Groen'wartsjexeh in het harL, n creatiewerk redden Spectaculair „brandfeest" op zaterdag 12 mei Demonstraties en reünie 500, uit post onvoorzien komt met matinee 1 veel gedronken Gritstralen gaf overlast Bewoners „De Mars" willen meer veiligheid Eerste kievitseieren Hout gestolen Politiek café over openbaarheid ARGANG Nr. 9870 VRIJDAG 30 MAART 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. «rktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de:, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. (ertenties, abonnementen, etc.: d De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal. Losse nummers f0.75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. bestuur van de Welzijnsstichting heeft woensdagavond met twee men tegen besloten ƒ7500— uit de begrotingspost onvoorzien beschik te stellen aan de Sportraad ten behoeve van het zomerrecreatiewerk. esluit dat er voor moet zorgen dat dit werk voor toeristen met één re eleider minder toch door kan gaan. is een reddingspoging als antwoord op het politiek onvermogen van xelse gemeenteraad om de perikelen rond de forse subsidiekorting KK);) tot een voor de Sportraad goed einde te brengen. Het is echter ilachtig of dit plan lukt want wethouder Piet Zegers zei dat het college rschijnlijk" niet akkoord zal gaan met deze begrotingswijziging omdat oneigenlijk gebruik van Welzijnsgeld betreft." toestanden rond de subsidiekor- het terugkrabbelen van de ge- leraad beginnen langzamerhand J<e vormen aan te nemen, terwijl dragen waarover beslist moet wor- teeds lager zijn. Het college is van af aan tegen korting op dit werk est en heeft nadat de raad de kor- doorgevoerd gepoogd die sing terug te draaien. De Spor- toen die poging faalde, een procedure begonnen maar de uit- daarvan laat nog vele maanden ch wachten. De Sportraad heeft compromisvoorstellen gepro- ird waarvan de laatste in besloten dering van de raadscommissie wel- eleid een positief advies ontving, iportraad vroeg, zoals bekend, - subsidie extra en een garantie- lie van ƒ6720,— voor als men het umloon zou moeten uitbetalen creatiemedewerkers. De belasting- moest over dat laatste nog een 33k doen. commissie welzijnsbeleid vond dat «tra geld moest komen uit de pot itie en natuurbehoud. Dat laatste liet de goedkeuring van B en W ragen. Het college vond dat elders ligd moest worden om de extra re- ewerk subsidie mogelijk te maken irvoor wilde men een voorstel bij indienen. De gemeenteraad zou elf moeten bepalen waar het extra vandaan moest komen. Behandeld? ,(K ,9i t collegevoorstel werd donderdag- d behandeld in de raadscommissie cieel, economisch en technisch be- deze commissie oordeelde dat rge beter geen voorstel tot extra et voor het recreatiewerk kan doen ,9! it er geen financiële dekking was, zo stond het in het advies dat bestuur van de Welzijnsstichting (9iisdagavond onder ogen kreeg, (houder Klaas Barendregt verklaar- isgevraagd ,,dat het zomerrecrea- rk niet ter sprake is gekomen in de nissie, ook niet in het besloten ge- evan die vergadering". Barendregt: ■Tiheb dit punt persoonlijk van de (jWa afgevoerd omdat ik niet wilde 0 nover plannen waarvoor geen geld hikbaar was. Ik wilde nader overleg mijn collega-wethouders." ir is deze mening opgevat als een lief advies van de commissie FET talles mag worden omschreven als otale spraakverwarring Impasse het ook zij: het bestuur van de ijnsstichting begreep uit het advies e begrotingswijziging dat de com- ie FET-leden geen extra geld be- wijze van experiment zal de Rede skamer zijn voorjaarsuitvoering niet brengen als avond maar ook als ie. In studie is genomen het to- $pel ,,Wat een gekke man, en zijn gjWdan?" van Ellen Eyckborn, dat za- gavond 14 april in ,,De Lindeboom" opgevoerd om 20.00 uur en bo- fn op zondagmiddag 15 april om uur. De regie heeft Aris van "sdagnacht werd bij een politiecon- op de Elemert een 61-jarige auto- üist aangehouden die duidelijk te- bad gedronken. Twee blaasproeven e" uit dat hij zijn auto acht uur stlaten staan. Ook werd een bloed- afgenomen. schikbaar wilden stellen en de leden van de commissie welzijnsbeleid wel. Deze politieke impasse was aanleiding om het voorstel te doen ƒ7500,— beschikbaar te stellen uit de eigen stichtingspot on voorzien. Het nieuwe bedrag is ontleend aan recente informatie bij de belasting inspecteur die heeft meegedeeld dat de Sportraad geen rekening hoeft te hou den met een claim van de belastingka mer. De inspecteur heeft ook verklaard hoeveel geld nog gevraagd kan worden als alsnog blijkt dat het minimumloon moet worden uitbetaald. Dat bedrag is maximaal ƒ2780,—. Samen met de ge noemde ƒ4720— komt dat op ƒ7500,—. Een garantiesubsidie is verder dus niet nodig. Of het door het bestuur beschikbaar gestelde geld ook inderdaad het zomer recreatiewerk zal redden staat nog niet vast. Allerleerst zal het college moeten besluiten of men kan instemmen met deze uitgave en daarna mag de gemeen teraad de begrotingswijziging goedkeu ren omdat is bepaald dat de raad moet beslissen over uitgaven uit de post on voorzien van de Welzijnsstichting. De bestuursleden Fridt Blanken en Gerard Zijm stemden tegen het krediet omdat de post onvoorzien volgens hen niet voor dit werk is bedoeld en omdat het verwarring schept in het subsidiebeleid van de stichting. Niet welkom Langdurig praatte het bestuur over de vraag of er besloten of openbaar gepraat moest worden over een conflict tussen de commissie van toezicht van de mu ziekschool en de administratrice van de ze commissie. Een conflict dat ontstond toen de administratrice met wethouder P. Zegers de vergadering van de com missie verliet omdat Zegers het gevoel had niet welkom te zijn." Dit naar aanlei ding van het welkomstwoord van de commissievoorzitter Wim Tinholt die het betreurde dat de wethouder niet vooraf duidelijk had gemaakt waarover hij die avond met de commissie wilde praten. Het bestuur van de stichting kreeg een brief op tafel waarin de commissie van toezicht verzocht om bemiddeling in de problemen omdat de commissie nu geen notuliste en administratrice heeft. Piet Zegers verklaarde geen bezwaar te heb ben tegen openbare behandeling. De zelfde mening vertolkte Wop Rienks die vond dat het hier om een zakelijk conflict ging. ,,Er zijn zaken scheef gegaan en dan moeten we niet meteen achter gesloten deuren gaan zitten." Fridt Blanken vond dat het wel degelijk een persoonlijke kwestie betrof en ook een afvaardiging van de commissie van toezicht wilde lie ver met alle betrokkenen achter gesloten deuren praten. Bij stemming bleek een meerderheid het eens te zijn met dit voorstel en dinsdag komt het conflict ter sprake. Niet volledig Woensdagavond werd ook besloten vergaderd over de boze brief die de sportsectie heeft geschreven naar aan leiding van het feit dat Ger Praamstra als administrateur van deze sectie werd be ticht van het niet volledig verstrekken van informatie wat betreft de taakom schrijvingen van het sporthalpersoneel. Zoals we in de krant van dinsdag schre ven zijn de sectieleden nogal verbolgen over het feit dat hen wordt verweten een verkeerde beslissing te hebben geno men. Vorige week donderdag werd besloten daar een brief over te schrijven, omdat het stichtingsbestuur wel had ge luisterd naar sporthalpersoneel en niets had gevraagd aan de sectie. Lokale omroep Het plan van de Stichting Lokale Omroep Texel om in de kelder van het voormalige bejaardenhuis Sint Jan een forse studioruimte met spreekcellen e.d. in te richten is door het college afgewezen. Burgemeester en wethouders zien geen mogelijkheid subsidie te verlenen voor dit plan en verwachten niet dat dit volgend jaar wel lukt. Aan de stichting zal worden geadviseerd een goedkopere opzet voor lokale radio te maken en dat werd door wethouder Piet Zegers als volgt toegelicht: ,,ln het collegepro gramma staat dat wij graag lokale radio willen maar niet tot elke prijs." Die prijs betreft aankoop en verbouwing van de kelder (ƒ155.000,— en inrich tingskosten (ƒ200.000,— wat een jaar lijks exploitatietekort van bijna 25 mille oplevert. Siem Zijm en Mijkje Uittenboogaard wer den door het bestuur benoemd tot nieu we projectleiders van het alfabetiserings- werk. Ze volgen Goos Westerlaken op. Het gritstralen van de betonnen galerijen van de bejaardenflats Star- kenburgh gaf vrijdag zoveel overlast voor de bewoners dat het bestuur van de Stichting Bejaardenzorg Texel in allerijl moest besluiten de werkzaamheden te staken. Bewoners klaagden bij de stichting over het lawaai en veel stof. Ook de re dactie van^ieze krant kreeg telefoontjes over de overlast. Een bewoonster scha kelde de politie en de arbeidsinspectie in maar deze instanties konden niets doen. De arbeidsinspectie niet omdat die zich bezig houdt met arbeidsomstandighe den van werknemers en niet met gedu peerde bewoners en de politie niet om dat het bestuur van de Stichting Bejaar denzorg inmiddels had besloten het werk onmiddellijk stop te zetten. Het staken van de werkzaamheden gebeurde overigens in overleg met de uitvoerder, Vogelspuitbeton B.V. uit Zwijndrecht. De man die het werk uit voerde had gemerkt dat het beton veel harder was dan gebruikelijk door de bitu- menlaag waarop indertijd tegels hadden gezeten. De Stichting Bejaardenzorg had de tegels laten verwijderen omdat ze wateroverlast gaven bij veel regen en dit najaar was besloten de in de galerijen optredende betonrot te lijf te gaan. Daarvoor moest het beton gestraald worden waarbij de uitvoerder niet had verwacht dat de bitumenresten zo hard nekkig zouden zijn. ,,De uitvoerder had voor alle galerijen twee dagen uitgetrok ken maar nu deed hij net één galerij op een dag", aldus bestuurslid D. van Wilsum. i Koepel De koepel van het raadhuis was op dezelfde manier bewerkt en daar had men geen problemen met stof. Bij Star- kenburgh bleef de gespoten grit in de bi- tumenlaag plakken. Pas bij een flinke hoeveelheid liet de laag los waarna enor me fijne stofwolken ontstonden. Het be drijf zegde vrijdagmiddag toe dat in een laboratorium proeven genomen zouden worden met een stuk beton uit Starken- burgh en dat resulteerde maandag in een (veel duurder) alternatief waarbij het be ton en de bitumenlaag met water onder hoge druk wordt schoongespoten waar na een speciale laag wordt aangebracht met daarop spuitbeton. Woensdagmiddag is Volgelspuitbeton B.V. begonnen met deze werkzaamhe den waarbij alleen de lichte waternevel op de galerij mogelijk nog als „overlast" aangemerkt kan worden. Enkele bewo ners en de adviseur van de bewoner scommissie, J. de Graaf, verwijten de Stichting Bejaardenzorg dat deze instan tie haar bewoners niet tijdig op de hoog te gesteld heeft en de klachten niet se rieus neemt. Tips Enige weken geleden is echter mid dels een brief meegedeeld dat het gritstralen binnenkort zou plaatsvinden en dat dit overlast zou kunnen geven. De uitvoerder heeft toen hij met het werk begon ook een briefje rondgebracht waa rin tips stonden om mogelijke overlast te beperken. In het kader van het 200-jarig bestaan zal de Texelse brandweer op zaterdag 12 mei een spectaculaire demonstratie verzorgen. Wie inte resse heeft voor brand- en brand bestrijding kan op zaterdag 12 mei tussen 14.00 en 16.00 uur zijn hart op halen op het parkeerterrein aan de Emmalaan. Daar zullen de vuur- bestrijders met gebruikmaking van autenthieke middelen laten zien hoe vroeger branden werden bestreden maar ook wordt getoond voor welke problemen de brandweer in deze tijd kan komen te staan. Het is de bedoeling daartoe allerlei soorten branden te ontsteken. Bij het maken van een ouderwetse brand zal ge bruik worden gemaakt van decors van oude geveltjes en er zullen „leren" em mertjes worden gebruikt om het vuur te blussen. Ook ouderwetse mechanisch blusmateriaal wordt daarbij gede monstreerd, zoals een antieke brandspuit die men mag lenen van de brandweer van Koog aan de Zaan. Ver der laat men zien hoe met een springzeil wordt gewerkt, er komt een oude lad derwagen uit Den Helder en ook wordt de nieuwe verbindingscommandowagen van de regionale brandweer getoond en zal worden gewerkt met een schuimge- nerator die door de Kon. Marine be schikbaar wordt gesteld. Om met de ge nerator te kunnen werken zullen enkele leden van de brandweer tevoren in Den Helder met de apparatuur vertrouwd worden gemaakt. Er zullen ook auto-ongelukken in scène worden gezet, waarbij de inzittenden met de apparatuur van de reddingwagen worden bevrijd. Het is zelfs de bedoeling te laten zien hoe wordt opgetreden bij een ongeval met een tankwagen. Deze zal worden benaderd door brandweerlie den in gaspakken en de (in een kuil weg gezakte) wagen zal met behulp van luchtkussens omhoog worden gebracht. Door medewerking van het Gasbedrijf Texel zal het mogelijk zijn een spectacu laire gasbrand te ontsteken, die met de geëigende middelen zal worden ge doofd. Hetzelfde gebeurt met een olie- brand, die zowel met koolzuur, poeder als schuim zal worden gedoofd. Het is de bedoeling het hele gebeuren via de luidspreker toe te lichten. Expositie Tegelijk is er in de aula van de Rijks scholengemeenschap een tentoonstel ling over brand, brandpreventie, blusmiddelen, e.d. Met video apparatuur worden bekende brandweer films vertoond, er wordt informatie ge geven over brandrisico's bij ga.sgeisers, gasfornuizen, e.d. Het brandwonden centrum uit Beverwijk geeft ook voor lichting en er zal een vrij grote fotocol lectie te zien zijn, onder andere betrek king hebbend op het verleden van de Texelse brandweer. De mensen van de brandweer zijn al geruime tijd in touw met de voorbereidingen van een en an der, De demonstratie en de tentoonstel ling zullen gratis kunnen worden bijgewoond. 's Avonds om 20.00 uur wordt in hotel De Lindeboom een reünie gehouden waarbij zowel de leden van het huidige brandweerkorps welkom zijn als de oud leden. Op dit moment is men nagenoeg verzekerd van de komst van ongeveer tweehonderd mensen, de vrouwen mee gerekend. Er zijn echter aanmerkelijk meer uitnodigingen verstuurd: 400. De leden hebben de namen en adressen van oud-collega's opgespoord waarbij ze in de geschiedenis teruggingen tot 1890. Daarbij kwam het merkwaardige feit aan het licht dat er nogal wat ex-leden zijn die zich niet eens meer herinneren ooit bij de brandweer te zijn geweest. Meren deels betreft het mensen die in de oorlog bij de „bosbrandweer" waren ingedeeld met het voordeel dat ze dan niet naar Assen of Duitsland hoefden. Omdat ze nooit daadwerkelijk bij branden zijn op getreden hebben ze zich ook nooit lid van de brandweer gevoeld. Op de reünie zijn ze echter welkom. Ongeacht de plaats waar ze nu wonen, zijn oud-leden uitgenodigd, tot in Nieuw Zeeland toe. In het laatstgenoemde geval heeft be trokkene echter laten weten dat over komst naar Texel bezwaarlijk is.... Nog lang niet allé genodigden hebben gerea geerd op de uitnodiging. Brandweer commandant D. van Wilsum hoopt dat zij zich uiterlijk 5 april nog aanmel den, want dat is nodig in verband met de organisatie. Opgave kan geschieden bij de reüniecommissie (bestaande uit Bas van Veen, Jan Geus en Piet Roe per), telefoon 02220-3041. Nadat vrijdag de werkzaamheden waren gestaakt is maandagmorgen een brief rondgebracht waarin uitvoerig uit de doeken werd ge daan waarom het gritstralen zoveel over last had veroorzaakt en wat er verder ging gebeuren. Het bestuur en de uit voerder boden excuses aan in dit schrij ven al kan eigenlijk geen schuldige wor den aangewezen. Daan van Wilsum: „Een vervelende zaak die niemand had voorzien. Volgelspuitbeton b.v. had een dergelijk beton nog nooit onder handen gehad en stond ook versteld van het ef fect dat bitumen op gritstralen kan heb ben." Op de foto is een medewerker van het Zwijndrechtse bedrijf bezig met het schoon spuiten van een galerij met water. In de directe omgeving van de nieuwe woonwijk De Mars bevinden zich sloten, die niet van een afraste ring zijn voorzien. Al enkele keren zijn spelende kinderen te water ge raakt. Vooral bij het fietscrossbaant- je is de situatie gevaarlijk. De aan de Buitengors wonende me vrouw Joanne Keesom heeft zich ge maakt tot tolk van de ongeruste ouders van deze kinderrijke buurt door actie te voeren voor de aanleg van afrastering bij de sloten. Ze is bezig handtekeningen te verzamelen, die samen met een verzoek schrift aan het gemeentebestuur zullen worden overhandigd. Tot actie werd overgegaan nadat was gebleken dat van gemeentewege thans geen plannen bestaan om het vele open water in De Mars af te schermen. De bewoners vin den De Mars voor de rest een ideaal ter rein voor kinderen, vooral omdat er nau welijks verkeersdrukte en helemaal geen doorgaand verkeer is. Men zou het al een hele verbetering vinden als er een afrastering zou komen bij het water rond de crossbaan, zodat men dan de zeker heid heeft dat de kinderen daar kunnen spelen zonder dat de ouders hen steeds in het oog moeten houden. De heer G. Eelman uit De Koog vond dinsdag de eerste Texelse kievitseieren: een nestje van vier stuks in Waalenburg. Vrijwel op hetzelfde moment meldde ook de heer R. Kamstra uit Oosterend "*dat hij een kievitsei had gevonden, in de polder Het Noorden bij Grietjeshoeve. Waarschijnlijk is dinsdagavond een partij hout gestolen uit het Krimbos. De partij van zes kubieke meter was door Staatsbosbeheer verkocht en toen de rechtmatige eigenaar het hout wilde op halen was het verdwenen. Dinsdagavond zal Taveerne De Twaalf Balcken weer het toneel zijn van een po litiek café. Ditmaal zullen deskundigen en belangstellenden trachten een eerlijk gesprek te voeren over het onderwerp 'openbaarheid'. Aanvang 20.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1