor de tong en scholvisserij met boomkorren, omdat Wim Boom, in tegenstelling tot sommi ge van zijn collega's niet veel heil ziet in andere visserijvormen. In het nieuwe schip zullen de ervaringen uit de praktijk worden verwerkt maar er zal ook reke ning worden gehouden met mogelijkhe den die zich wellicht in de toekomst zul len voordoen. Zo zal het visruim zeer groot worden (plaats voor 1500 kisten) waardoor men op langere reizen meer vis kan opslaan en er komt ook ruimte waarin bepaalde vormen van visverwer king mogelijk zijn, waarbij wordt ge dacht aan een scholstripmachine en verpakkingsapparatuur. Tijdens een verkeerscontrole donder dag, waarbij reservisten van de politie waren ingeschakeld, werden dertig au to's gecontroleerd. Drie bestuurders werden bekeurd omdat zij geen geldig deel drie achter de ruit hadden zitten, één wagen was niet van een remlicht voorzien en er werd één gladde band ge constateerd. Vrijdag werden bij meerde re controles nog acht automobilisten be keurd wegens het ontbreken van een geldig deel drie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1