Cjrocn'warL-Jexels in het harL, linister met Hoornder hart irug naar Den Haag „Rotganzen weg en een uitkijkpunt op de dijk" gering acht voortgaand zeeonderzoek noodzakelijk elf Klaassen volger van aarten Mantje Drumfanfare op zondag Sibas-studie 21 juni klaar Beheersplan Roggesloot in discussie kRGANG Nr. 9883 VRIJDAG 18 MEI 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jvertenties, abonnementen, etc.: «ld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, [02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal. Losse nummers f0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. logen en andere wetenschappers die zich bezig houden ecologisch onderzoek in Noord- en Waddenzee hoeven niet te zijn dat zij spoedig zonder werk komen. Van regerings- e wordt voortzetting van dergelijk onderzoek (waarvan de Itaten worden gebruikt bij het voorkomen en bestrijden van uiling) noodzakelijk geacht. bovenstaande kreeg vrij veel uk in de redevoering die mi- drs. N. Smit-Kroes woensda- tend hield in het NIOZ- orium toen zij daar het sympo- Biologisch Onderzoek Eems ird Estuarium" (BOEDE) open- Het BOEDE is een goed voor van dergelijk ecologisch on- jek en op de verworvenheden dient nu te worden igebouwd. bewindsvrouw was per Lucht- iithelicopter van vliegbasis Ypen- naar Texel gereisd, waar werd ge- op het voetbalveld van de Joost •ijnkazerne (De Mok). Ze was in ge- lap van de heren Gaajes (hoofd van ieuafdeling van Rijkswaterstaat), Vlugt (hoofd publieksvoorlichting net ministerie van verkeer en wa- iat) en de heer Kroes, een broer van ninister die uit persoonlijke be- ielf Klaassen uit Wieringerwerf dt per 1 juli het nieuwe hoofd dienstkring Texel van Staats ieheer. Klaassen volgt hiermee rten Mantje op die volgende nd met pensioen gaat. benoeming werd woensdagavond ind gemaakt tijdens de commissie- adering Ruimtelijk en Huisvestings- d, waar de toekomstige voorman SBB-Texel aanwezig was. Roelf ssen is 48 jaar en is momenteel «aam als districtsambtenaar in ingerwerf. oor het plaatselijk personeel van itbosbeheer is hij al enige tijd geen ïkende meer, want Klaassen werkt gedurende enige dagen per week in "exel. Staatsbosbeheer is discussie ont- over de toekomstige woonplaats Klaassen, mede omdat SBB itisch moet bezuinigen en er moge een andere dienstkringverdeling Een beleidsmedewerker van SBB de woensdagavond echter aan wet- der Daan Schilling mee dat het niet ;rwachten is dat Klaasen een andere idplaats krijgt dan Texel. langstelling het reisje meemaakte. De minister en haar gevolg werden door burgemeester Engelvaart en de com mandant van het amfibisch oefenkamp verwelkomd, waarna men per taxi met spoed naar het NlOZ-gebouw ging. Me de als gevolg van de mist boven een deel van Noordholland was de helicopter- vlucht meer dan een kwartier vertraagd. In het NIOZ auditorium werd me vrouw Smit begroet door de weten schappelijke staf en door de commissa ris van de koningin dr. R. J. de Wit (zelf bioloog) die tevens op Texel was om het agrarisch museum in De Waal te openen. NlOZ-rol Uit het welkomstwoord van prof. dr. H. Postma (directeur van het NIOZ) bleek de belangrijke rol die het NIOZ heeft gespeeld bij de BOEDE-studie. Het NIOZ gaf samen met de Rijksuniversiteit van Groningen gastvrijheid en weten schappelijke medewerking aan het BOEDE-onderzoek waarmee zich twin tig mensen hebben bezig gehouden. Er was sprake van nauwe samenwerking tussen fundamenteel (zuiver weten schappelijk) en toegepast onderzoek en van interdepartementale samenwerking en financiering, wat allemaal erg profij telijk is uitgepakt. Een van de interessan te aspecten van het BOEDE-onderzoek is dat hier is gewerkt met mathemati sche modellen, waardoor het mogelijk is voorspellingen te doen inzake de effec ten op de organismen als gevolg van be paalde veranderingen in het milieu. Dat geeft mogelijkheden voor beheersing van het ecosysteem. Op de goede weg De minister, die uit handen van Maar ten van Arkel een gebonden exemplaar van het rapport van het onderzoek had gekregen, belichtte in haar toespraak het belang van de zg. estuaria (ondiepe randzeeën, zoals de Waddenzee) niet al leen voor de natuur maar ook voor men selijke activiteiten. Mens en natuur kwa men met elkaar in conflict, totdat men inzag dat de natuur het onderspit niet mocht delven. De minister schetste de verheugende vorderingen bij het weer zuiver maken van het Nederlandse op pervlaktewater, wat ook van belang is voor de ondiepe randzeeën. Rivieren e.d. monden hierin uit en vormen de belan grijkste bedreiging voor het leven in die zeeën. Bestrijding van verontreiniging moet plaatsvinden aan de bron en daar op is onder andere het internationale Rijn-overleg gericht. De minister zei het eens te zijn met de Raad van de Wa terstaat die vindt dat geen vergunning meer verleend moet worden voor het dumpen van matig verontreinigde bag gerspecie (klasse II) op zee omdat er op het land voldoende andere opslagmoge lijkheden zijn. Natuurlijke en menselijke belangen zijn de laatste jaren steeds meer op elkaar afgestemd. Integraal Een logische volgende stap is een in tegrale benadering van alle maatschap pelijke activiteiten in relatie tot het eco logisch functioneren van de zee. Het is niet de bedoeling maatschappelijke ver anderingen tegen te gaan of te voorko men, maar om het proces van verande ring in juiste banen te leiden. Deze visie komt onder andere naar voren uit de pla nologische kernbeslissing voor de Wad denzee en de Nota harmonisatie Noordzeebeleid. Dat kan allemaal echter pas na diep gaand wetenschappelijk onderzoek, zo als de afgelopen tien jaar in het Eems Dollard zeegebied is gebeurd. Voortzetting van dergelijk onder zoek is nodig en daarom is vorig jaar besloten tot instelling van een inter- depertementale Stuurgroep voor In tegraal Ecologisch Onderzoek in Noord- en Waddenzee. Met een eerste reeks projecten heeft die stuurgroep het begin van de weg ge plaveid voor verder ecologisch on derzoek ten behoeve van beleid en beheer. De ministers van Volkshuis vesting, Ruimtelijke Ordening en Mi lieubeheer, van Onderwijs en Weten schappen en van Landbouw en Vis serij hebben dit onderzoek dat in de komende vier jaar zal worden uitge voerd door het NIOZ op Texel, on langs aanvaard. ,,lk spreek de wens uit dat spoedig zal blijken dat onze maatschappij in goede harmonie met zijn natuurlijke omgeving zal kunnen bestaan. Moge deze dag ook daaraan bijdragen", aldus besloot mevrouw Smit haar toespraak. Zuurstofloos Een interessante, ook voor leken be grijpelijke uiteenzetting van de proble matiek die tot het BOEDE-onderzoek heeft heleid werd gegeven door de voor zitter van de deskundigencommissie Ir. J. L. Kooien van het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater (RIZA). Hij wist zijn verhaal te doorspekken met uitspra ken als „Milieubeheer, dat is een aange legenheid van gebiologeerde civielen en geciviliseerde biologen". Als gevolg van de lozing van industrieel afvalwater (van De minister, begeleid door de Commandant van de Joost Doorieinkazerne en de burgemeester, op weg van de helicopter naar de de aardappelmeel- en strokartonfabrie ken) was in de zestiger jaren nog sprake van geweldige vervuiling in Eems en Dollard. De hoeveelheid vuil die alleen hier in het water ging, was twee keer zo groot als de vervuiling die de hele Neder landse bevolking veroorzaakt. Daarnaast was ook de vervuiling van de Rijn een probleem met een alarmerende omvang. De vervuiling van water is af te leiden uit het zuurstofgehalte. Als het water zuurstofloos is, is dat een teken dat er meer vuil is dan door de afbrekende bac teriën in het water kan worden verwerkt. Er worden dan andere bacteriën actief en er ontstaat een stikboel waarbij onder andere zwavelverbindingen in de lucht komen die schade toebrengen aan mate rialen en aan de menselijke gezondheid. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, was onderzoek nodig waarbij onder meer moest worden vastgesteld welke zuurstofvermindering in het water nog wèl aanvaardbaar is. De roep om onderzoek en maatregelen werd nog versterkt door toenemende ongerust heid in Duitsland over de door de Neder landers veroorzaakte vervuiling in het aan Duitsland grenzende Dollard- zeegbied. Mede om het Rijnoverleg niet te bemoeilijken was het nodig dat Ne derland zijn goede gezicht liet zien. Het kwam tot oprichting van de BOVA (Bio logisch Onderzoek Veenkoloniaal Afval water) waarbij specialisten van onder meer NIOZ en de Rijksuniversiteit van Groningen werden ingeschakeld. BOVA was de voorloper van BOEDE, dat een bredere doelstelling heeft en vooral van betekenis is als basis voor verder onder zoek ten behoeve van zeebeheer. De minister en haar gevolg maakten de verdere voordrachten van het sympo sium niet mee, maar begaven zich naar het NlOZ-museum waar BOEDE- medewerkers Van Arkel en Baretta aan de hand van dia's een korte, zo populair mogelijke toelichting op het onderzoek gaven. Van Arkel ging in op het ontstaan van het Dollard estuarium, de levensge meenschappen in dit (enige) Nederland se brakwatergebied, de onderlinge ver banden van de organismen en de biolo gische betekenis van kleine organismen ten opzichte van grote. Baretta vertelde het een en ander over het mathematisch systeemmodel dat ten behoeve van het BOEDE-onderzoek is gemaakt. Of alles wat de heren naar voren brachten ten volle werd begrepen mag worden betwij feld. De minister: ,,lk realiseer me dat ik nog erg weinig weet." Baretta: ,,U mag best nog eens langskomen." Aan het slot van de bijeenkomst over handigde professor H. Postma aan me vrouw Smit een mandje met Texelse lek kernijen; een „Hoornder hart." In het bericht in de vorige krant over het optreden van de Amsterdamse mu ziekvereniging Nico de Zwart is een fout geslopen. Het optreden bij de Nikadel in De Koog is niet op zaterdag maar op zondagmiddag, aanvang 13.30 uur. De Sibas-studie, een onderzoek naar de mogelijkheden voor de Texelse kustverdediging, is zo goed als afgerond. Het rapport wordt 21 juni tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis in Haarlem gepresen teerd aan de belanghebbenden. minister in gesprek met direkteur H. Postma (linksl van het NIOZ en Maarten van Arkel, een van de uitvoerders van het BOEDE onderzoek. „Ik begrijp niet dat men in dit na tuurgebied nog plaats wil inruimen voor het voederen van rotganzen. Daarvoor is hoeve Zeeburg bestemd en daar moeten die beesten ook heen", zei het CDA raadslid Gelein Jansen woensdagavond in de com missievergadering ruimtelijk en huisvestingsbeleid over het be heersplan dat Staatsbosbeheer heeft gemaakt voor het natuurreser vaat de Roggesloot bij De Cocksdorp. Het was één van de belangrijkste kri tiekpunten op het conceptplan dat tij dens de discussie met experts van Staatsbosbeheer eigenlijk een evaluatie rapport bleek te zijn over het beheer in de afgelopen 15 jaar. Mede door de aan wezigheid van de Natuurbescherming sconsulent van SBB, de heer De Gelde ren, werd er menige kritische noot gekraakt. Het natuurreservaat heeft de bestem ming natuurgebied A in het bestem mingsplan buitengebied met uitzonde ring van een stuk grond bij Madura aan de Postweg. Dat „driehoekje" is bestemd als agrarisch gebied. Het colle ge was van mening dat het onbemeste stuk hooiland moeilijk als agrarisch ge bruik kan worden aangemerkt maar dat hier natuurbeheer wordt uitgevoerd „met behulp van bepaalde agrarische activiteiten". Het college constateerde ook dat de grond al sinds 1967 op die manier wordt gebruikt en B en W stellen voor de bestemming met behulp van het overgangsrecht te veranderen in natuur gebied. Die mening werd niet gedeeld dóór Gerbrand Poster en Jan van Asselt. Beiden maakten duidelijk dat de grond momenteel wordt gebruikt in strijd met de bestemming. „Het bestemmingsplan buitengebied heeft een utgebreide in spraakronde gehad. Staatsbosbeheer had toen maar bezwaar moeten maken tegen de bestemming agrarisch gebied. Die grond wordt niet optimaal agrarisch gebruikt", aldus Van Asselt. Foutje SB B-vertegenwoordiger De Gelderen sprak laconiek van „een foutje in het bestemmingsplan waar de gemeente op geattendeerd moet worden". Daan Schilling: „Zo lust ik er nog wel één. Straks staan er honderden ontevreden burgers op de stoep met de mededeling: foutje in het bestemmingsplan, even doorstrepen." De Gelderen vertelde dat het hier een stuk grond betrof dat voor intensief agrarisch gebruik niet is te exploiteren. „Daar kan een boer niets mee." In het natuurreservaat is een noorde lijk gedeelte aangewezen als gebied waar rotganzen mogen vertoeven om ze zo uit de rest van het reservaat weg te houden. Gelein Jansen vond dat de gan zen allemaal naar Zeenurg moesten en hierbij werd hij ondersteund door Jan van Asselt. De Gelderen zei dat 95% van de rotganzen rond Zeeburg verblijft en dat er slechts een paar honderd neerstrij ken bij de Roggesloot. „Die zitten daar nu eenmaal en wij hebben er geen last van. Op Zeeburg zitten er 6500. We zijn al tevreden met dat resultaat. Jansen dacht dat als men het grasland bij de Roggesloot zou laten verschralen de ganzen sneller naar Zeeburg zouden gaan maar De Gelderen bracht daar te genin dat de vogels voor hetzelfde geld het land van een boer uitkiezen. „Wat heeft u liever?" Sportvissen In de Roggesloot is momenteel één visstoep en ooit had SBB het plan er nog twee bij te maken ten behoeve van sportvissers. Het voornemen van drie stenen steigers is er nog steeds en Schil ling vroeg of de tweede en derde er echt zullen komen. De Gelderen maakte dui delijk dat die kans zeer klein is. De huidi ge steigr kan de sportvissersvraag mak kelijk aan en SBB heeft geen geld voor meerdere steigers. Daar staat tgenover dat het sportvissen aan de Hollandse- weg oogluikend wordt toegestaan ter wijl het officieel verboden is. Geldgebrek was ook de reden van het waarschijnlijk schrappen van een uitkijkpunt over het natuurreservaat bij de dijk. Verschillende commissieleden hielden een pleidooi voor een dergelijk oriëntatiepunt dat zo wel over de Waddenzee als over de Rog gesloot zou uitkijken. SBB moet hier voor te rade bij het Waterschap dat niet zit te springen om bouwwerken op de zeewering. Dirk Terpstra deed na lange discussie het simpele voorstel een ste nen trap op de dijkglooing aan te leggen en op de kruin van de dijk een eenvoudig plateau te maken. „Een mooier uitzicht kun je niet hebben en het is geen bouw werk", aldus Terpstra. Exc ursies De SBB-vertegenwoordiger legde uit dat er in het natuurreservaat twee doelstellingen de boventoon voeren: het bevorderen van de weidevogelstand en het verschralen van de vegetatie om zo zeldzame planten als orchideeën de kans te geven op te komen. Deze twee doelstellingen lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan maar in het reservaat zijn daarvoor verschillende sectoren aange wezen. Om het publiek te laten kennis maken met dit langzamerhand unieke stukje natuur zal SBB deze zomer voor dee eerste keer excursies organiseren rond de Roggesloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1