Cjroen (2warL-Jexels in het karL> Ierk wil grond verkopen Is woningbouw binnen rie jaar kan beginnen s' Ir. Wim Aantjes pent trekkershut Texel leverde de goedkoopste consumentenmand I m 12 !8 taterend wil niet storen in vrijerij f 3000, voor familie Van der Zwaag Orgelconcert in Gereformeerde kerk IaRGANG Nr. 9885 VRIJDAG 25 MEI 1984 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. fcfktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Jsterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei ■Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5398. grtenties, abonnementen, etc.: jd& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, l|02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal Losse nummers ƒ0,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46,99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742: NMS nr 67.34.60.398. «iHervormde gemeente Oosterend is bereid haar grond ach- ^Me Muiderstraat te verkopen aan de gemeente, onder de /aarde dat de gemeente de schriftelijke garantie geeft dat grond binnen drie jaar bouwrijp wordt opgeleverd. De 2j zal dan genoegen nemen met de door de gemeente gebo- prijs van f4,25 per m2. ie prijs vinden wij eigenlijk te IJmaar we vinden ook dat we als 11 Ie uitbreiding van het dorp niet weg mogen staan", aldus Ger mg, president-kerkvoogd van - - rvormde gemeente Oosterend R Q 5 de dinsdagavond in ,,De Bij- if" gehouden jaarvergadering de dorpscommissie en het (huisbestuur waar de proble- rond de dorpsuitbreiding ter ;e kwamen. ils bekend is de gemeente er tot niet in geslaagd de gronden tus- Mulderstraat en de Koningsweg, lig zijn voor de uitvoering van het mmingsplan Oosterend-noord, aan pen. Het grootste deel van de is eigendom van de familie Ko- die de door de gemeente geboden ■eel te laag vindt. De rest is van de Vriendenprijs kerk heeft de transactie vrijdag j.l. prake gebracht op de gemeente avond, waar men akkoord is gegaan met het idee om de grond te verkopen hoe wel men het geboden bedrag een „vriendenprijsje" vond als in de koopac- te een clausule wordt opgenomen waar door de gemeente garandeert dat uiter lijk over drie jaar gebouwd kan worden, dat houdt dus in dat de bestem mingsplanprocedure dan achter de rug moet zijn evenals de technische voorbe reidingen om de grond bouwrijp te ma ken. De kerk is met dit voorstel bij de ge meente geweest maar de eerste ambte lijke reactie was niet bemoedigend: een dergelijke „bouwgarantie" durft men niet te geven. Ger de Jong liet dinsdaga vond weten dat het voor de kerk een harde voorwaarde is. ,,Als we die garan tie van B en W niet krijgen, wordt er niet verkocht." De Oosterenders die de jaar vergadering bezochten toonden zich te vreden over dit standpunt van de kerk, al zijn de problemen rond de verwerving van de overige grond nog niet opgelost. Het ziet er nl. niet naar uit dat de ge meente spoedig overeenstemming be reikt met de familie Koning. Daarover jdag 1 juni zal mr. Wim Aantjes, litter van de Stichting Neder- Die Kampeerraad, de opening shten van de eerste keten van iershutten in Noordholland. Dat Iurt met het openen van één van twaalf hutten op camping Ismansduin. Inls bekend heeft het gemeente- -ïur onlangs toestemming gegeven [bij wijze van experiment op vier in-campings drie hutten te plaat- Op de campings Loodsmansduin, istrand, De Krim en Prins Hendrik ten de houten bouwsels naar /Fins model op de eerste gasten, wendige maat van een hut is drie ie meter en in de ruimte staan twee Ibedden, een klein keukenblok met )its kooktoestel en een tafel met In de hut is verlichting, e in een trekkershut vakantie wil ien zal regelmatig moeten verkas- Deze accommodatie wordt alleen leboden als arrangement van vijf, n of dertien dagen en men moet respectievelijk één, twee of drie ■jiten in dezelfde hut verblijven. Het van een hut kost f38,— per nacht en vijfdaags arrangement (vier iten) kost dus f152,Voor dit be- zijn dan maximaal vier personen dak. Fenomeen provincie Gelderland had vorig jaar première van het trekkershutfeno- dat is overgewaaid uit Noorwe- Zweden en Finland. Inmiddels ervaring uitgewezen dat een grote kampeerders of potentiële kam- ders een hut prefereert boven het meesjouwen van een tent vooral at men op deze manier voor weinig met weinig bagage en weinig tijd es (opbouwen en afbreken van de fikse tochten kan maken, trekkershutten op Texel liggen on- ïer 15 kilometer van elkaar en dat is zeer redelijke afstand als men bij beeld met de fiets gaat verhuizen, ömenwerking met de VVV hebben vier deelnemende campings inmid- een folder gemaakt waarin de kershut-vakantie word aangeprezen, erveringen voor deze arrangementen in via de VVV. Uiteraard is het aantal ïlse trekkershutten nog zeer beschei- en de zomer en het najaar zullen moeten aantonen of er op Texel een toe ristisch publiek is voor deze vorm van kamperen. Of het aantal trekkershutten dan zal worden uitgebreid valt nog te be zien. Het gemeentebstuur ervaart deze twaalf hutten nadrukkelijk als een expe riment van eenvoudige vakantiehuisjes op een kampeerterrein. Afbreken Op camping Loodsmansduin is gron deigenaar Staatsbosbeheer niet zo ge lukkig met de nieuwe vorm van kampe ren. De drie hutten die er nu staan moe ten na de zomer weer worden afgebro ken. De grondeigenaar hanteert hier de zelfde norm als voor caravans met een seizoenplaats, ook die verdwijnen in het najaar. De hutten van Loodsmansduin zullen dan waarschijnlijk nog enige tijd dienst doen op camping Om de Noord. De hutten zijn te demonteren maar wel in elkaar gespijkerd. Het dak is van as best en dat zal bij een verhuizing waar schijnlijk vervangen moeten worden. wilde het dorpshuisbestuur op de verga dering echter niet gedetailleerd ingaan omdat de contacten tussen de familie Koning en de gemeente daardoor gehin derd kunnen worden. ,,We moeten niet storen bij deze vrijerij", aldus vorzitter J. C. Roeper. Inhakend op deze vergelijking merkte Jan Bloem op: ,,De vrijerij heeft tot dusver geen bevruchting opgeleverd. Kan de dorpscommissie niet als KI op treden?" Dat wilde de dorpscommissie wel. Roeper (,,We gaan praten") wees er nog wel op dat de gemeente bij het uit blijven van overeenstemming kan over gaan tot onteigenen. Volgens Roeper is zo'n onteigeningsprocedure mogelijk zo dra de gemeenteraad het bestem- mingslan heeft vastgesteld en is er min der tijd mee gemoeid dan vroeger. Teruggetrokken Aanvankelijk zou wethouder Klaas Ba- rendregt naar de vergadering zijn geko men om iets te vertellen over de proble matiek van de woningbouw in Ooste rend. Toen de uitnodigingen al waren verzonden zag de wethouder daarvan af. Hij wilde inzake de grondverwerving hoogstens vertrouwelijk het bestuur in formeren en wat de planologische aspecten betreft vond hij dat wethouder Schilling het praatje maar moest houden omdat ruimtelijke ordening tot diens portefeuille behoort. Schilling was dins dagavond echter verhinderd zodat dit agendapunt door voorzitter Roeper moest worden afgehandeld. De dorp scommissie heeft zich de afgelopen ja ren nogal ingespannen om-mogelijkhe den voor nieuwbouw in het dorp te krij gen in het belang van de leefbaarheid van het dorp. Het opvullen van de in the orie beschikbare „gaten" in de bestaan de bebouwing biedt geen soulaas omdat praktisch al deze stukken niet te verwer ven zijn. De enige mogelijkheid wordt dus geboden door nieuwbouw buiten het dorp. Het bestemmingsplan daar voor is in voorbereiding. De voorzitter zei er vertrouwen in te hebben dat de ge meente zijn best doet om die voorberei dingen zoveei mogelijk te bespoedigen. Van Barendregt had hij gehoord dat dit onderwerp praktisch elke week in de B en W vergadering aan de orde komt. „Het huidige college doet er meer aan dan het vorige", aldus Roeper. Koel Ger de Jong had niet zo'n positieve in druk van de aandacht die de gemeente aan deze zaak geeft. Het verwerven van de bouwgrond is althans niet erg ener giek aangepakt. „Het is een koele vrije rij. Vier jaar geleden js de gemeente bij ons geweest en we kwamen toen niet tot een vergelijk. Pas twee maanden ge- Lees verder pagina 2. Het gelukkige echtpaar Van der Zwaag-Zijm met de gewonnen drieduizend gulden. De familie Van der Zwaag uit de Thijsselaan in Den Burg heeft de wedstrijd gewonnen van het Vara tv- programma De Konsumentenman. Het echtpaar wist de consumenten- mand (die Map van der Zwaag een maand geleden vond in de Wezen- tuin) voor het laagste bedrag te vul len met de veertig voorgeschreven levensmiddelen. Dat betekende dat Texel maandagavond in de tv- uitzending in één klap naam maakte als goedkoopte-eiland. De verbazing daarover was algemeen. Met name bij de Vara was er rekening mee gehouden dat het eiland juist duur zou zijn als gevolg van de transport kosten. De Texelse deelnemers verkeer den bovendien in een ongunstige positie ómdat het consumentenmand-spel zich uitstrekte over de afgelopen vijf maan den, in welke periode de levensmiddelen 2,1% in prijs zijn gestegen. De deelne mers van de laatste tijd kregen dus met gemiddeld hogere prijzen te maken dan degenen uit de beginperiode. De Texelse consumentenmand werd ge vuld voor ƒ57,92. In Groningen betaalde Het beheerderspaar van Loodsmansduin, Zadeits, voor een trekkershut. men voor hetzelfde pakket levensmidde len 761,75. Een echtpaar uit Zwolle was het meeste geld kwijt: 767,78. Map van der Zwaag mocht voor de camera vertellen dat hij de boodschap pen had gekocht bij de Almarkt van J. Maas, de Aldimarkt en de Dagmarkt. Van der Zwaag en zijn vrouw mogen nu het bedrag van hun consumentenmand gedurende een jaar elke week uitgeven aan boodschappen. Het bedrag (73001,84) kregen zij direct in geld uitge keerd en ze mogen het ook aan wat an ders besteden. Als geschenk kregen ze bovendien en boodschappenwagentje dat in de auto kan worden meegenomen (een shopper), een fles wijn en bloemen. Eerlijk? Het succes van Map van der Zwaag en zijn vrouw Johanna betekent voor Texel een schitterend stukje promotie. De tv-uitzending is door miljoenen ge zien. Het imago van „duurte-eiland" dat Texel jaren geleden heeft opgelopen, on der andere als gevolg van konsumenten- onderzoeken in de tijd dat er nog nauwe lijks supermarkten waren, is'in één keer de wereld uit, hoewel het consumenten- mandspel zeker niet als deugdelijk on derzoek door de beugel kan. Het groot ste bezwaar dat ertegen gemaakt kan worden is dat de vergelijkingen ernstig mank gaan, omdat bij de meeste van de veertig levensmiddelen die gekocht moesten worden, geen hoeveelheid was voorgeschreven. Er stond bijvoorbeeld: een zakje paprika chips. De winkelier die toevallig heel kleine zakjes chips in zijn assortiment heeft, scoorde daardoor di rect gunstig in vergelijking met zijn colle ga's die alleen grote zakken chips ver kochten, hoewel het kleine zakje, als het gewicht in aanmerking was genomen, juist duur was. Een dergelijk probleem speelde ook voor de blikken sperziebo nen, doperwten en erwtensoep. Er stond niet bij wat de inhoud van de blik ken moest zijn en dat bezwaar was ook te maken tegen het pakje thee, het pak cacao en het zakje pinda's, de rookworst en de makreel. Aangenomen mag echter worden dat dergelijke effecten zich bij al le winkeliers hebben voorgedaan die door de deelnemers van de actie werden benaderd zodat het eindresultaat toch wel een indicatie is. Argwaan Naast de vreugde hierover was er op Texel ook wel argwaan. Menigeen ver onderstelde dat een of meer van de Texelse supermarktexploitanten voor de ze gelegenheid extra voordelig hebben willen lijken door de familie Van der Zwaag levensmiddelen tegen een veel lagere dan de gebruikelijke prijs in han den te spelen. Map van der Zwaag: „Dat is onzin. Ik zou daar nooit aan heb ben meegedaan. We hebben artikelen gekocht voor prijzen die ieder ander op dat moment in die winkel ook zou heb ben betaald. Natuurlijk maakten we wel gebruik van artikelen die op dat moment in de aanbieding en dus extra goedkoop waren. Het is echt volkomen eerlijk ge gaan, al ben ik het er mee eens dat een prijsvergelijking op deze wijze niet juist is omdat door de Vara niet voor alle artike len gewicht of inhoudsmaat was voorge schreven. Dat heb ik na de uitzending ook tegen de Vara-mensen gezegd, maar die vonden dat ik die consumentenmand-operatie niet moest beschouwen als een onderzoek maar als een leuk spelletje. Daar was ik het niet mee eens, want het publiek kijkt er an ders tegenaan. Evengoed zijn we na tuurlijk blij met onze drieduizend gulden." Om te bepalen waar de goedkoopste le vensmiddelen konden worden gehaald, bezocht de familie Van der Zwaag met het Vara-boodschappenlijstje in eerste instantie vier supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Dagmarkt en Maas. In elk bedrijf werden de laagste prijzen genoteerd wat niet bij alle opgegeven ar tikelen mogelijk was. Bij Aldi was het bij voorbeeld niet mogelijk gehakt in het opgegeven gewicht van één pond te krij gen, wél bij Maas die dank zij zijn am bachtelijke slagerij vlees elk gewenst ge wicht beschikbaar heeft. En wat natuur lijk veel voorkwam was dat een bepaald produkt bij de een goedkoper was dan de ander, en omgekeerd. De vier lijstjes werden naast elkaar gelegd om de goed koopste artikelen er uit te pikken. Daarbij moest Albert Heijn afvallen, niet zoveer omdat deze winkel wat de prijzen betreft veel afstak bij de andere, maar omdat door de Vara was bepaald dat de ge kochte produkten uit niet meer dan drie zaken afkomstig mochten zijn. Vrijdagavond 1 juni wordt een or gelconcert gegeven in de gerefor meerde kerk van Den Burg door Jan en Peter Zwart. De aanvang van het concert is 20.15 uur en de toegang is gratis. Na afloop wordt een collecte gehou den ten bate van het orgelfonds. Op 12 juni brengt Peter Zwart een concert rond J. S. Bach. Het programma van 1 juni is als volgt: U bid ik aan, o macht der liefde. Fantasie over: „Een vaste burg." van Jan Zwart. Prélude, Fugue et Variation van César Franck. Trumpet tune. Sarabande. Trumpet Vo- luntaru van Gordon Young. Variaties en fuga over een thema van Purcell van Jac. Bonset. All' Offertorio; All' Elevazione; AH' Post Copmunio en Pastorale van Domenico Zipoli. Toccata van Bram Bruin.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1