Cjroen Twarts jexeh in het harL, elicopter waakt voor erlijke start „ALLE GESLAAGDEN KRIJGEN EEN BAAN" :IE LlJlt Directeur H. Baak: Weer prijs voor modelbouwer ganisatie catamaranronde zet puntjes op de i E WIL ER ONSOR WORDEN! Veel drukte in Paasvakantie? Geslaagden Volgend jaar weer cursus Cursus radio maken Mededelingen van B.enW.\ Aanlijnplicht Zondag weer palmpasenoptocht 1IJDAG 6 RGANG Nr. 9873 DINSDAG 10 APRIL 1984 ELSE Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. lerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, I fosierhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Ijorienties, abonnementen, etc.: lid8 De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 2741, na 18.00 uur 4881. COURANT start van de catamaranronde om Texel op zaterdag 16 juni al zich strikt volgens de regels voltrekken. Wie over de ief gaat wordt onherroepelijk gediskwalificeerd. De orga- oren laten geen middel onbeproefd om eventuele overtre- direct te signaleren. Ze hebben daarvoor („voor een leuk je zelfs een helicopter gehuurd van Schreiner Airways in onder meer de wedstrijdleider zit. Ook komt er op de een starttoren. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal. Losse nummers AO,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMB nr 67.34.6 |als bekend was er vorig jaar van een start allerminst sprake. Mede 'de enorme drukte op de startplaats het mogelijk dat een flink aantal lemers er te vroeg vandoor ging, joor vele anderen weer aanleiding om ook niet langer te wachten, door was het aantal overtreders zo ;aal dat er niet tegen opgetreden worden. In kringen van deelnemers ste echter algemeen de overtuiging de organisatoren de garantie Isten geven dat zoiets zich de vol- pe keer niet zou herhalen, wilde het om Texel zijn reputatie als serieu- bdstrijdronde althans redden. Die ntie lijkt er nu te zijn. Nog meer? ok overigens gaat het goed met de bereidingen voor het inmiddels we- leroemde rondje. De organisatoren elen er niet aan dat zowel het aantal nemers als de hoeveelheid promotie het evenement oplevert, aanzienlijk er zal zijn dan in het afgelopen jaar, 583 schepen meededen. ,,We reke- nu op minstens 700 boten", aldus le-organisator Martin Warnaar die an toevoegt dat dit niet bijzonder op- stisch is. ,,Op de Hiswa werd alge- verteld dat het rondje Texel dit jaar duizend deelnemers zal halen..." 7-foor de publiciteit is de kwaliteit van verwachte deelnemers nog belangrij- dan hun aantal. Ook wat dat betreft men- niet te klagen hebben: de we- Itop (met name van Hobie en Torna- beter vertegenwoordigd zijn dan in afgelopen rondje. De liefhebbers zul- et elek- cers die :eksten te wor- voor verve 'rijblij- dealer len olympische cracks aan het werk kun nen zien. Het rondje is voor Texel een der belangrijkste bronnen van gratis promo tie geworden. Ook wat dat betreft zit het op 16 juni helemaal snor. Hoewel er na tuurlijk altijd wat tussen kan komen, mag er op worden gerekend dat Studio Sport een reportage aan het evenement zal besteden met inzet van extra camera ploegen, waardoor ook materiaal verza meld wordt dat door de NOS later aan buitenlandse liefhebbers zal worden ver kocht. De Tros heeft laten weten vier pa gina's in kleur aan het rondje te zullen besteden in het programmablad Tros Kompas. Ook de Telegraaf heeft toege zegd aan het Texelse catamaranevene ment een stevige portie redactionele aandacht te zullen geven. Uit albums vol knipsels uit kranten en tijdschriften blijkt dat het „rondje" ook in de afgelopen jaren al heel wat journa listen en fotografen in actie heeft ge bracht. Het feit dat de organisatoren er voor zorgen dat de persmensen ieder jaar weer bijzonder aangenaam worden onthaald, is daar misschien niet vreemd aan. De persconferentie die aan de voor avond van het rondje van vorig jaar werd Mede door het late tijdstip waarop Pa sen valt rekent de VVV op veel toeristen- drukte. Om alle adspirant vakantiegan gers van dienst te kunnen zijn, wil men een compleet overzicht hebben van alle nog vrije accommodatie. Met name op verstrekkers van logies met ontbijt wordt het beroep gedaan aan de VVV van vrije kamers op de hoogte te houden. gehouden werd door tientallen jour nalisten en fotografen bezocht. Ze kre gen een uitstekend diner voorgezet en genoten ook gratis nachtverblijf. Zoiets kweekt merkbare goodwill, de veelge prezen onafhankelijkheid van de Neder landse pers ten spijt. Hele week Niet alleen het eigenlijke rondje maar ook het „circus" er om heen trekt men sen naar Texel. Naar verhouding komen steeds meer deelnemers en toeschou wers veel eerder dan nodig is, om te trai nen maar ook om elkaar gewoon gezellig te ontmoeten. Daar wordt rekening mee gehouden. In de hele week die aan het rondje vooraf gaat zal een belangrijk deel van het organisatie7 reddings- en toe- zichtapparaat al functioneren. Vanuit De Cocksdorp zullen meerdere toertochten, wedstrijdjes, e.d. worden georganiseerd, misschien zelfs wel een compleet oefen rondje of op zijn minst een rondje om Vlieland. Stimulerend voor de drukte is het feit dat de week van het rondje aansluit op de Pinksterweek. Verwacht wordt dat menigeen zijn pinkstervakantie zal willen verlengen om aldus het rondje mee te maken. Geld gebrek Ondanks al deze vooruitzichten zijn de organisatoren van de catama ranronde toch zorgelijk gestemd. Ze zitten namelijk met een vrij ernstig geldprobleem omdat tot dusver niet is gelukt onder de eilandelijke be drijven voldoende sponsors te vin den. Dat sponsorgeld is met name nodig om de public relations rond het evene ment behoorlijk te kunnen verzorgen. Men heeft momenteel zeker tienduizend gulden tekort. Hans Bakker: „We zitten daardoor in een heel vervelend parket. Zonder public relations gaat het niet. Dat moet gewoon. Het is bovendien van rechtstreeks èn indirect belang voor de bedrijvigheid op Texel. Het zou niet meer dan normaal zijn als de plaatselijke be drijven zich van hun goede kant laten zien." Bedrijven die iets voelen voor één of an dere vorm van sponsoring kunnen deze week contact opnemen met M. Warnaar (telefoon 02222-433 of 275) of J. Bakker (telefoon 02220-3740 of 4741). H. Baak bezig met het uitreiken van de diploma's.. Naast hem horeca-voorzitter Mans De volgende mensen staagden voor het examen van de SVH- cursus. tn de keuken: J. W. Ftier, W. C. M. Fontijn, P. J. Hin, C. Ft. Hoep, A. J. J. Keizer, F. B. Landsdorp, S. K. Plaatsman, P R. O. Ruigrok, C. A. Mast-Sperling, F. M. Veeg er, J. C. F. Visser en H. de Vries. Vier van hen kwamen niet van Texel. Voor vier van de koks, allen Texe laars, wordt nog werk gezocht. Voor de bediening slaagden: G. Breeh, R. A. M. Commandeur, R. J Haan, C. J. Jas, R. C. van Heer waarden, J. J. Koomen, T. Koomen, J. G. Rijk-Kort, A. M. Van der Kwaak-Kwakman, C. G. M. Lover, M. J. M. E. van der Putten, H. G. Ba/tus-Reuvers, F. Riedeman, J. C. M. Rite co, M. J. A. Turk en P. M. Koorn-Wijgergangs. Hier bestond het niet-Texe/se aandeel uit zeven mensen. In deze categorie zoekt nog één van de cursisten werk. De jury bestond uit J. W. Tim merman (chef-kok Opduin) en J. Reijmers uit Alkmaar in de keuken. Voorzitter was H. Muller (Beatrix- hotel Den Helder). De bediening werd beoordeeld door P. Evers (Re- botex) en C. H. L. Lijs (The Golden Anchor, Den Helder). Secretaris was SVH-consu/ent M. F: Fransen- Daa/meijer. „Die mensen die aan de cursus hebben meegedaan hebben dat pak of die jurk niet gekocht om er in te trouwen. Die willen werken en dat moet ook. De werkgevers moeten daar creatief over meedenken, maar als we ze niet echt aan een baan kunnen helpen dan doen we het wel onecht." Aldus de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar, H. Baak, in zijn toespraak bij de diplomauitreiking van de horecacursus in hotel Bos en Duin afgelopen vrijdag. Slechts één van de kandidaten zakte helemaal, één kwam er niet opdagen. Van de koks zakten er twee voor de praktijk en één voor de theorie, van het bedienend personeel zakte er één voor het theorie examen. taten. Visser stak in zijn toespraakje Theo Zijm nog een flinke pluim op zijn hoed. Zijm coördineerde de cursus van uit het arbeidsbureau op Texel. Visser: „De mensen van het arbeidsbureau, met name Theo Zijm, hebben enorm veel medewerking verleend, de begelei ding was optimaal." Mans Segers, voorzitter van de afde ling Texel van Horeca Nederland, gaf J. C. F. Visser en J. G. Rijk-Kort als best geslaagde kandidaten uit respectievelijk keuken en de bediening een fles champagne. Rien Mast besloot de rij sprekers door namens zijn vrouw Elly Mast-Sperling, (een „keukencursiste" die door griep niet aanwezig kon zijn), de organisato ren en de docenten te danken. „Het wa ren enerverende weken. De aanvankelij ke schroom maakte snel plaats voor ent housiaste verhalen over wat er allemaal tijdens de lessen gebeurde en uit die ver halen viel op te maken dat de saamho righeid groeide. Er is door deze cursus in een heleboel levens een heleboel ten goede veranderd." moet wellicht gezocht worden naar „on echt" werk, zoals Baak het uitdrukte. Hij bedoelde daarmee werk bij bijvoorbeeld instellingen met behoud van uitkering en een aanvullend loon. De cursus werd samen door de Stichting Vakopleiding Horeca en het Directoraat- Generaal Arbeidsvoorziening op poten gezet. De heer H. Huisman uit De Koog leeft opnieuw een prijs gewonnen in de Nationale Wedstrijd Vrijetijdsbesteding die werd gehouden ter gelegenheid van 1 (de Internationale Huishoudbeurs. Hij ■erwierf eeri eerste prijs in de categorie nodelbouw met een schitterend model ((schaal 1:5) van een Zuidhollandse kaas brik. Dit indrukwekkende stukje hand werk prijkt thans op de Huishoudbeurs in Amsterdam en komt daarna weer naar Texel om aan de inmiddels uitgebreide collectie van modelwagens en -karren te worden toegevoegd. Huisman maakte zijn jongste model aan de hand van een kaasbrik, die deel uitmaakt van de parti culiere collectie van hotel Bakker in Vor- den. De afgelopen zomer nam hij de ma ten en andere gegevens op en maakte vervolgens het model tot in de kleinste details, waarvoor totaal ongeveer twee honderd uur nodig was. De expositie op de Huishoudbeurs is tot en met 16 april dagelijks van 10.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 22.00 uur te bezichtigen. (Za terdag en zondag is de beurs echter gesloten.) Voor hen bestaat de mogelijkheid om herexamen te doen. Baak deed overi gens nóg een voor Texel positieve mede deling. „In ieder geval komt er volgend jaar weer een cursus. De reden daarvoor is dat het toerisme toeneemt terwijl de service minder wordt. De Texelse onder nemers onderkennen dat. Het is jammer dat minister Van Aerdenne hier niet bij zit. De meeste werklozen die graag wil len werken krijgen geen baan meer, de overheid schiet daar duidelijk tekort. De ze cursussen helpen die mensen." Die cursus van volgend jaar gaat ove rigens alleen door als er voldoende deel nemers voor zijn. Het wordt ideaal geacht als er 16 mensen voor de keuken opleiding zijn en 20 voor de bediening. De moeilijkheidsgraad zal nog iets hoger zijn dan dit jaar. Nu hoefden de cursisten alleen in A-vakken examen te doen, vol gend jaar zullen ook B-vakken, zij het in verlichte vorm, in het examenpakket zijn opgenomen. A-vakken zijn hoofdvak ken, bijvoorbeeld „koken" voor de keu kenmensen. B-vakken zijn de hoofdvak ken van de andere richting. Dan moeten diezelfde koks zich dus over de serveer theorie buigen. Zenuwen Het praktisch examen werd in vier da gen afgenomen. Elke keer moesten vier of vijf cursisten in de keuken en vier of vijf van de bediening een maaltijd klaar maken en serveren. Daarbij werden ver schillende menu's op verschillende ma nieren opgemaakt en op tafel gebracht. Aan de kandidaten en kandidates was duidelijk te merken dat er veel op het spel stond: door de zenuwen gingen er dingen fout die anders altijd goed zou den gaan. De algemene indruk die de cursisten achterlieten was echter goed, iets waar het hoge aantal geslaagden een on derstreping van is. De docenten leefden sterk mee, ze waren aanwezig maar mochten alleen aanwijzingen geven over de plaats waar dingen te vinden waren en dergelijke, niet over vakinhoudelijke zaken. Bedieningsdocent Aris van Zeijlen en keukendocent Bill Visser waren zicht baar ingenomen met de behaalde resul- Leeftijd De minimumleeftijd voor deelname was 23 jaar. Als die leeftijd lager zou lig gen zou er in ieder geval geen probleem zijn om voldoende cursisten voor een volgende opleiding bij elkaar te krijgen, het zou dan ook eenvoudiger zijn om de mensen aan het werk te krijgen. Nu De Stichting Lokale Omroep orga niseert van 16 tot en met 21 april de cursus „journalistiek en technisch radio maken." Aan de cursus wordt meegewerkt door de NCRV en is be doeld voor vrijwilligers van de toe komstige lokale radio. De Stichting Lokale Omroep hoopt dat de vrijwilligers die aan de cursus deelnemen hun opgedane kennis in praktijk brengen als de lokale omroep een feit is. Er zijn voor deze korte radio- opleiding nog enkele plaatsen vrij. Be langstellenden moeten voor donderdag 12 april contact opnemen met Margreet Berndsen, telefoon 02220-4896. De cur sus begint maandag om half negen en duurt elke cursusdag tot tien uur 's avonds. Het cursusprogramma behelst vooral het beoefenen van diverse interviewtechnieken. Burgemeester en wethouders hebben opnieuw besloten een aanlijnplicht in te stellen voor honden. Deze plicht geldt voor het gehele duingebied met inbegrip van De Slufter en met uitzondering van het gebied dat wordt begrensd door het strandslag naar paal 17, de Ruyslaan on het strandslag naar paal 21. De aait jr- plicht geldt alleen in de periode 1 maart tot 1 september. Buiten die periode mag uw hond dus wel vrij rondlopen in de duinen. Deze maatregel is genomen om de verstoring van broedende vogels en verstoring van de natuur te voorkomen. Tevens dient de maatregel ter bescher ming van weidende schapen in de Sluf ter. Bij Staatsbosbeheer Texel is een fol der verkrijgbaar over uw hond en de natuur. Zondagmiddag wordt in Den Burg palmpasen gevierd met de traditio nele optocht. Buurtvereniging Witte Kruislaan^ Schoonoordsingel en Ko- gerstraat heeft de organisatie en de rondgang voor de jeugd is financieel mede mogelijkgemaakt door een bijdrage van de dorpscommissie Den Burg. De optocht gaat om 14.15 uur van start bij het fanfaregebouw aan de Witte Kruislaan. De ongetwijfeld kleurrijke stoet wordt voorafgegaan door fanfare KTF/DEK. Deelnemers worden verzocht zich om 14.00 uur te melden bij het start punt, zodat de stoet tijdig kan worden opgesteld. De route wordt vooraf niet bekend gemaakt om te voorkomen dat tijdens de optocht kinderen en ouders aansluiten. Iedere mooie palmpasenstok wordt beloond met een surprise en wie daar voor in aanmerking wil komen moet om 14.00 uur een deelnemerbon afhalen bij het fanfaregebouw. De tocht duurt on geveer drie kwartier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1