Cjroen TwarLrJexels in het harL, akantiehuis gehandicapten olgende zomer in gebruik fit Minister Smit opent symposium Eems-Dollard Krakers voor ontruiming Hollebol vertrokken EL staand pand aan Ruyslaan wordt verbouwd BARKER'S IJZERHANDEL Tien bejaarden mogen naar „invalidenconcert" in Amsterdam Vanavond (donderdag) koopavond MAAS Gemeente is direct gaan slopen Geen krant na Pasen UrGANG Nr. 9876 VRIJDAG 20 APRIL 1984 parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ,8fktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ertenties, abonnementen, etc.: U& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal. Losse nummers 70,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. eblevei :oals Stichting Texel-vakantie Gehandicapten heeft voor ,000— het pand Ruyslaan 65 in De Koog gekocht met de be ing dit te verbouwen tot vakantiehuis voor zwaar gehandi- en. Als zodanig zal het begin 1985 in gebruik worden geno- Het huis zal plaatsbieden aan twaalf personen, begelei- meegerekend. Deze zullen er gratis verblijf hebben en tij hun vakantie een programma aangeboden krijgen. dat lieten liddel en :is niet uitgesloten dat het huis een van het jaar aan gewone" toe- wordt verhuurd om aldus de geld- ilen te verkrijgen die nodig zijn om handicapten een gratis vakantie te n gaven. Door deze mogelijkheid ift niet voor exploitatietekorten te gevreesd, tichting Texel-vakantie Gehandi- steekt zelf ƒ35.000,— in het pro- Dit geld werd het afgelopen jaar dies (waarvan een grote loterij het grijkst was) bijeengebracht. Verder n kail beroep gedaan op een groot aan- n aanndsen. De eerste reacties zijn zeer edigend. Door de Stichting Steun Rabobanken is ƒ30.000,— toege- ook is men zeker van een rente- uwst^ning van ƒ55.000,— van een ander Met aankoop en verbouwing is f550.000,— gemoeid. Traditie bekend worden sinds 1981 elke op Texel vakanties georganiseerd kinderen die lijden aan spierdystro- daardoor zwaar zijn gehandicapt illedig afhankelijk van de rolstoel, inderen werden gehuisvest in de ipaste appartementen van „De in De Koog en later ook in de neushoeve bij Oosterend. Texel bij uitstek geschikt te zijn voor de ng van patiënten, vooral door de variatie aan natuurlijke en „men- attracties op een relatief kleine rvlakte. De kinderen kunnen veel immingen zelfstandig bereiken, wat makkelijker wordt nu het Texelse straks ook voor rolstoelgebruikers ankelijk wordt. Ook de aanwezig van veel relatief rustige landwegen an fietspadennet van 116 kilometer in Texel geschikt, evenals het feit iet eiland snel per auto bereikbaar it de vakanties voor gehandicapten destijds begonnen op initiatief van aatselijke Rotaryclub. Het werd een nig succes dat herhaling en uitbrei- niet kon uitblijven, maar daarmee dit project financieel en organisato- te bezwaarlijk voor de Rotaryclub n. Er werd samenwerking gezocht de Lions Club en met anderen die bij dit project betrokken bleken te TERRASSTOEL vol kunststof, bestand tegen weer wind, gemakkelijk stapelbaar, nu 59 225,- ituks voor Telefoon 02220-2346 voelen, wat leidde tot de oprichting van de Stichting Texel-vakanties Gehandi capten, waarvan burgemeester J. A. En gelvaart voorzitter is. Allen die bij deze stichting zijn betrokken werken op vrij willige basis. Ideaal Hoe zeer men ook tevreden was met het verblijf in De Zwaluw en de Barti- meushoeve, een eigen vakantiehuis, waarover men op elk moment zou kun nen beschikken tegen zo laag mogelijke kosten was echter het ideaal. Het stich ten van een nieuw gebouw was geen haalbare kaart. Dat zou buitengewoon duur worden, nog afgezien van proble men van planologische aard. Harde eis was namelijk dat zo'n vakantiehuis op korte afstand moest komen van bos, strand en ander natuurgebied, maar ook dicht bij een dorpscentrum dat voor rolstoelgebruiker voor het doen van boodschappen e.d. makkelijk te bereiken moest zijn. Dat was ook in het belang van de integratie van de gehandicapten. Ze moesten tijdens hun verblijf een zo normaal mogelijk leven kunnen lijden, zo weinig mogelijk afhankelijk van anderen. Veel meer dan vroeger ligt op dat laatste tegenwoordig de nadruk bij de opvang van gehandicapten. Modern is ook de gedachte dat de gehandicapten in kleine groepen bijeen moeten zijn, en soort tij delijk gezinsverband. Zeer grote centra voor honderd of meer gehandicapten zijn taboe en hebben het wat de exploi tatie betreft ook moeilijk omdat perma nent beroepskrachten beschikbaar moe ten zijn. Alleen een kleinschalig project zoals dat nu op Texel wordt gerealiseerd, kan helemaal op vrijwilligers draaien. Toen het pand Ruyslaan 65 te koop kwam, werd dat ervaren als een ge schenk uit de hemel. Dit gebouw vol deed aan alle eisen: het is een tweede woning die dus toeristisch mag worden gebruikt, het staat aan de bosrand, dicht bij het strand en het dorpscentrum is niet verder weg dan een paar honderd meter. Het gebouw was bovendien op betrekkelijk eenvoudige wijze geschikt te maken voor zijn nieuwe bestemming. Dat laatste houdt onder meer in dat alle vertrekken worden aangepast aan ge bruik door gehandicapten, volgens de officiële regels. Er komt onder andere een lift in. Die verbouwing kost uiteraard geld, maar voor de rest worden nauwe lijks kosten gemaakt omdat de mensen van de stichting alles gratis doen terwijl ook anderen hun sympathie voor het project laten blijken door eraan mee te werken zonder geld te willen vangen. Makelaar Hans Eelman heeft bijvoor beeld de aankoop van het huis rondge maakt zonder een rekening te willen stu ren en ook de bemoeiingen van de nota ris zijn gratis. De bestuursleden en de werkgroep van de stichting hebben al zeer veel uren in de voorbeereidingen gestoken met als koploper Jan. C. Stolk. De bungalow Ruyslaan 65, die door de Stichting Texel-vakantie is aangekocht om te worden verbouwd tot vakantiehuis voor zwaar gehandicapten. onwetend van elkaar. Er is een vorm van coördinatie, het zg. „fondsenoverleg" dat dinsdag de aanvragen van Texel heeft besproken. Er is nog wat nadere informatie gevraagd maar het is te ver wachten dat het beroep dat op hen is gedaan niet vergeefs zal zijn. Ondanks de verwachte geringe kapi- taalslasten en de vele hulp van vrijwilli gers tijdens de vakanties zelf, moet er toch op worden gerekend dat de vakan ties tegen de duizend gulden per kind Fondsen Wie wil A-Team helpen? Als laatstgenoemde zijn zin krijgt zal practisch de hele investering worden ge- financieerd met gelden die door fondsen worden gegeven. De exploitatielasten kunnen daardoor minimaal worden. Onder andere is een beroep gedaan op het Nederlands Comité voor Kinderpost zegels in Den Haag, het Prinses Beatrix- fonds, het Julianafonds, het Nationaal Revalidatie Fonds, het Nederlands Ast ma fonds, de Stichting Algemene Loterij Nederland en het Nationaal Rheuma- fonds, het comité voor zomerpostze- gels. Leningen tegen een „vriendelijke" rente zijn onder meer aangevraagd bij de com missie „Projecten in nederland" in Til burg, de dr. W. M. Phelpsstichting, de stichting voor vergeten groepen in Naar- den en het Nationaal Jeugd fonds. Zoals gezegd: de eerste toezeggingen zijn binnen. Genoemde fondsen zijn niet I WINKEL VOL IDEEËN! Minister N. Smit-Kroes van Ver keer en Waterstaat komt woensdag 16 mei naar Texel om in het NIOZ het symposium „Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium" te openen. Het symposium valt samen met de af sluiting van dit onderzoek dat door TNO is verricht, in nauwe samenwerking met het NIOZ en met geld van onder meer het ministerie van Verkeer en Wa terstaat. Het onderzoek van genoemd zeegebied begon destijds in verband met het probleem van het veenkoloniale afvalwater maar kreeg later een bredere doelstelling. Het onderzoek werd niet al leen in het gebied zelf verricht, maar ge noot ook gastvrijheid in het instituur op Texel. NIOZ-directeur prof. dr. H. Post- ma was één der leden van de begeleidingscommissie. Ongeveer 15 wetenschappers zullen na voltooiing van het onderzoek (in de wan deling „BQEDE") niet werkeloos wor den maar zullen voor 3% jaar worden overgenorpen door het NIOZ waar ze mogelijk soortgelijk onderzoek (betrek king hebbende op andere delen van de Waddenzee) zullen doen. Voordrachten Het symposium op Texel begint 16 mei om 10.00 uur als alle deelnemers en ge nodigden (waaronder beleidsmedewer kers van het ministerie) samenkomen in het NlOZ-gebouw. Prof. Postma zal daar een welkomstwoord uitspreken, waarna minister Smit haar openingstoespraak houdt. Verder wordt door Ir. J. Kooien een inléiding over het Eems- Dollardonderzoek gegeven, gevolgd door voordrachten over morfologie, hy drografie, waterbiologie en bodembiolo- De Tros is op zoek naar Texelse meis jes die op tweede paasdag promotie- werk willen doen bij hét bezoek van B.A., Face, en Murdock van „The A- Team". Er zijn ongeveer vijf meisjes no dig van rond 20 jaar die er leuk uitzien en die bereid moeten zijn om samen met de twee meisjes die de Tros zelf afvaardigt, drukwerk, tassen en ander materiaal uit te delen aan het publiek. Om herkenbaar te zijn zullen ze in een speciaal A-Team tenu worden gestoken. Meisjes die be langstelling hebben moeten zich van daag of morgen in verbinding stellen met de Tros (mevrouw Souwer) tel. 035-715201. Kever-stunt De drie A-Team leden zullen nadat zij op Texel per helicopter zijn aangekomen om ongeveer 12.30 uur arriveren op de Nikadel in De Koog. Daar worden ze be groet door de burgemeester en mensen van De Koog Promotion. Als geschenk krijgen ze een pakketje Texelse delicates sen („Hoornder hart"). Verder is het de besoeling het A-Team te betrekken bij een spectaculaire stunt. De Koog Pro motion heeft daarvoor nodig twee afge dankte Volkswagens (kevers). Ze mogen in zeer slechte staat verkeren; er hoeft zelfs geen motor in te zitten. Wie deze kevers voor dit doel wil afstaan, wordt verzocht contact op te nemen met Wim Mets in De Koog, telefoon 02228-406. per week kosten (inclusief de opvang van begeleiders). Om dit werk te kunnen blijven doen zal de stichting nog meer geldbronnen moeten aanboren. Tot dus ver zijn acties daartoe succesvol ge weest. Bij de jaarlijkse kledinginzameling „Geef Max de zak" ging 40% van de op brengst naar de Stichting Texel-vakantie. Ook werd geprofiteerd van de Boedelvei ling van de Lions Club. De verloting die de stichting het afgelopen jaar zelf hield bracht ƒ50.000,— op. Het is mogelijk dat de stichting donateurs gaat werven en in stilte hoopt men ookdat sommige men sen zich geroepen zullen voelen belan grijke bedragen aan de stichting te lega teren. Men kan hiervoor de burge meester of penningmeester W. van Heerwaarden (Bejaardenhuis Sint Jan) benaderen. Hoewel tot dusver alleen kinderen met neuromusculaire aandoeningen op Texel met vakantie zijn gewest, voorzien de statuten van de stichting ook in opvang van andere, eventueel dubbel gehandi capten. Een nauwe relatie heeft de stich ting met de Vereniging Spierziekten Ne derland, die bemiddelt bij het aanwijzen van kinderen die voor een vakantie op Texel in aanmerking komen en die „erf genaam" wordt van de stichting voor het geval deze zou worden ontbonden. De vakantiereis naar Texel is niet al leen voor deze kinderen zeer aange naam, maar ook voor hun ouders die dan een tijdje zijn verlost van de enorme belasting die het zorgen voor deze kin deren betekent. Velen hebben dag en nacht hulp nodig. Deze zomer zal bij de gehandicapten vakanties dus voor de laatste keer ge bruik worden gemaakt van de apparte menten van De Zwaluw en van de Barti- meushoeve. Van 10 tot 15 augustus ver blijven 12 kinderen met vier begeleiders (het betreft hier minder „zware" geval len) in de Bartimeushoeve. En geduren de twee weken (van 10-16 juni en van 10-15 augustus) verblijven groepen van vijf kinderen en vijf begeleiders in De Zwaluw. Zondagmiddag 27 mei wordt door het Concertgebouworkest in het Amsterdamse Concertgebouw voor de 16e keer het zg. invalidenconcert gegeven op initiatief van de Lions Organisatie. De Texelse Lions Club mag tien mensen uitzoeken die dit concert kostenloos kunnen bezoe ken waarbij door de Lionsclub voor (eventueel aangepast) vervoer zal worden gezorgd. Het concert is bestemd voor invaliden en andere mensen die wegens lichame lijke problemen er doorgaans niet toe ko men een dergelijk evenement te bezoe ken. Tot dusver wierf de Lionsclub de mensen aan door de bejaardenhuizen te benaderen, maar men wil nu proberen ook wat liefhebbers buiten deze kring te interesseren, zodat niet telkens hetzelfde groepje het concert bezoekt. Muzieklief hebbers die menen in aanmerking te ko men moeten zich uiterlijk 1 mei opgeven bij de heer J. Beijert, telefoon 02220-3656. i.p.v. Goede Vrijdag Nikadel, De Koog Drs. N. Smit-Kroes gie door wetenschappelijke medewer kers van de BOEDE-groep drs. V. N. de Jonge, dr. F. Colijn en drs. H. G. J. Schroder. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen, waarna het gezelschap zich naar het Haven restaurant begeeft voor het gebruiken van de lunch. Om kwart voor twee 's middags wor den de voordrachten in het instituut ver volgd. Drs. J. W. Baretta vertelt over de opbouw van het simulatiemodel van het ecosysteem, drs. P. Ruardij geeft een voorbeeld van toepassing van het on derzoek voor het beleid en de project coördinator van de BOEDE-groep dr. P. de Wolf geeft een samenvatting. Om half vier 's middags wordt het symposi um gesloten door prof. Postma. Het groepje krakers dat maandag de Hollebol in bezit nam is in de nacht van dinsdag op woensdag blijkbaar in alle stilte vertrokken. Toen een sloop- P'oeg om 8.00 uur woensdagochtend bij het gebouwtje kwam was er nie mand meer. Het college had de krakers per brief de tijd gegeven tot 9.00 uur om het voormalige dienstencentrum te verlaten. „In uw brief van 16 april presenteert u zich als een bewonersgroep. Deze betiteling suggereert een legale status, welke wij uiteraard niet accepteren en erkennen. Wij ervaren het als ongepast om eerst een niet voor bewoning bestemd gebouw te be zetten en daarna wensen te uiten omtrent het bewoonbaar maken daarvan. Deze opstelling is van elke realiteit ontbloot", aldus de brief van het college waarin ook aangekondigd werd dat het pand op kosten van de krakers ontruimd zou worden als de krakers het niet op de gestelde tijd verlaten en in de oorspronkelijke staat hersteld zouden hebben. Voorts vermeldde de brief dat het college niet wil praten met men sen die hun identiteit niet bekend willen maken. In opdracht van de gemeente is aannemer H. Gieze inmiddels begonnen met de sloop van het houten gebouw. Desgevraagd verklaarde wethouder P.A. Zegers: „De sloopplannen worden nu versneld uitgevoerd door de kraakactie. Het gebouw zou trouwens in ieder geval gesloopt zijn. Er waren wel een paar aanvragen om het te mogen gebruiken maar die kwamen niet in aanmerking. Bovendien was het gebouw behoorlijk slecht en deugden de aanwezige voorzieningen ook niet meer." Dat wordt door een woordvoerder van de krakersgroep weersproken: „Met een paar eenvoudige aanpassingen hadden we er goed kunnen wonen. We zijn nu ech ter maar dinsdagavond weggegaan omdat uit de brief van de gemeente wel bleek dat er toch ontruimd zou worden. Wel hebben we ons alle vier na ontvangst van de brief laten inschrijven als woningzoekend." Dat laatste is door de gemeente bevestigd. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 23 april, komt de Texelse Courant van dinsdag 24 april te vervallen. Lezers en adverteerders worden verzocht hiermee rekening te houden. Directie Texelse Courant. tfffF volgende week donderdag gaat het gebeuren! Groter ruimer, sfeervoller.. kortom, nieuw. 'n Zaak om trots op te zijn. Wij houden u^^ op de hoogte. GEBK. SCHOOBL B.V. WAAIDERSTRAAT 33-35 DEN BURG - TEXEL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1