Cjroen jjjwartrjexels het L, WORDT RESTAURANT IN DUIN BIJ PAAL 9 TOEGESTAAN? MORGEN OVERLEG SBB MET GEMEENTE GEZOCHT iter Renout overleden :elman mag jnstwoning uwen in Texel in documentaire t Herman van der Horst „Duinbehoud" pleit voor semi permanent paviljoen Rijverbod Overlegorgaan Waddeneilanden een feit Groen-Zwart Bijzonder Onder invloed Vat met onbekende inhoud Gezellig samenzijn voor Hoornder bejaarden Kapsalon in Binnenburg DINSDAG 20 MAART 1984 RGANG Nr. 9867 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 ■rktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, terhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de' Jchilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. irtenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags- Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal. Losse nummers f0.75 Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. voormalige Oosterender irts Willem Renout is vrij- een ziekbed op 81-jarige jjjd overleden. Renout was ;erste huisarts die zich in (erend vestigde en hij heeft 1 april 1948 tot 1 januari 1977 jndien het ambt van jeente-arts vervuld. Hem Renout werd in 1903 ge- als enige zoon van een lerdamse bakker. Hij haalde op lige leeftijd in Wageningen alle iren die hij nodig had om de taken van zijn vader te kunnen i..Pas op 28-jarige leeftijd vatte fe medische studie op, naast zijn in het familiebedrijf, inks het feit dat zijn vader hal- ege die studieperiode overleed dus extra werk verzet moest len studeerde hij af na een be- elijk korte tijd van zeven jaar. aaide zijn bul aan de gemeente- Universiteit van Amsterdam, rijn trouwdag, 19 januari 1939, uisde hij naar Oosterend om iraktijk op te vatten, die hij pas ar later weer zou overdoen aan er L. Barnard. 1948 tot 1972 was hij eente-arts in vaste dienst. Tot de instelling van de bijstand be de hij ook de „armenpraktijk". 1972 tot 1977 bleef hij op free- basis voor de gemeente wer- Toen hij 73 was werd hij afge- door mevrouw Hoekstra, eerder de gemeente geen vervanger in. Dat was overigens niet de i medische bezigheid die hij tot ia zijn pensioen uitoefende: hij heel lang consultatie- en zui- genbureaus op Texel en in Den er bemand. Ook verrichtte 'hij brandweer- en verzekerings- ingen. idanks zijn zeer drukke praktijk hij kans gezien enige maat- ippelijke activiteit te ontwikke- Hij was voorzitter van de Stich- Oosterend Present en van de panningsvereniging ,,De Soos" osterend. (illem Renout is vanmiddag om uur begraven in het dorp waar Is arts werkzaam was, op de Al- ene begraafplaats. Algemeen directeur van Staatsbosbeheer, ir. F. C. Prillevitz, heeft woensdag op Texel overleg met het college van burge meester en wethouders over de mogelijkheid van een restau rant met min of meer blijvend karakter bij het parkeerterrein bij het strandslag paal 9. Dat zou in de praktijk kunnen betekenen dat het gelijknamige paviljoen van Joop Vlaming op die plaats vaste huisvesting krijgt. Bij de staat" durft men zich daar ech ter nog niet op vast te leggen. De heer E. J. G. Swellengrebel, houtvester van Staatsbosbeheer: „Dat zijn twee verschillende discussies. Enerzijds speelt het conflict met Vlaming over het weghalen van zijn paviljoen, anderzijds zijn we met de gemeen te Texel in gesprek over de wens het aantal permanente restau rants in de duinen met één uit te breiden in het zuidelijke deel van Texel. Het is niet uitgesloten dat Vlaming dat wordt, maar het is dus ook nog niet gezegd dat hij het wél wordt." {heer J. Eelman mag een dienstwo- bouwen bij zijn schuur aan het La- ti De schuur is nu alleen voor be- gebruik bestemd in het bestem- Man maar het college wil dit B- door middel van een voorberei- besluit en artikel 19 procedure om- (1 in een A-blok waardoor er een be woning bij geplaatst mag worden, (toestemming van burgemeester en buders kwam nadat de Directeur bouw en Voedselvoorziening zeer jef had geoordeeld over de i/aanvraag de NOS-serie over Nederlandse asten wordt donderdagavond aandacht besteed aan Herman der Horst. De ongetwijfeld op il levende verwachting dat in dit jramma ook fragmenten te zien ïn zijn van de film „Texel, de pa ler waddeneilanden" zal echter bewaarheid worden. )ewel deze film de eerste was die ian van der Horst maakte zal er aandacht aan worden besteed, evraagd kreeg Jaap Bakker uit Ou- hild van de programmamakers te dat in de 50 minuten durende afle- 9 (voor de helft bestaande uit igesprekken en voor de andere helft agmenten vc<p documentaires) on- >ende r- imiue was voor stukken uit erste film van Van der Horst. Ook nen niet hebben beschikt over een van deze eerste film. Zowel het ils het ander lijkt niet waarschijnlijk, rdere afleveringen van de serie werd veel aandacht besteed aan de e films van Nederlandse cineasten, lm „Texel, de parel der waddenei- i" (beter bekend als „De Texel- maakte Van der Horst in 1942 en toen hij directeur was van het Is Museum met Gerrit de Haan als ■tent. De vogelopnamen in de film fen gemaakt door Nol Binsbergen; luziek was van Harry de Groot. Er moet overigens snel een besluit komen inzake de problemen rond paviljoen Paal 9 en het „zuidelijke" restaurant. Minister G. J. M. Braks beloofde vorige week een snelle af handeling van de besluitvorming, waarbij „er naar gestreefd wordt het voorstel van de gemeente en de be langen van natuur- en landschapsbe scherming in het betrokken gebied met elkaar in overeenstemming te brengen." De minister schreef .dit aan het tweede-kamerlid P. M. Blauw (VVD) die vragen had gesteld over de kwestie rondom het paviljoen van de familie Vla ming. De vragen en het antwoord staan overigens los van het bezoek van Prille vitz aan de gemeente, dat was allang gepland en zelfs al eens uitgesteld. Vol gens Swellengrebel moet het nieuwe De Stichting Duinbehoud uit Lei den heeft de algemeen directeur van Staatsbosbeheer een brief geschre ven met het verzoek akkoord te gaan met de vestiging van een semi permanent strandpaviljoen paal 9, naast het nieuwe parkeerterrein. Hierover wordt door Staatsbosbe heer en de gemeente (die voorstan der is van zo'n semi-permanent pa viljoen) al geruime tijd gepraat, maar erg veel schot zit er niet in deze onderhandelingen. Woensdag komt algemeen directeur ir. F. C. Prillevitz persoonlijk naar Texel voor een nieuw gesprek, waarbij de situatie ter plaatse zal worden beoordeeld. De Stichting Duinbehoud schrijft aan Prillevitz dat men zich de aarzeling in de ze kwestie kan voorstellen. „Het is de vraag of in een duingebied dat al door verschillende oorzaken zware klappen heeft gehad, een semi-permanent pavil joen moet worden opgericht. Wij menen deze vraag in het onderhavige geval be vestigd te moeten beantwoorden, indien dit gebeurt op of in de direkte nabijheid van het nieuwe parkeerterrein en het strandpaviljoen zodanig in het landschap wordt ingepast dat het vanuit de ooste lijke duinen niet als een storend element opvalt. Dat kan bijvoorbeeld bereikt wor den door een verdiepte aanleg, door aanleg van een visuele wal of door bei de. Vestiging van het paviljoen in de val lei ten oosten van de duinrug van het parkeerterrein komt in verband met de landschappelijke bezwaren niet in aanmerking". Uitgelegd wordt dat het paviljoen ook buiten de zomer een functie heeft in de natuur- en landschapsbeleving van vele Texelaars en toeristen. Omdat de duinen natuurgebied zijn is de situering echter zeer belangrijk. De weg en het grote par keerterrein zorgen ervoor dat de recrea tieve druk in de richting van paal 9 wordt gekanaliseerd. Een paviljoen op deze plek is dan ook voor de hand liggend. Volgens „Duinbehoud" valt de schade die een onopvallend paviljoen veroor zaakt in het niet bij de schade, die de aanleg van het parkeerterrein aan land schap, relief en vegetatie heeft toege bracht en ook bij de bouwmaterialen en rommel op dat parkeerterrein. restaurant in de duinen aan bijzondere eisen voldoen: „De restaurateur moet vakbekwaam zijn, je kan daar niet zo maar iedereen neerzetten. Ook moeten we ons afvragen wat voor publiek daar zou moeten komen." Joop Vlaming heeft overigens alle pa pieren die nodig zijn voor het drijven van een restaurant. Het gebouw zal aan hoge architecto nische eisen moeten voldoen. Dat blijkt uit een brief die SBB eind vorig jaar naar het college stuurde. In die brief zijn pun ten genoemd die belangrijk zijn bij de vestiging van een restaurant aan de parkeerplaats. Eerst wordt vastgesteld dat de staat graag mee wil denken over de vestiging van dat ene restaurant in de zuidelijke duinen. Vervolgens gaat de brief in op de landschappelijke inpassing van dat restaurant: „Aan de architectuur van dat gebouw zullen hoge eisen moeten wor den gesteld." Bij SBB blijkt niet geheel duidelijk te zijn of vanuit het restaurant uitzicht op zee wordt verlangd: „Indien dit een voorwaarde zal zijn, wordt een aan vaardbare landschappelijke inpassing bij zonder moeilijk, terwijl ook de proble men in verband met het beheer van de zeewering zullen toenemen. Ophelde ring over deze vraag is noodzakelijk voordat verdere stappen zullen worden ondernomen." Beheer De heer C. P. Harting van de dienst- kring Texel van Rijkswaterstaat, de dienst die met het beheer van dezeewe ring is belast, vermoedt dat het eigenlij ke beheer van die buitenste duinenrij nauwelijks te lijden zal hebben: „Zo lang ze er voor zorgen dat de omgeving niet verstuift hebben we geen problemen. Wij zien daar nauwlettend op toe en bo vendien zou het niet in hun eigen belang zijn als de beplanting daar wordt ver nield. Als ze uitzicht op zee hebben zit ten ze zo dicht bij het strand dat dan met een paar jaar de hudige situatie zich her halen kan. Niemand kan garanderen dat de duinvoet ook niet verder afslaat. Wor den er afdoende maatregelen tegen de kustafslag genomen dan zou het omge keerde kunnen gekeuren, dan zou er wel eens een nieuwe duinrichel bij kunnen komen die het uitzicht op zee belem mert." Joop Vlaming:. „Het risico dat we weer wegspoelen nemen we graag, daar houden we dan in de opzet gewoon rekening mee. Uitzicht op zee is voor ons van zeer groot belang, we willen bijvoor beeld niet aan de ,,land"kant van het parkeerterrein komen te zitten." Bouwen achter de buitenste duinenrij en toch zicht op zee hebben is alleen mogelijk als er heel hoog, bijvoorbeeld op palen wordt gebouwd en dat strookt weer niet met de landschappelijke inpasbaarheid. Concurrentie Staatsbosbeheer heeft ook een paar eisen die Joop Vlaming niet onwelgeval lig zullen zijn: er mag geen tweede pavil joen gevestigd worden aan het slag waar het restaurant komt en een eventueel mobiel verkooppunt moet door de be heerder van het restaurant worden ge dreven. SBB vindt het belangrijk dat de toekomstige restauranthouder goed ver dient, „omdat anders ongewenste en onafwendbare ontwikkelingen zullen optreden." Over dit alles was het nodig, aldus de brief, dat de gemeente en SBB overleg Een afdruk van deze foto van Pieter de Vries krijgt de heer Prillewitz aangeboden met het ver zoek of hij hem in zijn werkkamer wil ophangen. Bij de petitie zal een foto van Pieter de Vries worden aangeboden. plegen, een overleg waarin ook de stand van zaken met betrekking op de kustafslag meegenomen moet worden. Dat gesprek wordt dus morgen gehouden. Middenstand Het verlangen naar een vlotte afhan deling van de kwestie wordt niet alleen door minister Braks verwoord. De on dernemersvereniging van Den Hoorn zal de heer Prillevitz woensdag een petitie aanbieden waarin wordt gepleit voor een snelle beslissing, zodat de familie Vla ming niet nog een winter als de vorige hoeft mee te maken. In de petitie wordt erop gewezen dat het paviljoen Den Hoorn aantrekkelijker maakt voor toe risten, iets dat het dorp nodig heeft om dat het toch al niet rijk gezegend is met toeristische trekpleisters. Met nadruk wordt gewezen op het be lang van het paviljoen voor de natuur: uit ervaring is gebleken dat het duinge bied minder zwaar wordt belast als er een paviljoen is dat de mensen aantrekt. Krim-fietspad Het bezoek van Prillevitz heeft met meer zaken te maken dan alleen de paal 9-problemen. In het gesprek dat hij met het college zal hebben komt ook het fietspad van recreatieterrein De Krim naar Paal 28 aan de orde. De gemeente wil dat een fietspad langs de bestaande weg door de duinen wordt aangelegd, SBB vindt dat het duingebied ter plaatse niet verder mag worden aangetast. Andere zaken die op de agenda staan: het beheer van het ganzenreservaat Zee burg, de financiering van het Natuurre- creatiecentrum, een oude grondruil kwestie die te maken heeft met een stuk land op de Hogeberg en het land bij Vuurtorenweg 100 en de „behande- ling"van oude bunkerresten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd op de Groeneplaats een 23-jarige automobilist aangehouden, die als ge volg van een lekke uitlaat veel lawaai maakte. Hij bleek bovendien te hebben gedronken. Op grond van het resultaat van twee blaasproeven kreeg hij een rij verbod van acht uur. Met een landelijk persbericht heb ben de Waddeneilanden Schiermon nikoog, Ameland, Terschelling, Vlie land en Texel bekend gemaakt dat het overlegorgaan Waddeneilanden officieel is gestart. Het secretariaat van het overlegorgaan is gevestigd in het Texelse raadhuis. Het overlegorgaan bestaat uit een al gemeen bestuur, gevormd door de colle ges van burgemeester en wethouders en een dagelijks bestuur van de vijf burge meesters en een ambtelijke werkgroep. Het overlegorgaan heeft geen bestuurlijke bevoegdheden enhoudt zich vooral bezig met voorbereidingen van gezamenlijk beleid betreffende de Waddenzee en de eilanden. Het geza menlijke bestemmingsplan voor delen van de Waddenzee ligt waarschijnlijk per 1 januari 1985 openbaar ter visie. Mo menteel wordt met allerlei instanties overleg gevoerd over het ontwerp-plan. De ter visielegging valt samen met de of ficiële datum van herindeling van de Waddenzee. Het enthousiasme voor een bijzonder neutrale basisschool in De Koog blijkt voor een belangrijk deel te worden inge geven door onvrede over de wijze waar op de huidige openbare Lubertischool functioneert. Met name twee onderwij zers van deze school zouden het derma te slecht doen, dat veel ouders overwe gen hun kinderen naar Den Burg te stu ren a/s die nieuwe school er niet komt. Zoals het er nu naar uitziet heeft een bij zonder neutrale schooi in De Koog wet telijk bestaansrecht. Er zijn ruimschoots voldoende leerlingen voor opgegeven. De tegenstanders zeggen dat de ouders zich door onjuiste argumenten en rod del praatjes hebben laten leiden, maar de wetgever heeft daar geen bood schap aan. Ook is het de vraag of die wetgever zich wat zal aantrekken van de handtekeningen die het resultaat zijn van de 'tegenactie' die momenteel in De Koog wordt gevoerd. Zolang de ouders die hun kind hebben opgegeven voor de nieuwe school die opgave niet intrek ken, komt de school er. De onderlinge verhoudingen in De Koog zijn door de actie en tegenactie intussen danig ver stoord. De sfeer op de Lubertischool wordt er ook niet beter op. Het school hoofd E. Stoer heeft zijn vertrouwen in de oudercommissie opgezegd, nadat was gebleken dat leden van die commis sie voorstander zijn van een bijzonder neutrale school Als dat zo doorgaat ontstaat een onhoudbare toestand waar het onderwijs en het gemeenschapsle ven in De Koog zeer onder te lijden hebben. De handtekeningenrace, het schrijven van brieven door ouders en oud/leerlingen pro en contra aan de ge meenteraad en aan de krant het leidt allemaal tot niets, zolang het de ouders die hun kind hebben opgegeven voor de nieuwe school niet tot andere gedach ten brengt. En dat zal niet gebeuren zo lang niet objectief is vastgesteld dat de klachten over de huidige gang van zaken in de Lubertischool onterecht zijn en dat in een bijzonder neutrale school dergelij ke problemen beter kunnen worden voorkomen en bestreden dan in een bij zondere school. De gemeente, die niet alleen is geroe pen om de onderwijswet toe te passen maar ook het welzijn behoort te dienen door aan de huidige verwarring een eind te maken, zou op korte termijn een on derzoek moeten laten instellen door on afhankelijke mensen van buiten De Koog. Het is best mogelijk dat de ouders na het vernemen van de resultaten van dit onderzoek evengoed vinden dat De Koog als enige dorp op Texel een bijzonder-neutrale school moet krijgen, maar dan is in ieder geval recht gedaan aan de mensen die nu zonder proces veroordeeld dreigen te worden. Een 26-jarige Texelaar veroorzaakte zondagavond om kwart voor negen in de Burgerhoutstraat een aanrijding. Met zijn auto botste hij achterop de stilstaan de wagen van een 24-jarige Texelse vrouw. Vooral laatstgenoemde auto liep aanzienlijke schade op. De politie constateerde dat de veroorzaker had ge dronken. Na twee blaastests werd hem een bloedproef afgenomen. De Rijkspolitie te water stelt een on derzoek in om er achter te komen wat de inhoud is van een vat dat vorige week door de kotter TX 1 werd opgevist. Het (zwarte) vat was voorzien van de vol gende letters en cijfers: NL TNO 212-73 DGV 3125 dm3. Het vat wordt door ge meentewerken bewaard. Woensdag 28 maart wordt voor inwo ners van Den Hoorn en wijk H van 55 jaar en ouder een gezellig samenzijn ge houden in dorpshuis De Waldhoorn, aanvang 16.,00 uur. Het programma van deze door de feestcommissie georgani seerde bijeenkomst vermeit onder ande re bingospel, muziek, broodmaaltijd en toneel door „De Vriendenkring". Vooral in verband met de organisatie van de broodmaaltijd wil men graag weten op hoeveel mensen men moet rekenen. Wie komen wil moet zich daarom opge ven bij let de Ruyter, telefoon (02226) 436 vóór 25 maart. Tegelijk kan dan mel ding worden gemaakt van eventuele vervoersproblemen Anja Zijm uit Den Burg opent medio de volgende maand in de Binnenburg een kapsalon. Zij is per 1 april huurder van het pand waarin tot voor kort ,,'t Swarte Schaep" was gevestigd en dat nu eigendom is van de heer J. W. B. van der Meer. Anja Zijm heeft er tien jaar ervaring opzitten als kapster in dienst van Coc- ky's kapsalon in De Koog. Ze gaat haar nieuwe bedrijf runnen samen met haar zusje Jeannet, die zeven jaar bij Cocky heeft gewerkt. Het pand hoeft niet in grijpend te worden verbouwd. Het is de bedoeling vóór Pasen te openen. ^Ondernemer met winkelbedrijf in Den Burg, die het aantrekkelijk vindt om op ba sis van goede voorwaarden een dienstverlening c.q. een bemidde ling met een non-food produkt in zijn bedrijf te huisvesten. Vereist is: beschikbaarstelling van 25 m2 Wij bieden: goed marketing-concept 7.000 bezoekende klanten per jaar. goede provisie-regeling. Uitsluitend serieuze gegadigden kunnen reageren vóór 29 maart a.s. onder nr. 734 aan bur. van dit blad, met vermelding van naam en vestigingspunt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1