Groen c2wartsJexeU in het harL, akt wil verbinding met \meiander' schepen engt striptease st in buurt? Meer activiteit bij Rondje Texel Zonnewarmte voor bad „Molenkoog" en geld steken in dubbele aanleginrichting RGANG Nr. 9889 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. jictijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, terhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Jchilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. irtenties, abonnementen, etc.: De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, 2741, na 18.00 i de Ridder van disco De Metro aan de Boodtlaan in De wil zijn etablissement veranderen in een nachtclub waar iase- en andere shows worden gegeven. Hij denkt daar- en wat ouder, rustig publiek te trekken waardoor aan de en uit de buurt een eind komt. De Ridder heeft deze bij de gemeente om medewerking gevraagd en hoopt eze zomer van start te kunnen gaan. orecabedrijf van het type nacht, merkelijk groter. De Ridder denkt hier EXELSE VRIJDAG 15 JUNI 1984 COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags Abonnementsprijs f17,40 per kwartaal; los 750 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. IP Texel tot dusver onbekend. De lenkt dat er ook wel publiek voor tzijn bedrijf dus in een behoefte rzien„De Metro" zal daarmee nmerkelijk exclusiever karakter De bezoekers zullen een entree ètien gulden moeten betalen en «n pilsje zal ongeveer vijf gulden worden neergeteld. Maar daar in ook typisch nachtclubvermaak per nacht minstens vier se-acts en daarnaast enkele I- en zangnummers. De op straat imen verdenking dat Metro nieu- niets anders zal zijn dan een dek- voor een rose tent, waar men iel andere dingen terecht kan dan goochelen en zang, wordt lans de Ridder stellig ontkend, sprake van. Het wordt echt keu- je mensen uit de buurt zullen al taar blij zijn als het eenmaal Nachtvergunning De Ridder feitelijk van de ge- vraagt is een nachtvergunning, wil van 11.00 tot 05.00 uur open it probleem is dat het maximum nachtvergunningen op Texel uitgegeven, (waarvan twee in g) maar de initiatiefnemer hoopt gemeentebestuur zal inzien dat niet gaat om een gewoon nacht aar om een bedrijf met een heel (arakter. Ook van de voor nacht- geldende bepaling dat de bedrij- t groter dan 75 m2 mogen zijn, is iing nodig want de Metro is aan een honderdtal bezoekers te kunnen ontvangen. In zijn verzoek aan het ge meentebestuur wijst hij erop dat dit op zichzelf al uitzicht biedt op meer rust in de buurt want als disco kon de Metro wel vijfhonderd bezoekers opvangen. Dat waren jongeren die tussentijds nog wel eens naar buiten liepen en dan door hun lawaai de bekende klachten in de buurt veroorzaakten. „Het publiek waar ik nu op wil mikken heeft een heel ander karakter," Proef? De Ridder heeft in zijn brief aan het gemeentebestuur voorgesteld dat hij bij wijze van proef zijn bedrijf zes maanden lang als nachtclub exploiteert. Pas daar na kan worden beslist over een definitie ve vergunning. In bouwkundig opzicht is de Metro reeds geschikt als nachtclub. Een deel van het meubilair moet worden aange past en de inrichting moet wat exclusie ver worden, de striptease- en andere ar tiesten die in het bedrijf optreden, wil De Ridder via een bureau aanwerven op het vasteland. Onlangs had de Metro-eigenaar al wil len experimenteren met nachtclubver maak. Hij had dat willen doen in de lui laknacht toen alle café's op Texel open mochten zijn. Toen hij daarover de ge meente polste kreeg hij echter te horen dat dit niet de bedoeling was. De openstelling in de luilaknacht was om de jeugd op te vangen en het voorgenomen striptease-werk werd daarmee strijdig geacht. De organisatie van de Ronde om Texel vindt dat meer gedaan moet wor den voor het veelkoppige publiek dat elk jaar op de race afkomt Daarom worden nu zowel op het strand als elders op Texel vrijdag en zaterdag diver se evenementen georganiseerd. Het meestin het oog loopt wel een voetbal wedstrijd op het veld van S.V. Texel in Den Burg tussen het Playboy All Stars team en een selectie van Texelse spelers Deze wedstrijd is zaterdagavond. Hij De CVI-mensen bezig met het aanbrengen van de kollektorenplaten op het dak van het zwembadgebouw. Zwembad Molenkoog zal ingaand deze zomer voornamelijk met zon newarmte op temperatuur worden gehouden. CVI uit Den Burg is mo menteel bezig met de aanleg van zonnekollektoren die medio volgen de week in gebruik worden geno men. De garantie is gegeven dat op deze manier tenminste 20.000 m3 aardgas per jaar wordt bespaard. De installatie kost 755.000— waar nog een WIR-premie van 25% afgaat. Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige kunststof koliektoren met een gezamen lijke opervlakte van 300 m2. Vrijwel het hele dak van het zwembadgebouw wordt erdoor bedekt. Door de koliekto ren stroomt water dat door de zon wordt verwarmd en vervolgens via de bestaan de verwarmingsinstallatie (die bij te wei nig zon bijverwarmt) in het bad terecht komt. De koliektoren komen automa tisch in werking zodra het kol lektorwater warmer wordt dan het water in het zwembad. Dat badwater kan dan nog aanmerkelijk warmer worden dan de mi nimaal gewenste 22 graden en er wordt zelfs rekening mee gehouden dat het zó warm kan worden dat het onaangenaam wordt en men de installatie moet uit schakelen. De verwachting is dat in juni, juli en augustus nog maar weinig gas zal worden gebruikt. De installatie werkt niet alleen bij felle zonneschijn, ook bij lichtbewolkte hemel wordt nog voldoen de warmte aan het water overgedragen. begint om 19.00 uur en zal als het weer het toelaat twee keer 45 minuten duren. Het Playboyteam is op Texel bekend door de deelname aan de kerstzaalvoet- baltoernooien van Gamma. Er staan nogal wat bekende namen op de spe- lersrol: Johnny Rep, André Staffleu, Ri- nie van Rhoon, Henk van Leeuwen, Chris Dekker, Stanley Metzei en de Texe laar Kees Schoenmaker. Deze wedstrijd sluit een reeks van ex- Afgezien van de personeelslasten is de verwarming tot dusver de belan grijkste kostenpost waarmee het bad Molenkoog te maken heeft. Vorig jaar werd 35.000 m3 gas gebruikt (a 55 cent); dit werd al aanzienlijk teruggebracht door het aanbrengen van een isolatiede ken waarmee het bad buiten de ope ningstijden wordt afgedekt. Vier jaar geleden bestond al het plan om door het benutten van zonnewarmte de verwarmingskosten terug te brengen. De installatie kostte toen echter 7120.000,- en voor die investering schrok de RST terug. Sindsdien zijn de kosten van zonnekollektors echter flink gezakt, waardoor het systeem heel aan trekkelijk is geworden. Er wordt gebruik gemaakt van eenvoudige koliektoren van zwarte kunststof, geleverd door de firma Omnisol uit Wijk bij Duurstede. Op het schuine gedeelte van het dak zijn ze plat op de bestaande dakbedekking aan gebracht, op het horizontale middenge deelte zijn ze schuin geplaatst, gericht op de zon. Verwacht wordt dat de in vestering binnen vier jaar is terugverdiend. tra activiteiten af. Vanaf donderdagoch tend is de grote tent op het strand open. Daar is muziek te horen en diverse be drijven hebben er stands. Vrijdagmiddag omstreeks 16.00 uur beginnen op het strand sailcartraces. Deze zeilwagens zijn al eens eerder op Texel te zien ge weest, tijdens een demonstratie vorig najaar. Vooral bij stevige wind ontwikke len deze wagens zeer hoge snelheden. Volgens de fabrikant zijn ze bij wind kracht 8 nog hanteerbaar. Omstreeks 19.00 uur volgt de prijsuitreiking. De volgende dag zal er nog een 'snel' onderdeel zijn om het publiek op het strand tussen start en finish te verma ken: een demonstratie met schepen van het type 'Amaran'. Dat is een soort drie poot met aan elke poot een drijver en aan de bovenkant een zeil. Deze spin achtige vaartuigen moeten enorme snel heden kunnen bereiken. Tijdens de Amaran-demonstratie zullen parachu tisten in het water landen. Commentaar Het publiek op het strand wordt van de gang van zaken in de Ronde op de hoogte gehouden dooe Kees Schoen maker. Hij wordt door de NOS voorzien van een mobiele zender-ontvanger, zoals die ook in gebruik zijn bij het Veronica- programma „Op jacht naar de schat". De Amarandemonstratie en de eerste para-sprong beginnen om 11.00 uur. Omstreeks 16.30 uur is er weer een pa- rasprong. De hele dag (zaterdag) zullen er bovendien démonstraties zijn met een hoovercraft. Igens de Pakt-fractie van de gemeenteraad zou het zeer rstandig zijn als de minister van verkeer en waterstaat geld likbaar stelt voor de aanpassing van de fuikhavens zodat ille capaciteit van de dubbeldekker kan worden gebruikt, eld kan veel beter worden gebruikt voor overschakeling een systeem met twee enkeldekkers, waarbij gebruik t gemaakt van betrekkelijk goedkope schepen (a 100 een- n) van het type dat Wagenborg onlangs heeft besteld voor uik op de lijn naar Ameland. Pakt is na informatie bij de van makelaars in schepen te erdam tot de conclusie geko- dat de bestaande Teso schepen cht kunnen worden en meent at bij deze aanpak de 23 mede- ers waar Teso volgens de huidi- annen uiteindelijk vanaf moet, inst kunnen blijven, pakt heeft deze gedachten neer- I in een uitvoerige brief aan de mi- van verkeer en waterstaat en daar- ifschriften gestuurd naar de mi- van economische zaken, de vaste commissie voor verkeer en wa- at, provinciale staten van Noord- de hoofddirectie van Rijkswa- at, de hoofdingenieur-directeur ijkswaterstaat Noordholland en de ;e gemeenteraad. Tweede keer Pakt-fractie had de minister in fe- j.l. ook al benaderd met een brief n verontrusting werd geuit over de plannen met de veerverbinding. De nenten tegen de aanpassing van de avens kwamen verder aan de orde it gesprek met leden van de vaste ircommissie op 1 maart j.l., waarbij (gevraagd om een onafhankelijk on- bek naar de beste oplossing voor jnderhouden van de veerverbinding Texel; dat zou rpoeten gebeuren in lader van de afhandeling van de no- toute veren". ot nu toe hebben we niet gemerkt nze argumenten in de discussie rond de fuikaanpassing worden meege nomen", aldus schrijft de fractie nu aan de minister. „De geheimzinnigheid voor al van Teso-zijde, waarmee deze discus sie is omgeven, geeft ons niet veel ver trouwen. En ook informatie waarover wij aan de hand van stukken beschikken, stelt ons niet gerust. Zelfs op het ver zoek om een gesprek met u, gedaan in onze brief van 29 februari 1984, hebben wij tot nu toe niets vernomen". In verband met het uitblijven van reac tie heeft het Pakt daarom nu weer een brief gestuurd, deze keer met 'financiële informatie' met betrekking op de door het Pakt gewenste andere oplossing van het veerdienstvraagstuk. Fataal Het Pakt denkt dat de gevolgen van het huidige Teso-beleid fataal zullen zijn voor Texel. Er wordt op gewezen dat de verwachtingen van Teso met betrekking tot het vervoer niet zijn uitgekomen, me de door de economische ontwikkeling van de laatste tijd. „Onze fractie heeft tijdens de behandeling in de raad van deze kwestie al gewezen op de risico's en gesignaleerd dat de Texelse bevolking uiteindelijk de prijs zal moeten betalen voor dit beleid. Helaas is dit uitgeko men, het is echter niet plezierig om op die manier gelijk te krijgen". Gesteld wordt dat de veerverbin ding veel te duur is en dat dit niet zal veranderen door aanpassing van de fuiken, wat zou blijken uit het over leg dat Teso en Rijkswaterstaat in Haarlem hebben gevoerd op 28 maart van dit jaar. Het Pakt beschikt over een verslag van die bespreking en heeft een afschrift daarvan bij haar brief gevoegd. Tijdens dit gesprek heeft Teso duide lijk gemaakt dat zij voor grote problemen staat. De jaarlijkse verliezen zullen verder kunnen worden teruggebracht, maar het is niet mogelijk voldoende geld te reser veren voor de aanschaf van een tweede dubbeldekker in 1993 ter vervanging van de twee enkeldekkers. Een volledige fi nanciering van de nieuwe veerboot is niet mogelijk omdat door de afname van het vervoersaanbod bij een te sterke ver hoging van de tarieven de daarvoor be nodigde tariefsverhoging (31% plus de normale trendmatige verhogingen) er te weinig inkomsten zullen zijn. Door het aanpassen van de fuikhavens kan tot het moment van vervanging een zodanige fi nanciële reserve worden opgebouwd dat de financiering van.de nieuwe boot wél is op te vangen. De tariefsverhoging zou dan 15% plus de trendmatige verhogin gen zijn. Verder is in het gesprek met Rijkswaterstaat aangevoerd dat het ge bruik van het tweede autodek de wacht tijden zal verminderen, waardoor het vervoersaanbod zal toenemen. De voor naamste besparing die het volledig ge bruik van de dubbeldekker mogelijk maakt, komt echter voort uit verminder de personeelskosten. Omdat minder vaak een tweede boot hoeft te worden ingezet en omdat op de opstelterreinen minder begeleiding nodig is, kan perso neel worden gemist. Die afname van het aantal arbeidsplaatsen bij Teso zou wor den gecompenseerd door toename van de werkgelegenheid in de toeristische bedrijvigheid op Texel, als gevolg van de verminderde wachttijden. De indruk bestaat dat de grens is be reikt waarbij een stijging van de tarieven door de dientengevolge optredende ver- voersdaling niet meer tot een toename van inkomsten leidt. De huidige tarieven hebben reeds beperking van het dagtoe- risme veroorzaakt. In de eerstkomende jaren is een investering nodig waarmee de voorwaarden worden geschapen voor het met redelijke tarieven voortzet ten van Teso; die investering is echter door Teso zelf niet op te brengen. Die in vestering is echter voor de economie van Texel als geheel positief omdat deze impulsen inhoudt voor de toeristische ontwikkeling. Uit het besprekingsverslag blijkt ook dat de adviseurs van Teso, een scheeps werf en een scheepvaartkundig inge nieursbureau de vervanging van de aan- leginrichtingen beduidend goedkoper ra men dan de directie bruggen van Rijks waterstaat. In de vergadering is af gesproken dat Teso haar argumenten voor de investering in de dubbeldeks aanleginrichtingen nog eens in populaire vorm op papier zet, met vermelding van de gevolgen van tariefsbijstelling. Teso moet zich verder schriftelijk tot de mi nister van verkeer en waterstaat wenden en daarbij onder andere aandacht schenken aan het belang van de duur zaamheid van de verbinding, de beno digde winst ten behoeve van de investe ring in 1993, de mogelijkheden van ta riefsverhoging, het extra vervoersaan bod en de gevolgen daarvan voor de economie van Texel en er moet een ver gelijking worden gemaakt met de tarie ven van andere veren. Rijkswaterstaat liet in het gesprek weten het voort bestaan van Teso als zelfstandige onder neming te onderschrijven. Het Pakt concludeert uit een en ander dat de tarieven van Teso blijven stijgen en dat er bij de aanschaf van de tweede dubbeldekker opnieuw 15% bijkomt. Te voren moet het huidige verlies worden ingelopen, wat inhoudt dat Teso tussen 1984 en 1992 tien miljoen gulden moet verdienen en het Pakt vreest dat dit niet best is voor tarieven en personeelssitua- tie. Het Pakt vraagt zich in haar brief aan de minister af wat er over blijft van de beloofde tariefsverlaging (20 a 15%) bij aanpassing van de fuiken. „Het blijkt gewoon een sprookje te zijn om vol doende steun voor het beleid te verwer ven. Rendementsverbetering door aan passing van fuiken biedt geen oplossing. De zeer hoge investeringen die nodig zijn voor dubbeldeksschepen en onvol doende aanbod van vervoer, maken dit onmogelijk. Deze ontwikkeling is fataal voor Texel". Waarna wordt gewezen op de lasten voor de eigen bewoners terwijl wordt gevreesd dat Texel als vakantie eiland alleen nog kan functioneren als oord voor massatoerisme in het hoog seizoen, wat strijdig is met het gemeen telijke structuurplan terwijl het werkgelegenheid- en promotiebeleid er ook door om zeep wordt geholpen. Door de steeds hogere veertarieven zal Texel zich uit de markt prijzen. Het Pakt vindt het laatstgenoemde bevestigd door di recteur Hoogerheide zelf die bij zijn ver zet tegen de btw-heffing op veertarieven heeft verklaard dat met name de korte vakanties zullen teruglopen als het veer- tarief als gevolg van de btw omhoog moet. De protesten van Teso tegen de btw heffing worden door het Pakt dan ook van harte ondersteund. Alternatief De veerdienst Den Helder-Texel vv zou volgens het Pakt onderhouden moeten worden met twee veerboten van hon derd pae van het type dat binnenkort door Wagenborg in gebruik wordt geno men. Dat zijn eenvoudige, open sche pen met gewone schroefvoortstuwing, die niet meer dan twintig miljoen per stuk kosten en minder brandstof gebrui ken dan een dubbeldekker van het type dat Teso nu in gebruik heeft. Dat zal vol gens het Pakt opwegen tegen de kosten van het niet ontslaan van 23 medewer kers. Het Pakt wil dat het ministerie geld beschikbaar stelt voor deze verandering van de veerdienst inplaats van voor de aanpassing van de aanleginrichting. „Het kan en mag niet de bedoeling zijn zeer veel overheidsgeld in deze veerver binding te investeren zonder de proble men echt op te lossen. Met een oplos sing zoals door Teso wordt gewenst, zult u blijvend geconfronteerd worden met een veel te dure veerverbinding naar Texel". Het Pakt constateert dat haar oplos sing ook geld kost, maar daaraan zijn de volgende voordelen verbonden: een be tere tariefsontwikkeling wegens de veel lagere kapitaalslasten, geen ontslag van Teso-personeel, geen grotere overcapa citeit van de verbinding en het wegvallen van de noodzaak om in Den Helder en op Texel dure voorzieningen te treffen voor de afwerking van de ver keersstroom. De wachttijden zouden aanvaardbaar kunnen zijn, gezien de toch vrij grote capaciteit van twee 100 pae-boten. Doorrekenen Het Pakt verzoekt de minister het be- scheven alternatief te laten doorrekenen en de resultaten te betrekken bij de ver dere afhandeling van de nota zoute ve ren. „Wij hebben er best begrip voor dat Teso bij u probeert haar beleid zo goed mogelijk te verdedigen maar het Teso- licht mag niet het enige licht zijn dat op deze kwestie schijnt. In hun brieven, rapporten en gesprekken zullen zij niet anders willen en kunnen dan hun onver antwoorde besluit verdedigen om een dubbeldeksschip te kopen. De Teso- zienswijze kan daardoor moeilijk objec tief zijn. Zij moeten nu, ondanks dat de werkelijkheid heel anders is dan zij in hun overmoed hadden gedacht, goed praten wat zij verkeerd hebben gedaan, dit ten koste van de bewoners en de eco nomie van Texel". Een open veerboot van het type dat binnenkort voor de verbinding mat Ameland zal worden gebruikt: kosten circa 20 miljoen per stuk. Kwalijk Teso-directeur Th. Hoogerheide wilde geen commentaar geven op wat de Pakt-fractie aan de minister heeft ge schreven. „Ik heb met verbazing ge constateerd dat men citeert uit brieven die wij aan de minister hebben gestuurd en uit rapporten die nadrukkelijk voor in tern gebruik waren bestemd. Ik neem dit hoog op en heb er een brief over gestuurd aan Rijkswaterstaat Noordhol-' land. Ik vermoed dat deze stukken niet op legale wijze zijn verkregen. Ik vraag me af of het fatsoenlijk is om toe te laten dat hierover in openbare vergaderingen wordt gepraat en ik heb dat gevoel ken baar gemaakt jegens het college van B. en W. Het is daarom logisch dat ik niet wil ingaan op wat het Pakt heeft geschreven".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1