Groen 'Fjwartsjexeh in het harL, Veinig kans op eld voor )ijdragerege!ing Jozefschool meisjes wonnen Marktproblemen: pas dinsdag uitspraak Texeltoerist )E oncert van roninger studenten Tussen dijk en duinenrij In het landsbelang Niet meer beslissen over alles wat extra geld kost Veel schade bij aanrijding GS akkoord met dienstwoning en recreatieruimte aan Grensweg Teso-vervoer steeg 14,64% De Vries Van der Wiel laagste inschrijver rioleringswerk Green-Zwart Fikkie Ex-vlieger onthult monument 's Nachts knallen verboden? Herdenkingsconcert I MEI 'lAARGANG Nr. 9879 VRIJDAG 4 MEI 1984 i: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Dosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei i, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (022201 5393. idvertenties, abonnementen, etc.: j De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, gn (02220) 2741, na'18.00 uur 4881. et ziet er niet naar uit dat van swege veel geld beschikbaar tdt gesteld om de Texelse bijdra- igeling te steunen. Dat is een klusie die B. en W. hebben ge- iken na een gesprek dat zij heb- gehad met ministeriële verte- iwoordigers inzake de problema- van het structuurschema - en landschapsbehoud. Ie minister was bij die gelegenheid iegenwoordigd door directeur- iraal Mr. J. P. van Zutphen. Bij het prek waren ook aanwezig Drs. J. B. ers (directeur Natuur, Milieu en Fau- eheer) en Ir. J. W. G. Pfeiffer (direc- landelijke gebieden en kwaliteits in Noordholland). let werd duidelijk dat de status ,,Gro- Landschappelijke Eenheid" waarvan ake is in het genoemde structuur- lema voor Texel niets te betekenen ift. Erkenning als Grote Landschap- jke Eenheid is iets waar het rijk zelf ening mee houdt bij het bepalen van i standpunt inzake grote ingrepen, [gelijke ingrepen zijn op Texel niet te wachten. Geen nationaal landschap Nadrukkelijk werd gesteld dat niet zal irden overgegaan tot aanwijzing van *el als nationaal landschap(spark) als tgemeentebestuur dat niet wil. jitvoering van het relatienotabeleid irdt wèl belangrijk geacht. Men wil dat ereenstemming wordt bereikt over de grenzing van deze gebieden. Hier ligt iduidelijk verschil van opvatting want gemeenteraad wil niet dat gronden irden aangekocht buiten de zg. na- irgebieden A die als zodanig in het itemmingsplan zijn vermeld. Van iswege is daar tegenin gebracht dat er dit moment geen belemmeringen zijn or het aankopen van gronden zolang agrarische functie in stand blijft en er k in andere opzichten geen strijd is Voor het vijfde achtereenvolgende jaar rzorgt de Groninger studenten mu- ikverening ,,Pan" in de Hervormde rkvan Den Hoorn een concert, op za- 5 mei a.s., aanvang 20.00 uur. De igang is gratis. Bij de uitgang wordt ïcollecteerd ter bestrijding van de sten. Verschillende groepjes van het izelschap zullen stukjes spelen en er is )k een kooroptreden. Traditiegetrouw ordt in de pauze chocolademelk en ■oningen koek aangeboden. De op- [engst van de avond is ten bate van de sjauratie van de kerk. door Klaas Bonne 'd Nijpe/s van de VVD bracht een bezoek aan Texel weet wel. Lubbers is de pot 'n hij fungeert als deksel lij vond ons mooie eiland leuk n kon het best waarderen Haar moest vanwege een debat 'ervroegd weer huiswaarts keren lij arriveerde bij de boot :n moest daar twee uur wachten Haar het Teso-Wonder kwam let leed weer snel verzachten Hen plukte Edje uit de rij Der wachtende toeristen lm dat ons politiek Den Haag lijn stem zo node miste Kiek, zei Japie, toen hij 't las ft ben gien rooie rakker Waar ik hou ook niet van rechts Dus leg er niet van wakker Maar wat doen ze in Den Haag Mien maar muggeziften ■'an mien part sting die Nijpe/s nou 'log op de Hors te liften met het bestemmingsplan. Gesteld werd dat het juist daarom voor de gemeente van belang is dat overeenstemming wordt verkregen. Men weet dan waar aan men toe is. Buiten de grenzen wordt niets aangekocht. Van gemeentewege is erop aange drongen het bestemmingsplan te erken nen als regulerende maatregel, ook in het landschapsbelang. Het college wil dat het rijk dat erkent en de uitvoering van de op landschapsbehoud gerichte regels van het plan mogelijk maakt door het beschikbaar stellen van geld voor de bijdrageregeling. Het werd echter duide lijk dat het rijk wat dat betreft slechts ge ringe financiële mogelijkheden heeft. Burgemeester en wethouders zul len tot nader order geen aanvragen meer in behandeling nemen die ge heel of gedeeltelijk betaald moeten worden uit de post onvoorzien. De post onvoorzien is al maanden leeg en vertoont door enkele recente overschrijdingen zelfs een behoorlijk ne gatief saldo. Het heeft volgens het colle ge voorlopig geen zin zaken te bespre ken waarvoor toch geen geld is en waar bij men in feite niets anders kan doen dan het verzoek afwijzen. Als de 1% bezuinigingsoperatie is af gerond en er komt weer geld vrij zal het gemeentebestuur weer beslissen over uitgaven die niet of gedeeltelijk in de ge meentebegroting zijn gemeld. Vrij veel schade ontstond woensdag bij een aanrijding op de Laagwaalderweg in De Waal, ter hoogte van het gebouw van de Aankoopcentrale (vroeger Keijser Co.). Een 49-jarige Texelaar verliet met zijn bestelauto achteruitrijdend het be drijfsterrein en reed de weg op. Hij werd daar aangereden door een 30-jarige pas serende automobilist uit Den Haag. De bestelauto was licht beschadigd, maar de hele rechter voorkant van de auto uit Den Haag was in elkaar gedrukt. Nie mand werd gewond. Gedeputeerde Staten hebben een verklaring van geen bezwaar afgege ven voor de bouw van een dienstwo ning en een recreatieve ruimte op de aan de Grensweg gelegen camping ,,De Bol" van de gebroeders Van den Berg. De bezwaren die de werkgroep Land- schapszorg tegen deze plannen indien de, zijn van de hand gewezen, al is kri tiek te beluisteren op de wijze waarop de camping ,,De Bol" (zonder planologi sche procedure) hier tot stand is geko men. Onder andere in aanmerking ne mend dat reeds riolering, bestrating, elektriciteit e.d. is aangebracht, be schouwt men de ontwikkelingen aan de Grensweg als niet meer terug te draaien. GS vinden bovendien dat door de ge noemde bouwplannen een doelmatiger beheer en exploitatie van de camping mogelijk is; thans behelpt men zich nog met een stacaravan, die 's winters niet kan worden bewoond zodat er dan geen toezicht is op het terrein. De maximum grens van 47.000 slaapplaatsen op Texel wordt door de plannen niet in gevaar geacht. Op de bezwaren van Land- schapszorg (waarin onder andere naar voren kwam dat als gevolg van de onrust in het duinterrein ter hoogte van dit re creatiegebied het aantal broedgevallen van wulpen aanmerkelijk zou zijn afge nomen) is door GS verder niet ingegaan. Tijdens de grote scholen-ronde in het schoolvoetbaltoernooi 1984 voor het lager onderwijs ze gevierde het meisjesteam van de Jozefschool. Bij de jongens won de Thijsseschool. Het verslag van dit treffen staat op de sportpagina, hier is afgebeeld het kampioensteam van de Jozef school. Staand v.l.n.r.: J. Driehuis, Leonie Kooiman, Sou-Li Chang, Irene Witte, Angelique Rood, Susan van Beek, Greet Kuiper en Marga Maas. Zittend: Annette Kossen, Marieke Tim mer, Danielle van Hoven, Miranda Maas, Esther Rood, Linda Koolhof. Helemaal vooraan Cintha Stiekema met de mascotte. De hoorzitting waarop de markt kooplieden hun bezwaren tegen de branche-indeling konden toelichten heeft de hele dinsdagmiddag in beslag genomen. De bijeenkomst die om één uur begon, was pas om half zes afgelopen. Voor het college was er geen tijd meer om aan de hand van de door de bezwaarschrif tencommissie uitgebrachte advie zen een nieuw oordeel te vellen. Dat zal daarom pas aanstaande dinsdag gebeuren. Uiteindelijk heeft het gemeente bestuur te maken gehad met zeven be zwaarschriften. Naast de eerder door ons genoemde bezwaren van Eijssens, Bosma, Zegel, Lunter en mevrouw Ven huis, moesten ook protesten worden be handeld van poelier Rietveld uit Schoorl en Dijker uit Den Burg. Er is inmiddels ook nog een bezwaarschrift van Mede- ma maar dat was te laat om door de be roepschriftencommissie behandeld te kunnen worden. Bijna alle beweringen zijn gericht tegen de door de gemeente raad vastgestelde brancheregels. De heer Dijker (die met houten spullen af en toe op de markt wil staan) voldoet ech ter niet aan andere eisen om op de markt te worden toegelaten en heeft daartegen bezwaar gemaakt. De heer Eijssens heeft inmiddels de Raad van State bena derd. Hij heeft gevraagd om een 'voorlo pige voorziening' (snelle voorlopige beslissing) tegen zowel de beperkingen die hem krachtens de branche-indeling zijn opgelegd als tegen de gemeentelijke aanschrijving dat hij met politiedwang tot naleving van deze eisen wordt ge bracht. Verwacht wordt dat de Raad van State deze zaak in de loop van de vol gende week behandelt. Soepel? De adviezen die de beroepschriften commissie (nog onder voorzitterschap van Cor Dros) heeft uitgebracht aan het college tenderen naar het betrachten vaniets meer soepelheid. In enkele ge vallen kunnen marktkooplieden in hun verlangens worden tegemoet gekomen op grond van de huidige marktverorde- ning, maar in andere gevallen zou dat pas kunnen na wijziging van die regels door de gemeenteraad. Zowel het een als het ander zou volgens de commissie moeten gebeuren, wat een politiek haal bare kaart lijkt omdat meerdere raadsle den inmiddels spijt hebben dat zij de nogal stringente regels voor de markt hebben vastgesteld. De marktkooplieden hebben dus nog één markt voor de boeg waarop zij zich moeten houden aan de bestaande rege ling. Niet allemaal lijken zij zich daaraan te willen houden. Op de markt van dins dag waren minstens twee protesterende kooplieden die 'verboden waar' aanbo den. Anderen vonden dat, gezien het stadium van nieuw overleg waarin men thans verkeert, onverstandig. Het vervoer bij Teso is in april aan merkelijk omvangrijker geweest dan in dezelfde maand vorig jaar. Er wer den in beide richtingen 54.485 eenhe den overgezet, tegen 47.525 in april 1983. Dat is een toename van 14,64%. Bij Teso heeft het aangename verba zing gewekt dat de caravans een belang rijk aandeel hadden in deze groei. Het aantal vervoerde caravans was namelijk 1.346 tegen 766 in april vorig jaar, een toename van maar liefst 75,7%. Die spectaculaire groei is vooral opmerkelijk omdat het meenemen van een caravan naar Texel een nogal dure aangelegen- Bij de woensdagochtend in het raadhuis gehouden aanbesteding was De Vries Van der Wiel uit Sint Maartenvlötbrug de laagste inschrij ver voor de aanleg van de tweede fa se van het rioleringswerk in Den Burg. De onderneming schreef in voor f466.400— exclusief materialen. Die materialen worden door de ge meente geleverd, waardoor de totale kosten van deze rioleringsfase onge veer 1,2 miljoen gulden belopen. Er waren totaal twaalf mschrijvers. De hoogste was de firma P. Daalder uit Alk maar. Wat betreft de Texelse inschrijvers kan gemeld worden dat Loonbedrijf Texel B.V. inschreef voor f472.000— en Westerlaken voor f484.000,—. De overi ge inschrijvers kwamen van het vaste land. Het was een openbare aanbeste ding, waardoor dus door ieder kon wor den ingeschreven. Dat was in dit geval verplicht omdat het rioleringswerk voor een belangrik deel wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volkshuisvesting en Milieuhygiëne. Totaal 61 bedrijven hadden interesse getoond door zich het bestek te laten toesturen. Het werk bestaat uit het vervangen van het huidige te kleine riool in de Jon kerstraat, Wittekruislaan, Waalderstraat, een deel van de Kogerstraat en een deel van De Zes. Tevens zullen Wittekruislaan en Waalderstraat anders worden inge richt. Daarbij zal het asfalt van de Witte kruislaan worden vervangen door klin kers, waardoor deze laan meer het karak ter van een dorpsstraat krijgt, terwijl wordt verwacht dat van dit wegdek ook een verkeersremmend effect uitgaat. Na de gunning door B. en W. moet- toestemming van gedepeteerde staten en het ministerie worden afgewacht. Al le formaliteiten zullen waarschijnlijk bin nen een maand zijn geregeld, zodat het werk voor het begin van het topseizoen voltooid kan zijn. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal Losse nummers f0,75. Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. heid is. Een gedeeltelijke verklaring van de toename is het overwegend goede weer; vorig jaar was het weer in dezelfde periode buitengewoon slecht. Ook de vervoerscijfers over de eerste vier maanden van dit jaar geven groei te zien. In januari, februari, maart en april vervoerde Teso .152.248 eenheden, te gen 148.045 in dezelfde maanden vorig jaar, een toename van 2,83%. De 70-jarige ex-oorlogsvlieger P. van Hessen zal vandaag (vrijdag) om 14.00 uur het monument bij de Lan- casterdijk onthulen. Het gaat zoals bekend om een gedenkteken voor de ongeveer 180 bemanningsleden van bommenwerpers die in de om geving van Texel zijn neergeschoten. De stichting van het monument was een initiatief van Cor Ellen. Een opge viste propellor van een Lancaster bom menwerper is bevestigd aan een hard houten frame. Op de tekstplaat staat: ,,Met dit monument eert Texel de geal lieerde oorlogsvliegers omgekomen op of nabij Texel in de 2de wereldoorlog". De meeste van die vliegers liggen be graven op de algemene begraafplaats van Den Burg. Van Hessen maakte deel uit van het 320ste squadron en vloog vanuit Engeland ongeveer 40 missies. Hij werd daarvoor onder meer onderschei den met het kruis van verdienste. Op verschillende plaatsen in het buitengebied van Texel hebben boe ren en tuinders automatisch wer kende knalapparaten opgesteld, be doeld om schade aan het gewas door vogels te voorkomen. Als die apparaten 's nachts ook in werking zijn, kunnen mensen in de buurt niet slapen door het lawaai. Dat heeft al tot problemen geleid, want het ge beurde deze week dat iemand die last had van het knallen, het appa raat zelf uitschakelde. Dat leidde weer tot een klacht bij de politie van de eigenaar van het apparaat; hij meende als gevolg van het uitscha kelen van het apparaat schade te hebben geleden. Volgens zowel de oude als de nieuwe politieverordening is het verboden over last te veroorzaken door een apparaat dat lawaai maakt. Iemand die last onder vindt mag echter het apparaat niet zelf uitschakelen. Wie klachten heeft moet dus bij de politie zijn. Het is waarschijn lijk dat een voor alle partijen aanvaardba re regeling is te bereiken, bijv. door over een te komen dat het apparaat alleen overdag in werking is. Dit zou aanvaard baar zijn omdat vogelschade hoofdzake lijk overdag ontstaat. Elk geval moet echter apart worden beoordeeld. Je hoeft geen gevaarlijke pyromaan te zijn om van de meierblis te houden. Fik kie stoken vindt haast ieder leuk, niet al leen kinderen. Een keer per jaar een héél groot fikkie stoken, gebeurt op Texel al sedert voorhistorische tijden in de vorm van de jaarlijkse meierblis, een aardige traditie die waard is om in stand gehou den te worden. Natuurlijk zijn er nadelen aan verbonden. Het geeft wat rommel en het is ook zeker niet van enig gevaar ontbloot, maar daar staat tegenover dat jong en oud er zijn energie aan kwijt kan en er spanning aan beleeft waardoor mogelijk heel wat wangedrag wordt voorkomen. Blijkbaar heeft onze ge meentelijke overheid (mét de door haar benoemde jongeren- en andere welzijns werkers) zich het bovenstaande onvol doende gerealiseerd, anders zou zij zich w?l meer hebben ingespannen om in de buurt van Den Burg een plek te vinden waar de meierblis kan worden opge bouwd. De gemeente ging met de ge bruiker van het oude sportveld van Texelse Boys een overeenkomst aan waardoor daar geen meierblis meer was toegestaan, maar zorgde niet voor een alternatief. Een merkwaardige en onbe grijpelijke houding, temeer daar datzelf de gemeentebestuur andere historische verworvenheden wel in stand houdt, zo als bijvoorbeeld blijkt uit het buitenspo rig aantal musea, dat Texel erop na houdt. Er zullen ongetwijfeld prima re denen zijn om bij Den Burg geen plek aan te wijzen, maar erg geloofwaardig klinken die redenen niet omdat de ande re dorpen wél een b/is hadden. De schit terende tijden waarin Den Burg minstens drie meierblissen had (een al gemeen/Doopsgezinde, een Protestant se en een Roomse) zullen als gevolg van de om zich heen grijpende oecumene en ontkerstening weI nooit terugkeren, maar één b/is voor Texe/s residentie moet toch mogelijk zijn? Welke boer of wegbeheerder stelt een stuk grond be schikbaar? Of nog beter: welk creatief raadslid komt met een voorstel om van gemeentewege officiële meierblisplaat- sen aan te wijzen en de daarvoor beno digde grond desnoods aan te kopen? Die meierblisplaatsen zouden in het bestem mingsplan buitengebied moeten worden opgenomen met de daaraan verbonden gebruiksvoorschriften. Door het plaat sen van een afrastering van ursusgaas in een wijde kring rond zo'n plek, kan dan tevens worden voorkomen dat tijdens de opbouw van de b/is allerlei rommel in de omgeving wordt verspreid en op die ma nier is misschien ook tegen te gaan dat al te veel onbrandbare troep op de b/is vyordt gegooid. Als dan ook de termijn waarin rommel op de b/is mag worden bezorgd, wordt verlengd zodat er langer 'gespaard' kan worden, dan zal het mei erblis branden een jaarlijks feest kunnen blijven voor iedereen. Gebeurt dat niet, dan gaat er opnieuw iets karakteristieks definitief verloren. In de Gereformeerde kerk in Den Burg wordt vanavond (vrijdag) een herdeningsconcert gegeven door de organist Peter Zwart. De aanvang is 20.30 uur en de toe gang is gratis. Na afloop wordt een col lecte gehouden voor het orgelfonds. Het programma is als volgt: Sombere muziek over Psalm 103 van Jan Zwart. Marche funèbre et chant séraphique van Alexandre Guilmant. Toccata F dur van J. S. Bach. Variaties en Fuga over: ,,Waer dat men sich al keerd of wend" van Willem Mudde. O Heen die daer des Hemels tente spreyt van Jan Zwart en Fantasie alla Marcia over ,,Het Wilhelmus". De voorbereidingen voor de zomernummers van zijn in volle gang. Het tipsgedeelte zal voor deze drie nummers niet meer gewijzigd worden. Als u dus een verandering in de vermelding van uw bedrijf of activiteit wil heb ben, moet u zo snel mogelijk con tact opnemen met de redactie. Telefoon (02220) 2741 of buiten werktijd (02220) 5393. U kunt ook langskomen, Parkstraat 10, Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1