(jroen 'wartsjexehin het harL, flinisterie akkoord met iollards-lreneplan Minister gaf startsein voor Snellius II Zandsuppletie lijkt het meest aantrekkelijk Haar verpleeghuis wet apart blijven NiOZ kreeg pluim van Deetman Tas met sieraden gestolen m mi-camping voor an van Asselt? Afdammen Molen gat geeft alleen plaatselijk effect 25 WAARGANG Nr. 9886 WOENSDAG 30 MEI 1984 i: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. Ivertenties, abonnementen, etc.: eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal. Losse nummers 70,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99 17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr 67.34.60.398. Ie plannen om de verzorgingshuizen Irene en het C.E. Gol- s Rustoord te vervangen door één nieuw gebouw van bijna nderd bedden gaan door. Het ministerie heeft het groene it gegeven met de enige beperking dat het verpleeghuis niet lit plan mag worden opgenomen. Dat zal dus op zijn huidige kaan de Hollewal blijven staan en na verloop van tijd moge- worden uitgebreid met 14 bedden. lals het zich nu laat aanzien, kan de van het nieuwe grote verzorgings lop het terrein achter het te slopen ige Gollards Rustoord) in januari of voorjaar 1985 van start gaan. Het orgingshuis Irene komt leeg maar niet worden gesloopt. Voor dit ouw (gemeente-eigendom) zal een we bestemming worden gezocht, oals bekend had de C.E. Gol- stichting al geruime tijd plannen nieuwbouw omdat het bestaande zeer is verouderd en niet door re- atie is aan te passen. Maar het ver ingshuis Irene (van de Stichting Sa- Eén) is eveneens verouderd en ook was vernieuwing nodig. Dat leidde contacten tussenbeide stichtingen, resulteerden in een plan voor geza- ilijke nieuwbouw. Dit was voordeli- en praktischer. Koppeling et lag voor de hand om ook het door nen Eén geëxploiteerde verpleeghuis e nieuwbouw te betrekken, omdat er ike is van een van overheidswege rgeschreven „koppeling" tussen Ire- in verpleeghuis. Destijds werd dit feï- k te kleine en daardoor in exploitatie tbare verpleeghuis op Texel toe- taan op voorwaarde dat Irene en ver- tghuis bepaalde voorzieningen (zoals keuken) samen zouden gebruiken, koppeling zal nu in bouwkundig op- ongedaan moeten worden ge- akt. Aangezien de overheid daarop heeft aangedrongen, zal de vergun- g daarvoor zonder problemen worden egeven. Reden om het verpleeghuis ten het project te houden is het feit dit gebouw nog maar zeven jaar itaat; opheffing zou een te grote kapi- Isvernietiging betekenen. De betref- ide autoriteiten zijn van mening dat verpleeghuis ook van de keuken e.d. de toekomstige nieuwbouw kan profi- in, want de afstand bedraagt slechts geveer zeventig meter. Vooral Samen had de koppeling tussen verpleeg huis en verzorgingshuis graag in stand gelaten en had dat aanvankelijk zelfs als harde voorwaarde gesteld. Tijdens de onderhandelingen met de rijks- en pro vinciale overheid werd echter duidelijk dat het niet verstandig was hieraan vast te houden. Bij voortzetting van de po gingen om ook het verpleeghuis in de nieuwbouw op te nemen, liep men ge zien de slinkende geldmiddelen die de overheid voor bejaardenhuisvesting be schikbaar heeft, kans op afstel. Personeel Bewoners en personeel van beide te huizen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de beslissing. Voor hen was het geen verrassing. Het personeel is uit eraard geïnteresseerd in de gevolgen die de „fusie" heeft voor de werkgelegen heid. Voor een tehuis dat twee keer zo groot is hoeft men niet twee keer zoveel personeel nodig te hebben, terwijl er ook in de functies verschuivingen moe ten komen. Hierover is echter nog niets met zekerheid te zeggen. Samen Eén hoopt de werkgelegenheid in Irene in stand te zullen houden, wat mogelijk is omdat door de loskoppeling van het ver pleeghuis een iets „bewerkelijker" situa tie ontstaat. Ook de Gollardsstichting zal geen mensen naar huis sturen als het niet echt nodig is. Irene en Gollards tellen momenteel elk 12 personeelsleden. Texelse aannemer? De gezamenlijke nieuwbouw is qua in vestering in ieder geval veel voordeliger dan twee aparte nieuwe gebouwen. Het nieuwe Gollards Rustoord was begroot op 4 miljoen; het nu te ontwerpen grote re gebouw zal dus lang geen 8 miljoen kosten. Zoals bekend was de bouw van het oorspronkelijk geplande nieuwe Gollards-gebouw gegund aan de over- kantse aannemer Jorritsma, wat in de eilandelijke bouwwereld nogal wat te leurstelling heeft gewekt. Daar wekken de plannen voor het grotere tehuis nieu we hoop. Er is immers sprake van een ander plan met een andere opdrachtge ver en er zal een nieuwe aanbesteding komen waaraan opnieuw door een plaatselijke aannemer kan worden deel genomen die dan kan putten uit de erva ringen die hij bij de vorige aanbesteding heeft opgedaan. Zo ver is het echter nog niet. Architect C. R. Alkema moet nog opdracht krijgen een nieuw plan te ma ken, waarschijnlijk op no cure no pay- basis. Nieuwe stichting Mede met het oog op de verplichtin gen die voortvloeien uit testamentaire beschikkingen zullen de stichting Sa men Eén en de C. E. Gollardsstichting blijven bestaan, maar er komt een nieu we overkoepelende stichting die zich met beheer en exploitatie van het nieu we gecombineerde tehuis zal bezig hou den. Hoe dat in kannen en kruiken moet worden gegoten is maandag a.s. onder werp van discussie tussen de betrokke nen. Er worden geen grote problemen verwacht. Dat geldt ook voor het verkrij gen van de zg. verklaring van geen be zwaar (de feitelijke toestemming, die er op dit moment dus nog niet is) en de toestemming voor de bouwkundige ont koppeling van verpleeghuis en verzor gingshuis. Zo gauw mogelijk zal worden bepaald wie de directie gaat voeren over het nieuwe tehuis, zodat deze persoon de bouw kan begeleiden. Een toeriste bemerkte zondag tij dens bowlen in De Koog dat haar zwarte tas met sieraden was gestolen. In de tas met het opschrift ANWB za ten drie gouden kettinkjes, één met een gouden sterrenbeeld Schorpioen, één met twee briljanten en een ketting met drie briljanten in de hanger, alsmede een horloge, fotocamera en zonnebril. De to tale waarde is f1700,—. De eigenaresse had de tas even onbeheerd achtergela ten toen ze de bowlingbaan opstapte. Het losgooien van de trossen in Den Helder trok vee! belangstelling. Met het losgooien van de laatste tros van het onderzoekschip Tyro, maan dagmiddag in Den Helder, gaven minister Drs. W. J. Deetman en de Indone sische ambassadeur Waloejo Soegito het startsein voor de tweede Snellius expeditie in het oostelijk zeegebied van Indonesië. Aan boord van de Tyro waren nog maar een paar onderzoekers van het NIOZ. Het onderzoekpro gramma begint over vijf weken als de Tyro de plaats van bestemming heeft bereikt. Aan boord waren wel de tientallen containers die het afgelopen jaar zijn ingericht voor de diverse onderzoekprojecten. Minister Deetman gaf de betrokken NlOZ-medewerkers in zijn toespraak een pluim. „De vindingrijke technici van het NIOZ hebben de Tyro herschapen in een varend research la boratorium waar menige universiteit trots op zou kunnen zijn." Na het offi ciële programma in Den Helder bezocht de minister van onderwijs en we tenschappen met de Indonesische ambassadeur het instituut op 't Horntje. Hij maakte de overtocht met het NlOZ-vaartuig Navicula. Op het Marsdiep werd een groet gebracht aan de Tyro. Minister Deetman tekende vorig jaar juni een contract met zijn Indonesische ambtgenoot waardoor de expeditie poli tiek mogelijk werd. In oktober hoopt de bewindsman het onderzoek ter plekke in de praktijk te bekijken, tijdens een offi cieel bezoek aan Indonesië. In de officiersclub van de Marine was voorafgaande aan het losgooien van de laatste tros een officiële ontvangst waar vertegenwoordigers van de marine (de eerste expeditieboot naar Indonesië was het marineschip „Willibrord Snellius"), de overkoepelende organisatie Neder landse Raad voor Zeeonderzoek en de directie van het NIOZ bij aanwezig waren. Na een welkomstwoord van NRZ- gastheer J. C. Kreffer ging minister Deetman in op het belang van oceano- grafisch onderzoek ver van huis. „God schiep hemel en aarde, maar de Neder landers hebben Holland gemaakt" was volgens de minister een uitdrukking die aangeeft dat onze aandacht voor een belangrijk deel gericht is op de zee dicht bij. „In onderzoek veraf neemt Neder land een bescheiden plaats in en met Snellius II kunnen we ons in dit opzicht eens duidelijk profileren". De eerste Snellius-expeditie in 1929 had een groot effect op de ontwikkeling van oceano- grafisch onderzoek. Deetman zei ook nu veel verwachtingen te hebben van de re sultaten, vooral omdat men niet alleen uit is op „wetenschappelijke hoogstand jes" maar veel aandacht besteedt aan praktisch onderzoek dat betrekking heeft op de winning van delfstoffen, het gebruik van de oceaan als voedsel- en energiebron en de bedreigingen van het Indonesische milieu. Avontuur Hij noemde de expeditie niet alleen Lees verder pagina 5 De heer Jan van Asselt uit De oog heeft tegenover zijn woonhuis de Pontweg onlangs 2,88 ha ond gekocht, waarvan een klein eel in het bestemmingsplan buiten- ibied een recreatiebestemming enten en caravans) heeft. Hij heeft et college verzocht deze globale estemming uitte werken krachtens tikel 11 van het bestemmingsplan, at betekent dat B en W in overleg et de betrokkene een gedetailleerd lan voor het betreffende gebiedje uilen vaststellen. Van Asselt kocht het totale stuk grond grenst aan het Turkse Tent-terrein an de Stichting Vakantie Verblijven) an Hans List. Het was merendeels bollengrond, die in opdracht in Van Asselt inmiddels is verbeterd oor het onderwerken van een grote oeveelheid (100m3) stalmest, kalkbe- lesting en door het aanbrengen van rainage. Tussen dit bollenland en het irrein van De Turkse Tent ligt een stukje os van 6000 m2 waarvan iets meer an de helft 3600 m2) in het bestem- ingsplan buitengebied een recreatie estemming heeft gekregen. Op dit ge- eelte zouden tenten of caravans kun- en staan, als dit gebiedje volgens de ebruikelijke regels door B en W wordt itgewerkt. Of B en W dat ook zullen oen, moet nog blijken. Het opspuiten van het Texelse strand is de meest zekere en in verhouding tot de kosten meest effectvolle maatregel om de kustafslag tegen te gaan. Het is dan ook vrijwel zeker dat bin nenkort besloten zal worden dat vooral op deze manier de ach teruitgang van de Texelse westkust tot staan zal worden gebracht. Die conclusie kan worden getrokken uit de bevindingen van het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde SI BAS onderzoek, waarvan de resulta ten in juni officieel zullen worden be kendgemaakt. Daarbij zal niet één me thode als de beste worden aangewezen, maar wordt een opsomming gegeven van tal van mogelijkheden, met vermel ding van de kosten en de effecten, ook voor de natuur. De „politiek" moet uit die oplossingen een keus maken. De za ken liggen echter zodanig dat het wel heel gek moet gaan als zandsuppletie niet als meest gewenste aanpak uit de bus zal komen. Het is waar dat zandsup pletie geen afdoende oplossing is omdat het opgespoten zand op den duur weer wegspoelt maar dat is ook het enige na deel, want de kosten zijn te overzien en de zekerheid over het effect is maximaal. De zandsuppletie die binnenkort bij De Koog wordt uitgevoerd zal gedurende zeker vijftien jaar effect hebben. Bijna klaar Het bovenstaande viel op te maken uit mededelingen die zaterdag werden ge daan na afloop van de in het NIOZ— gebouw gehouden jaarvergadering van de Waddenvereniging. Gerrit Baarse van het waterbouwkundig laboratorium en Ruud Stevers van het Centrum voor Mi lieukunde in Leiden gaven daar een op somming van de bevindingen die het SIBAS-onderzoek heeft opgeleverd. Beiden waren bij dit onderzoek betrok ken, laatstgenoemde in het bijzonder voor wat betreft de effecten van de ver schillende kunstverdedigingsmogelijk- heden voor de flora en fauna. Ze waren echter niet bevoegd om nadrukkelijk aan te geven welke oplossing naar hun idee gekozen zou moeten worden en ver meldden ook niet welke kosten zijn bere kend voor de verschillende oplossingen. De afkorting SIBAS betekent „Sa menwerkende Instellingen ten behoeve van Beleidsanalytische Studies". Belan grijkste uitvoerder van het onderzoek was het waterbouwkundig laboratori um. Zoals bekend heeft het SIBAS eerst een voorstudie uitgevoerd, die begin 1982 gereed was en waarbij de proble matiek werd geïnventariseerd. Als ae- volg van financiële problemen ontstond toen een vertraging waardoor de één jaar durende hoofdstudie pas nu kan worden afgerond en de besluitvorming in juni van start kan gaan. Tal van kust verdedigingsmogelijkheden werden bestudeerd, waarbij de Texelse kust in zes vakken werd ingedeeld: de noordkop met het bolwerk Eierland, de Slufter, de Muy, het Kogerstrand, het Westerslag en de duinen bij Den Hoorn aan de zuid west punt van het eiland. Allerlei verdedigingsvariariten (inclusief „niets doen") en combinaties daarvan werden bestudeerd, waarbij duidelijk werd wat de gevolgen (ook financieel) van de verschillende mogelijkheden zou den zijn. Het zal mede afhankelijk zijn van het beschikbare geld voor welke me thode wordt gekozen. Niet alleen werd aandacht besteed aan de gevolgen voor veiligheid en natuur maar ook recreatie ve, landbouwkundige en sociaal- economische aspecten liet men meewegen. Onder meer werd een voorspelling op gesteld over de achteruitgang van de kust tot het jaar 2010, telkens bij een van de mogelijke maatregelen. Eén van de conclusies was dat het aanleggen van strandhoofden verreweg het meest helpt op het kustgedeelte ten zuiden van De Koog, waar ze grotendeels al liggen. Uit breiding van die hoofden in noordelijke richting helpt naar verhouding minder en is daarom niet aantrekkelijk. Het tot de verbeelding sprekende idee om de stroom bij de zuidpunt van Texel uit de kant te buigen door het afdammen van het Molengat en het doorgraven van de Razende Bol is ook minder aantrekkelijk, vooral omdat maar een klein deel van de kust er profijt van heeft. Dat profijt is overigens aanzienlijk. Na zo'n af damming kan het strand bij Hoorn- derslag er wel een paar honderd me ter breder van worden. Meer naar het noorden neemt het effect snel af. Bij paal 12 is de invloed van de Molengatafdamming al vrijwel nihil en is de afslag er even hevig als zon der afdamming. Dit „lokale" effect zou toch nog aan trekkelijk zijn, ware het niet dat de kosten zeer hoog zijn. Zou het toch tot afsluiting van het Molengat komen dan zou dit op een zo noordelijk mogelijke plaats moeten gebeuren. Het effect voor de kust van Texel is dan het grootst. Het Molengat is op dit punt wel veel breder dan op een zuidelijk punt, maar ook veel minder diep. De langere dam zal daarom ongeveer even veel kosten als een korte die door diep water moet worden ge legd. Ook het effect van strandhoofden is nogal lokaal. Zelfs neemt de kustafslag toe ten noorden van een eventueel nieuw aan te leggen reeks strandhoof den. Zou men bijvoorbeeld hoofden leg gen op het strand van De Koog dan zou daar de afslag worden afgeremd maar bij De Muy zou de kustachteruitgang juist worden versterkt. Ook het maken van een 400 meter lan ge, verharde dam haaks op de kust bij de vuurtoren is bestudeerd als mogelijkheid om de stroom op dit punt buiten de kust te brengen en daardoor de afslag tot staan te brengen. Gebleken is dat zo'n dam inderdaad veel zand, dat anders in noordelijke richting zou verdwijnen, zal „vangen". Er zal een breed strand ont staan langs de zuidelijke flank van de dam en de kustafslag zal gerekend vanaf de vuurtoren over een lengte van vier ki lometer worden gestopt. Dat resultaat is nogal mager in verhouding tot de hoge kosten van zo'n verharde dam. Het ef fect is hetzelfde als van een veel goedko pere zandzuppletie maar wel blijvend. Het was zaterdag duidelijk dat ook deze oplossing voor degenen die de beslis sing moeten nemen, niet aantrekkelijk kan zijn. Tenzij er onverwacht enorme sommen geld beschikbaar zullen worden gesteld, zal de Texelse kustverdediging in de toe komst waarschijnlijk uitsluitend door zandsuppletie worden uitgevoerd, afge zien van het „normale" onderhoud dat Rijkswaterstaat jaarlijks aan de duinen uitvoert. Overigens zou ook dit (vrij in tensieve) onderhoud ter discussie kun nen worden gesteld. Ruud Stevers van net centrum voor milieukunde liet in zijn praatje uitkomen dat verminderd onder houd ernstige gevolgen heeft voor de natuur in de natte duinvalleien. Die stui ven dan onder het zand en verliezen hun botanische waarde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1