Groen cZwajTtsJexels in het harL, re-medailles O.N. voor C. Roeper en J. Kiljan Suppletie begint bij paal 24 hood verdienen en de chepping helpen bewaren Kranslegging 4 mei Auto opengebroken Koger meierblis in recordtijd herbouwd Azijnzuur opgevist koopavond verplaatst naar de donderdagavond. Kind door caravan overreden Concordia" maakte geslaagde proefvaart De zandsuppletie die deze zomer tusesen paal 18 en 24 zal worden uitge voerd begint bij paal 24 en zal met een snelheid van ongeveer 500 meter per week naar het zuiden optrekken. Dat betekent dat voor het hele werk onge veer 12 weken nodig zullen zijn. 30 mei is de inschrijving voor het suppleren van 2, Th of 3 miljoen kubieke meter zand. Een week later is de aanbeste ding. Het eigenlijke zandspuiten zal naar verwachting pas rond 1 juli beginnen. Hoeveel zand er uiteindelijk opgespo ten wordt zal mede afhangen van de prijs van het werk. Aannemers worden uitgenodigd om voor de drie genoemde hoeveelheden offerte te doen. In de afgelopen twintig jaar is van het nu weer op te spuiten kustgedeelte on geveer 2 miljoen kubieke meter zand ver dwenen. Ter vergelijking: bij de vorige zandsuppletie tussen De Cocksdorp en de Slufter werd ongeveer 3 miljoen kuub opgespoten. Dat zand is nu weer nage noeg weggespoeld. Het is te verwach ten dat de suppletie die nu uitgevoerd wordt.een langduriger effect zal hebben. Het strand wordt, gemeten vanuit de duinvoet naar zee, over 40 tot 60 meter De jaarlijkse kranslegging ter herden king van de gevallenen in de tweede we reldoorlog is dit jaar om 19.00 uur op de ,,Russenbegrafplaats" aan Zuid-Haffel. Drie kwartier later wordt een krans ge legd op de Algemene Begraafplaats van Den Burg. In de nacht van zaterdag op zondag werd op het parkeerterrein van de cam ping Kogerstrand de auto van een 44-jarige vakantieganger uit Amerongen opengebroken. Een radio-cassette recorder werd ontvreemd, evenals een digitaal klokje. Het dashboard werd ver nield. De totale schade beloopt onge veer f1500,—. ongeveer Th meter opgehoogd. Deze zandwal loopt glooiend af tot ongeveer 200 meter uit de duinvoet. Als eerste wordt een 'kade' op het strand gelegd, de ruimte daarachter wordt vervolgens opgevuld. Aan de einden van die kade stroomt het zand dan enigszins weg richting zee. Met deze techniek moeten de diepe zwinnen voor het strand opge vuld worden. Het is namelijk gebleken dat bij die diepe zwinnen de afslag veel sneller gaat dan elders. Het zand wordt waarschijnlijk 2 h kilo meter uit de kust recht voor de Slufter weggezogen. Een boorschip van de Rijkswaterstaatdirectie Friesland heeft onderzocht of de bodem daar geschikt is voor het leveren van zoveel zand. De re sultaten van het onderzoek zijn binnen kort bekend. De zuiger zal via een afgezonken lei ding in verbinding staan met het strand. De catamaranronde om Texel zal van de werkzaamheden dus nauwelijks hinder ondervinden, bovendien zijn de werk zaamheden tijdens de zeilwedstrijd nog in het voorbereidende stadium. Het strandgedeelte waar gewerkt wordt zal afgesloten zijn voor het pu bliek. Dat is nodig omdat het opgespo ten zand zich zou kunnen gedragen als drijfzand. auto begon te rijden. Het kind verzuim de echter tussen carav/an en auto weg te springen en werd door de caravan over reden. Dat gebeurde nog een keer toen de vader afremde en een stukje achteruit reed. Het slachtoffer werd naar het Ge- mini ziekenhuis gebracht. De meierblis aan de Bosrandweg in De Koog ging gistermiddag reeds om vier uur in vlammen op, omdat hij was aangestoken door enkele kinderen. Toch had De Koog gisteravond meierblis want de dorpscommissie, De Koog Promotion en tientallen vrijwilligers staken de han den uit de mouwen en maakten in een paar uur een nieuwe meierblis, al was die wel veel kleiner dan de oude. Het brandbare materiaal kwam uit de omge ving, voornamelijk de Dennen en het werd met trekkers met aanhangers ver zameld en naar de Bosrandweg ge bracht. Om tien uur was de operatie vol tooid en kon de 'noodblis' worden ont stoken, zodat de Koger jeugd toch zijn meierblis had. In Den Burg was dit jaar helemaal geen meierblis, wat voor het grootste dorp van Texel een nogal beschamende situatie was. De oorzaak was dat een blis op het oude Boysveld niet meer was toegestaan (omdat het particulier is ver huurd) en dat niemand een vervangend terrein beschikbaar heeft gesteld. De nieuwe kotter TX 4 kreeg op zijn eerste reis een vat in de netten, gevuld met (waarschijnlijk) azijnzuur. De politie heeft het vat bij gemeentewerken opgeslagen. Wegens herdenkingsavond 4 mei is de Winkeliersvereniging Den Burg. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. lerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, iSterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (0222Q) 5393. - vertenties, abonnementen, etc.: U De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal Losse nummers f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01 742; NMB nr 67.34.60.3 Igelegenheid van koninginne genden dit jaar twee lintjes op ïeer. De heer J. C. Roeper uit end kreeg de eremedaille in verbonden aan de Orde van i Nassau en de heer J. Kiljan n Hoorn werd onderscheiden eremedaille in zilver. Beiden n de onderscheiding te dan- ihet belang van de plaatselijke enschap. jemeester J. A. Engelvaart die de "•k, iles vrijdagmiddag in het raadhuis 1 te zei dat wel eens laatdunkend koninklijke onderscheidingen wordt iken, maar hij vond dat niet te- zeker nu het toekenningssysteem >s ig wordt gewijzigd dat het 'rang scheid' nagenoeg vervalt. Feit is ^-en zo'n lintje niet zómaar krijgt. Er normen waaraan de hand wordt iden en het komt dan oo regelma- dat een voordracht wordt ezen. Ingelicht orgaans wordt op Texel geprobeerd derscheiding een verrassing te la- jn, door de betrokkene onder valse /endselen naar het raadhuis te lok- Daarvan was deze keer afgezien. Roeper als Kiljan waren daags te- ingelicht. eerste kreeg de heer Kiljan (71) de in medaille op de revers gespeld, hem was het de officiële waarde ring voor de wijze waarop hij sinds 1927 actief is geweest in het Hoornder mu ziekkorps DEK. Vanaf 1946 was hij al lid van het dagelijks bestuur van het korps, tot 1970 als penningmeester en vanaf 1970 als voorzitter. Het korps DEK heeft een belangrijke functie in de Hoornder gemeenschap. Een groot deel van de be volking is donateur. DEK werkt nauw sa men met het Koninklijk Texels Fanfare corps. Als regel wordt samen gemusi ceerd onder één dirigent. De 62-jarige Joh. C. Roeper dankt zijn gouden medaille vooral aan de wijze waarop hij telkens leiding gaf aan het feest Oosterend Present dat eens per vijf jaar wordt gehouden en aan meerdere verenigingsfuncties. De feesten Ooster end Present, die sinds 1956 worden ge houden, worden geheel door vrijwilligers georganiseerd onder voorzitterschap van Roeper, waarbij het batig saldo steeds aan de gemeenschap van Ooste rend ten goede komt. Zo konden de af gelopen jaren onder meer een muziek- nis, een dorpshuis en een ijsbaanui trusting worden gerealiseerd. Met het organiseren van elk feest is telkens on geveer een jaar gemoeid, waarbij Roeper zich manifesteerd als dé grote motor. Verder is Roeper sinds 1963 voorzitter van de Stichting Dorpshuis Oosterend, tevens is hij voorzitter van de dorpscom missie Oosterend. Vooral door toedoen van Roeper is de Oosterender Dorps commissie een van de actiefste van Texel. Onder leiding van Roeper hielden de Texelse dorpscommissies in 1976 een grote demonstratie op het Binnenhof in Den Haag met het doel de Texelse dijk- verzwaringswerken te bespoedigen. Als gevolg van die actie werd het uitvoe ringsschema versneld. In samenwerking met de dorpscommissie van De Waal werd actie gevoerd voor aanleg van een fietspad naast de Oosterenderweg; ook dit plan kwam tot uitvoering. Dorpshuiswerk Als afgevaardigde in de Stichting Cul tureel Werk Texel leverde Roeper een be langrijke inbreng in allerlei welzijnsactivi- teiten. In de Welzijnsstichting, 'opvol ger' van de SCWT, is Roeper voorzitter van de sectie dorps- en dorpshuiswerk. Van belang zijn verder zijn activiteiten als voorzitter van het Agrarisch Museum en zijn betrokkenheid bij de Texelse Lions- club. Roeper was ook een tijd lang bestuurslid van de VVV Texel, voorzitter van de Vereniging voor Vrienden van het Paard en voorzitter van de oud- leerlingenvereniging van de landbouw school. Roeper noemde bij de plechtig heid in het raadhuis zelf nóg een functie: hij zit ook in de commissie horeca- overleg Texel die tot doel heeft goede af spraken te maken tussen de particuliere horecabedrijven en de kantines van sportverenigingen e.d. In de raadszaal waar de uitreiking plaatsvond vertolkte Enno Drijver, secre- Kiljan (rechts) en Roeper feliciten verheugd te zijn dat nu ook de DEK voorzitter is gedecoreerd nadat de KTF- voorzitter Koorn al 'van alles' had gehad ondanks dat Kiljan in jaren veel ouder is. Huizinga vertelde dat ook de heer J. C. Roeper in zijn leven wat met muziek te maken heeft gehad; in ieder geval zat hij in het comité van aanbeveling tijdens de actie ,,Pak-an" waarbij geld werd inge zameld voor nieuwe uniformen. In het organisatiecomité van die aktie zat Kil jan. Wijzend op de langdurige staat van dienst van Kiljan en het feit dat andere Kiljannen ook DEK-voorzitter waren, had Huizinga een andere betekenis ge vonden van de letter DEK ,,De Eeuwige Kiljan". Huizinga sprak zijn voldoening uit over de innige samenwerking tussen DEK en KTF die tot dusver echter niet tot een fusie heeft geleid. ,,We hokken nu al vijftien jaar. Misschien komt het nog eens tot een huwelijk". Als ge- elkaar na elk hun lintje te hebben ontvangen. schenk overhandigde Huizinga een pla- tenbon en voor mevrouw Kiljan waren er bloemen. Lees verder pagina 2 Een 8-jarig kind van een Duitse fa milie werd zaterdagochtend op het veerhaventerrein door de caravan van zijn ouders overreden waarbij het een gebroken bovenbeen opliep. Het ongeluk gebeurde toen de auto waar de caravan achter zat, niet wilde starten. Familieleden, waaronder het kind, gingen toen achter de auto staan om deze aan te duwen. Dat lukte en de Met een geslaagde proefvaart over een zonovergoten xeistroom en Marsdiepgevolgd door een feestelijke receptie het Haven restaurant van 't Horntje heeft de firma gebroeders )n der Vis uit Oosterend de nieuwe kotter TX 4 rtConcordia" gebruik genomen. Tijdens de vaart overhandigde directeur Maaskant van de gelijknamige werf uit Stellendam de certi- raten en andere papieren aan Jan van der Vis a/s teken van de 'erdracht, waarna Afke, Yvonne en Petra van der Vis de 'Con- )rdia-viag in top hesen. Dominee H. Wisman bad dat de opva- nden van de Concordia bij hun bedrijf 'dat vol gevaren is' ispaard zouden wordenhun brood zouden verdienen maar 'ik de schepping zouden helpen bewaren. De nieuwe TX 4 hoort met zijn 40 me iengte, 9 meter breedte en 5.10 meter ilte tot de grootste schepen van de kelse Noordzeevloot. Voor het visserij- idrijf van Jan, Biem en Sijp van der Vis itekent de ingebruikneming echter ch een inkrimping want de firma heeft twee schepen voor ingeleverd; de TX 3 en de oude TX 4. Beide schepen zijn inmiddels verkocht naar Goeree en her doopt in resp. Goeree 36 en Goeree 65. Polen - Stellendam De nieuwe TX 4, die meer dan zes mil joen gulden heeft gekost, werd ge bouwd bij Maaskant Machinefabrieken in Stellendam, afgezien dan van het kas- ko dat in Polen werd gemaakt. Het fraai gelijnde schip valt het meest op door het gesloten achterdek waar zich de verblij ven van de opvarenden bevinden. De mensen slapen dus niet onderin, wat het voordeel heeft dat ze door het beter af geschermde schroeflawaai meer rust hebben, terwijl de ruimte die aldus be neden beschikbaar bleef ten dienste staat van technische voorzieningen. De gebruiksmogelijkheden van de kotter zijn door dat gesloten achterdek wel iets beperkt, want het vissen van haring wordt er niet door vergemakkelijkt. De gebroeders Van der Vis hebben echter geen plannen voor haring- of andere rondvisserij en zien hun toekomst uitslui tend in tong en schol. Alle techniek aan boord is in de eerste plaats daarop afgestemd. Lees verder pagina 2 Rechtgetrokken Wil Huizinga van het Koninklijk Texels Fanfarekorps feliciteerde Kiljan en zei 9 TX 4 „Concordia" toen deze voor het eerst de haven van Oudeschild binnenliep. taris van DEK de voldoening over het feit dat voorzitter Kiljan het lintje had gehad. Drijver vertelde dat Kiljan al sinds zijn 15de jaar in het korps zit en dus al bijna 58 jaar lid is. Waardering voor zijn werk bleek al eerder. Zo kreeg hij in 1953 het speldje van de ANU en in 1975 werd hij onderscheiden ter gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap (bij het 50-jarig bestaan van DEK). Opmerkelijk is dat (met uitzondering van een korte periode waarin Bert Bruijn voorzitter was) de voorzitters van DEK altijd 'Kiljannen' wa ren. Drijver hoopte dat Kiljan (die tot 23 januari volgend jaar als DEK 60 jaar bestaat voorzitter wil blijven) nog jaren lang zijn partijtje zal meeblazen in het korps.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1