(groen jjwarLrjJexel s in het harL, Vieb est rij ding op het rad, hoe moet dat? Waterschap hield in '83 bijna halve ton over TEXEL TOERIST Ly/R TO Driejarige proef in Het Horntje moet antwoord geven latssecretaris eg naar Texel Neelie komt per heli Hond tussen de schapen Briefje klopte niet irfspuitsters ngehouden Amsterdamse drumfanfare in De Koog Advertenties 11 MEI DINSDAG 15 MEI 1984 sARGANG Nr. 9882 ie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. iverktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Josterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel (02220) 4988 en Niek van de Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jvertenties. abonnementen, etc.: ld Et De Rooy B.V Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17.40 per kwartaal. Losse nummers /0,75, Postgiro 652 Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. 13) 227 in van de ergste rampen die de Waddenzee zou kunnen overko- is grootschalige olievervuiling door een ongeluk met een tanker, omvangrijke lozing, het barsten van een pijpleiding of een ongeluk een olieboring. Het is nog nooit gebeurd maar de kans dat het eens voorkomt, is niet klein en neemt zelfs toe in verband met de \emende activiteit op het gebied van olie-exploratie, aanleg van sport/eidingen e.d. in het waddengebied. or een gewone strand- of rots- zo'n olieramp al iets ver- kkelijks, veel erger nog is het e Waddenzee omdat de ver- daar niet beperkt blijft tot de roppervlakte en en betrekkelijk Ie kuststrook. Het feit dat de denzee tweemaal per dag voor groot deel droogvalt brengt met mee dat een enorme oppervlak- lodem besmeurd kan worden rdoor het dierlijke en plantaardi- leven grotendeels wordt ietigd. uitnodiging van de plaatselijke afdeling brengt staatssecreta- Ploeg van Landbouw en Visse- onderdag 24 mei een werkbe- aan Texel. Het bezoek wordt 's ids afgesloten met een openbare lekbeurt in hotel De Lindeboom. ENDl! bewindsman komt met de boot 9.35 uur uit Den Helder en gaat in 'schap van een deputatie van de Texel eerst naar het raadhuis voor rfJP ontmoeting met het gemeente- KjUuur. Het (voorlopige) programma leidt verder een bezoek aan de zui- ibriek De Eendracht, een lunch in aschild en een ontmoeting met Dirk met een vaartocht op de Wadden- om aandacht te vragen voor de be en van de mossenbedrijvigheid. Ver wordt een bezoek gebracht aan het risch bedrijf van G. Jimmink in Bar en wordt in hotel Opduin gesproken de Texelse bezwaren tegen de aan- ig van relatienotagebieden. De ieder toegankelijke spreekbeurt van Issecretaris Ploecj in De Lindeboom int om 20.30 uur. Dat gevaar wordt al jaren onderkend en dat heeft geleid tot een onderzoek, waarbij wordt nagegaan wat de effecten zijn van olie op het leven in en op het wad, waarbij tevens wordt vastgesteld wat de invloed is van oliebestrij dingsmiddelen op datzelfde leven. Aan de hand van deze gegevens kan dan worden bepaald wat de beste bestrij- dingsmethode is. Dat onderzoek vindt plaatts in de pol der Het Horntje op Texel en is één dezer dagen van start gegaan na een uitvoerig vooronderzoek dat voornamelijk was be doeld om de onderzoeksmethoden te testen. Tot dusver heeft het project 1,3 miljoen gulden gekost; het eigenlijke zojuist gestarte onderzoek kost f2,25 miljoen. Een derde van dit bedrag komt voor re kening van de drie instellingen die geza menlijk met de uitvoering zijn belast.: de Nederlandse organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en het Rijk sinstituut voor Natuurbeheer (RIN). Kunstwad Het project luistert naar de naam ,,Opex" (Oil Pollution Experiment) en heeft in de aanloopfase al enkele interes sante bevindingen opgeleverd. Het on derzoek wordt gedaan in de betonnen bakken van het voormalige mossel proefstation. Hierin worden de omstan digheden van de Waddenzee nage bootst. Er is een stuk wadbodem, com pleet met de daarin levende dieren aan gelegd. Pompen zorgen twee keer per dag voor eb en vloed en omdat er meer dere bakken zijn, zijn er steeds voldoen de vergelijkingsmogelijkheden bij de. proeven. Zo'n nagemaakte wadbodem heet een Model Wad Ecosysteem of Mo del Tidal Flat, afgekort Motif. De afgelo pen maanden is komen vast te staan dat dit nagemaakte wad praktisch gelijk is aan de werkelijkheid, eigenlijk met het enige verschil dat alle factoren die voor de proeven van belang zijn, beheersbaar zijn. Noordzee-olie Bij het experiment zullen de Motifs gedurende een week worden bloot gesteld aan een al dan niet met een bestrijdingsmiddel (dispergeermiddel) behandelde olie. Na deze week van di rect blootstelling wordt de drijvende olie uit de bakken verwijderd en gedurende de tien volgende maanden wordt gelet op de ontwikkeling van de organismen in de bodem, in vergelijking met de bak ken die niet verontreinigd zijn geweest. Het experiment dat nu wordt uitge voerd, gebeurt met Noorzee-olie, clie be handeld wordt met het dispergeermiddel Finasol OSR 5. Dit middel ligt in Neder land en in andere Europese landen in grote hoeveelheden opgeslagen om te worden gebruikt bij een eventuele olie ramp op zee. Het is zeer de vraag of het verstandig is dit dispergeermiddel ook toe te passen als de Waddenzee door olie zou worden vervuild. Het middel zou wel eens erger kunnen zijn dan de kwaal. Het spreekt vanzelf dat de Motifs ook gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van de effecten van andere vormen van vervuiling, zoals het lozen van baggerslib. Presentatie Ter gelegenheid van de start van het onderzoek werd vrijdag en zaterdag door Rijkswaterstaat, TNO, NIOZ en RIN een perspresentatie georganiseerd, waar voor grote belangstelling bestond. Enke le tientallen journalisten en fotografen kwamen vrijdag naar het Horntje om een indruk van het onderzoek te krijgen door de in gebruik zijnde Motifs te bekijken en door te luisteren wat er namens de be trokken instellingen over werd verteld. Zaterdag werd die presentatie in Den Helder voortgezet, waar verschillende technieken van oliebestrijding op zee werden gedemonstreerd zowel in de ha ven van Den Helder als op stukken Wad denzee bij het Balgzand en de Hors. In laatstgenoemd gebied werd een voor deze gelegenheid aangebrachte olievlek verwijderd met de zg. Framo-skimmer, expandiboom en een zelfaanzuigend zandschip. Ook werd olie bestreden met Belangstelling voor het kunstmatige wad waarmee de olievervuilingsproeven worden genomen. RIN-vestiging. Geheel links dr. W. Wolff, leider van de Texelse de sleephopper Adelaar" die voorzien is van een veegarm. En in de haven van Den Helder werd drijvende olie ingeslo ten met een expandiboom en vervolgens door het oliebestrijdingsvaartuig Egmo- pol te lijf gegaan. Luchtverkenning Die demonstratie op het water werd onderbroken door een tochtje naar ■Texel, waar op het vliegveld informatie werd gegeven over het opsporen van olievervuilers vanuit de lucht, zowel met het daarvoor speciaal uitgeruste vlieg tuig van de directie Noordzee van Rijks waterstaat als de helicopter van de Rijkspolitie. Vrijdag werden de experimenten in het RIN-laboratorium in 't Horntje toe gelicht door dr. W. Wolff, leider van de Texelse RIN-vestiging, dr. ir. J. Kuiper van TNO ing. C. Veld van Rijkswa terstaat en dr. P. A. W. J. de Wilde van het NIOZ. Cor Veld vertelde dat Rijkswaterstaat bezig is met de opbouw van een organi satie die de bestrijding van olieverontrei niging op de Waddenzee en in de zeega ten ter hand neemt. Het gaat dus niet aleen om de Waddenzee maar om alle daarmee te vergelijken gebieden, ook in Duitsland. Dit soort gebieden (estuaria) Lees verder PAGINA 2 Minister Neelie Smit-Kroes van verkeer en waterstaat opent woens dag het symposium over het biolo gisch onderzoek van het Eems- Dollard estuarium. Omdat zij 's mid dags weer voor een vergadering in Den Haag moet zijn, maakt ze de reis per helicopter. Zij komt aan op het terrein van het amphibisch oe fenkamp De Mok, vanwaar zij, bege leid door burgemeester J. A. Engel vaart, naar het NIOZ zal gaan. Daar gebruikt ze de koffie in gezel schap van onder meer de commissaris van de koningin in Noord-Holland R. J. de Wit en zijn vrouw, diverse ambtena ren, de burgemeester en zijn vrouw en wellicht andere leden van het college van B.en W. Om 10.30 uur heet NIOZ-directeur H. Een bewoner van de Bosrandweg bij De koog merkte dat zich een bouvier tussen zijn schapen bevond. Het liep ge lukkig goed af. De uit De Koog afkomsti ge eigenaresse van het dier heeft een waarschuwing gehad. Postma het gezelschap welkom, waarna de minister inleidende woorden zal spreken. Voor de minister weer vertrekt, krijgt zij tijdens een besloten bijeenkomst meer informatie over het Boede- onderzoek. Omstreeks 12.00 uur moet zij weer op de terugweg zijn. Zaterdag reed een tot dusver onbe kende automobilist tegen een gepar keerde ,,Eend" op de parkeerplaats van Bakkers Ijzerhandel aan het Achterom in Den Burg. De dader reed door, maar blijkbaar had iemand het gezien want de Texelse eigenaar van de getroffen ,,eend" vond achter de ruitenwisser van zijn auto een briefje waarop iemand merk en kenteken van de veroorzakende auto had geschreven. De politie stelde echter vast dat het opgegeven kenteken niet bij het opgegeven automerk hoorde en zou graag met de tipgever in contact komen voor het verkrijgen van nadere gegevens. Het Waterschap Texel hield in het jaar 1983 f46.089,73 over. Dit batige saldo ontstond met name door de verminderde personeelslasten. Deze post kon f65.000,— onder het begrote bedrag blijven. Dit voordeel is voor een deel ont staan uit de 3%-bezuiningsoperatie op ambtenarensalarissen die door de re gering is ingevoerd. Verder blijkt uit de begroting wat dijkgraaf M. Roeper Pzn. al eens in een eerdere vergadering van hoofdingelanden opmerkte: het Waterschap Texel is van een bouw-waterschap een onderhoudswaterschap geworden. De post „onvoorzien" hoefde bijvoorbeeld niet aangesproken te worden. wee meisjes die in de nacht van nderdag op vrijdag maar liefst 14 touwen in het centrum van Den rg met een verfspuit bekladden, toen al in de loop van vrijdag door politie aangehouden. Er is proces baal tegen hen opgemaakt we isvernieling c.q. beschadiging of dadigheid. 'e meisjes zetten tekeningen, symbo- en leuzen op onder meer de gevels i herenmode Moerbeek, Nauta, de (ieknis, de Sportshop van Legier- J. de Waal, horloger Bakker, de Lin- ioom en slagerij Kossen. Tal van win- srs deden aangifte. De meisjes die kladwerk op hun geweten hadden en snel gevonden. Door de zeer her- bare stijl van hun tekeningen werd opsporingswerk vergemakkelijkt. De sjes, die onlangs ook betrokken wa- bij twee kraakpogingen hebben ge el de schade zelf te willen herstellen ir de verf van de gevels te verwijderen loor de letters over te schilderen. Dit beeld komt naar voren uit de jaar rekening '83 die donderdagavond in de hoofdingelandenvergadering werd besproken. De tijdens de vergadering geïnstalleerde nieuwe hoofdingeland N. C. Barendregt, beter bekend als wethou der financiën van de gemeente, sprak zijn bewondering uit: ,,lk vind het een hele prestatie dat de rekening 1983 nu al klaar is. Dat is mij tot dusver nog niet zo snel gelukt. Het geeft echter wel een sti mulans om het bij de gemeente net zo snel te doen." Roeper antwoordde be scheiden: Bij een fuctioneel bestuur als het onze is dat vast makkelijker dan bij een bestuur als de gemeente." Baren dregt had in zijn inwijdingsspeech nóg een compliment voor het waterschap: ,,Als ik zie hoeveel er al gedaan is door het waterschap aan grote werken dan heb ik het gevoel dat ik in een gespreid bedje terecht kom." De jaarrekening werd verder zonder complicaties goedgekeurd, evenals de raming zeewaterkerende werken 1984. Daarin is vastgesteld hoe dit jaar het on derhoud aan de dijken zal worden uitge voerd. Beleidswijzigingen bevat dit stuk niet en het kon dan ook zonder discussie als hamerstuk worden aanvaard. Politiek, wat is dat? De hoofdingelanden en heemraden stemden in met het voorstel om vier dui kers in de Westerweg te verlengen. Deze duikers lopen in de huidige situatie door tot aan de weg en dat is een verkeersge- vaarlijke situatie. De gemeente Texel heeft er dan ook diverse malen bij het Waterschap op aangedrongen dat de duikers met spoed veranderd moeten worden. Een dergelijke ingreep heeft echter een tijdelijk effect voor de grond waterstand in het omringende gebied en daarom wachtte het bestuur met de ver andering tot de bollenboeren in de om trek in een zodanige fase van hun werk waren gekomen dat ze geen hinder zou den ondervinden. Barendregt informeer de met enige bezorgdheid of het goed keuren van het plan betekent dat de ur gentie die de gemeente er aan toekende ook wordt overgenomen: „Voor de ge meente is dit belangrijk, er staat nogal wat politieke druk achter." Eén van de hoofdingelanden Liet uit zijn reactie blij ken dat het college van hoofdingelanden anders functioneert dan de gemeente raad. „Politieke druk, wat is dat?" Roe per zei tegen de hoofdingeland/wethou der dat het waterschap pas op 2 mei een brief van de gemeente heeft gehad. Met het feit dat het nu al besproken werd bleek volgens de dijkgraaf toch wel hoe snel de behandeling verliep. Commissie De vergadering kwam terug op een onderwerp dat al eerder op de agenda had gestaan: de opvolging van dijkgraaf Roeper die dit jaar de pensioengerech tigde leeftijd bereikt. Roeper vertelde dat het dagelijks bestuur vindt dat een com missie van 5 moet worden samengesteld die een interne sollicitatieprocedure op gang kan brengen. „Als ik zo om me heen kijk, denk ik dat er in ons college voldoende mensen zitten die het werk kennen en kunnen." Dat voorstel werd overgenomen. De commissie werd samengesteld uit de heemraden H. J. Leber, G. L. Veeger Mzn., namens de hoofdingelanden be bouwd J. J. F. Duin en namens de „agrarische" ingelanden T. Huisman Tzn., en C. H. Mantje Pzn. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur, dat de zaak dan weer in het al gemeen bestuur brengt. Roeper: „Na tuurlijk heeft het algemeen bestuur het laatste woord en als er buiten de com missie om andere voordrachten inge diend worden, kan dat." Hoofd technische dienst H. Ph. Vonk vertelde in zijn gebruikelijke overzicht dat voor de bescherming van taluds een nieuw middel wordt uitgeprobeerd: be- tonfiltermat. Zowel met kunststof filter- matten als met azobématten blijken op de lange duur problerhen te ontstaan. Betonfiltermatten zijn makkelijke te leg gen en duurzamer dan azobé. Vonk kon melden dat door de zachte winter en "het daarmee samenhangende uitblijven van gladheidsbestrijding veel onderhoud kon worden uitgevoerd. Het stormseizoen omschreef hij als redelijk, drie maal moest in de afgelopen winter dijkbewaking worden ingesteld. De waterbeheersing in het voorjaar en het voorjaar zelf omschreef hij als nor maal. „Normaal, dus droog", vulde Roeper hierbij aan. De afsluithekken voor de dijkweg bij de Schorren zijn geplaatst. Naar aanleiding van een vraag in de rondvraag vertelde Vonk bovendien dat de bij de fietsroute behorende dijkovergangen binnenkort aangelegd zullen worden. Tijdens de vergadering werden de hoofdingelanden N. J. de Wit en C. G. Boot herbenoemd. Zowel Boot als Roe per noemden het vrij opmerkelijk dat Boot als „milieuman" in een overwe gend agrarisch bestuur toch goed zijn draai had gevonden. Roeper vertelde dat een afvaardiging van het waterschap de hoorzitting van Gedeputeerde Staten heeft bijgewoond samen met ruimtelijke ordening-mensen van de gemeente. De bijeenkomst ging over relatienotagebieden, een onder werp dat voor het waterschap niet zo belangrijk is. Wel moet in de gaten wor den gehouden wat er over waterlopen en dijken gepland wordt. GS hadden volgens Roeper alle begrip voor de uitgangspunten van het water schap en de belangen werden goed onderkend. De Amsterdamse „muziekvereni ging Nico de Zwart" zal zaterdag middag een uitvoering geven op de Nikadel in De Koog. De band, die zichzelf omschrijft als „drumfanfa re" komt een weekend naar Texel om in zuivere lucht te oefenen. Het orkest, dat in de ereklasse uit komt, speelt sinds anderhalfjaar op een nieuw instrumentarium. De voorname lijk uit jongelui bestaande groep speelt prettig in het gehoor liggende muziek. „Nico de Zwart" treedt veelvuldig op bij bejaardentehuizen en dergelijke. Het op treden wordt in samenwerking met De Koog Promotion georganiseerd. Onze drukkers zijn volop in de weer met het Pinksternummer van de Texeltoerist. hiervoor kunnen nog t/m vrijdag 18 mei a.s. worden ingeleverd bij onze drukkerij. Informatie? bv/vh Langeveld en de Rooy parkstraat 10 den Burg-Texel postbus 11 tel. 02220-2741

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1