Cjrocn "Zwartrjexeh in het harL, ootverbinding met Vlieland gór Pasen van start Schaap schonk leven aan gezonde zesling aatssecretaris Ginjaar ar Texel 1 ,,Texelse Flevolander" zeer vruchtbaar Drie vingers kwijt door cirkelzaag Biertapwedstrijd in Question iendschap" bij het dok van Boom. Het ARf' ,RGANG Nr. 9869 DINSDAG 27 MAART 1984 fEXELSE COURANT l; Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. [rerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, «sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de^ jSchilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Lrtenties, abonnementen, etc.: ||d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, I (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /T7.40 per kwartaal. Losse nummers f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. voor Pasen, op 14 april om precies te zijn, beginnen Sil Boon en Janka ir Brink uit De Cocksdorp met een bootverbinding op Vlieland. Deze komen de laatste vergunningen binnen en als het weer het toelaat zul- week ook de steigers worden gebouwd. Het schip ,,De Vriend- is inmiddels helemaal aangepast aan de eisen die de scheepvaar- ictie stelt voor een schip waarmee personen vervoerd moeten worden. Brink zijn al vanaf juni bezig met op knappen en aanpassen van het schip en met het verkrijgen van de vergunningen. Dat waren er bijna twintig, mede omdat door natuurgebied gevaren moet wor den. De instanties die over de plannen moesten oordelen waren de gemeente Texel en Vlieland, Staatsbosbeheer (ook van beide eilanden), Rijkswaterstaat (idem, plus de afdeling Leeuwarden), de :ieel starten zij een rondvaartbe- an een veerdienst worden name- weer veel hogere eisen gesteld, iendschap" is hetzelfde schip als letty" waarmee de Vlielander de Koning vorig jaar ook een lijn d-Texel wilde beginnen.. De Ko ng echter failliet en van zijn vrien- Zijlstra kon het schip worden it. Sil Boon en Janka van der schip moet nog worden gezandstraald en op- staatssecretaris van onderwijs etenschappen, mevrouw drs. Ginjaar-Maas, brengt woens- april een bezoek aan Texel ze zal praten met vertegen- digers van het voortgezet on- ijs, vooral het ipsonderwijs. icteur N. C. van der Weide van de sngemeenschap voor beroepson- iswil de aandacht van de bewinds voor problemen waarmee zijn kampt. Het gaat onder meer om id en uitbreiding van studierichtin- opvang van kinderen met leerpro- in, e.d. Het overleg zal zijn gericht tloskrijgen van uitzonderingsbepa- die rekening houden met de ei- ituatie van Texel. aatssecretaris zal ook contact heb- net mensen van de Rijksscholenge- schap maar dat is meer informatief ongeveer 16.00 uur wordt een bezoek gebracht aan het Natuurrecreatiecen- trum en er wordt een rondrit gemaakt, waarbij in De Cocksdorp wordt gedi neerd. Staatssecretaris Ginjaar verlaat het eiland weer met de boot van 20.05 uur. Bij de besprekingen tijdens het be zoek zijn ook algemeen hoofdinspecteur A. de Jager, inspecteur drs. A. van Vos kuilen, directeur rijksonderwijs drs. J. Mastik, inspecteur landbouwonderwijs J. Rozendaal en inspecteur lager beroepsonderwijs H. Salden betrokken. marine, de luchtmacht, de vereniging tot behoud van de Waddenzee en de scheepvaartinspectie. Vier a vijf kwartier De vier s vijf kwartier durende reis zal meerder malen per dag gemaakt worden afhankelijk van het passagiersaanbod. Er kunnen 29 mensen mee. Als er minder dan tien belangstellenden zijn gaat de afvaart niet door. De mogelijkheid bestaat om een zoge naamde ,,open retour" te nemen. Dan kan de terugreis op elk moment onder nomen worden. Bij een gewoon retour is men gebonden aan terugreis op dezelfde dag. Het vervoer over de Vliehors gaat per trekker met aanhangwagen. Voor mensen die vanaf Vlieland een retour ne men is op Texel nog geen vervoersmoge- lijkheid gevonden. Mogelijk dat een fietsverhuurder het interessant vindt om bij aankomst met een stel fietsen bij de steiger te staan. Dat zou zelfs in het re serveringssysteem opgenomen kunnen worden. Reserveren op Texel is mogelijk bij Theo Eilander in De Cocksdorp. Op Vlieland kan dit bij de chauffeur van de trekker, Johnnie Rouw (05621-702). Steilsteven ,,De Vriendschap" is de naam waar onder het schip in 1924 in Jutphaas is gebouwd. De stilstevenaak heeft daarna diverse andere namen gehad. Het schip is in de vaart geweest als beurtschip en als sportvissersschip. De lengte is 23 meter, de breedte 4.17 meter. Voor de aandrijving zorgt een 120 pk Daf diesel, die inmiddels van intercooling is voorzien. In de machinekamer is ook een aggre gaat ingebouwd.. Totaal heeft het schip 35 aanpassingen moeten ondergaan. Zo was de kajuit geïsoleerd met piep schuim, wat wegens brandgevaar verbo den is. De betimmering moest dus in zijn geheel worden weggehaald waarna de isolatie vervangen kon worden door glaswol. De betimmering van de stuur hut is ook vernieuwd, hiervoor zijn een paar aangespoelde eiken balken tot schrootjes verzaagd. De inrichting van de kajuit, die zo .goed als klaar is, komt gezellig donkerbruin over. In de kajuit is een barretje en er is ook een kombuisje aan boord. Er zal een sober assortiment Het rederspaar Sil Boon en Janka van der Brink voor de stuurhut. warme en koude dranken verkocht wor den. Dat kan wellicht later uitgebreid worden met wat eenvoudige hapjes en soep, maar dan moet eerst blijken dat daar behoefte aan is. Zandstralen Als het weer het toelaat wordt het schip deze week gebruikt als werkschip bij de aanleg van de steigers. Daarna gaat het naar Enkhuizen om ge zandstraald te worden, zodat er nieuwe verf op de buitenkant gezet kan worden. Dan zal ,,De Vriendschap" er van binnen en van buiten weer prima uitzien. Bij het opknappen, dat zoveel moge lijk in eigen beheer is gebeurd, is vooral het bedrijf van Hans Boom behulpzaam geweest. Naast het aanbrengen van een waterdicht achterpiekschot voor de vei ligheid, het verhogen van de reling met vijf centimeter om aan de voorschriften te voldoen, het maken van een nieuwe kajuitingang (die was vijf centimeter te smal) en het uitvoeren van ander derge lijk werk, mochten Boon en Van der Brink beschikken over gereedschap en materiaal en ze kregen veel waardevolle adviezen van Boom's scheepsreparatie. De Verenigde Schilders leverden verf en gelaagd glas voor in de stuurhut. Ande re bedrijven die bij het karwei betrokken waren zijn de VEM en Arnold Looijer. Gemeente-ambtenaar Piet Arensman is bijzonder behulpzaam ge weest bij het regelen van de vele formali teiten en vrienden hielpen Sil Boon en Janka van der Brink bij allerlei De heer L. J. Weijdt uit 't Horntje is zondagmiddag drie vingers van zijn linkerhand kwijt geraakt, bij een ongeluk met een cirkelzaag in zijn hobbywerkplaats. Bij het afzagen van een stuk hout ging er iets mis, waardoor een stuk van wijs vinger, middelvinger en ringvinger totaal werd afgezaagd, met een provisorisch verband sprong Weijdt zelf in zijn auto en reed nar de haven om naar het zie kenhuis in Den Helder te gaan. De boot was juist vertrokken maar werd terugge roepen waarna Weijdt (inmiddels in ge zelschap van zijn vrouw) naar het Gemi- niziekenhuis ging waar hij werd opgenomen. Onlangs deed zich een soortgelijk on geluk voor bij de bouw van het Schoorl- winkelpand waar Tebo-medewerker Theo Bakker met zijn hand in een draag bare cirkelzaag kwam waarbij wijsvinger en middelvinger van de linkerhand nage noeg werden afgesneden. In het Gemini ziekenhuis wordt thans getracht de vin gers te behouden. De regionale voorronden van de lan delijke biertapwedstrijden wordt dit jaar weer op Texel gehouden: op donderdag 5 april a.s. om 15.30 uur in dancing Question aan de Zwaanstraat. Zowel Texelse biertappers als hun collega's uit Den Helder en omgeving zullen hier in het strijdperk treden. De organisatie is in handen van het Centraal Brouwerij Kan toor uit Amsterdam. De officiële biertap wedstrijden worden georganiseerd sinds 1953; in het land zijn sindsdien 2139 wedstrijden gehouden, waaraan door 60.469 mensen uit het horecavak werd deelgenomen. werkzaamheden. De eerste vaardag, 14 april, zal een open dag zijn. De tarieven worden als volgt: volwassenen betalen inclusief de trekkerreis f20 kinderen van 4 tot 12 jaar betalen ƒ12,50; nog jongere kinde ren mogen voor niets mee. Een fiets meenemen kost f6,— en een hond f4 Een open retour kost f25— voor volwassenen. ard. Mevrouw Ginjaar zal zich met laten informeren over de ervarin- met de „heterogene" onderbouw de RSG waarbij het mogelijk is de lussen Mavo en Atheneum pas aan indvan het derde leerjaar te maken. Hele dag vindt het bezoek belangrijk genoeg om er de he- voor uit te trekken. Ze komt aan van half tien uit Den Helder eerst naar de RSG waar ze tot blijft en onder meer met de praat. Om 12.30 uur begint u nader te bepalen lokaliteit in Den een werklunch met o.a. directie en bestuursvertegenwoordiging van •B0. Om 14.00 uur worden het Hiebouw aan de Haffelderweg en aan de Emmalaan bezocht. Om Op het bedrijf van de firma Van der Star en Zonen in Het Noorden heeft een schaap vrijdag het leven geschonken aan een gezonde zes ling. Een zeldzame gebeurtenis, maar er moet wel direct aan worden toegevoegd dat het hier geen „zui ver" Texels schaap betreft. De zes ling heeft een Flevolander als moe der en een echte Texelaar als vader. Het aldus verkregen nieuwe ras zou wel eens de ideale combinatie van hoge vleeskwaliteit met grote vruchtbaarheid kunnen zijn en daar om van grote betekenis voor de schapenhouderij. Henk van der Star is drie jaar bezig met „alternatieve" schapenteelt in nau we samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek uit Lelystad. In eerste instantie fokte hij zuivere Flevo landers, dat is een hoog productief ras, dat ontstaan is door een kruising van het Finse landras met de He de France. De grote vruchtbaarheid is vooral te danken aan het Finse landras (waarbij drie- en vierlingen heel gewoon zijn) terwijl de lie de France moest zorgen voor vlees van de gewenste klasse. De wereldberoemde kwaliteit van het Texelse schapenvlees werd echter niet gehaald, zodat het voor de hand lag om opnieuw te kruisen met een Texelaar. Veelbelovend De resultaten daarvan blijken er nu veelbelovend uit te zien. Een mooier be wijs van hoge vruchtbaarheid dan de nu geboren zesling kan men zich nauwelijks voorstellen, al is de gemiddelde worp grootte natuurlijk minder indrukwek kend: 3,9 (levend) per ooi. Dat is onge veer het dubbele van het gewone Texel se schaap. Een week eerder was bij Van der Star ook al een zesling geboren, maar daarvan gingen er twee dood. Twaalf ooien hebben inmiddels hun lam meren ter wereld gebracht. Totaal moe ten twintig oudere Flevolanders en 12 enterlingen van dit ras hun door dezelfde vader verwekte lammeren werpen. Voor een zesling is het geboortegewicht per lam lang niet slecht: twee rammetjes van 2 kg, twee rammetjes van 2Vz kg, een rammetje van 3 en een ooitje van 3 kg. Op het bedrijf van Van der Star houdt vooral Henk van der Star zich bezig met het fokken van het nieuwe schapenras. Hij beleeft het als een spannende hobby, waarbij hij naast het gemelde succes ook tegenslag te verwerken heeft ge had. Zo ging vorig jaar de helft van de gefokte lammeren dood. Bij onderzoek bleek de oorzaak te zitten in kopergebrek bij het moederdier, een verbazingwek kende ontdekking als men weet dat het gewone Texelse schaap al gauw last heeft van tevéél koper. Dat probleem is opgelost door bij de ooien een capsule met een koperpreparaat in te brengen. Goed vlees Met de vruchtbaarheid zit het dus goed en het is te verwachten dat het vlees van dezelfde of nagenoeg dezelfde kwaliteit is als van de echte Texelaars. In het eerste jaar, toen zowel echte Texe laars als Flevolanders werden gefokt, be naderde de slachtkwaliteit van de laatst genoemden vrij aardig die van de Texe laars. Nu met een Texelse ram is ge- kruisd, zou het verschil helemaal weg kunnen zijn. Naast vruchtbaarheid en smaak zijn er meer factoren die van be lang zijn voor de economie van de scha penhouderij; ervaringen en onderzoek op langere termijn (onder andere met betrekking tot de groeisnelheid van het nieuwe ras) moeten daarover de nodige gegevens verschaffen. Regelmatig wordt het gewicht vastgesteld en samen met allerlei andere gegevens in een om vangrijke administratie opgeslagen. On getwijfeld zullen aan het nieuwe ras ook wel nadelen kleven. Zo ziet het er naar uit dat de winterhardheid minder is dan van de Texelaar, 's Winters bij slecht weer in de onbeschutte ruimte, loopt het dier kans zijn lammeren te verwerpen. Henk van der Star ziet het echter hele maal zitten. Hij gaat nu beginnen met het zwoegervrij maken van zijn bedrijf, wat dus zowel zal gelden voor de nieuwe schapen als voor de aloude Texelaars. Niet afgezworen Die echte Texelaars zijn overigens nog lang niet afgezworen. Van der Star heeft er nog zestig rondlopen. De hoge pro- duktie van het nieuwe ras is overigens mede te danken aan de Texelse ram die onder de gewone Texelse ooien op het bedrijf heeft gezorgd voor een gemid deld levend nakomelingschap van 2,2 lammeren. De reacties van andere Texel se schapenhouders op het hoogproduk- tieve gebeuren in de polder Het Noor den, lopen nogal uiteen. Vooral de men sen die hun hele leven bezig zijn geweest met het vervolmaken van het superieure Texelse schapenras, hebben duidelijk moeite met het nieuwe schaap en zij moeten nog zien of het op den duur alle maal zo gunstig is als zich nu laat aan zien. Henk van der Star is op Texel de enige die zich met het fokken van de „Texelse Flevolanders" bezig houdt. Ex perimenten met andere schapenrassen worden verder nog gedaan door Frans Koorn en Henk Stark die het Swifter schaap fokken, een kruising tussen een Texelaar en een Vlaams ras. Naast zijn grotere vruchtbaarheid zou dit schaap vooral uitmunten door hogere melkproduktie. Wendy 131 en Renée (1) van der Star poseren met moederschaap en zesling. De lammetjes zijn ter gelegenheid van de foto bij hun moeder gezet, gewoonlijk zijn vier van de zes lammetjes in de kost bij pleegmoeders.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1