Cjroen wartsjexelsin het harL, Duitse eilanden nemen Texelse verordening over ESO tarieven door TW 15% omhoog? Weinig animo voor hertelling toeristische bedden „Groot-friese" waddenverbroedering op Norderney Te laat open Auto in de sloot 'inister Deetman engt bliksembezoek an NIOZ op Texel Waddenvereniging houdt „Texelse" jaarvergadering In strijd tegen tweede woningen Gecombineerde krant AARGANG Nr. 9884 DINSDAG 22 MEI 1984 je: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei I, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. jvertenties, abonnementen, etc.: eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal. Losse nummers 70,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46 99.17 636. Rabobank nr. 36.25.01 742; NMB nr 67.34.60.3 De zg. gebruiksverordening, waarmee de gemeente Texel het gebruik van huizen als tweede woning tegengaat, zal mogelijk ook worden afgekondigd op de oost- en noordfriese waddenei landen. Op de vrijdag en zaterdag op het oostfriese waddenei land Norderney gehouden Tweede Internationale Waddencon ferentie werd de Texelse verordening als voorbeeld gesteld. anferentiegangers voor hetEilandhuis" waar de besprekingen werden gehouden. Midden-boven de Texelse gemeentedelegatie en uiterst s de Teso-delegatie. ben weliswaar met een kleiner percenta ge te maken, maar hun tarieven zijn veel hoger zodat het extra geld dat door de consument moet worden neergeteld een aanzienlijk bedrag is. Zondagmorgen om half drie werd te gen een eigenaar van een café in Oude schild proces verbaal opgemaakt omdat zijn zaak nog open was. Een half uur na de officiële sluitingstijd zaten nog tien klanten in het café. Vrijdagmorgen trof de politie een auto aan in de sloot bij de T-splitsing Zaan- dammerdijk, Polderweg, Laagwaalder- weg. De eigenaar en bestuurder van de wagen was verdwenen maar meldde zich later op het politiebureau. De 20-jarige Texelaar verklaarde bij het nemen van de bocht door zijn rem te zijn getrapt waarna de wagen in de sloot te recht kwam. De politie heeft de auto voor een technisch onderzoek uit het verkeer genomen, mede omdat het voertuig gladde banden en een kapotte uitlaat had. is een kans dat de Teso tarieven maar liefst 15% zullen stijgen evolg van de toepassing van een richtlijn waardoor van de veer- ven btw wordt geheven. Teso eert dat te voorkomen door sa- met andere veerdiensten pro- aan te tekenen. Om die reden de btw op veertarieven vrijdag ussiepunt op de tweede interna- waddenconferentie op lerney. ertarieven zijn momenteel vrij van Als de EE-richtlijn (bedoeld om tot lonisatie te komen van de belasting eving binnen de EEG-landen) wordt epast zal bij de prijs voor het over- n van een auto of fiets 19% komen bij een personenkaartje 5%. Dat een extra druk van 14 tot 15% op ixploitatie. Het in rekening brengen „voordruk" door de rederij geeft ivelijks verlichting omdat de kostprijs een bootdienst voor een belangrijk is opgebouwd uit loonskosten en l/linister W. J. Deetman van on twijs komt maandagmiddag a.s. ar Texel om een kort bezoek te angen aan het NIOZ in 't Horntje. t bezoek hangt samen met het dat die dag het onderzoekschip Vro" uit Den Helder vertrekt naar donesië voor de Snellius II- peditie. Onder de 250 wetenschapsmensen en hnici die aan de expeditie deelnemen, 'inden zich vele medewerkers van het OZ, dat een overwegend aandeel ift in het onderzoek in de Indonesi- he wateren. Minister Deetman zal maandagmid- tussen 14.00 en 16.00 uur in Den Ider officieel de laatste tros losgooien het onderzoekschip, samen met de lonesische ambassadeur Waloejo Jegito. Direkt daarna komt de be- idsman met het NIOZ-vaartuig „Na- iula" naar Texel waar hij in het NIOZ- bouw zal worden rondgeleid. Om on- 'eer 18.00 uur keert hij terug naar het ïteland. kapitaalslasten. De verhoging zal in één klap moeten worden ingevoerd. Minder vervoer? Teso verwacht dat daardoor de reis lust afneemt, met name voor toeristen die van plan waren voor korte tijd te ko men. Ook omdat het voor de onderne mer praktisch uitgesloten is dat hij naast de btw-invoering ook nog andere kostenverhogingen doorberekent waar door winstdaling of verliesvergroting on vermijdelijk is. Een ander effect is dat de sterk" van toe risme afhankelijke eilandgemeenschap door de maatregel wordt getroffen. Af name van overnachtingen veroorzaakt omzetdaling. De fiscus is de enige die van de maatregel profijt heeft. Teso en de andere veerdiensten menen dan ook dat de bootdiensten op de eilanden van btw vrijgesteld moeten blijven. Er is overigens wat de btw betreft verschil tussen de Nederlandse eilanden ener zijds en de Duitse eilanden anderzijds. De Duitse bootdiensten betalen al btw omdat bij hen de eerste stap van de ge noemde EEG-richtljn al is ingevoerd. Hen staan echter verhogingen te wach ten waar ze veel bezwaar tegen hebben, zodat men in de strijd tegen de btw toch wel op een lijn zit. De Duitse veren heb- Zaterdag aanvang 11.15 uur, houdt de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee haar 19e jaarvergadering in de grote zaal van het Nederlands Instituut voor On derzoek der Zee in 't Horntje. De aandacht zal op deze ledenverga dering naast het huishoudelijk deel ge heel gericht zijn op Texel. In de eerste plaats komt het probleem van de duin afslag aan de orde; in de tweede plaats zal een aantal excursies naar interessan te natuurgebieden en landschappen worden gehouden. Vorig jaar, tijdens de Internationale Waddendag op 27 au gustus, is door een groot aantal belan genorganisaties van Texel en daarbuiten (natuurbescherming, recreatie- en land bouwbelangen) dringend aandacht voor de kustafslag gevraagd. Op 1 april van dat jaar werd in opdracht van de Directie Noordholland van Rijkswaterstaat door het Waterloopkundig Laboratorium, in samenwerking met het Centrum voor Milieukunde te Leiden en het Neder lands Economisch Instituut, een onder zoek gestart naar de gevolgen van ver schillende kustverdedigingsstrategieën. Deze zogenaamde Sibas-studie zal in ju ni afgerond worden. Reeds op de jaar vergadering is het mogelijk een presen tatie van de (voorlopige) uitkomsten van dit onderzoek te geven. In de middag zal een aantal excursies op Texel worden ge houden: naar de Muy en de Slufter, naar de Schorren, een fietstocht over de Ho- geberg en een boottocht naar de Razen de Bol. Met steun van de Nederlandse (westfriese) waddeneilanden werd een resolutie aangenomen waarin de landsregeringen van Nedersak- sen en Sleeswijk-Holstein (waaron der de oost- en noordfriese resp. re- sorteren) en de Bondsregering wor den opgeroepen de Bouwwet zoda nig te wijzigen dat een regeling zoals de Texelse gebruiksverordening er niet strijdig mee is. In de resolutie wordt erop gewezen dat van de Texelse verordening vast staat dat deze in Nederland wettig is. Zoals bekend is dat laatste gebleken toen belanghebbenden tegen de toepas sing van de gebruiksverordening in be roep gingen bij de Raad van State. Texel kan sindsdien een redelijk slagvaardig beleid voeren. Op de andere Nederland se waddeneilanden is dat in mindere ma te het geval omdat van de aldaar gehan teerde regelingen niet vast staat dat zij juridisch waterdicht zijn, terwijl er in de praktijk ook andere bezwaren aan blijken te kleven. Ameland heeft zelfs helemaal nog geen regeling getroffen. 1 Gevaar Het vraagstuk van de tweede wonin gen is de laatste jaren op Texel en de an dere Nederlandse (westfriese) wadden eilanden niet meer zo actueel, omdat de lust om op de eilanden tweede huizen te verwerven door de economische reces sie flink is afgenomen. Op de Duitse ei landen, die in trek zijn bij het „betere" vakantiepubliek, is het echter nog een groot probleem. De leefbaarheid van de woonkernen loopt daar ernstig gevaar als gevolg van de toenemende aantallen huizen die er een groot deel van het jaar leeg staan. Naar verluidt zou de Duitse wetgeving slechts op ondergeschikte punten moeten worden aangepast om een regeling zoals de Texelse gebruiksverordening op de oost- en noordfriese eilanden te kunnen toepas sen. Het verzet tegen deze mogelijkheid als aantasting van het eigendomsrecht aan te merken regeling zal echter toch heel sterk kunnen zijn. Dat laatste wordt mogelijk echter gecompenseerd door de ook in Duitsland steeds sterkere roep om bescherming van natuurlijke en culturele waarden van de waddeneilanden. Het bevorderen van de leefbaarheid past in de beschermende maatregelen zoals de Duitsers zich deze voor hun waddenge bied voorstellen. Door burgemeester Visser van Vlie land werd op de eerste conferentiedag een voor deze gelegenheid gemaakte nota over de tweede woningproblema- tiek voorgelezen. De Duitse conferentie gangers kregen daardoor een uitstekend beeld van de situatie op de Nederlandse eilanden en de maatregelen die daar zijn getroffen. Leefbaarheid De Texelse regeling kreeg daarin veel aandacht. Zoals bekend dateert de ge bruiksverordening van 1972. Deze komt erop neer dat het behoudens een door B en W te verlenen ontheffing, verboden is een woning als tweede woning te ge bruiken of voor andere recreatieve doe leinden. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de Texelse verorde ning verbindend verklaard omdat de ge meenteraad aannemelijk heeft gemaakt dat deze niet in de eerste plaats een vorm van ruimtelijk beleid nastreeft (wat niet zou mogen) maar het behoud van de leefbaarheid als grondslag heeft. De verordening werd daarom niet in strijd geacht met hogere wetten zoals de woonruimtewet, woningwet of de wet op de ruimtelijke ordening, omdat geen onderscheid wordt gemaakt naar gelang van de ligging van een dergelijke woning of de bestemming van de grond waarop deze zich bevindt. Overigens is te verwachten dat de twee de woningprobematiek binnenkort ook van rijkswege wordt aangepakt en wel door het bieden van een wettelijk kader waardoor gemeenten een „leefmilieuve rordening" tot stand kunnen brengen. Samen Bij het tweede woningen-probleem voelen zowel Duitse als Nederlandse waddeneilanden zich betrokken, zodat het als gespreksonderwerp voor de hand lag. Het was één der agendapunten van deze internationale waddenconferentie, naast andere zaken zoals de veer diensten en natuur- en landschapsbescherming. Evenals bij de vorige waddenconfe rentie, die vorig jaar op Ameland werd gehouden, waren vertegenwoordigers van gemeentebesturen en van rederijen van alle Nederlandse en Duitse wadde neilanden uitgenodigd. De belangstel ling was groot. Er waren ruim 60 confe rentiegangers, afkomstig van alle eilan den, met uitzondering van Sylt. De meesten hadden hun partner meegeno men, waarvoor een speciaal programma was georganiseerd. Mede omdat het ge zelligheidsaspect niet uit het oog was verloren en omdat de organisatoren van Norderney uitstekende faciliteiten boden was de tevredenheid onder de conferen tiegangers na afloop unaniem. Burge meester Salverius van Norderney (te vens procuratiehouder van de rederij al daar!) verklaarde dan ook dat de interna tionale waddenconferenties (die tot dus ver als experiment werden beschouwd) Lees verder pagina 2. De leden van de commissie financieel, economische en technisch beleid lieten in de vergadering van donderdagavond blijken niet enthousiast te zijn over het opnieuw tellen van het aantal toeristische bedden op Texel om zo mogelijk de opbrengst van de toeristenbelasting te verhogen. Het Pakt heeft, zoals bekend, onlangs gepleit het aantal bedden opnieuw te tellen en ook de toeristenbelastingcontrole kritisch te beschouwen. Commissielid Henk Beumkes was donderdagavond de enige die bleef vasthouden aan her telling en betere controle. „Ga alle slaapkamers bekijken. Nu is de controle natte vingerwerk", aldus Beumkes. ravans wordt op vier personen bepaald en 360 overnachtingen per jaar. Gemeubileerd verhuur en logies met ontbijt is moeilijk te controleren omdat de adressen waar dat gebeurt per sei zoen sterk kunnen wisselen. Bij bereke ningen van het aantal slaapplaatsen op Texel gaat de gemeente elk jaar uit van de maximale bezetting, dus inclusief een volle noodcamping. Stam zei dat het Pakt wel een hertelling kan eisen maar dat dit reeds elk jaar gebeurt. „Elk jaar maken we weer de balans op aan de hand van nieuwe accommodaties en controles in het veld. Het is een conti nue proces dat bij het innen van be lasting hoort." Bouwplannen Het Pakt beweert dat er 5000 slaap plaatsen ontbreken in de gemeentelijke telling, maar men is in die nota uitge gaan van andere bezettingsgetallen. Stam verzekerde de commissieleden dat de gemeentelijke berekeningen zeer wei nig kunnen afwijken van de werkelijk heid, uitgezonderd de particuliere sector van drie procent. „Het Pakt legt een di recte link tussen het aantal slaapplaat sen en de belastingopbrengst maar dat is niet juist", aldus Stam. Beumkes was het in het geheel niet met de ambtenaar eens en twijfelde sterk aan de bewering dat er „in het veld" wordt gecontro leerd. „Dat stelt niets voor. Jullie kijken naar ingediende bouwplannen maar dan weet je nog niet goeveel bedden er wer kelijk staan." De Pakt-man pleitte voor Die opmerking kwam nadat ambtenaar Wout Stam had verteld hoe men het aantal toeristische bedden vaststelt en controleert of de opgave van de toe ristenbelasting door de logiesverstrek- kers juist is. Stam legde uit dat de ge meente elke zomer steekproeven neemt wat betreft bezettingsgraad van toeristi sche accommodatie, elke zomer luchtfo to's laat maken van kampeertereinen, dat men beschikt over de VVV—cijfers en uiter-aard de opgave van de onderne mers. „We hebben twaalf jaar ervaring met de toeristebelasting en wat het aan tal toeristische bedden en kampeerplaat sen betreft kunnen we heel goed nagaan hoe dat verandert." Volgens de ambte naar is het aantal kampeerplaatsen exact bekend en datzelfde geldt voor de hotel- en pensionbedden. Het totaal aantal slaapplaatsen schommelt al jaren tussen de 37- en 38.000. Zestig procent daarvan bestaat uit kampeerbedden, vier procent is hotelaccommodatie, 31 procent is bungalows, zomerhuizen of apparte menten en dan blijft er 3% over. Bezettingsgraad „Die 3% is als we de kampeerboerde rijen daar nog aftrekken, het gedeelte waar we een beetje moeten gokken", al dus Stam. Het is de logies met ontbijt- sector, particuliere zomerhuizen, etc. Hier wordt op basis van ervaring een be zettingsgraad geschat. Voor bungalows bij bedrijven en particulieren is dat vijf personen per nacht en 480 overnachtin gen per jaar. De bezettingsgraad van ca- beëdigde controleurs die regelmatig op pad zouden moeten om steekproeven te nemen in toeristische bedrijven. Op zijn bewering dat elke slaapkamer bezocht zou moeten worden om de bedden te tellen, kreeg het raadslid lik op stuk van Stam. „Dan halen ze een bed weg voor dat je komt om het er later weer bij te zetten. Je zit er zo weer naast met je zo genaamd exacte telling." Kosten en baten Gerbrand Poster viel Stam bij en vond niet dat je voor een enkel procent een in tensief controleapparaat kan instellen. „Dat kost veel meer dan het ooit zal op brengen". Paul Kikkert wees op het ille gaal kamperen met kampeerauto's. Geantwoord werd dat dat niets met het aantal slaapplaatsen heeft uit te staan. Op het moment dat de politie ingrijpt kan men pas toeristenbelasting in reke ning brengen. „Ze moeten eerst op een camping staan", aldus Stam. De overige commissieleden wilden geen commen taar geven op de uiteenzetting van Stam en gaven zo aan dat ze weinig zin had den om de slaapplaatsen voor toeristen op een andere manier te laten tellen. Beumkes geloofde niet in het „continue bijstellen van de toeristische cijfers" en beloofde op de zaak terug te zullen ko men. De opbrengst van de toeristenbe lasting (inclusief woonforensenbelasting voor tweede woningen e.d.) schommelt al tien jaar tussen en 2 en 2,5 miljoen gulden. Stenenplaats Het college is niet van plan met de winkelbedrijven rond de Stenenplaats te praten over herinrichting van het plein. In de vorige vergadering was gevraagd om een eenvoudige nieuwe indeling van de Stenenplaats omdat enkele bedrijven te kennen hadden gegeven daar wel een terras te willen exploiteren. De bielzen en vuilcontainer zouden dan moeten verdwijnen. Wethouder Barendregt zei persoonlijk ook voorstander te zijn van herinrichting .om de Stenenplaats te kunnen benutten als terras maar hij kon voor dit standpunt geen meerderheid vinden in het college. „We willen het nog even aanzien. Dit jaar laten we de Stenenplaats zoals het is." Gerbrand Poster vond dat spijtig. „Met wat tafelt jes en stoeltjes is het plein veel vrolijker. Die huidige rommel moet weg. Dit noem ik niet ondernemingsgezind." Ijsbaan Voor het verschuiven van de ijsbaan is nog een extra krediet nodig van ƒ8000,—. Dat zal betaald moeten worden uit de al gemene reserve van het grondbedrijf, het zogenaamde fonds stadsuitleg. Paul Kikkert liet blijken niet gelukkig te zijn met deze tegenvaller achteraf. „Die baan moet een paar meters opschuiven om te voldoen aan de uitgangspunten van het bestemmingsplan Den Burg zuid. Dat hebben jullie gewoon over het hoofd gezien." Henk Beumkes had geconstateerd dat de Stevin-groep bezig is gedeelten van wegen te asfalteren en hij vond het jam mer dat hiervoor geen plaatselijk bedrijf was aangezocht. „Ik had zo graag de Texelse asfaltfabriek voor dit doel zien draaien." De directeur van gemeente werken, Doppenberg, legde uit dat Ste- vin een type deklaag levert dat de plaat selijke asfaltfabriek (nog) niet kan ma ken. „Ze hebben patent op die laag en het is bewezen dat dit de beste asfalt- laag is voor dit werk." Texelse aanne mers zulléh pas in aanmerking kunnen komen voor dit werk als men een „kwa litatief gelijkwaardig" type asfalt kan le veren. „We zullen het elk seizoen bekijken." In verband met het als werkdag uitvallen van donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag) worden de Texelse Couranten van 29 mei en 1 juni samengevoegd. Deze gecombineerde krant zal ver schijnen op woensdag 30 mei. Advertenties daarvoor kunnen tot uiterlijk maandag 28 mei voor 12 uur worden ingeleverd. Directie Texelse Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1