Cjrocn 2TwartsJexeU in het harL, Echte vrijheid is je laten inden aan gedragsregels" Lang verwacht toch gekomen d-oorlogsvlieger bij onthulling monument: Motorcrossbaan bij vliegveld Zware schade bij aanrijding Weer onbekend vat opgevist „Marsdiep" vaart weer Recreatief zwemmen Te laat open Dure sex DINSDAG 8 MEI 1984 RGANG Nr. 9880 aG 4 M Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, gterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. «rtenties, abonnementen, etc.: De Rooy BV. Postbus 11. 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs A17.40 per kwartaal. Losse nummers A0.75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46 99.17 636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. een grijs verleden doemt het op e verre toekomst staat het geschreven ir het heden leeft het voort mderworpenheid van al het leven." is citeerde oud-oorlogsvlieger Paul van Hessen (70) uit Den gde dichter J. Wagenvoort jr. toen hij vrijdagmiddag op de :asterdijk bij Oosterend het monumentje onthulde ter her- iring aan de geallieerdeoorlogsvliegers die op en bij Texel het leven zijn gekomen. Van Hessen maakte destijds deel het 320 squadron dat het devies voerde „Animo libero limur" („Wij worden geleid door een vrije geest"). Hij ver- rde de onthullingsplechtigheid graag uit te voeren omdat r waarde aan hecht dat met name de jeugd wordt herinnerd de inspanningen die ontelbaren zich hebben getroost om irijheid te herwinnen. Van Hessen zei ook dat vrijheid niet ikent dat iedereen maar moet kunnen doen waar hij of zij in heeft. „Echte vrijheid, dat is je laten binden aan gedrags- ils die nodig zijn om als groep vrij te kunnen leven." sen: ,,lk ben niet zo pessimistisch. Ik heb goede hoop dat verstand, rede en respect voor menselijke waardigheid ons leven in de toekomst zullen bepalen, on danks alles wat er nu om ons heen ge beurt." De oud-oorlogsvlieger vindt dat nauwelijks wordt beseft in welk een be voorrechte situatie met name de men sen in Nederland verkeren. ,,De vrijheid is hier maximaal, daar is men zelfs veel te ver mee gegaan waardoor onze maat schappij zichzelf bedreigt. Ik beschouw plichtsbesef en discipline niet als vieze woorden. Discipline die de mensen zich zelf opleggen is zelfs noodzakelijk om samen met anderen iets tot stand te kunnen brengem. Hierin ligt veel geluk MET DiT MONUMENT EERT TEXEL DE GEALLIEERDE OORLOGS VLIEGERS. OMGEKOMEN OP OP NABü TEXEL IN DE 2® WERELDOORLOG besloten. Geluk zonder inspanning en opoffering is onmogelijk." Eenvoudig Het monumentje op de Lancasterdijk is eenvoudig en niet erg omvangrijk. Het is in feit niets anders dan een propeller van een Lancaster bommenwerper die tussen twee hardhouten palen is ge klemd, voorzien van een bordje met her inneringstekst. Rond het monument is een mooi stukje straat aangelegd en er zijn ook twee zitbanken. Toen de plech tigheid vrijdagmiddag om twee uur be gon waren de mensen van aannemer Westerlaken nog maar nauwelijks ver trokken want als gevolg van de lokale bureaucratie had men pas op het aller laatste moment met de uitvoering kun nen beginnen. Het hele karwei vergde nauwelijks meer dan één dag. De voor geschiedenis was veel langdi.,ger. Tij dens het vorige gemeentebestuur bestond reeds het plan om een monu ment te plaatsen, maar het werd door het nieuwe gemeentebestuur van de be groting geschrapt omdat het te duur werd gevonden. Dat bracht de mensen van de Stichting Juttersmuseum in actie die met het voorstel kwamen om tegen veel lagere kosten een monument te zet ten, wat mogelijk was door belangeloze medewerking en het beschikbaar stellen van materialen tegen kostprijs of voor niets. Dat plan werd tenslotte uitgevoerd maar het groene licht kwam pas heel laat omdat de uitgave beslist door de raadscommissie moest worden behan deld alvorens deze werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Mede omdat een Oud-oorlogsvlieger Van Hessen verwijdert de scheepsvlag van het tekstbord van het monumentje. Een donderbui die precies op dat moment zijn hoogtepunt bereikte, verleende aan de plechtigheid een bijzondere sfeer commissievergadering verviel, leverde dat vele weken vertraging op. Door dat uitstel kwam er van de oorspronkelijk be oogde zelfwerkzaamheid ook niets te recht. De mensen die dit werk zouden doen (o.a. Cor Ellen) hadden in de afge lopen winter een zee van tijd, maar ze hebben nu weer hun gewone dagelijkse werk en moesten de uitvoering dus over laten aan Westerlaken. Juttersinitiatief De onthulling werd vrijdagmiddag bij gewoond door een vrij grote schare ge nodigden: vertegenwoordigers van B en W en gemeenteraad, mensen van water schap en juttersmuseum, vertegenwoor digers van het amfibisch oefenkamp, de orspronkelijk was het de bedoeling ie onthulling te laten uitvoeren door leer Rob Wijting, vice voorzitter van nationale herdenkingscomité. Deze tst die dag echter bij een andere htigheid zijn en had Van Hessen als anger voorgesteld. Deze vluchtte in naar Engeland waar hij een vlieger- iding volgde. Vanaf december 1944 hij operatoneel en hij voerde met emotorige Mitchell jachtbommen- pers 25 bombardementsvluchten Duitsland uit. Bij de vijfde vlucht hij door Luchtafweergeschut ge ld. Een granaatscherf die eerst tegen onderdeel van zijn vliegerstoel was etst (waardoor de grootste vaart er- was) raakte hem in de schouder. Hij zelfstandig de thuisbasis bereiken, ar was een maand uitgeschakeld. Schapendarmen 'an Hessen is tegenwoordig een suc- vol zakenman. Hij is directeur van internationaal opererend toeleve- isbedrijf voor de vleeswarenindustrie. ivan de artikelen die hij levert is scha- ndarm, waarvan worstjes worden ge lakt. ,,De beste darmen komen van schapen; die zijn extra sterk," al- Van Hessen, die voor het eerst van leven op het eiland was. Hij was een eerder gekomen dan nodig was om h een beetje in de situatie te kunnen even. Hij had graag aan de uitnodi- gehoor gegeven, maar hij vreesde dat hij in de publiciteit als een oor- sheld zou worden afgeschilderd, oor mij bestaan er geen helden. Het de omstadigheden die je lot bepa- Als je het overleeft, maakt het pu ik iets bijzonders van je. Overleef je niet, dan herdenken ze je. Ikzelf heb groot Godsvertrouwen. Ik ga er van dat je niet doodgaat voordat het je is en dat heeft me wel gestimuleerd bepaalde initiatieven te nemen." Bevoorrecht bevraagd naar zijn mening over de idige situatie in de wereld zei Van Hes- Ondanks de teruglopende subsi dies die door rijk en gemeente ver strekt worden voor sportaccommo daties komt er de laatste tijd op Texel nogal wat bij op dit gebied. De aan leg van de wielerbaan is in volle gang, het opknapwerk voor de ijs baan van Den Burg heeft een aan vang genomen. De motorcrossende leden van de Motor-, Auto- en Brom fietsclub Texel kunnen nu al blij zijn, zij namen afgelopen weekend mas saal de nieuwe crossbaan op het vliegveldterrein in gebruik. Daarmee kwam een definitief einde aan een jarenlange periode van onzekerheid over het doorgaan. De afgelopen twee jaar konden de crossers trainen op het kleidepot bij de jachthaven maar dat gaf toch meerdere malen aanleiding tot klachten in verband met geluidsoverlast. Daarvóór was een klein terreintje aan het eind van de Muy- weg beschikbaar voor de crossers. Het huidige terrein biedt veel meer mo gelijkheden voor de club. De geluidsiso latie is zeer goed. De baan is vrijwel he lemaal omgeven door geluidswallen. Pu bliek dat bij de start staat kan de moto ren alleen de eerste driehonderd meter van de 915 meter lange baan horen, de wallen zijn zo effectief dat de rest van de rit nauwelijks met het oor te volgen is voor mensen die niet op de zandwallen staan te kijken. Hoogstwaarschijnlijk voldoet de baan aan de eisen die door de Koninklijke Ne derlandse Motorsport Vereniging aan wedstrijdbanen worden gesteld. Voor het houden van wedstrijden is overigens nog geen toestemming gevraagd aan de gemeente. De Mab-club wil eerst eens proberen hoe het gebruik van het terrein in de praktijk bevalt en of de omwonen den overlast ondervinden. Volgens de huidige afspraken mag er vijf uur per week van de baan "gebruik gemaakt worden. Zou het om meer urer, gaan dan valt de voorziening onder zwa re eisen van de wet geluidshinder. Er wordt momenteel bestuurlijk gesproken over het optrekken van die wettelijke norm naar 14 uur maar dat houdt nog niet vanzelf in dat dan ook de crossbaan 14 uur per week gebruikt zou mogen worden. Daarvoor zou overleg met de gemeente en de omwonenden noodza kelijk zijn. Voorlopig is dat echter nog niet zo ver. aannemer en wat mensen die gehoor hadden gegeven aan de oproep in de ad vertentie om van belangstelling blijk te geven. Bestuurslid Jook Nauta van de Stichting Juttersmuseum verwelkomde het gezelschap en gaf het woord aan voorzitter Paul Kikkert. Deze bracht in herinnering dat in de oorlogsjaren op en bij Texel een twintigtal bommenwerpers is neergekomen, waarbij ruim 180 be manningsleden omkwamen. Hoewel het niet zo voor de hand ligt dat jutters initiatieven nemen om tot oprichting van een gedenkteken te komen, is er in dit geval toch een reden voor. Aangespoel de of opgeviste voorwerpen geven vaak een treffend beeld van maatschappelijke situaties of gebeurtenissen en rampen die hebben plaatsgevonden. Zo ook de ze propeller die werd opgevist door de firma Betsema en zo bij ons juttersmu seum terecht kwam. Pas dan begint zo'n beeld eigenlijk pas goed tot je door te dringen. De moed en de zelfopoffering, de angst en rampspoed waarmee de be manningen te maken hadden. In ons bestuur was het besluit dan ook snel ge nomen: veel beter dari een plaats in het juttersmuseum zou de propeller tot in lengte van jaren gebruikt kunnen wor den om de herinnering levend te houden aan hen die hebben bijgedragen aan on ze vrijheid." Kikkert zei verder dat dank zij de goe de samenwerking met Waterschap Texel, Rijkswaterstaat, gemeente Texel en enkele Texelse bedrijven en particulie ren het monument tot stand kon worden gebracht. Aan allen werd dank gebracht. Geen herdenkingsplaats Nadat Van Hessen de onthulling had uitgevoerd, werd nog gesproken door burgemeester Engelvaart. Deze legde er onder andere de nadruk op dat het niet de bedoeling is dat dit monument een (derde) Texelse plaats wordt waar jaar lijks een herdenking wordt gehouden. De functie van het monument is slechts de voorbijgangers en dat kunnen er gezien het toeristische karakter van het eiland vele en telkens andere zijn te herinneren aan de mensen die hun leven hebben ingezet om ons volk te redden van de onderdrukking. Al eerder gebeur de dat door dit dijkgedeelte te vernoe men naar het vliegtuigtype dat daarbij een rol heeft gespeeld. De burgemeester herhaalde nog eens dat hij in tegen stelling tot wat in oktober j.l. werd be weerd in enkele dagbladen een voor stander is van telkens weer gedenken en herdenken" van wat in 1940-1945 is gebeurd, al was het maar om de huidige generatie in deze tijd van nieuwe oor logsdreiging en wapenwedloop ervan te doordringen dat met vrijheid zorgvuldig moet worden omgegaan. Engelvaart overhandigde de heer Van Hessen een boekje over Texel als blijk van erkentelijk heid voor zijn overkomst, waarna na mens de Stichting Juttersmuseum en namens het gemeentebestuur bloemen werden gelegd en een minuut stilte in acht werd genomen. A Met grote sprongen werd de baan in gebruik genomen. De crossers beoordeelden het parcours als zwaar, maar de springheuvels hadden nog wel wat hoger gemogen. Aanzienlijke schade ontstond zondag middag omsreeks vijf uur toen op het kruispunt Pontweg-Akenbuurt bij Den Burg twee personenauto's, beiden bestuurd door Texelaars, in botsing kwa men. Een 34-jarige man, komende uit de richting De Koog sloeg linksaf de Aken- buurt in, zonder doorgang te verlenen aan de uit de richting van de veerhaven komende andere wagen, bestuurd door een 44-jarige Texelaar. Beide wagens werden beschadigd, vooral de laatstge noemde (een nog tamelijk nieuwe Ford) zat flink in elkaar en moest worden weggesleept. Voor de tweede keer in korte tijd kreeg de kotter TX 4 tijdens het vissen een groen vat met onbekende inhoud in haar netten. Het vat werd 'gevangen' ter hoogte van IJmuiden en droeg geen en kel opschrift of ander kenteken. Het is in afwachting van onderzoek of vernieti ging opgeslagen door de gemeente. Sinds gisteren wordt de veerdienst onderhouden door de „Marsdiep" en ligt de dubbeldekker „Molengat" dus aan de kant. Over veertien dagen komt de „Molengat" weer in de vaart en dat blijft zo gedurende de hele zomer, waar bij de „Marsdiep" reserveschip is. Gedurende het gehele zwemseizoen biedt de ZPC TX '71 de gelegenheid weer tot recreatief zwemmen voor ieder die per week een half uurtje ontspan nend bezig wil zijn. Onder het motto „niets moet-alles mag" vindt morgena vond (woensdag) 9 mei van 20.00-20.30 uur in zwembad Molenkoog de eerste training plaats. De tijd en avond zijn ge durende de rest van het seizoen eender, de prijs is f3,— per keer of f30,— voor het hele seizoen. Voor diegenen die als nog mee willen doen aan de grote zwemdriekamp op 26 en 27 mei bestaat er tot de trainingsavond van 9 mei de ge legenheid het briefje in te leveren. De politie maakte proces verbaal op tegen de exploitant van een horecabe drijf in De K»oog wegens overschrijding van het sluitingsuur. Op 3 mei was het bedrijf om half twee 's nachts nog open. Een Texelaar die rond 7 april een bezoek bracht aan een sexhuis in Den Helder, merkte na afloop van het relaxen aldaar dat hem twee Eu rocheques afhandig waren ge maakt. Vrijdag j.l. bleek dat de dief beide cheques voor het volle bedrag had verzilverd, een tegenvaller van f600,—. In aanmerking nemende dat de man ook nog een aanzienlijk be drag voor de genoten sex had be taald, kan worden gesproken van buitensporig duur genot. De gedu peerde heeft bij de Texelse politie aangifte gedaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1