Cjrocn cZwarts]~exeh in het harL, Inrust in De ogingen tot Koog door stichting ijzondere basisschool mn?mr Gemeente unaniem voor goedkoop zwemabonnement ZO-prijs voor of. Zimmerman ,ef1 HE Gratis uittreksels - Poster en Dros geïrriteerd door brief van TV0 aart \RGANG Nr. 9866 EXELSE VRIJDAG 16 MAART 1984 i: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, eterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ïertenties, abonnementen, etc.: t!d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs H7.40 per kwartaal. Losse nummers /0,75 Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.3 it bestuur van de kleuterschool van De Koog heeft het initi- j genomen om in De Koog een bijzonder-neutrale basis- iol van de grond te brengen. Het bestuur, in deze unaniem eund door de ouders tijdens de laatstgehouden oudera- Ivan de kleuterschool, zal het verzoek één dezer dagen in- en bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. B Ven de gemeenteraad zijn ingelicht over de plannen en uit- ig heeft het kleuterschoolbestuur gepraat met alle fracties jle raad om uit te leggen waarom men in De Koog een bij- 'lere en dus geen openbare school wil. in de meeste andere dorpen van heeft De Koog thans een der-neutrale kleuterschool (die bestuurd door de ouders) naast mbare lagere school die wordt ird door de gemeente. In het kader op handen zijnde integratie moe- euter- en lagere scholen worden 3d en dus onder één ur worden gebracht. Dat betekent oet worden gekozen tussen een lare en een bijzondere vorm. Het deel van de betrokken scholen inmiddels gekozen voor de open- torm, wat dus opheffing betekent bijzondere kleuterscholen. In De wil men echter een bijzondere ba- ool waarbij het bestuur wordt ge- door de ouders en dus niet door imeentebestuur. Directe invloed lument is dat men de kwaliteit van nderwijs onvoldoende veilig acht de gemeente de basisschool urt. De ouders willen rechtstreekse id hebben op de gang van zaken op met name wat betreft het be ien en begeleiden van leerkrachten. 37-jarige prof. dr. J. T. F. Zim- man uit De Koog heeft de AKZO- 1984 voor wetenschappelijk on- oek gehad. Zimmerman is fy- oceanograaf bij het NIOZ en sngewoon hoogleraar in de fysi- oceanografie aan de Rijksuni- iteit van Utrecht. ofessor Zimmerman (foto) ontvangt ifijs voor zijn onderzoekingen van troomcirculaties in getijdegebieden. inderzoek is vooral belangrijk voor ipstellen van beheersmodellen voor aterkwaliteit in met name de Noord- het Waddengebied. De daadwer- uitreiking van de Akzo-prijs, die )at uit een geldbedrag van vijfen- tigduizend gulden en een oorkonde, plaats op een nog nader vast te datum bij Akzo in Arnhem. De wordt toegekend door de Holland- Maatschappij der Wetenschappen laarlem en wel voor wetenschappe- inderzoek dat in belangrijke mate is :ht in een periode van tien jaar afgaande aan de uitreiking. De •prijs wordt jaarlijks uitgereikt en is 3r Akzo nv ingesteld om waar- ig te laten blijken voor buitenge in goed wetenschappelijk onder- Het is dit jaar voor de 15e achter- 'olgende keer dat de prijs is lekend. De initiatiefnemers vinden de situatie waarin de huidige openbare (drieklassi- ge) Luberti-school functioneert niet goed. Er zou ongenoegen zijn tussen de leerkrachten onderling waardoor de werksfeer te wensen over laat en dat zou ongunstige effecten hebben op de kwa liteit van het onderwijs. Een aanzienlijk aantal ouders van kleuters is hierover zo ongerust, dat ze van plan zijn hun kind straks niet naar de Luberti-school te stu ren maar naar een school in Den Burg. Dat zou het gevaar inhouden dat de Luberti-school tweeklassig of misschien nog wel kleiner wordt, waardoor deze school nog minder aantrekkelijk wordt en helemaal geen bestaansrecht meer heeft. De mensen van de kleuterschool zeggen dat dit een ramp zou zijn voor het dorp. De leefbaarheid zal niet alleen te lijden hebben door de noodzaak om kinderen naar Den Burg op school te laten gaan, maar ook door de ongunstige effecten op het verenigingsleven. De initiatiefne mers zijn er zeker van dat een zeer ruime meerderheid van de Kogers heil ziet in een bijzonder neutrale school waar de ouders het voor het zeggen hebben en zij zullen hun kinderen dan ook zeker naar zo'n school sturen. Die school kan dan drieklassig blijven en tot in lengte van jaren voortbestaan. Veel animo In een brief aan B en W, gemeente raad en raadsfracties schrijft het bestuur van Kleuterschool 't Mierennest dat tij dens de ouderavond 35 kinderen van 4-12 jaar per 1 augustis 1985 voor de bij zondere neutrale school werden opgege ven. Dat is al genoeg voor een zelfstan dige school. „Vervolgens is het bestuur naar aanleiding van deze ouderavond benaderd door ouders om de lijst te mo gen voorzien van nog eens 29 toe komstige leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, zodat deze lijst nu in totaal wordt ondersteund door ouders van 64 kinderen die voor basisonderwijs in aan merking komen, zonder dat er een syste matisch georganiseerde actie is gevoerd. Dit sterkt ons in onze opvatting een ver zoek bij de minister in te dienen." Het kleuterschoolbestuur zegt dat de ouders een levensvatbare school willen van goede kwaliteit, zodat de kinderen goed voorbereid op het vervolgonder wijs komen, een school waar de sfeer goed is voor de kinderen en waar het voor de leerkrachten prettig is om te werken. Verder wordt gewezen op de grote ouderbetrokkenheid die een bijzonder-neutrale school biedt. Er wordt een vereniging tot instandhouding van de bijzonder neutrale basisschool opge richt en het onderwijs geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van deze vereniging in samenwerking met schoolleiding, leerkrachten en ou ders. De bijzonder neutrale school gaat uit van gelijkwaardigheid van alle levens beschouwelijke en maatschappelijke stromingen en verplicht zich statutair al le leerlingen aan te nemen die zich aan melden, zoals dat thans ook met de kleuterschool het geval is. Met niet zoveel woorden maar toch duidelijk laat het bestuur blijken dat de Gisteravond had ongeveer 80% van de daarvoor in aanmerking ko mende Texelaars gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het raad huis een gratis uittreksel uit het be volkingsregister af te halen. Van daag bestaat voor het laatst gele genheid: van 9.00 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. huidige situatie op de Luberti-school hen niet aanstaat. „Met het bevoegd gezag (de gemeente-red.) van de openbare school lagere school en de inspectie zijn gesprekken gevoerd om samen een ba sisschool te vormen met zowel verte genwoordigers van de gemeente als ou ders in het bestuur. In het leerkrachteno- verleg hebben ouders getracht mee te helpen aan het tot stand komen van een goede werksfeer ten behoeve van de on derwijskundige integratie. Deze gesprek ken hebben niet tot een bevredigende oplossing geleid." De gemeenteraad is gevraagd de oprich ting van de bijzonder neutrale basis school te ondersteunen „om een levens vatbare school in De Koog te behouden." Het kleuterschoolbëstuur wil de zaken zo spoedig mogelijk afhandelen om te voorkomen dat ouders met ingang van 1 augustus a.s. hun kinderen alvast van school halen „omdat ze een onrustig jaar verwachten." Reactie De actie van het kleuterschoolbestuur heeft inmiddels reactie opgeroepen van Kogers die het met de plannen voor een bijzonder neutrale school niet eens zijn. Die gaan er vanuit dat de operatie is op gezet door mensen die zich niet kunnen neerleggen bij het opheffen van „hun" kleuterschool en de zaak in eigen hand willen houden om op die manier van leerkrachten af te komen die hen onwel gevallig zijn. „Dat zoveel ouders die bij zonder netrale basisschool willen, is al leen maar het gevolg van geroddel en geklets. Toen ik het hoorde werd ik woe dend. Ik heb acht jaar aan die school ge werkt en heb het er enorm naar m'n zin gehad. De onvrede richt zich op het schoolhoofd en de heer Stoer en zijn collega Van Veen die hun taak niet zou den aankunnen en met de anderen over- TTTi De Luberti-school van De Koog met het beeld van het ,,in vrede levende en spelende kind hoop zouden liggen. Ik ken Stoer als een goede onderwijzer en er is mij ook geen enkel gegeven bekend dat erop wijst dat Van Veen het niet goed doet. De leerlin gen die van school komen zitten voor het vervolgonderwijs op het vereiste ni veau. Als de school doodbloedt is dat al leen het gevolg van angst dat de school tweeklassig wordt en dat komt weer door ongefundeerd wantrouwen dat de laatste tijd enorm is aangewakkerd. Het is heel gemeen en ik was dan ook kwaad." Aldus Sytske Dijksen- Overbeeke die een tegenactie startte door een pleidooi voor de huidige Luberti-school op papier te zetten en dit maandagavond huis aan huis in De Koog te bezorgen. De brief is onderte kend door 19 personen, voornamelijk mensen die vroeger aan de Luberti- school als onderwijzer waren verbonden en oud-leden van de oudercommissie. Er zijn slechts enkele ouders bij, wat voor de voorstanders van de bijzonder- neutrale basisschool ^l weer aanleiding is geweest om te zeggen dat de tegen stander onder de huidige ouders blijk baar geen aanhang hebben. Bewust Sytske Dijksen zegt daarop dat ze in eerste instantie helemaal niet heeft ge probeerd steun te krijgen van ouders, maar zich bewust heeft beperkt tot men sen die regelmatig met de praktijk van de Lubertischool te maken hebben gehad. „Alleen zij kunnen spreken uit eigen er varing." Sytske Dijksen is nu echter be zig ook handtekeningen te verzamelen onder ouders, maar zegt daarbij op het probleem te stuiten van mensen die al hebben getekend voor de bijzonder neu trale school („alleen uit angst dat de Luberti-school straks tweeklassig wordt") en die zich niet belachelijk wil len maken door ook een tegenactie te steunen. Het is haar wel opgevallen dat haar huis aan huis bezorgde brief tot na denken heeft gestemd, wat ook de be doeling was. „Velen beseffen nu dat ze zich vooral door praatjes en wantrouwen hebben laten leiden, maar er zijn er ook die er helemaal niets meer van snappen." Prima Enkele oud-leerlingen van de Luberti- school hebben inmiddels ook hun zegje gedaan over deze kwestie. Sacha Henstra, Marcel Tielemans, Maurice Bakker en M. F. Knol stuurden een brief aan de gemeenteraad waarin ze zeggen het jammer te vindèn als „hun" Luberti- school zou verdwijnen. „Tijdens onze la- Dinsdagavond was de gemeenteraad snel uitgesproken over de garantie subsidie van ƒ8.880— aan de RST voor het instellen van een goedkoop zwem-abonnement voor zwembad Molenkoog. Alle raadsleden wilden dit „creatieve experiment" aangaan. Riet Huitema was ervan overtuigd dat het seizoenabonnement van ƒ27,50 en succes zal worden. „Ik weet van gezin nen dat ze de tarieven van het zwembad niet meer konden opbrengen". Pe ter Bakker liet zich in dezelfde bewoordingen uit en vond het verrassend dat de RST de zaken had omgedraaid. „Als er tekorten zijn wordt meestal me teen gedacht aan prijsverhoging. De RST gaat nu eens uit van prijsverlaging om het bezoek te laten stijgen en dat is een idee om uit te proberen." Op voorstel van wethouder Piet Ze gens werd het bezuiningsrapport over het zwembad dinsdagavond niet bespro ken en beperkte men zich tot de garan tiesubsidie. Zoals bekend heeft het RST bestuur een aantal conclusies uit het rapport verworpen en daar wilde Zegers in commissieverband nog uitgebreid over praten. Het draaien met lagere ta rieven moet echter snel worden voorbe reid. Zegers zei veel van die actie te ver wachten. „Het is een goed voorstel en ik denk niet dat we de garantiesubsidie zullen moeten uitgeven". Werkervaring De raad ging ook unaniem akkoord met het starten van twee werkerva ringsprojecten bij de gemeente, waar dit jaar twintig personen met behoud van uitkering aan de slag kunnen. Het colle ge heeft nog geen idee waar deze men sen moeten worden ingezet. Men ver wacht daarover binnenkort een advies van de betrokken ambtenaren. De pro jecten kosten de gemeente dit jaar ƒ5250,—. Een laag bedrag omdat men nog een potje „werkgelegenheid" heeft van vorig jaar. Het college werd door links, rechts, li beraal en het midden geprezen om de nota werkgelegenheid, die door wethou der Zegers werd omschreven als een „raamnota" waarin allerlei initiatieven passen. „Van hieruit kunnen we plannen gaan maken." De wethouder antwoord de hiermee op de gematigde kritiek van Peter Bakker die graag een uitvoeriger werkstuk over werkgelegenheid op tafel had gezien. Haast Slechts kort werd stilgestaan bij het indienen van de werkprojecten voor jon geren bij het ministerie van WVC. De nieuwe ambtenaar werkgelegenheid zal samen met het jeugdwerk en het MZW zeven projecten (die later zelfstandige bedrijven moeten worden) technisch en economisch uitwerken. Daar is veel tijd mee gemoeid en daarom kon de raad zich dinsdagavond niet buigen over uit gewerkte plannen. Haast is wel geboden want de plannen moeten voor 1 april in Den Haag zijn. De gemeenteraad krijgt de uitgewerkte plannen dan ook met meer ter goedkeu ring onder ogen. Dat bleek geen probleem. Wel werden vragen gesteld over het voortbestaan van het MZW na de bijna fatale subsidiekorting. Piet Zegers zei nog geen idee te hebben hoeveel subsi die het werklozenproject dit jaar exact zal krijgen. Het college had besloten dat men voorlopig moet doorgaan met de geplande activiteiten. „Voor de verdere toekomst zie ik het echter zeer somber Invaliden De klok werd veertien dagen terugge zet bij de discussie over de strandop gang voor invaliden. In de commissie fi nancieel, economisch en technisch be leid had wethouder Barendregt het man daat gekregen om één seizoen te experi menteren met een baan voor rolstoelen op het strand, waarbij hij naar eigen in zicht mocht kiezen uit verschillende mo gelijkheden, mits het niet meer kost dan tien mille. Het college heeft indertijd voorgesteld een rolmat van hout neer te legen en na eerdere suggesties van Cor Dros zei Barendregt dinsdagavond dat ook een betonnen platen worden neer gelegd. „Dan weten we aan het einde van het seizoen wat het beste is." Dros begon wederom over de voordelen van die platen en toonde een plan dat ongeveer vijf mille kost met zestig meter betonbaan en 15 meter houten rolmat. „Op deze offerte krijgen we nog tien procent korting omdat het voor invaliden is. Dan moet de aannemer die ik in de arm heb genomen de platen natuurlijk wel leveren", aldus Dros. Hij kreeg naast zijn eigen fractie ook steun van Ger- brand Poster en Henk Beumkes. De Pakt-man wilde ook de goedkopere oplossing van vijf mille en trok zo het mandaat aan de wethouder in. Een han deling die later door Beumkes weer on gedaan werd gemaakt omdat de argu menten van de wethouder hem, volgens eigen zeggen, hadden overtuigd. Barendregt hield echter geen pleidooi waarin hij poogde aan te tonen dat de raad rustig tien mille beschikbaar kon stellen voor het experiment maar waag de zich op drijfzand met een betoog over onrendabele strandexploitatie die door eventuele financiële meevallers in dit ex periment meer in balans zou zijn. „Als we de tien mille niet helemaal nodig heb ben kunnen we de rest reserveren voor uitgaven in de volgende jaren", aldus de wethouder. Na een wazige discussie over vijf of tien mille stemden Dros, Van Asselt, Kikkert en Poster voor de constructie-Dros van vijf mille. De overige elf verkozen het kre diet van ƒ10.000,— door de wethouder zelf te besteden aan de meest geschikte oplossing. gere schoolperiode hebben we het ge weldig naar onze zin gehad. We waren naar zeggen van leraren van de middel bare school, goed voorbereid. In de vijf de en zesde klas hebben we les gehad van de heer E. Stoer. We kunnen u ver zekeren dat „meester Stoer" de klas pri ma onder de duim had, zoals men wel eens pleegt te zeggen. We denken nog vaak terug aan de gezellige en leerzame jaren." Een poging van de redactie van de Texel se Courant om objectieve personen te vinden die iets willen zeggen over hoe oud-leerlingen van de Luberti-school het de laatste jaren op het vervolgonderwijs doen, is mislukt. Rector H. Heetveld van de Rijksscholengemeenschap: „Wij hebben uitstekende verhoudingen met alle lagere scholen op het eiland en ik voel er daarom niets voor om een verge lijkend oordeel uit te spreken". Ongeveer hetzelfde geluid liet zijn collega K. J. van der Weide van de Scholengemeenschap voor beroepsonderwijs horen. De in kringen van sommige ouders cir culerende verhalen dat de Luberti- leerlingen bij het vervolgonderwijs pro blemen opleveren, kan dus niet worden bevestigd of ontkend. Sytske Dijksen: „Dit jaan gaan alle zes leerlingen van de zesde klas vrijwel zeker naar de RS'G. Zo heel erg slecht kan het dus niet zijn." Ouder inbreng Alie Baars-Kliphuis, voorzitter van de Stichting Kleuterschool De Koog, ont kent dat de actie om in De Koog een bij zonder neutrale basischool te krijgen be doeld is om enkele leerkrachten te wip pen. „We denken wel dat de problemen die daar nu zijn, opgelost of voorkomen kunnen worden als ouders direct betrok ken zijn bij het schoolbestuur. Alleen bij een bijzondere school is de ouderin- breng maximaal. Bij een openbare school is er via de medezeggenschaps raad ook invloed maar alleen in de vorm Lees verder pagina 2 De raadsleden Gerbrand Poster (VVD) en Cor Dros (Texels Belang) hebben in de raadsvergadering van dinsdag boos gereageerd op de brief die het Texels Verbond van Onderne mers heeft geschreven aan de raad over de korting op het zomerrecrea- tiewerk. Zoals bekend vindt het TVO dat door deze korting schade wordt toegebracht aan het toerisme en daarmee aan de werkgelegenheid. Gerbrand Poster vond de reactie van ,TVO heel erg laat en betwijfelde of de ondernemersorganisatie de kwestie wel écht belangrijk vindt. Op de laatste TVO-vergadering is er helemaal niet over gesproken. Cor Dros: „Ik schaam me om middenstander te zijn. Als dat geld voor dat recreatiewerk zo nodig is, kun nen ze het toch zelf betalen? Op een to tale omzet van 100 miljoen moet dat kunnen." Wethouder Zegers constateer de dat deze verwijten voor het TVO zijn bedoeld en niet voor het college. Hij vond dan ook dat Dros en Poster hun klachten per brief aan het TVO kenbaar moesten maken. Het college zal binnen kort met de Sportraad praten over mo gelijkheden om het zomerrecreatiewerk dit jaar toch op één of andere manier te laten doorgaan en. daarover pre-advies aan de raad uitbrengen. Dros was het daar niet mee eens: „Waarom een pre advies? We hebben toch een definitief - besluit genomen?"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1