Groen ThwartsJ~exels in hét hart Buureton' moet bakermat oorden van samenwerking lejaarden maken tocht net J. Henry Dunant Verlies TESO één miljoen minder jderencentrum feestelijk geopend f: .1 II Bar ,r Mr k wm \anbod van TESO: Zure regen Onderneming straks besloten vennootschap CNV-voorzitter houdt spreekbeurt in Den Burg Ongenoegen over school geuit met spuitbus Voet schoot van pedaal Lubertischool JAARGANG Nr. 9871 DINSDAG 3 APRIL 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ■Kerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ^«rtenties, abonnementen, etc.: *!d& De Rooy B.V.Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f 17,40 per kwartaal Losse nummers f0,75. Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36 25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. dienstencentrum aan de Molenstraat heet „De Buureton". De naam vrijdagmiddag onthuld door Tinus Keijser, geholpen door Jannie jnaar-Wilmink, en C. H. F. Duin omschreef de naam in zijn speech later een plaats waar de geest van de dienstverlening heerst". „Een buureton vereniging of een welzijnsinstantie maar gewoon een paar men- die elkaar hielpen als dat nodig was", aldus Duin. Mevrouw De Vries- directrice van „Irene" en het Verpleeghuis, noemde het nieuwe stencentrum „een bakermat waar de samenwerking van hulpverlenen- nstanties zal moeten groeien". Het bajaardenbeleid van het rijk is er op chtde ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en dus zullen directies van bejaardenhuizen „over het eigen muurtje moeten kijken" dit beleid goed tot uitvoering te brengen. Deze blikken in de toekomst men naar voren tijdens de feestelijke receptie vrijdagmiddag waar wat eft het verleden ook minder positieve geluiden werden gehoord. jrgemeester J. A. Engelvaart ver: enige kritiek in zijn feestrede. Hij zich gestoord aan het artikel in de tvan vrijdag waarin de vrijwilligers tiet dienstencentrum uitgebreid wer- geprezen maar waarin niets werd :men over de rol van de gemeente aannemers in de totstandkoming net „centrum op de groei". „Dat is onrecht doen aan de ambtenaren tannemers die keihard gewerkt heb- om dit op tijd tot stand te brengen", Engelvaart, die ook niet gelukkig met de term notabelen in het arti- „Notabelen heeft doorgaans een iiieve klank. Ik vind het terecht dat oudste soos-lid de opening verricht het lijkt net of jullie de gemeente ;n wilden sluiten. Misschien is het izo bedoeld maar ik ben er niet blij deze kritische woorden benadruk- gelvaart dat het centrum er is geko- door goede samenwerking tussen «ente, uitvoerders en de toekomsti ge huurder. Engelvaart vond het frap pant dat men met de opening van „De Hollebol" en „De Buureton" net op tijd was geweest want in beide gevallen ging korte tijd later de rijkssubsidiekraan dicht. „As we twee maanden later wa ren begonnen met het uitwerken van de plannen hadden we de financiële steun van het rijk wel kunnen vergeten", aldus Engelvaart, die hoopte dat het subsidie beleid voor ouderenwerk de komende ja ren stabiel blijft. „Daar heb ik een zwaar hoofd in maar dat zien we dan wel weer. Feit is dat het centrum klaar is om veel blije mensen te ontvangen. En dat is in deze tijd van bezuinigingen uniek". Niet gezwegen Onder het motto „lang gewacht doch niet gezwegen" belichtte S. de Waard als voorzitter van de Algemene Neder landse Bond van Ouderen afdeling Den Burg de politieke geschiedenis van „De Buureton". In 1976 werden de eerste plannen op tafel gelegd en er is lange tijd pHENRY DUN Inde derde week van november zullen ongeveer 75 Texelse bejaarden een chtover de Nederlandse binnenwateren maken met het Rode Kruis-schip Henry Dunant II. Het kost niets, want de vakantieweek op het water ordt aangeboden door TESO, die ongeveer 745.000,— voor dit projekt gezocht naar de meest geschikte plaats waar drie verschillende wethouders en één burgemeester zich intensief mee hebben bemoeid. Volgend De Waard was het Engelvaart die in 1979 de knoop doorhakte „door na oeverloos gepraat" de anderen te overreden akkoord te gaan met een dienstencentrum aan de Zwaanstraat. Wethouder Blanken kwam echter weer met het idee het centrum onder te brengen in het dorpshuis, mede in het kader van de integratie. Zoals be kend heeft vooral de ANBO daar fel ver zet tegen aangetekend waarna de plan nen van de Fa. Duin op tafel kwamen. Toen op 19 september vorig jaar het fi nanciële fiat kwam uit Den Haag was de gemeente volgens De Waard zeer voort varend aan de slag gegaan. Ritme „Een dag later zaten we als bouw commissie rond de tafel en vooral Daan van Wilsum heeft enorm veel technische problemen opgelost". Hij bedankte alle betrokkenen en herinnerde er aan dat de ANBO Texel vindt dat integratie met jon geren niet het meest ideale dienstencen trum oplevert. „Ouderen hebben geen contacten meer die voortvloeien uit een werk- of maatschappelijke situatie. Ze moeten een doel hebben en dat is een dienstencentrum waar ze zich kunnen bezinnen op de plaats in de samenleving en elkaar kunnen ontmoeten. Ouderen hebben hun eigen ritme, sfeer en identi teit. Dat gaat niet samen met anderen", aldus De Waard. Namens de afdeling Den Burg bood hij een koffiezetapparaat aan dat voldoende volume heeft voor de capaciteit van het centrum. Dubbele vergrijzing De heer Brinks sprak namens de overi ge ANBO afdelingen op Texel.en had ge merkt dat De Waard mildere toespraken hield dan vroeger. „Je bent nu milder dan tijdens de opening van „De Holle- bol" Brinks hield een kritisch en te vens komisch betoog over het bejaar denbeleid van de regering en hij citeerde een nota waarin wordt gesproken van „dubbele vergrijzing in de toekomst". Brinks: „Toen ik dat de eerste keer las dacht ik dat is zeker een nieuw soort ziekte". Achterin de nota staat dat de re gering geen geld heeft voor het op de pagina's daarvoor genoemde beleid. „Ze houden ons een worst voor, pakken 1,3 miljard af van de bejaardenhuizen en geven 25 miljoen terug voor een integre rend beleid. Dat betekent gewoon dat we het zelf op moeten knappen", aldus een strijdbare Brinks. Hij hoopte dat op Texel de eensgezindheid onder ouderen en ouderenorganisaties zou toenemen en illustreerde dat met een aangepaste spreuk van Vondel: „Wij groeien vast in tal en last en mochten wij nog klagen, Itrekt. Vooral mensen die om lichamelijke of redenen doorgaans niet aan een gelijk uitje toekomen, komen voor «varen in aanmerking. Men beperkt 'idaarom tot de bewoners van de drie lorgingstehuizen en het verpleeg- s. De selectie wordt overgelaten aan direkties van de betreffende tehuizen. 5 tehuizen hebben inmiddels positief «ageerd op het aanbod. Waarom? Vanwaar deze vriendelijke geste van omstreden vervoersmaatschappij? ekteurTh. Hoogerheide: „We wilden is wat aardigs doen voor een groep snsen, waarvan een aantal vindt dat onvoldoende denken aan gehandi- pten en ouderen. In 1982 en 1983 heb- :nwij vrij veel geld uitgegeven voor ra- televisiereclame. In de verwach- ogdat dit het bedrijfsleven zou stimule- "om ook behoorlijk over de brug te toen, zijn we erg teleurgesteld. Ik fik dat het aanbieden van een vaar- *ht aan ouderen meer voldoening «ft". Maar 745.000,- is veel geld voor een «atschappij die nog steeds met verlies aait? Hoogerheide: „Het lijkt veel, maar op een totale omzet van 17 miljoen per jaar stelt het weinig voor. Wij geven dagelijks 50.000 gulden uit. Die extra uit gave van 45 mille kan er voor één keer best af". De helft Het aanbod betekent dat ongeveer de helft van het totale aantal bewoners van verpleeghuis en verzorgingshuizen in november een weekje het water opgaat, als er tenminste voldoende belangstel ling voor is en daar ziet het wel naar uit. Op de selectie oefent TESO geen enkele invloed uit. Welke route het Rode Kruis-schip zal volgen, staat nog niet vast. Het hangt mede af van het weer. Wel wordt er van uit gegaan dat vertrek- en aankomstpunt de haven van Oudeschild is. Dat het Rode Kruis-schip wordt ge charterd door een particulier bedrijf is iets bijzonders. Het bestuur van het Ro de Kruis voelde er aanvankelijk weinig voor. De exploitatie van de J. Henry Du nant is echter nogal problematisch, zo dat men bij nader inzien deze extra in komsten toch niet wilde laten lopen. De reis sluit aan op het normale vaarpro- gramma van het schip. Het zou anders dus werkeloos aan de kade liggen. Tinus Keijser en Jannie Wassenaar mochten als eerste het nieuwe dienstencentrum betreden nadat ze samen het naambord hadden onthuld. gaan wij samen met vreugde door deze poort, nog vele jaren, maanden, dagen". Brinks overhandigde' bejaardenwerker -Nico Nagtegaal een aquarel van de Sluf ter gemaakt door Lenie van 't Noordende. Geen politiek Sooshelpster van het eerste uur, me vrouw Wassenaar-Wilmink schetste de Lees verder pagina 2 De Texelse afdeling van de Nederland se jeugdbond voor natuurstudie NJN or ganiseert donderdag een avond over zu re regen. Paul van der Aa zal een diale zing over dit onderwerp houden in kleu terschool „De Woelige Hoek" in Den Burg. Aanvang 19.30 uur, toegang, thee en koffie zijn gratis. CNV-voorzitter Harm van der Meu- len komt vrijdag 13 april naar Texel, waar hij zal spreken tijdens een bij eenkomst voor CNV-leden en geno digden in hotel De Lindeboom, aan vang 20.00 uur. Zijn toespraak is on derdeel van een feestavond die wordt gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Na de pauze is er een „One Man Show" van Mister Gastoni en het is de bedoeling dat ook aandacht wordt besteed aan hget feit dat enkele Texelse leden meer dan 25 jaar lid zijn van de plaatselijke CNV-afdeling en aan hrt af scheid van voorzitter P. Bakker, die bin nenkort de VUT ingaat. Van der Meulen komt met enkele andere bestuurders van het CNV naar Texel. Het wordt een werkbezoek dat 's morgens al begint. Het programma vermeldt onder meer een ontvangst door B. en W. in het raad huis, een bezoek aan het NIOZ en moge lijk aan enkele Texelse bedrijven. De CNV-top wil zich aldus een indruk vor men van de werkgelegenheidssituatie op het eiland. De heer Van der Meulen komt met zijn vrouw naar het eiland, waar hij het hele weekend wil doorbrengen. De verliezen bij TESO worden min der, zo blijkt uit de voorlopige cijfers over het boekjaar 1983. Was het ver lies in 1982 2,8 miljoen; thans is het geraamd op 1,8 miljoen na verreke ningen van fiscale verplichtingen e.d. Volgens direkteur Hoogerheide is dit te danken aan de vele op efficiency en inkomstenverhoging gerichte maatrege len. Verwacht wordt dat deze ontwikke ling zal doorzetten vooral als gevolg van het afvloeien van personeel met drie tot vier man per jaar. TESO heeft thans 81 personen in vaste dienst. Twee vergaderingen De jaarstukken komen aan de orde op de aanstaande aandeelhoudersvergade ring, die in juni wordt gehouden. In mei worden de aandeelhouders al bijeengeroepen in verband met een sta tutenwijziging. Als gevolg van EEG- richtlijnen waaraan de landelijke wetge ving zich moot aanpassen, zal TESO zijn NV-status verliezen en worden omgezet in een BV. Dat lijdt tot een statutenwijzi ging waarvoor een 2/3 meerderheid no dig is tijdens een vergadering waarop tenminste 3/4 van het geplaatste aande lenkapitaal is vertegenwoordigd. Het staat bij voorbaat vast dat zoveel aan deelhouders niet komen opdagen, zodat binnen een maand een tweede vergade ring wordt uitgeschreven, waarbij over de kwestie kan worden beslist met 2/3 meerderheid, ongeacht het aantal aan wezige aandeelhouders. Richtlijnen Het voorstel om van TESO een beslo ten vennootschap te maken, is vooral het gevolg van de nieuwe wettelijke re geling dat het geplaatste aandelenkapi taal tenminste 7100.000,- moet zijn, ter wijl dit kapitaal thans slechts ruim 776.000,— bedraagt met bovendien de verplichting dat bedrag jaarlijks trendma tig te verhogen. Dat zou mogelijk zijn door een aandelenemissie, maar TESO ziet daarin veel problemen. Een van de problemen is dat de emis sie tot stand zou moeten worden ge bracht door bij wijze van dividend, extra aandelen uit te reiken aan de aandeel houders. Door de in de statuten vastge legde dividendstop van 6% kan dat ech ter niet. Door overschakeling naar de BV-status wordt dat probleem ondervan gen. Voor besloten vennootschappen geldt namelijk een minimum geplaatst aandelenkapitaal van 735.000,— en dat is dus ruim voldoende. Openbaar In tegenstelling tot wat waar schijnlijk algemeen wordt gedacht, blijft TESO verplicht zijn jaarstukken openbaar te maken. Ook voor BV's geldt namelijk publicatieplicht als het gaat om een „middelgrote ven nootschap" aan welke kwalificatie TESO, gezien omzet, personeelsom vang e.d. voldoet. Consequentie van een en ander is dat de aandelen hun waarde verlie zen en worden vervangen door een bewijs van inschrijving. Verder is be paald dat de aandeelhouders voor taan persoonlijk voor een aandeel houdersvergadering moeten worden uitgenodigd. Een advertentie in de krant is dus niet voldoende. Dat levert het praktische pro bleem op dat van alle aandeelhou ders het huidige adres moet worden vastgesteld. Vrijwel niemand heeft zich in de afgelopen jaren gehouden aan de regel dat adresveranderingen moeten worden doorgegeven. Het staat wel vast dat TESO door deze verandering iets zal inleveren van zijn unieke karakter. Een volle dig overzicht van de consequenties van de BV-status zal door het bestuur te zijner tijd bekend worden gemaakt. Daders aangehouden Zaterdagavond hebben drie jonge ren ramen, muren en deuren van de Rijksscholengemeenschap in Den Burg beklad met verf uit spuitbus sen. Naast namen van favoriete pop groepen werd met kreten kenbaar gemaakt hoe men dacht over enkele leerkrachten van de school. De schade bedraagt 74.000,—. De drie daders werden maandagmiddag door de politie aangehouden. Twee van de drie verfspuiters zijn leer lingen van de Rijksscholengemeen schap, een 17-jarig meisje en een 16-jarige jongen. De derde dader is een 17-jarige jongen uit Friesland. Tegenover de politie verklaarden ze uit ongenoegen de school te hebben beklad. Een gesprek met de verfspuiters over hun resultaten op school was volgens de daders niet naar hun tevredenheid afge handeld en daarom hadden ze hun woe de geuit op de schoolmuren. Er is gespoten met venijnige spuitlak dat niet met eenvoudige chemische middelen is te verwijderen. De besmeurde muren en deuren zullen waarschijnlijk moeten worden overgeschilderd. De daders draaien voor de kosten op. De schoollei ding zal zich deze week beraden of er verder strafmaatregelen tegen de twee leerlingen genomen zullen worden. Doordat de voet van een 52-jarige Texelse automobiliste onverwacht van het koppelingspedaal schoot reed haar auto met een ferme klap tegen een ge parkeerde wagen op de Groeneplaats. De auto van de Texelse was aan de voor zijde flink beschadigd en de wagen van de benadeelde partij, een Oosterender, liep in de rechterflank veel schade op. Aan allen die de openbare Luberti school een warm hart toedragen! Toen onze vetrouwde dorpsschool in De Koog plotseling in moeilijkheden raakte door een handtekeningenjacht omhuld door een rookgordijn van valse voorwendselen en roddelpraat, hoefde de school geen tegenactie te onderne men. Mensen, die het werk van onze school oprecht waarderen, startten zelf met eerlijke motieven een inzameling van handtekeningen (nu al meer dan 70) en ontvingen spontaan een aantal brie ven die getuigen van een grote betrok kenheid met het Lubertischoolgebeuren. Ook kwam daarbij een verontwaardiging naar voren over de gang van zaken tij dens de voorafgaande weken. Jammer, heel erg jammer is het, dat mensen pro beren het onderwijs in ons dorp te splij ten, omdat zij het beter denken te kun nen dan best. (Ervaring speelt daarbij geen rol). Talloze besprekingen om te komen tot een goede samenwerking strandden op onoprechtheid en tegen werking. Steeds heeft de Lubertischool fijn kunnen werken met ouders die voor de school voelden, oprecht waren en geen machtsposities wilden uitbreiden. Voor die mensen waren de dorpskinde ren wél hoofdzaak. De ontwikkelingen in deze nare zaak zijn nog lang niet afge rond. De Lubertischool, gesteund door het gemeentebestuur, weet nu van wel ke mensen steun is te verwachten en dat zijn er veel, met inbegrip van hen die in het verleden kinderen op school had den. Wat dat betreft is er nu dan einde lijk duidelijkheid. U kunt uw kinderen la ten inschrijven op een openbare Luberti school, die een eerlijk en bespreekbaar beleid voert of op een school, die van start probeerf te gaan op een minder waardige manier, dorpsroddel en achter klap stimulerend en geleid door een kliekje, dat uw kinderen gebruikt om zelf een goede indruk te maken. Hoe kan men met een dergelijke mentaliteit de kinderen leren samen te leven? Helaas hebben al deze toestanden in en om de school, die voor mij een stuk levenswerk betekent, mij zodanig aangegrepen, dat ik op medisch advies, enige tijd zal moe ten terugtreden. De spontane reacties van zoveel ouders, oud-leerlingen en an dere bij de school betrokkenen hebben mij diep getroffen. Rest mij voorlopig al len die zich zo hebben ingezet van harte dank te zeggen voor al het werk dat zij hebben verzet voor onze fijne school. Gezellige boeven uit mijn klas, wat zal ik jullie missen! Bert Stoer, hoofd Lubertischool De Koog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1