Cjrocn c^mrtjrJexeU in het karL, A-Team op Texel wèl goed ontvangen Ed Nijpels: „Texel biedt alles wat ik leuk vind" ontrole op leristenbelasting ordt verscherpt Rienstra: schaf hondenbelasting af april IarGAMG Nr. 9877 Welzijnsstichting: 2% bezuinigen? Maar hoe? chte hand jfstal uit ïbouwkist igeringe inbrekers Inbrekers lieten luiers achter Vernieling Always prayin'. mistuh, always prayin' (ik bid altijd, meneer, ik bid altijd.") Het raadslid Ate Rienstra van het CDA vindt dat de gemeente Texel de hondenbelasting moet afschaf fen. ,,lk ben zelf meer dan eens in hondenstront gestapt, maar ik vind deze belasting toch uit de tijd. Hon denbelasting zou pas billijk zijn als ook eigenaars van paarden be lasting zouden betalen." Afschaffing van hondenbelasting zou voor de gemeente een jaarlijks verlies van f40.700— betekenen. Daar staat tegenover dat de ambte lijke rompslomp die met de heffing en controle gepaard gaat, zou kun nen vervallen. Rienstra had uitgere kend dat het verlies kan worden ge compenseerd door de onroerend- goed belasting met 3% te verho gen. Dat karfbest, want die onroe- rendgoed belasting (totale jaarlijkse opbrengst 1,3 miljoen) is op Texel tamelijk laag. Rienstra deed zijn voorstel in de vergadering van de raadscommissie voor financieel, economisch en technisch beleid. Voorzitter-wethouder Klaas Baren- dregt wilde er daar echter niet over praten. Hij vond dat dit onderwerp thuishoort in de jaarlijkse begrotingsbehandeling. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. «rktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. tërtenties, abonnementen, etc.: »d De Rooy B.V.. Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 102220) 2741, na 18.00 uur 4881. VRIJDAG 27 APRIL 1984 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal, s 10,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36 25.01 742; NMB nr 67.34.60.398 Onder de velen die op Texel de paasdagen doorbrachten was ook VVD-fractieleider Ed Nijpels. Hij ver bleef met zijn vrouw in een apparte ment van Bosch en Zee bij De Koog en vermaakte er zich prima. De va kantievreugde werd echter voortij dig afgebroken. Een dag eerder dan de bedoeling was moest hij vertrek ken omdat hij voor spoedeisend overleg over de kruisraketten naar Den Haag werd geroepen. Het idee om naar Texel te gaan was vlak voor de paasdagen opgekomen, toen er nog maar weinig accommodatie vrij was. ,,De directeur van de VVV Mid den Brabant is een goede kennis van ons. Die is op zoek gegaan en ontdekte dat er nog een appartement beschikbaar was van Bosch en Zee." Nijpels vertelde ons dat zijn interesse voor het eiland het gevolg is van positie ve ervaringen in het verleden. In zijn jon ge jaren was Ed Nijpels te vinden onder de bezoekers van de roemruchte pop boerderij Sarasani aan de Kogerweg en vier jaar geleden werd hij prima ontvan gen toen hij op uitnodiging van de plaat selijke VVD-afdeling een spreekbeurt hield in De Waal. Bij die gelegenheid was hij op het eiland met de vrouw die nu zijn echtgenote is. Het ophalen van herinneringen aan die toen zeer prille liefde was mede-aanleiding om weer eens naar het waddeneiland te trekken. Dat de politiek spelbreker zou kunnen zijn was ingecalculeerd. Nijpels mocht wel weg maar de politieke zaken moesten gewoon kunnen doorgaan. De VVD-fractieleider was via een draadloze ontvanger op elk moment op te roepen en heeft gedurende zijn verblijf heel wat keren naar Den Haag gebeld. Niet be paald een voorbeeld van een ontspan nen vakantie maar Ed Nijpels vond dat niet zo'n probleem. De tijd werd doorge bracht met fietsen (dagelijks 25 kilome ter met gehuurde rijwielen), paardrijden (voor het eerst sinds vijf jaar), deelne men aan excursies naar broedterreinen, rondkijken en allerlei dingen doen waar anders geen tijd voor is. De inwendige en de 22-jarige Karei Bakker hartelijk en knielde vervolgens in gebed verzonken bij de rolstoelen neer. Hij verklaarde later erg veel te bidden. Iemand uit zijn gezel schap vertelde dat hij overweegt domi nee te worden en dat hij vooral erg be gaan is met het lot van achtergestelde kinderen. Even later kreeg hij Nelda Eel- man (7 maanden) in zijn handen ge drukt. Hij maakte een rondedansje met de baby die dat allemaal maar matig kon waarderen. Toch lukte het hem even het kind stil te krijgen. Na het handenschudden reisde het ge zelschap weer terug naar het vliegveld, waar nog een landing van para's werd getoond, wat duidelijk bij de acteurs in de smaak viel. mens werd niet vergeten. In verschillen de restaurants waaronder 't Pruttelhuus werd Texels lamsvlees gegeten. Op het vliegveld keek hij naar het parachu tespringen. Hij kreeg een gratis oplei ding aangeboden; mogelijk komt hij daarvoor nog eens terug. Nijpels vindt Texel in de eerste plaats aantrekkelijk door de enorme variatie aan vakantie mogelijkheden. ,,Je kunt hier genieten van de rust en de natuur maar je kunt er ook leuk uitgaan, aan watersport doen, en lekker eten. Texel biedt een ideale combinatie van mogelijkheden." De spoedeisende terugtocht naar Den Haag dreigde maandag ernstig ver traagd te worden omdat op 't Horntje twee uur gewacht moest worden. Nij pels legde aan verkeersleider C. Wonder uit dat hij dringend in de residentie moest zijn om met enkele ministers te praten, wat ertoe leidde dat hem voor rang werd verleend. Ik begrijp best dat ze zulke uitzonderingen eigenlijk niet mogen maken, maar ik ben de mensen van de Teso toch erg erkentelijk voor hun soepelheid. Er hing voor mij nogal wat vanaf. Ik kom graag een keer terug." Evenals vele gemeentelijke diensten en andere instellingen die met gemeentegeld werken, moet de Welzijnsstichting Texel meewerken aan de 2%-operatie. Die operatie wordt door het gemeentebestuur uitgevoerd om alsnog wat ruimte in de begroting te krijgen en op die ma nier een financiële katastrofe af te wenden. Alle instellingen moeten op de voor dit jaar begrote uitgaven 2% bezuinigen. Hoe dringend dat is blijkt wel uit het feit dat in de eerste vier maanden van dit jaar door de gemeente 7190.000— meer is uitgegeven dan was begroot. Voor die uitgaven is geen dekking. Voor de Welzijnsstichting betekent dit dat voor 742.000,— aan voorgenomen uitgaven moet worden geschrapt. Het is zeer twijfelachtig of dit mogelijk is. Veel posten kunnen namelijk niet worden in gekrompen omdat het kapitaalslasten of salarissen zijn. Dat betekent dat enorm moet worden gesnoeid in de overige uit gaven. Administrateur G. A. Oskam deelde woensdagavond in de bestuurs vergadering mee dat hij daarvoor geen mogelijkheid ziet. Niettemin zal hij een advies opstellen met bezuinigingsssug- gesties. De tijd dringt wel. In feite is de datum waarop de bezuiningsvoorstellen moesten zijn gedaan al verstreken. De bezuiningen zullen met zich meebren gen dat het cultureel jaarprogramma moet worden gewijzigd, met de daaraan verbonden procedures. Parkeerders In de open ruimte voor het podium stonden twee auto's. Nadat Dobber de „eigenaars" dringend maar vergeefs had verzocht ze weg te halen werd Mr. T naar een klaarstaande bulldozer van De Boer uit Andijk gebracht. Met assisten- In.r. Stephen J. Canell (producer), Mr. T, burgemeester J. A. Engelvaart, Dwigt Schu/tz, Dirk tie van die laatste reed hij de beide wrak- nedict ken plat. De Amerikaan bleek overigens patatkiosk aan de Nikadel in oog heeft in de nacht van vorige k woensdag op donderdag on- enst bezoek gehad. De inbre- kwamen binnen door een ruitje irceren. namen onder meer rauwe kroket- fricadellen, hamburgers, halve kip- en blikjes frisdrank mee. Ook wor- pakjes sigaretten, shag en aanste- vermist. Een plastic tuinstoel werd ield. De schade bedraagt enkele lerden guldens. )n 23-jarige Texelaar werd vorige k donderdag met zachte hand door )olitie uit het gemeentehuis verwij- I. De jongen eiste bij de sociale ist een voorschot op zijn uitkering, hij die niet kreeg vertelde hij net zo te zullen blijven zitten tot de men- van de dienst op andere gedachten men. Nadat ze hem meerdere malen ommeerd hadden het gemeentehuis erlaten is de politie ingeschakeld. gemeente zal de controle op ng en afdracht van toeristeribe- g verscherpen. B en W geven at het huidige controlesysteem doende is. Er komen bovendien ies. •houder Barendregt deelde dit mee vergadering van de raadscommis- or financieel, economisch en tech- beleid, naar aanleiding van het ek van de Pakt-fractie om de con- :e verbeteren. Zoals bekend veron- ilt het Pakt dat als gevolg van de le controle veel toeristenbelasting an de gemeente wordt afgedragen, adragen die aldus worden gemist in wel eens in de tonnen per jaar ïn lopen. t Pakt had gevraagd de controle te teren, maar om dat effectief te an doen zouden eerst de toeristi- slaapplaatsen op Texel opnieuw keurig vastgesteld moeten wor- Of de gemeente inderdaad tot deze Hing over zal gaan liet Barendfegt in het midden. Dat zal onderwerp an nader beraad. n belangrijk en mogelijk preventief end element is dat het niet bij con- en eventuele correctie zal blijven, r dat ook straffen zullen worden uit- aeld als de gastheren bij het innen en O 161-jarige Amsterdammer heeft vo- veek aangifte gedaan bij de politie st openbreken en leegroven van de /q üuwkist van zijn caravan die op een ing in Den Hoorn staat. Deze in- moet zijn gebeurd tüssen 1 okto- 983 en 27 maart van dit jaar. De mist onder meer een gasfles en idschap. afdragen van belasting in gebreke blij ven. Tot dusver was van sancties geen sprake, waardoor de ontduikers van toe ristenbelasting niet erg veel risico liepen. In de commissievergadering waar schuwde Cor Dros dat het nieuwe con trolesysteem niet zodanige kosten met zich mag meebrengen dat het bedrag aan extra toeristenbelasting dat erdoor wordt binnengehaald, overtroffen wordt. „Dan kost het meer van stijgen dan van dekken." niet de vaardigheid te hebben om de machine zelf te besturen en toen het voertuig bij het tegen de auto's oprijden nogal achterover hing, keek hij net zo benauwd als ieder ander die zoiets voor het eerst meemaakt. De acteurs namen uitgebreid de tijd om het publiek de hand te schudden. Mr. T liep als eerste naar twee jongens in rolstoelen die een plaatsje vóór de dranghekken hadden gekregen. Hij be groette de 8-jarige Jacob Floris de Visser Ed Nijpels fietsend in de buurt van De Koog. Een 72-jarige Hagenaar meldde vrijdag bij de politie dat in zijn twee de woning in De Koog was ingebro ken. Het huis had sinds het begin van het jaar leeggestaan. De daders waren binnengekomen door een keukenraam te vernielen. Opmerke lijk was dat zij drie Pamper-luiers achterlieten. Een zeeverrekijker, twee flessen wijn, een scheerkrabber en een flesje eau de toilette werden meegenomen. Ook wer den sporen aangetroffen van een speur tocht naar voedsel. De technische re cherche onderzoekt de zaak. Een 26-jarige Texelaar deed bij de poli tie aangifte van vernieling aan de auto van zijn vriendin. De wagen stond zater dagnacht op de Groeneplaats gepar keerd. De linkerspiegel werd er afgebro ken en rechtsvoor werd het voertuig bekrast. Het bezoek afgelopen maandag van het A—Team aan Texel is niet op een chaos uitgelopen, in tegenstelling tot de bezoeken die diezelfde dag aan on der andere Sneek, Harderwijk en Zandvoort zijn gebracht. In de laatstge noemde plaatsen zijn de gevierde Amerikanen zelfs nauwelijks de helicopter uitgeweest. Het uitzinnig enthousiaste publiek noopte hen voortijdig te ver trekken. Maar De Koog Promotion kreeg zowel van de Tros-mensen als van het A-Team complimenten voor de organisatie van de ontvangst. Dwight Schultz (Murdock), Dirk Be nedict (Face) en Mr. T (B.A. Baracus) trokken een paar honderd belangstellen den naar het vliegveld en naar schatting vierduizend naar het evenemententer rein in De Koog. Zij reisden per grote KLM-helicopter. Op het vliegveld stapten de acteurs over op de vrachtwagen van de whipper- ploeg. Dat bleek een goede vondst. Met de huif opgetrokken waren ze voor iede reen goed zichtbaar, maar ze stonden zodanig hoog dat hun bewégingsvrijheid niet werd belemmerd door al te opdrin gerig publiek. De politie assisteerde met drie motoren en de groepssurveillance- auto. De truck van De Koog Promotion was ook van de partij. Voor deze gelegenheid was F. J. de Boer uit Andijk ook uitgeno digd met zijn truck, een Scania 110, die onlangs werd uitgeroepen tot de mooiste van Nederland. De rest van het gezelschap werd vervoerd in een busje van Robert Aris van Boven. Deze colon ne reed van het vliegveld in één keer door tot achter de dranghekken in De Koog. Daar werd het gezelschap verwel komd door burgemeester J. A. Engel vaart die vertelde het goed te vinden dat de acteurs de strijd tegen het slechte uit droegen, maar hij vond het jammer dat dit met zoveel geweld gepaard moest gaan. Hans Dobber van De Koog Promotion gaf vervolgens de microfoon aan de ac teurs die alle drie een kort woordje spra ken. Schultz gaf daarbij, om en taalbar rière te overbruggen, een karakteristieke Amerikaanse yel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1