Cjroen '/tmrtrjexels in het harL, lilveren erepenning oor Cor Dros De andere gegadigde kreeg geen bericht Toeristische overnachtingen gedaald met 5,9 procent lei fa scheidsfeest in Sinterklaassfeer tudenten BCS izig met actuele ixelse problemen Gemeenteraad at fiets op Subsidie voor Stichting Agrarisch Texel College akkoord met 77500,- uit welzijnspot Beumkes boos over vergunning Vlielandlijn 10 Jaargang Nr. 9874 VRIJDAG 13 APRIL 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. (lijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, terhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. lenties, abonnementen, etc.: De Rooy 8.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers /0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. gemeenteraad heeft besloten Cor Dros de gemeentelijke enning in zilver toe te kennen wegens zijn verdiensten voor Burgemeester Engelvaart bracht het scheidende raadslid dit feit op de hoogte aan het slot van de raadsvergadering dinsdag, waarin Dros, die dezelfde dag 65 jaar was gewor- officieel afscheid nam. tekst die straks bij het portret )ros in het gemeentelijke ere- zal worden gezet, luidt als „Betrokkene is als onderne- min die hoedanigheid ontplooi- evenactiviteiten, van groot be- geweest voor de Texelse ge- ^ischap, in het bijzonder die van older Eierland. In zijn functies aadslid en wethouder en de nee gepaard gaande nissie-activiteiten heeft hij zich iet voor het Texels belang. Ook verzetsactiviteiten tijdens de wereldoorlog moeten in dit and worden gememoreerd, lotte heeft hij zich als commis- van de N.V. Teso ingezet voor optimale veerverbinding met Helder. Om al deze kwaliteiten Texelse gemeenschap, op leheel eigen onafhankelijke wij uitdrukking gebracht, verdient nze blijvende waardering." gemeenteraad zal het afscheid van niet snel vergeten, want vooral toedoen van het kleurrijke raadslid ,verd het een feest in een sfeer die Sinterklaas deed denken. Omdat hij was, had Dros bij bakker Ofrein een jchtige taart laten maken in de vorm een fiets. Dros had de voorzitter ge- gd de vergadering halverwege even ihorsen zodat de gemeenteboden el en Roeper dit baksel aan iedereen tonen, alvorens het werd versne- itudenten van de Bosbouw- en Ituurtechnische School uit Velp >ben momenteel een werkweek Texel waarbij ze een studie ma- van problemen die samenhan- met de kustafslag en met de iwijzing van Texel tot idschapspark. let gaat hier om studenten uit het iede leerjaar van deze hogere [oepsopleiding. De bosbouwklas en cultuurtechnische klas mochten zelf plek aanwijzen waar de werkweek orgebracht kon worden en welke on twerpen bestudeerd zouden worden, hierboven genoemde onderwerpen in diverse kleinere probleemgebie- verdeeld. Zo houdt bijvoorbeeld een lepje zich bezig met relatienotagebie- n, een ander bekijkt de drinkwater- orziening in de duinen. Daarvoor wor- n met deskundigen uit diverse richtin- n gesprekken gevoerd, naast het nodi- veldwerk. Als de studenten weer in lp terug zijn, zullen zij hun bevindin- n en eventuele conclusies in verslagen lergeven. den om bij de koffie te worden rondgedeeld. Fietsjes Ter gelegenheid van zijn afscheid uitte Dros allerlei vermaningen waar de goed heiligman inderdaad iets van zou kunnen leren, miniatuurfietsjes uit aan de raadsleden en de mensen op de publieke tribune kregen allemaal een balpen. Iets bijzonders was ook dat de verschillende fracties de gelegenheid aangrepen om de vertrekkende Dros (die formeel nog in de raad zit totdat zijn opvolgster in func tie is) hartelijk toe te spreken. Burgemeester Engelvaart zei bewonde ring te hebben voor de overwegingen die Dros ertoe hadden gebracht tussen tijds bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd op te stappen. Zoals bekend gaat Dros er vanuit dat hem niet zo heel veel tijd meer rest om eens op reis te gaan en andere leuke dingen te doen. Dros wil absoluut niet dat dit ten koste van het raadswerk gaat, zodat het beter is om dat raadswerk aan anderen over te laten. De burgemeester vertelde dat er in het verleden meer Drossen waren die lid van de gemeenteraad zijn geweest, waaron der diverse familieleden van de thans scheidende Cor Dros. Van 1873 tot 1902 zat Albert Dros in de raad, van 1903 tot 1919 Dirk C. Dros, van 1917 tot 1919 Ber nard Dros, van 1923 tot 1926 Dirk C. Dros, van 1927 tot 1948 Pieter Dros Dzn, van 1945 tot 1946 en van 1948 tot 1970 Albert Dors Bzn en tenslotte Jacob Cor nells Dros, beter bekend als de huidige Cor Dros die sinds 1970 twee keer in de raad heeft gezeten. Op 10 december 1974 bedankte hij namelijk maar op 9 maart 1976 kwam hij er weer bij. Engelvaart zei dat hij de horoscoop had geraadpleegd voor alle jarigen en had daarbij onder andere gelezen: „Uw am bitieuze aard beïnvloedt uw beslissin gen" en gezamenlijk werken is de sleu- De Stichting Agrarisch Texel krijgt van de gemeente Texel 7543,— subsidie zijn de het tekort van de stichting over 1983. De uitgaven van de stichting bedragen 71643,— en de inkomsten 71100,—. Agra risch Texel houdt zich voornamelijk be zig met het tijdelijk aankopen van grond die later benut kan worden om de agrari sche structuur van het eiland te verbete ren of uit te breiden. In de gemeentebe groting is duizend gulden subsidie opge nomen voor dit doel en de stichting vroeg ook om het volle pond. Het colle ge wil echter alleen het tekort subsidiëren. Het aantal toeristische overnachtingen is vorig jaar met 5,9 procent gedaald ten opzichte van 1982. Dat blijkt uit de opbrengst van de toe ristenbelasting die ongeveer 71.380.000,— zal zijn. De gemeente re gistreerde vorig jaar 1.743.000 overnachtingen tegen 1.852.000 het jaar daarvoor. Dat zijn dus 109.000 overnachtingen minder. De uitkomsten van de gemeente zijn nog niet exact op een rijtje gezet maar een globale berekening toont aan dat het aantal overnachtingen in een jaar tijd fors is teruggelopen, overeenkomstig de sombere geluiden van de RST wat betreft de bezetting van de campings Loodsmansduin, Om de Noord en Kogerstrand. In de begroting was de gemeente overigens uitgegaan van een lage op brengst (71.320.000,— terwijl er nu 71.380.000,— aan toeristenbelasting is binnengekomen. De raming van dit jaar gaat uit van de hogere cijfers van 1982 en als het aan tal overnachtingen niet stijgt moet dus rekening worden gehouden met een forse tegenvaller in de gemeentelijke begroting van dit jaar. tel voor meer succes en meer winst." Maar er stond ook: ,,Uw baas begrijpt eindelijk dat u talenten hebt. Wees soe pel. Zij die iets nieuws beginnen zullen beloond worden." Engelvaart hechtte geen waarde aan die kreten maar vond sommige dingen toch wel van toepassing op Dros. Lastig De burgemeester achtte buiten kijf dat Dros zich een veelzijdig man heeft getoond met een grote interesse. Hij gold ook als lastig maar volgens Engel- vaart was Dros dat zelden in ongunstige zin geweest ai ontkende hij niet dat er in de loop der jaren wel schermutselingen zijn geweest. ,,U was niet de makke lijkste, maar u had niet altijd ongelijk in uw kritiek. En uw drijfveer was altijd het willen dienen van de gemeenschap. U moest overtuigd worden met harde za kelijke argumenten en men hoefde bij u niet aan te komen met iets dat op mani puleren lijkt." De burgemeester achtte Dros ondanks zijn 65 jaar lang niet echt bejaard, zodat hij de hoop uitsprak dat Dros nog veel plezierige en actieve jaren zou beleven. Als dank voor de inzet voor de gemeenschap overhandigde hij na mens het college een boekwerk over techniek. Trieste dag Ongeveer dezelfde strekking als de woorden van de burgemeester hadden de toespraakjes die vervolgens namens de fracties werden afgestoken. Gebrand Poster droeg bij aan de Sinterklaassfeer dooreen wens op rijm te brengen: „Van daag is een trieste dag voor de Texelse raad, omdat het fenomeen Dr.os ons ver laat, een episode eigenlijk is een tijd perk voorbij—, van spontane eerlijke kib belarij. Hij kibbelde onder andere met open vizier over het offertebeleid, en bij dit afscheid is grotendeels door hem daarover duidelijkheid..." aldus Poster die in zijn rijm ook de invoering van het goedkope bootkaartje memoreerde en het opmerkelijke feit dat Dros, die van afgeschreven artikelen altijd een keu- Cor Dros kijkt goedkeurend toe hoe de heren ringsrapport wilde hebben, nu zelf wordt vervangen zonder dat er een keurings rapport aan te pas gekomen is.... Later reageerde Dros erop door uit te leggen dat hij wèl een (medisch) keu ringsrapport kon overleggen. ,,Het meeste dat eraan zat, was nog goed." Daan Welboren constateerde namens de Pakt-fractie dat je letterlijk en figuurlijk niet om Dros heen kon. Hij wees op de „sterke persoonlijke uitstraling" van Dros en zei: „Dros heeft meer invloed dan een raadslid alleen." Welboren (die ooit boos uit de raadszaal wegliep toen Dros met zijn voorstel voor het goedko pe Teso-kaartje kwam) ontkende niet dat hij wel eens emotioneel heeft gerea geerd op acties van Dros maar dat nam niet weg dat hij altijd ontzag had gehad voor zijn inzet. „Als ik uw leeftijd heb, hoop ik evenveel energie te hebben en te gebruiken." Bewerken Gelein Jansen gaf in zijn praatje een indruk van de soms merkwaardige wijze waarop Dros in en buiten de raadszaal zijn invloed liet gelden, in het bijzonder de manier waarop hij raadsleden be werkte die hij voor zijn standpunt wilde winnen. Jansen had in het bijzonder be wondering opgevat voor de wijze waar op Dros de laatste tijd functioneerde als Roeper en Bugel de ,,fietstaart" showen voorzitter van de beroepsschriftencom- missie. Hij deed dat strikt objectief. Waardering had Jansen ook voor Dros' opvatting: „Het geeft niet wie het werk doet, als het maar gebeurt." Jan van Asselt onthulde dat het besluit van Dros om tussentijds op te stappen bij zijn groepering al lang bekend was. „Het was zorgvuldig voorbereid." Van Asselt zei telkenmale te hebben gezien dat de inzet van Dros 100% was. Texels Belang heeft veel van hem geleerd. Van Asselt verwachtte dat mén nog lang van Dros zou kunnen profiteren „als man achter de fractie." In zijn dankwoord herhaalde Dros de ar gumenten die hem hadden doen beslui ten als raadslid te bedanken. Hij had overigens vernomen dat die gemiddelde leeftijd van 72 jaar in zijn geval niet klopt want bij het berekenen van de gemiddel de levensverwachting voor een man, zijn alle leeftijdsgroepen meegerekend. Wie reeds 65 is, mag hopen op een wat ho gere leeftijd. Maar ook dan is er niet zo héél veel tijd meer voor mensen die nog wat willen doen. „Wie 25 jaar in zijn le ven terugkijkt, vindt dat maar een heel kort tijdje. Maar dan moet je wel beden ken dat 25 jaar vóóruit kijken („Dan ben ik dus 90") even kort is." Lees verder pagina 13 Voor zomerrecreatiewerk Het college is akkoord met het plan 77500— anvullende subsidie voor het zomerrecreatiewerk te ha len uit de begrotingspost onvoorzien van de Welzijnsstichting. B en W willen dit bestuursbesluit van de stichting met positief advies doorstu ren naar GS maar eerst zal de gemeente raad haar fiat moeten geven omdat het een onvoorziene uitgave betreft. Zoals bekend heeft de Welzijnsstichting besloten geld beschikbaar te stellen om dat het college geen voorstellen in die richting wilde doen. Reden daarvoor was dat men niet wist waar de benodig de subsidie vandaan gehaald moest worden. „Wij kunnen instemmen met dit bestuursbesluit maar vernemen gaar ne van de raadsleden wat ze van deze oplossing vinden", aldus het college. Dit bedrag is voldoende om het zomerre creatiewerk, met één kracht minder dan vorig jaar, door te laten gaan. Henk Beumkes van het Pakt is on tevreden over het beleid dat de ge meente voert bij het toekennen van vergunningen aan mensen die met passagiers rondvaarten maken in de wateren rond Texel. In het bijzonder is zijn gramschap opgewekt door de gang van zaken bij het afgeven van vergunning aan Sil Boon en Janka van der Brink voor een verbinding met Vlieland. Het raadslid heeft te gen de Vlielandlijn op zichzelf geen bezwaren maar er was nog een an dere gegadigde. Ook de heer J. van der Star wilde met passagiers op Vlieland gaan varen en was daarover in gesprek met de gemeente. „Waar om krijgt Boon vergunning en Van der Star niet? Het ergste is dat Van der Star helemaal geen bericht heeft gehad van de gemeente inzake de beslissing, hoewel de betrokken ambtenaar precies op de hoogte was. Beumkes zette ook vraagtekens bij het vergunningenbeleid van de gemeente in het algemeen. „Er komen steeds meer mensen die met sportvissers en andere passagiers gaan varen en elkaar concur rentie aandoen. Vroeger gaf de gemeen te een beperkt aantal vergunningen af, waardoor ieder behoorlijk zijn brood kon verdienen. Zo'n vergunning had daarom waarde; het gaf zekerheid. Nu schijnt de gemeente de vergunningen af te geven aan ieder die aan bepaalde voorwaarden voldoet en zo'n vergunning is daarom waardeloos." Beumkes uitte zijn klacht in de rond vraag van de raadsvergadering van dins dag, maar kreeg van het college nog geen reactie. Binnenkort zal schriftelijk worden duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit. Plaveisel Jan van Asselt van Texels Belang klaagde dat het plaveisel van het Mien- terglop nog steeds niet in orde is ge bracht, hoewel de rioleringswerkzaam heden aldaar al lang klaar zijn. Hij had gehoord dat alleen in de zomer asfalt kan worden verwerkt en vond dat men dan maar wat later met het rioleringswerk had moeten beginnen. Van Asselt wilde ook weten waar de bestrating voor het parkeerterrein bij het agrarisch museum blijft, Wat het eerste betreft zei wethou der Klaas Barendregt dat het herstel van het asfalt door slecht weer is vertraagd. Het zal spoedig in orde zijn. Maar voor de aanleg van het parkeerterrein bij het wagenmuseum moet nog geld worden gevonden. „We zijn op zoek naar middelen." Joop van der Meer van de VVD had een compliment voor college en ambte naren van ruimtelijke ordening voor de duidelijke wijze waarop de bestem mingsplannen die in deze vergadering aan de orde kwamen, waren gepresen teerd. Comptabiliteit Dirk Terpstra van het Pakt wees op de spoedig in te voeren nieuwe comptabili- teitsvoorschriften die het mogelijk ma ken dat de gemeentebegroting veel meer als beleidsinstrument wordt ge bruikt. Dat betekent dat de gemeente begroting op een heel andere wijze in el kaar wordt gezet. Dat kan niet ineens; het duurt wel vier of vijf jaar alvorens het ideaal is bereikt. Terpstra wilde echter dat de komende begroting al enigszins aan de nieuwe situatie is aangepast. Er is weinig tijd te verliezen want eind juli moet de begroting in concept al klaar zijn en ruimschoots tevoren moet dus ook bekend zijn welke kant het college op wil. Wethouder Barendregt zei dat dit onderwerp nog in B en W moet worden behandeld. De belangstelling voor de comptabiliteitsvoorschriften blijkt niet erg groot te zijn. De informatiebijeen komst die op 6 april j.l. zou worden ge houden, ging wegens gebrek aan animo niet door. Peter Bakker van de PSP had gehoord dat de ondernemer die de gemeentelijke wegbermen pacht, daar kunstmest strooit. Dat leek hem strijdig met het be leid om de bermen te laten verschralen en daardoor te bevorderen dat er wilde bloemen en planten in een behoorlijke variatie voorkomen. Wethouder Baren dregt wist geen antwoord maar beloofde schriftelijk bericht. Spreekuur Als de burgemeester of één van de wethouders verhinderd is spreekuur te houden, wordt dat meestal per adver tentie aangekondigd. Gebrand Poster wilde dat af en toe in de Texelse Courant wordt gepubliceerd wanneer de college leden wèl spreekuur hebben, zodat het publiek daarvan beter op de hoogte komt. (Een overzicht van de spreekuren van de collegeleden wordt af en toe op genomen onder „Vaste Data" aanslui tend op de agenda in de Texelse Courant red.) Poster wilde ook dat naar buiten wordt geïnformeerd over het verloop van de zandsuppletie in De Koog en hij wilde weten hoe het gesprek is verlopen dat het college zou organiseren over de con currentie die „De Bolder" de drie plaat selijke stoffeerbedrijven aandoet. We thouder Brendregt wees op het overleg dat Rjkswaterstaat en strandexploitan- ten voeren inzake het verloop van de suppletiewerkzaamheden. De burge meester herinnerde eraan dat de ge meente in deze geen verantwoordelijk heid draagt. De praktijk van de uitvoe ring is geheel een zaak van Rijkswa terstaat. Overigens hoeven de effecten van de suppletie niet negatief te zijn voor het toerisme. Dit project is zelfs voor veel mensen erg interessant om naar te kijken, zoals bij de suppletie bij de noordpunt is gebleken. Het gesprek tussen stoffeerders, gemeentebestuur, mensen van De Bolder en de rijksconsu lent voor de sociale werkvoorzieningen moet nog worden gehouden. Het ge beurt zeer binnenkort; eerder was vol gens wethouder Zegers niet mogelijk omdat niet alle betrokken zich vrij kon den maken. Paul Kikkert van Texels Belang maakte zich zorgen over de problemen rond de school in De Koog. Van wethouder Ze gers kreeg hij te horen dat de bestaande openbare school en de kleuterschool in ieder geval nog tot 1985 voortbestaan, tenzij de leerlingen bij het aanstaande schooljaar zouden wegblijven. Meer wil de hij er niet van zeggen. „We doen ons best om het in goede banen te leiden." Desgevraagd kreeg Cor Dros te horen dat de Beatrixlaan in Den Burg nog dit jaar opnieuw zal worden bestraat (maar niet voor het seizoen), dat het nog niet is gelukt een verslag te krijgen van de bespreking die gemeentebestuur, land bouworganisaties e.d. onlangs met GS hebben gehad over de relatienotagebie- den en dat de uitkering krachtens de bij drageregeling nu echt spoedig aan de heer C. Zijm van de Leemkuil zal worden uitbetaald. Wethouder Schilling over het laatste: „We beslissen er aanstaande dinsdag over in B en W."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1