Groen ^wartsjexels. in het harG )nzekerheid over unning zandsuppletie Kajuitcatamaran „Quest" liep op wrak „Rigel" oedkoper alternatief niet aanvaardbaar? ernielingen /leer vervoer rond femelvaartsdag rits Langeveld cocht het Galjoen INBRAAK IN WONING Speedboot bleek gestolen Drankrijder wilde niets Auto uit verkeer Handgemeen op Stenenplaats Westerweg afgesloten Geen krant na Pinkster DINSDAG 5 JUNI 1984 AARGANG Nr. 9887 je: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Dosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van dei Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. dvertenties, abonnementen, etc.: ield De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, hi (02220) 2741, na 18.00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs 717,40 per kwartaal. Losse nummers 70,75. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr 36.25.01.742: NMB nr 67.34.6 Haarlem heeft woensdag de openbare aanbesteding atsgehad van de zandsuppletie die deze zomer bij De Koog iet worden uitgevoerd, maar het is nog niet te zeggen welke memer het werk zal worden gegund. Er heeft zich namelijk complicerende factor voorgedaan in de vorm van alternatie- die door twee van de deelnemende aannemers zijn ediend. Ie acht bedrijven die voor het ik hebben ingeschreven moesten prijzen noemen: voor het aan- «ïgen van resp. 2, 2Vï en 3 miljoen ieke meter zand, uitgaande van feit dat dit zand wordt gehaald Noordzee op enige afstand de Texelse kust. Volgens die om- rijving was het bedrijf D. Blan- ivoort uit Bloemendaal de gste. Ingeschreven werd voor p. f9.626.000 f11.070.000- en ,509.000- let aannemersbedrijf Bos en Kalis uit lendrecht zag daar ruim boven, maar am daarnaast met een goedkoper al- latief waarbij het zand niet uit de ordzee, maar uit de Waddenzee rdt gehaald en wel van dezelfde ats ten noordoosten van De Cocks- rp waar ook het zand voor de supple- tussen de Slufter en de vuurtoren idaan kwam. Dit blijkt voordeliger te want de bij die werkwijze geldende Iragen zijn resp. f9.050.000,— .200.000,- en f11.350.000- let aannemingsbedrijf De Vries Van de Wiel uit Sint Maartenvlot- is technisch niet in staat om Zondagnacht werd een telefoonauto- lat vernield in de hal van appartemen- ihotel ,,Oase" in De Koog. Het geld rd uit de automaat gehaald en de in flatie werd flink beschadigd. Hoeveel er in de automaat zat is niet kend. Woensdagnacht werd een antenne rnield van een auto, die geparkeerd ond bij de Sluftervallei. Van de auto, eigendom is van een inwoner uit Ol- nboorn, werd de imperiaal, het zonne- herm en de benzinedop gestolen. Van een auto, die geparkeerd stond in J Julianastraat in Den Burg werd don- ïrdagnacht de voorruit stuk geslagen, e auto is eigendom van een 25-jarige ixelaar. In de vijf dagen rond Hemelvaarts- ag is het vervoer bij Teso groter ge- eest dan in de vergelijkbare perio- e vorig jaar. Van woensdagochtend oten met zondag werden 10574 per- onenauto's vervoerd in beide rich- ng, dat is een toename van 685 tuks oftewel 6,93%. Het vervoer (an caravans steeg van 401 tot 497, en toename van 23,94%. Er werden 44 aanhangwagens (waaronder ampeerwagens) vervoerd wat een oename van 49.65% betekent. Ge- oemde stijgingen vielen te ver vachten omdat Pinksteren drie we ien later viel dan vorig jaar. Frits Langeveld uit De Koog heeft het larbedrijf ,,Het Galjoen" gekocht van de leer J. A. Hillen. Laatstgenoemde tichtte het bedrijf 14 jaar geleden als sen tamelijk exclusief etablissement en lit karakter heeft het al die tijd weten te sehouden. Van gemeentewege is men irmee akkoord gegaan dat Langeveld ook de nachtvergunning van Het Gal joen overneemt. Dat betekent dat Lan- 9eveld nu twee nachtbedrijven heeft, die ilkaar echter nauwelijks concurrentie aandoen omdat het andere nachtcafé De Beerekuil een populaire opzet heeft en daarom een ander publiek trekt. Lan geveld zal Het Galjoen dit seizoen zelf met eigen mensen runnen. Het is niet uitgesloten dat daarna een pachter wordt gezocht. zand uit de Noordzee te halen. Deze onderneming heeft daarom alleen prijzen gegeven voor het alternatief en die zijn nog belangrijk gunstiger dan die van Bos en Kalis, nl. resp. f8.190.000-; f9.590.000,- en f10.990.000-. Er is dus geen twijfel aan dat De Vries en Van de Wiel voor het geld dat het rijk beschikbaar stelt, de grootste zandsup pletie kan uitvoeren maar of het werk ook aan deze aannemer zal worden ge gund is twijfelachtig. Spanning Volgens de voorschriften moet een aannemer een prijs indienen voor het plan zoals het in bestek staat omschre ven, in dit geval dus met gebruikmaking van zand uit de Noordzee. Daarnaast mag een alternatief worden berekend maar dat hoeft niet perse door de op drachtgever te worden aanvaard. Het zou dus kunnen dat De Vries en Van de Wiel om formeel lijkende redenen wordt buitengesloten en dat de zandsuppletie bij De Koog minder omvangrijk wordt dan mogelijk zou zijn geweest. Er kun nen echter ook argumenten van meer praktische aard zijn om niet voor het goedkopere alternatief te kiezen. Het zou mogelijk zijn dat Rijkswaterstaat er varing wil opdoen met het weghalen van zand uit putten in de Noordzee (mede met het oog op te verwachten volgende suppleties op de Texelse kust) of dat er gewichtige redenen zijn om geen zand uit de Waddenzee te halen. Maar het is ook denkbaar dat Rijkswaterstaat het Zondagmiddag is ingebroken in een woning in Den Burg, waarbij een geldkistje met 1200 gulden en gouden sieraden met een waarde van enkele duizenden guldens wer den buit gemaakt. De dader(s) kon de woning rond half twee 's middags betreden door de ach terdeur open te maken met een valse sleutel. Het geld en de sieraden zijn ei gendom van een 54-jarige Texelse. De inbraak werd zondagavond ontdekt. De speedboot die geruime tijd bij Paal 17 stond blijkt gestolen te zijn. De politie stelde 14 dagen geleden een onderzoek in naar de herkomst van de boot met trailer en toen bleek dat het registratie nummer van de boot niet juist was. Me de door speurwerk van de rijkspolitie te water is vast komen te staan dat de boot op 10 mei is gestolen uit Heerenveen, in middels is overgeschilderd en van valse merkplaten voorzien. Een 41-jarige Texelaar negeerde zondagnacht een stopteken van de politie. De man reed met zijn auto op de Ploe- gelanderweg en draaide toen hij de poli tie zag de Rozendijk op om met grote snelheid richting Den Burg te rijden. Ter hoogte van de stoplichten werd hij ech ter ingehaald, waarna de Texelaar verder elke medewerking weigerde. Hij wilde niet mee naar het politiebureau en wei gerde de blaas- en bloedproef. Vrijdagmiddag haalde de politie een zeer slecht onderhouden VW-bus uit het verkeer. De auto had drie gladde banden en de handrem werkte niet. Een tech nisch onderzoek zal moeten aantonen of de bus nog meer technische gebreken vertoont. winnen van zand uit de Noordzee heeft voorgeschreven omdat er bij voorbaat van werd uitgegaan dat dit de goed koopste en meest voor de hand liggende oplossing is. In dat geval maken de alter natieven wél een kans. Onze pogingen om bij Rijkswaterstaat in Haarlem te achterhalen hoe de kansen zijn, leverden slechts de mededeling op dat de zaak wat gecompliceerder ligt dan gewoonlijk als gevolg van de inge diende alternatieven en dat het advies inzake het al dan niet betrekken van de alternatieven bij de gunning nog moet worden gemaakt. Naar verluidt moet het wel zeer spoedig gebeuren want de Raad voor de Waterstaat zou donderdag a.s. een beslissing willen nemen. De Vries en Van de Wiel is niet in staat de suppletie uit te voeren met Noordzee zand omdat men niet beschikt over het kostbare zeewaardige materieel dat daarvoor nodig is. Het zijn vooral de zeer grote Nederlandse waterbouwbedrijven die daar wél over beschikken. De Vries en Van de Wiel denkt het zand uit de Waddenzee via een pijpleiding langs het Noordzeestrand of over het land (langs de Postweg) aan te kunnen voeren. Een 16-jarige jongen uit Heerhugo- waard kreeg zondagmiddag enkele klap pen van een Texelaar omdat laatstge noemde meende, dat de vakantieganger enkele fietsen had vernield die op het plein stonden. Bij nader onderzoek bleek de jongen uit Heerhugowaard de fietsen niet ver nield te hebben. Zijn brommer werd wel door de politie voor een technisch on derzoek uit he.t verkeer genomen. Met behulp van de whipperploeg werd de Quest zo hoog op het strand gezet dat bij laag water het lek gelokaliseerd en gemaakt kon worden. De negen meter lange kajuitcatamaran „Quest" uit Lauwer- soog is zondagmiddag omstreeks vier uur op het wrak van de „Rigel" gelopen. De Rigel ligt een paar honderd meter uit de kust bij paal 17. Bij de aanvaring ontstond een gat onderin de bakboordromp van de catamaran, waardoor deze snel water maakte. Schipper A. Brouwers uit Wierden kon het jacht, ei gendom van een vriend van hem, alleen nog maar laten stranden. Met behulp van de whipperploeg van de KNZHRM, de strandredding- boot Ida mary, Henk Koopman (strandexploitant) en Gerrit Keijser van de Polybouw werd in de nacht van zondag op maandag het gat gedicht. witte vuurpijlen gesignaleerd. Vuurto renwachter J. Postma gelooft niet dat het vuurpijlen waren: ,,Dat moet wel haast bliksem zijn geweest." Toch was de whipperploeg snel ter plaatse. Aan het jacht werd een lijn vast gemaakt die via een talie aan de truck De andere Texelse „tak" van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, de strandreddingboot Ida Mary, trok het jacht weer vlot. Inzet: De Rigel vlak na de ramp in 1970. De Westerweg zal de komende weken op gezette tijden afgesloten zijn voor het verkeer in verband met werkzaamheden aan de duikers. Wanneer de afsluitingen precies plaats zullen vinden is nog niet bekend, dat hangt mede van het weer af. Het verkeer zal omgeleid worden. In verband met het als werkdag uitvallen van maandag 11 juni, komt de Texelse Courant van dinsdag 12 juni te vervallen. Lezers en adverteerders worden ver zocht hiermee rekening te houden. Directie Texelse Courant De Quest was van Terschelling buiten om op weg naar Den Helder. ,We hiel den voor de navigatie dicht onder de kust. De dieptemeter stond constant bij en er was ruim vier meter water onder de kiel. We steken maar 75 centimeter dus dat kon eigenlijk nauwelijks proble men geven. Opeens een verschrikkelijke klap, het schip stuiterde gewoon terug en door de golven gingen we er nog eens overheen. We begonnen direct wa ter te maken, we konden niets anders meer doen dan het strand opzoeken", al dus het bemanningslid van de Quest dat ten tijde van de klap het roer hield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor bij de aanvaring. Eerst werd ge probeerd om met de Landrover van Cees Schoenmaker de catamaran op het strand te trekken, dat lukte echter niet. Dat werk werd overgenomen door de truck van de whipperploeg Verwarring Direct na de melding van de stranding bestond er verwarring over de plaats. Aanvankelijk werd gedacht dat het jacht bij de Slufter zou liggen, daar zijn ook vastzat. Met het wassen van het water werd het geheel telkens hoger op het strand gezet, zodat de Quest na hoog water droog zou vallen. Met het hoge water van maandagochtend zou de ca tamaran dan, na reparatie, weer vlotge- trokken kunnen worden. Vanuit het clubhuis van de KZV Westerslag werd voor koffie en soep ge zorgd en daar kon ook één van de vier bemanningsleden, die mindervalide is, tijdelijk beschutting vinden. Later was hij te gast bij de familie Koopman in Den Burg. Gerrit Keijser van Polybouw werd be naderd voor het uitvoeren van een nood- reparatie en Henk Koopman zorgde voor het transport van de benodigde materia len op het strand. Na het droogvallen, 's nachts om kwart voor twee, werd de be schadigde romp met de trekker van Koopman opgetild en door balken on dersteund, zodat de schade opgenomen kon worden. Er bleek vlakbij de kiel, on der de waterlijn een gat te zitten waar een flinke mannenvuist doorheen kon. De grootte van het gat verklaarde de korte tijd waarin het schip volliep. Inmiddels had schipper Brouwers een aanbod van schipper J. C. Groen van de Ida Mary afgeslagen om met behulp van pompen het jacht drijvende te houden en naar De Cocksdorp te slepen. De Ida Mary, die zondagmiddag om 17.40 uur uitrukte was om 20.25 uur weer terug in het reddingboothuis. Na drie uur flink doorwerken was het gat provisorisch gedicht. Het droogpro- ces van het polyester werd versneld door een sterke electrische lamp dicht op het werk te zetten. Roerschade Omstreeks 6.00 uur maandagmorgen verzocht Brouwers de KNZHRM as sistentie te verlenen bij het weer vlot- brengen van zijn schip. Omdat er in ver band met de tijd van hoogwater geen haast gemaakt hoefde te worden rukte de Ida Mary om 7.00 uur uit. Omstreeks 9.15 uur was de Quest van het strand. Ook bij deze operatie was de whipper ploeg met haar rubberboot aanwezig om hulp te verlenen. Bij het loskomen van het strand raak ten de roeren van de Quest beschadigd, daardoor moest het oorspronkelijke plan om naar Den Helder te varen worden op gegeven. De Ida Mary sleepte de cata maran naar het Eierlandse Gat waar het jacht bij het kleine strandje achter een anker van de KNZHRM kon gaan liggen. Postma over het vlottrekken: „Daar tus sen die strandhoofden kan geen sleep boot komen, daarom hebben wij hem er afgehaald." Rigel De Rigel was een 1700 ton metende coaster onder Cyprische vlag die in de nacht van 3 op 4 november 1970 tijdens een vliegende storm strandde op onge veer de plaats waar de Quest nu op het strand heeft gestaan. Van de twaalf op varenden overleefden acht de ramp. Het stormde die nacht zo verschrikkelijk dat de reddingboot van Den Helder, toen de modernste van Nederland, door een overkomende zee zwaar werd bescha digd dat verdere assistentie niet meer mogelïjk was. Omdat de lading van de kustvaarder ging schuiven kapseisde het schip. Het wrak kwam op zijn zij voor de kust te liggen. Bergen bleek niet mogelijk en slopen niet rendabel. In het verslag dat toen in de Texelse Courant stond werd met vooruitziende blik opgemerkt: „Zelfs slopen is geen aantrekkelijk karwei, zo dat de kans groot is dat het wrak tot in lengte van jaren zal blijven liggen." Het wrak dat op de kaart is aangege ven is vooral bekend bij surfers en cata maranzeilers. Veel hebben het waarge nomen, sommigen voelden het zelfs aan hun roer. Het clubonderkomen van de kustzeilvereniging Westerslag lag er tot en met vorig seizoen tegenover, zodat er nogal eens iemand tegenaan voer. Voor al daarom is het onderkomen nu een paar honderd meter dichter bij strandslag paal 17 neergezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1