„Hollebol" gekraakt door jongeren Cjroen ^wartsjexels in het harL, I. arm van der Meulen sprak oor feestvierende CNV-ers Pakt vreest voor groeiende ontduiking toeristenbelasting Gemeente beslist vandaag over ontruiming Ida Mary haalde surfer uit Robbengat MZW-project niet gekort in subsidie de koopavond verplaatst naar de donderdagavond. AN SLOT VAN WERKBEZOEK AAN TEXEL 'alse dollars /larkeerder Is brandhout viertal wbond Het voormalige dienstencentrum voor ouderen De Hollebol aan de Burg wal is zondagavond gekraakt door vijf Texelse jongeren. Het vijftal wil in ie der geval deze zomer in het grote houten gebouw wonen en zo sloop van het dienstencentrum voorkomen. Drie van hen moeten volgens eigen zeg gen binnenkort een zomerwoning verlaten wegens verhuur aan toeristen en de anderen konden het bij hun ouders thuis niet meer vinden. Ze zijn gene gen huur voor de Hollebol te betalen, maar verwachten niet dat de eigenaar, de gemeente, op dat voorstel zal ingaan. De kraakactie voltrok zich zondaga vond in alle rust. Vorige week had men al via een open raam het voormalige dienstencentrum betreden en toen werd een bos sleutels gevonden. Het bezetten van het gebouw was 'dan ook een fluitje van een cent. „Gewoon een kwestie van de sleutel in het sleutelgat steken en om draaien", aldus één van hen. De krakers variërend in leeftijd van 17 tot 23 jaar wil len voorlopig anoniem blijven om een gerechtelijke uitzetting te voorkomen. De ramen zijn geblindeerd met plastic en lakens en aan de gevel hangt een span doek met de tekst „bewoond". De bewoners spreken nadrukkelijk niet van kraken. „Wij bewonen de Hollebol en het heet voor ons nu dan ook bewo nerscentrum. We hebben niets gekraakt want er is niets vernield." In de Hollebol zijn drie kleine kamertjes en een grote zaal. De laatst genoemde ruime willen de krakers met behulp van schotten on der verdelen in slaapkamers. Vooraf is geïnformeerd naar de bestemming van het gebouw en de bewoners weten dus dat de Hollebol geen woonbestemming heeft. De gemeente heeft het gebouw voor de sloop bestemd. Het moet plaatsmaken voor een parkeerterrein en daarnaast een rij woningen die de We- Om goed te kunnen controleren moet het aantal slaapplaatsen precies bekend zijn. Als het waar is wat in het rapport van B en W in 1981 staat, wordt per jaar ƒ236.000,— niet ontvangen, wat over de afgelopen vier jaar neerkomt op 7900.000,—. De fractie waarschuwt dat de slordigheid bij het ontvangen en/of afdragen van toeristenbelasting in de naaste toekomst wel eens zou kunnen toenemen als gevolg van de verslechter de financiële omstandigheden waarin bedrijven komen te verkeren. Omdat de gemeentebegroting toch moet sluiten, zullen de daardoor ontstane tekorten op een of andere manier op alle inwoners moeten worden verhaald, ook degenen die niets met toerisme hebben te maken. „Dat is voor ons een onverteerbare rechtsongelijkheid", aldus de Pakt- fractie die erop wijst dat er tot dusver voornamelijk „papieren controle" is ge weest, gebaseerd op gegevens die die betrokkenen zelf verstrekken. „Ons in ziens dient meer aandacht te worden besteed aan controle ter plaatse, via grondige steekproeven, zowel bij grote als kleine bedrijven. Voor zover nodig toepassen van sancties, want dat werkt preventief." zentuin van de Burgwal moet afscheiden. Geen troep De krakers menen dat het met die bouwplannen niet zo'n vaart zal lopen. „Die nieuwe huizen staan er nog lang niet en het is volgens ons zonde om deze tent nu al te slopen." Volgens de woon groep kunnen andere urgent woningzoe kenden ook een plaatsje krijgen in het dienstencentrum maar dan moeten ze zich wel houden aan huisregels die door de groep zijn opgesteld. „We willen er geen troep van maken. Juist met een groep wonen vereist een groot aantal re gels, anders wordt het wél een troep." De huidige bewoners beschikken inmid dels over stroom en ook de verwarming bleek nog te functioneren. Ontruimen De jongelui wilden hun namen niet De strandreddingboot van De Cocksdorp „Ida Mary" heeft zon dagmiddag omstreeks half één een surfer van het water gehaald. De Duitse jongeman was vanaf het strandje bij paal 33 gaan surfen, hoe wel dat daar verboden is. Hij kon niet meer terugkomen. Al eerder had een vriend van hem met blijkbaar meer ervaring gebrobeerd hem op sleeptouw te nemen maar dat mislukte. De vriend kwam wel op eigen kracht terug. De surfer bevond zich in het zoge naamde Robbengat, oostelijk van de vuurtoren, terwijl de eb stevig doorzette. De vuurtorenwachter merkte hem op en sloeg alarm. Om 12.15 uur ging de Ida Mary te wa ter met aan boord schipper Jaap Groen, motordrijver Gerrit Moens en opstappers Paul Kikkert, Hans Zuidema en Teun den Braven. Binnen een uur was de red dingsoperatie geklaard. noemen toen ze gistermiddag bezoek kregen van enkele gemeenteambtenaren die poolshoogte kwamen nemen. Ze vreesden dat de gemeente van die gege vens misbruik zou maken. De ambtena ren gaven hen te verstaan dat ze hun zaak daarmee geen goed deden, want het was voor B en W nu niet mogelijk om hun woonsituatie te beoordeien, zo dat de kans om te mogen blijven zitten daardoor niet groter werd. Dat hielp ech ter niet. B en W zullen vanmiddag beslissen of ze het pand zullen laten ont ruimen. Ontruimen kan omdat het geen woning betreft en.de wettelijke „kraak- bepalingen" daarom niet van toepassing zijn. Het is echter ook mogelijk dat de bewoners wat respijt krijgen omdat de sloop van de Hollebol niet spoedeisend is. De bouwplannen voor dit gebied ver keren in een zeer pril stadium. Van meer belang is dat zich de laatste tijd ook en kele andere gegadigden (waaronder een muziekgroep) voor het gebouw hebben gemeld. WVC komt terug op besluit: Het mensen Zonder Werk project zal dit jaar en volgend jaar evenveel subsidie ontvangen als in 1983. Het ministerie van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur heeft vrijdag meege deeld dat het project tot 1986 niet voor korting hoeft te vrezen en dat het gevraagde bedrag, 795.000—, zal worden uitgekeerd. Zoals bekend heeft de gemeente ge protesteerd tegen de rigoreuze korting waarbij alleen nog geld overbleef voor het salaris van de projectleider en de huur van het dorpshuis d'Ouwe ULO. „Wij hebben WVC gewezen op de uit zonderingspositie van Texel als eiland en ook vragen gesteld over de afvloeiing van de projectleider. Die zou immers recht hebben op wachtgeld", aldus Gijs Oskam van de afdeling culturele zaken. Dit protest werd vrijdagmorgen on dersteund door het Bureau Landelijk Contact in Haarlem (een provinciale „schijf" voor werkloosheidszaken) en dat leverde op het ministerie onmiddel lijk een heroverweging van het eerdere kortingsbesluit op. Het Texelse MZW- project viel na overleg onder de noemer „knelpunten" die niet met terugwerken de kracht gekort kunnen worden. Dat WVC onverwacht blijft subsi diëren lijkt niet alleen te danken te zijn aan het gemeentelijk protest. In de Tweede Kamer werd vorige week ook fel protest aangetekend tegen de kortingen op het sociaal-cultureel werk. De kans dat het ministerie van Sociale Zaken zal korten op de gevraagde subsidie (717.000,— lijkt met het terugkrabbelen van WVC ook minder groot. Wegens Goede Vrijdag is volgens gemeentelijke verordening Winkeliersvereniging Den Burg. 13 APR|L1aARGANg Nr. 9875 DINSDAG 17 APRIL 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 vserktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei i Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Ivertenties, abonnementen, etc.: e!d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, „(02220) 2741. na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal, Losse nummers f0,75 Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25 01.742, NMB nr 67.34.60.398. Een employé van de Amro Bank deed jdag aangifte bij de politie twee valse dollar-biljetten te hebben ontvangen, i Middenstander die ze naar de bank pcht handelde overigens te goeder Duw. Hij had het geld aangepakt van In uit Den Helder afkomstige klant. De plitie onderzoekt het geval. Een paar jongelui uit De Waal zochten mdag voor een mevrouw uit het dorp at brandhout bij elkaar op het strand, ij het zagen ontbrandde een „balkje" in 50 bij 30 centimeter spontaan. Het leek een zogenaamde markerder te in- De jongens trachtten het vuur uit te appen, maar het bleef aan hun schoe- en hangen. Markeerders zijn gevuld iet magnesiumpoeder, dat spontaan an ontbranden. De politie heeft het ing veilig gesteld. De Pakt-fractie in de gemeente raad vreest dat de gemeente steeds grotere bedragen aan toeristenbe lasting zal mislopen als niet spoedig wordt overgegaan tot het opnieuw tellen van het aantal toeristische slaapplaatsen en als er geen betere controle komt. De fractie heeft het college een brief geschreven waarin zowel het één als het ander wordt verlangd. De Pakt-fractie heeft er al vaker op ge wezen dat de huidige controle op de in ning en afdracht van toeristenbelasting weinig voorstelt. In september 1981 gaf het toenmalige college toe dat er op Texel 5000 niet geregistreerde toeristi sche bedden zijn en dat de opbrengst aan toeristenbelasting aanmerkelijk zou stijgen als deze „boven water" zouden komen. In het basisprogramma van het huidige college staat „Hertelling van het huidige aantal overnachtingsplaatsen is noodzakelijk". Tot dusver is daar niets van gekomen. „Deze gang van zaken betreuren wij ten zeerste. Wij begrijpen dit ook niet. Naar onze mening wordt de zaak door u volkomen onderschat", al dus het Pakt. Ontduiking De fractie schrijft niet te willen bewe ren dat de exploitanten van toeristische bedrijven beter of slechter zijn dan ande re ingezetenen, maar wijst er ook op dat de doorsnee burger het plichtgevoel minder laat spreken als het gaat om het betalen van belasting en het min of meer als een populaire ondeugd beschouwt om het daarbij niet al te nauw te nemen. „Bij de toeristenbelasting fungeert de ondernemer als doorgeefluik van geïnde gelden. Als dat luik niet al te best schar niert, dan wil er wel eens iets niet hele maal doorkomen en terugvallen naar de kant waar de ondernemer staat." o/vv was nog maar zo jaar ouo zoen ivMi\-conzroieur k Jansen er Ha van werd. Hij en zijn Harm van der Meuten gehuldigd, samen met enkele „zilveren" CNV-leden. werden vrijdagavond door verbondsvoorzit- ontvangst genomen door zijn zoon en de zieke KI. Hayma werd vervangen door zijn echtgenote. Aan het slot van de avond werd door districtsbestuurder A. A. Andeweg af scheid genomen van de heer Piet Bakker als voorzitter van het CNV Texel. Bakker, die deze functie meer dan 25 jaar heeft vervuld, kreeg een cadeaubon en voor zijn vrouw waren er bloemen. Bakker wordt opgevolgd door Murk van Sloo- ten, die echter wegens ziekte niet aan wezig kon zijn. Werkbezoek Het programma had verder een ont spannend karakter: „Mister Gastoni" trad op als conferencier. De feestavond was het besluit van een studiedag die de provinciale en landelijke CNV-top op Texel doorbracht met als doel zich op de hoogte te stellen van plaatselijke werkgelegenheids- en andere problematiek. De delegatie (zonder landelijk voorzit ter Van der Meulen, want die had in Den Haag een bespreking met de SER en kon daardoor pas 's avonds op het eiland zijn) stond onder leiding van districts bestuurder Arie Andeweg en bestond verder uit Dirk Swagerman (districts bestuurder dienstenbond CNV), Piet Swart (secretaris CNV Utrecht), drs. Piet Hazenbosch (beleidsmedewerker CNV Utrecht) en Thomos Swart (secretaris CNV). De heren werden de hele dag ver- gezelgd door het plaatselijke CNV bestuur: P. Bakker, H. de Ridder, E. Eel- man en K. Druif. Ontvangst Het programma begon met een ont vangst in het raadhuis door onder ande re de burgemeester en wethouder Ba- rendregt. Laatstgenoemde gaf een in druk van het (eenzijdige) karakter van de werkgelegenheid op Texel. Gediscus sieerd werd over intensivering van het overleg tussen gemeentebestuur en be drijfsleven. Barendregt moest vertellen dat dit overleg tegenwoordig niet veel meer voorstelt, maar wees ook op de noodzaak dat het bedrijfsleven wordt be trokken bij de toeristische promotie met als doel een der belangrijkste werkgele- genheidsbronnen op het eiland veilig te stellen. Ter sprake kwamen ook de mo gelijkheden dat de provincie financiële steun geeft bij het van de grond brengen van slechtweervoorzieningen waardoor het seizoen kan worden verbreed. Van de kant van het CNV werd aangeboden mee te denken en te praten over deze problematiek. Mede door de betrokken heid van de bonden zijn elders in het land goede resultaten geboekt bij het opzetten van projecten. De deputatie bracht vervolgens een bezoek aan de sociale werkplaats De Bolder en gebruikte de lunch in De Lin deboom. 's Middags werd een excursie gemaakt naar het Nederlands Instituut Lees verder pagina 6 Alleen al hier op Texel zijn meer 60jongeren langdurig werkloos, reigen in een perspectiefloze si- ieterecht te komen. Er moet een mtie komen dat zij maximaal een werkloos kunnen zijn; dan moet een arbeidsplaats worden aan- oden of een plaats op een scho- sinstituut." Aldus CNV-voorzitter mvan der Meulen tijdens het ac- e deel van de toespraak die hij lagavond hield in hotel De Linde- mals onderdeel van de daar ge- den viering van het 75-jarig laan van het CNV. landelijke voorzitter had niet te kla- over belangstelling. Het merendeel de Texelse CNV leden, alsmede en- was met partner aan- zodat de zaal vol was. Tijdens de bracht Van der Meulen hulde aan jubilerende Texelse CNV- drie hadden er 25 jaar lidmaat opzitten en één maar liefst meer jaar. Speldjes heer C. Vlaming van de voedings- CNV, W. Tuinema van de hout- en en KI. Hayma van de bond overheidspersoneel kregen elk het voor 25-jarig lidmaatschap en de 63-jarige heer P. Jansen die al zijn 13e jaar lid van het CNV was gouden speld met lauweren. Na- W. Tuinema werd het ereblijk in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1