Groen "Zwarts Jexels in het harL, Consumptieve techniek traks bij LBO? it najaar beslissing irer fuikaanpassing? ZANDSUPPLETIE HOUDT REKENING MET TOERISME EN EXPLOITANTEN oopgevend bezoek staatssecretaris Paviljoens kunnen blijven staan Weggelopen Helemaal geen subsidie voor lokale omroep Houtdieven op heterdaad betrapt iARGANG Nr. 9872 VRIJDAG 6 APRIL 1984 EXELSE COURANT L Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. Lrktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266. Lterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei iSchilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Lrtenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal. Losse nummers 70,75. Postgiro 652. Bankrelaties". Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25 01.742; NMB nr 67.34.60.398. jdirecteur Th. Hoogerheide dit najaar door Rijkswa- iateen principebesluit zal wor- enomen inzake aanpassing van aleginrichtingen op Texel en in ■(elder, zodat de volle capaciteit ^dubbeldekker benut kan wor- Zijn hoop is de afgelopen we- versterkt door positieve lekken met vertegenwoordi- van de directie Noordholland Rijkswaterstaat, waaraan ook sen van de hoofddirectie heb- jeelgenomen. Er is niets toege- maar Hoogerheide heeft het al dat hij in ieder geval de argu- len van Teso duidelijk heeft ge- Voor Rijkswaterstaat is het een kwestie van afwegen, december heeft een vergadering reso- en RWS-directie Noordhol te Haarlem plaatsgevonden. Daar afgesproken dat Teso zou zorgen en rapport waaruit de noodzaak aanpassing moest blijken. Dat 85 's tellende rapport is er inmiddels, evat een kostencalculatie met ver- ng van de effecten op de exploita- ok op lange termijn. Hoogerheide iever niet hoeveel geld met de aan- ng is gemoeid, maar dat het om allen miljoenen' zou gaan, noemt «rdreven. Veel hangt af van de uit- ng, maar zowel de meest sobere en wat meer 'luxe' uitvoering van elan levert het gewenste gunstige jitatie-effect op. Of in de nieuwe tginrichtingen ook liften of roltrap- zullen komen, waardoor het aan gaan door ouderen en invaliden vergemakkelijkt, staat nog aller- vast. Meer inzicht ,iige week woensdag is het rapport lijkswaterstaat in Haarlem bespro- Over het verloop van dit gesprek Hoogerheide: ,,Men heeft meer in- gehad. Wat we op een rijtje heb- gezet zijn de bekende feiten. Het nieuwe element is dat de tijd be- j dringen. De huidige situatie kost onnodig veel geld. In 1978 werd nog ver ondersteld dat de fuikaanpassing de ta rieven met 25% omlaag zou brengen; volgens de huidige calculatie is dat 12%. Veel belangrijker is natuurlijk het effect op de bedrijvigheid op Texel waarvoor een veerdienst met voldoende capaciteit hard nodig is". Hoe pril de plannen nog zijn blijkt uit het feit dat het zelfs nog niet vast staat of de bestaande fuiken kunnen worden verbouwd of dat totale vervanging nodig is. Een probleem op zichzelf is hoe de verbouwing of vervanging zich moet voltrekken zonder de veerdienst langere tijd te onderbreken. In ieder geval moet het werk gebeuren in de tijd met het minste vervoersaanbod, in januari of februari. Bouwvergunning Inmiddels heeft Teso van de gemeente bouwvergunning gehad voor de op- en afritten die bij de aangepaste fuik horen. Naar verluidt is een aparte bouwvergun ning voor de eigenlijke fuikbrug niet no dig; deze zou als een 'installatie' worden aangemerkt, die overigens binnen de normen van het geldende bestem mingsplan valt. Ook bij de gemeente Den Helder is gevraagd om bouwver gunning voor de op- en afritten en toe behoren aldaar. Verwacht wordt dat de toestemming snel zal komen. Planologi sche belemmeringen zijn er ook hier niet; voor het veerhavengebied van Den Helder geldt namelijk geen bestemmingsplan. De in Het Horntje geplande toeleiden- de wegen naar de dubbele fuik vragen wel om een aanpassing van het bestem mingsplan omdat volgens het huidige plan de wegen niet breed genoeg kun nen worden. Met de wel toelaatbare smalle wegen zou de fuik echter ook te gebruiken zijn zodat de uitvoering van de plannen door deze omstandigheid niet kan worden vertraagd. Uit een en ander volgt dat de aanpassing van de fuikhavens uitsluitend afhankelijk is van het beschikbaar stellen van geld van Rijkswaterstaat. zandsuppletie, het hele zomerseizoen kunnen blijven staan. Zoetelief is inmiddels begonnen met de opbouw een zijn paviljoen bij paal 21. De fundering van het paviljoen van de heer Eisen doorn is ook gelegd flinks). De paviljoens zullen, ondanks de Dat heeft uiteraard gevolgen voor de strandhuisjes. ,,Die zullen enkele dagen, misschien maximaal een week, moeten verdwijnen", aldus Cor Kuip van de Vere niging van StrandexploitantenIn het hoogseizoen is dat een behoorlijke in komstenderving maar de exploitanten van de huisjes weten begin mei in welke week hun huisjes moeten verdwijnen. „Daar kunnen ze rekening mee houden met de verhuur. Het afbreken en opbou wen is natuurlijk veel extra werk. De één zal meer de dupe zijn dan de ander", al dus Kuip die als voorbeeld noemt dat de gene die een stuk strand huurt waar het werk begint waarschijnlijk zijn huisjes een paar weken later opbouwt en dat een ander helaas in het hoogseizoen moet afbreken. „Wij zijn er natuurlijk niet blij mee maar het is vooral een tech nisch probleem waar we in overleg wel uitkomen". Geen uitstel Rijkswaterstaat streeft er naar de exploitanten van strandhuisjes en pavil joens tussen de stranslagen paal 18 en 23 zo weinig mogelijk hinder te 'aten ondervinden van de zandsuppletie die waarschijnlijk in de maanden juni, juli en augustus wordt uitgevoerd. Dat is niet alleen financieel gunstig voor de exploitanten maar uiteraard ook voor het toerisme rond De Koog. Het is de bedoeling per week een stuk strand van 500 meter op te spuiten. Vorige week was onder de betrokken strandexploitanten ongerustheid ont staan over de mogelijke gevolgen van de suppletie. Men vreesde het paviljoen of de strandhuisjes niet te kunnen opbou wen door dit werk en in De Koog was men bang voor forse inkomstenderving omdat het strand niet benut zou kunnen worden voor recreatie. Officieel hadden de exploitanten echter niets vernomen en op basis van hun gemeentelijke ver gunningen mocht gestart worden met de opbouw van de paviljoens en strandhuisjes. Vorige week is daar bij paal 21 een aanvang mee gemaakt en het paviljoen van G. Zoetelief is al voor een groot deel opgebouwd. C. P. Harting van Rijkswa terstaat heeft woensdagmiddag aan alle zes betrokken exploitanten en de ge meente een technische uiteenzetting ge geven van de zandsuppletie. Daaruit bleek dat de belangen van de onderne mers uit De Koog een belangrijk stempel zullen drukken op de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. C. P. Harting: „De strandexploitanten moeten hun bo terham in enkele maanden verdienen en daarom zullen we steeds overleg voeren". Zandwal Eind april wordt een duidelijk werk schema gepresenteerd en woensdag middag is al komen vast te staan dat de drie strandpaviljoens en een kiosk het hele seizoen kunnen blijven staan. In overleg met Rijkswaterstaat wordt een zandwal met daarin plastic rond de pavil joens gelegd om het „spuitzand" tegen te houden. De vloeren van de paviljoens liggen op 380 centimeter boven NAP en op die plaats wordt het strand opge hoogd tot 450 cm NAP. Dat betekent dus dat de paviljoens in een kuil van on geveer zeventig centimeter komen te staan. Het zal echter niet zo zijn dat de be zoekers van deze horecagelegenheden tegen een hoge zandwal aan zullen kij ken. „We spuiten rond de paviljoens ge woon een beetje minder", aldus Harting. Het strand wordt twee-en-een-halve meter verhoogd en het is de bedoeling elke week 500 meter af te leggen. Per dag zal ongeveer 250 meter strand wor den afgesloten voor publiek. is een goede kans dat de oplei- gsmogelijkheden bij het Lager oeps Onderwijs Texel worden ui- ireid met „consumptieve technie- (horeca). Gezien het betrekke- kleine aantal leerlingen is het mogelijk er direkt een 'echte' eidingsrichting van te maken een „zo consumptief mogelij- opleiding" kan wel worden opge- men in de bestaande LHNO ver- •gingskunde. Het laat zich aanzien binnen afzienbare tijd de beno- |de faciliteiten zullen worden fleend. De regeling zal niet alleen voor Texel den maar voor alle scholen die in een gelijkbare situatie verkeren. Als de ittelijke regeling er over enkele jaren door is, biedt de nieuwe oplei- igstak uitzicht op het gewone diplo- Geschat wordt dat ongeveer 40 leer- gen deze opleiding zullen volgen. Geslaagd Het bovenstaande kon woensdaga- ind worden meegedeeld door voorzit- J. A. Engelvaart en directeur N. C. der Weide van het Beroepsonder- js, direkt na afloop van het werkbe- ek van staatssecretaris N. J. Ginjaar aas van onderwijs en wetenschappen. 3t verkrijgen van een vergunning voor :n opleiding consumptieve technieken as een van de belangrijkste redenen in het LBO-bestuur geweest om de aatssecretaris uit te nodigen. Alle ensen die bij het bezoek waren betrok- ïn, zijn het er over eens dat het een :er geslaagd contact was, waarbij in sn ontspannen sfeer veel informatie is tgewisseld. LBO Een ander punt waarvoor de aandacht /erd gevraagd was de wenselijkheid om ij het Texelse beroepsonderwijs betere logelijkheden te hebben voor leerlingen die een vorm van individueel voortgezet onderwijs nodig hebben. Bij kleinere klassen zouden deze leerlingen al veel meer aandacht kunnen krijgen dan thans mogelijk is. Mevrouw Ginjaar zeg de in deze echter niets toe, maar liet we ten dat hetzelfde probleem ook in ande re gemeenten speelt zodat een algeme ne regeling niet is uitgesloten. Verder werd gesproken over het. be lang dat Texel heeft bij de vestiging van een KMBO (een opleiding die qua zwaarte tussen LBO en MBO inzit) in Den Helder. Héél misschien zit er op den duur ook een Texelse KMBO- dependance in. D-niveau Zonder meer toegezegd werd dat het Nederlandse LBO en dus ook de school op Texel er een opleidingsmogelijkheid op D-niveau bijkrijgt. Om in 1986 exa mens op D-niveau (vergelijkbaar met Mavo maar met behoud van het 'be- roeps'element) te kunnen houden, moet het komende schooljaar al gestart worden. Een wat zwaardere opleidingsmoge lijkheid voorziet in een behoefte omdat het gemiddelde niveau van de leerlingen die naar het beroepsonderwijs gaan, stijgt. In tegenstelling tot vroeger komt het tegenwoordig vrij veel voor dat kin deren die best naar Mavo, Havo e.d. zou den kunnen, toch kiezen voor beroeps onderwijs. De staatssecretarismet haar gevolg was van tien uur 's morgens tot acht uur 's avonds op Texel. De 'zaken' werden met haar niet alleen gedaan tijdens de werklunch in „De Lindeboom" en bij het diner in het „Havenrestaurant", maar ook bij de afwerking van de rest van het programma. Mevrouw Ginjaar bezocht zowel de LBO scholengemeenschap als de Rijksscholengemeenschap. In beide scholen maakte ze van de gelegenheid gebruik om uitgebreid met veel leerlin gen te praten. Wat de RSG betreft nam zij met interesse en instemming kennis In het Natuurrecreatiecentrum het mevrouw Ginjaar zich rondleiden door de heer G J. den Haan. Links directeur N C. van der Weide van de praktijkervaringen met de hetero gene brugklassen en de heterogene on derbouw Havo/Atheneum. Deze aanpak past in de regeringsplannen. Prijzend liet zij zich ook uit over de tijd die leerkrach ten beschikbaar stellen om leerlingen die anders als gevolg van ziekte van hun ei gen leerkracht over straat zouden zwer ven, op te vangen. Het trof ongelukkig dat vrij veel leer lingen wegens griep thuis waren geble ven waardoor de klassen een veel te dun bevolkte indruk dreigden te maken. Aan gezien het juist de bedoeling was om de problemen van overvolle klassen aan de orde te stellen, werden de lokalen kunst matig op de gebruikelijke sterkte ge bracht en daar werd voor mevrouw Gin jaar geen geheim van gemaakt. Tijdens de rondrit over het eiland werd duidelijk gemaakt dat het bezoeken van een overkantse school door Texelse kin deren veel opoffering vraagt, vooral als de kinderen bijvoorbeeld in De Cocks- dorp wonen. Mevrouw Ginjaar, die nooit eerder op Texel is geweest, kwam tot de konklusie dat het eiland veel uitgestrek ter is dan zij dacht en dat was dan ook de bedoeling. De problemen die gepaard gaan met het bezoeken van scholen op het vaste land, worden gebruikt als be langrijkste argument om zoveel mogelijk opleidingsfaciliteiten op Texel te houden of te krijgen. Drie jongens van 12 en 13 jaar belden maandagavond omstreeks 20.00 uur bij een huis aan het Gerritslanderdijkje aan. Zij vroegen de bewoner om drie hardge kookte eieren. De man kreeg argwaan en belde de politie die even later de jongens kon aanhouden. Zij bleken alle drie te zijn weggelopen uit hun ouderlijke wo ning in Heerhugowaard. Die ochtend waren ze per trein naar Texel gekomen. In de Dennen installeerden zij zich in een bunker die als slaapvertrek moest dienen. Zij werden door de politie met de laatste boot naar de overkant gebracht, vanwaar ze door respectievelijk politie mensen uit Den Helder en Heerhugo waard weer bij hun ouders werden thuis bezorgd. Die hadden hun zoontjes in middels al als vermist opgegeven. Waar de suppletie begint staat nog niet vast. De bedoeling is om het werk begin mei ook openbaar aan te besteden en een maand later van start te gaan. Als dat lukt zal mogelijk worden begon nen bij paal 21 waar 's zomers de meeste toeristen zitten. In juli en augustus kan men dan de stukken ten noorden en zuiden van dit strandgedeelte ophogen. Als de voorbereidingen langer duren, die kans is volgens Harting zeker aanwezig, dan start men waarschijnlijk bij paal 23. Het is niet mogelijk het werk uit te stel len tot na de zomer omdat de kans op storm dan veel groter is. Eind augustus moet de suppletie voltooid zijn. C. P. Harting: „Wij hebben de exploi tanten geadviseerd met hun werk van start te gaan, zoals ze dat gewend zijn. Als de suppletie wordt vertraagd, en er staat geen paviljoen, missen ze alle in komsten. Ik denk dat het werkschema wat we gaan maken maximaal rekening zal houden met die inkomsten". De Stichting Lokale Omroep krijgt geen f2.500— subsidie om voorbe reidend werk te verrichten voor de toekomstige uitzendingen. Eerder heeft het college de aanvraag om mee te betalen aan de exploitatie van een studio onder het diensten centrum „De Buureton" al afge wezen. Een jaarlijks exploitatietekort van deze studio van ongeveer 30 mille vindt het college te hoog maar ook is men niet in staat om f2.500,- voorbereidingskosten te betalen. „De post onvoorzien is leeg. Er is dus eigenlijk geen post onvoor zien", aldus het college. In totaal bedra gen de voorbereidingskosten voor de uitzendingen dit jaar f3.600,—. Van dit bedrag krijgen vrijwilligers onder andere technisch en journalistiek onderricht in radio maken. Als de Stichting een eigen studio wil zal gezocht moeten worden naar aan merkelijk goedkopere oplossingen dan in de kelder van het dienstencentrum, waarmee een investering van twee ton is gemoeid. Een surveillanceploeg in een onopval lende auto van de politie merkte zondag op de Ruyslaan in De Koog een man en een vrouw op die bezig waren gekapt hout in een auto te laden. Bij navraag bleek het stel, dat niet van Texel kwam, hier geen vergunning voor te hebben, De ongeveer 20 stammetjes die zij al in geladen hadden zijn weer teruggelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1