Groen '2wartsJ~exeh in het hartL. Jongensdroom van Piet werd waarheid..... aadsleden negatief /er striptease in scotheek De Metro Eigen vliegtuig als hobby Twee inbraken Rustige ronde... Marja van der Star koopt voormalig schooltje Geslaagd Diefstal Motorrijder ramde muurtje uibelzaak Oosterhof ar Parkstraat DINSDAG 19 JUNI 1984 RGANG Nr. 9890 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, losterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. v Ivertenties, abonnementen, etc.: eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ^17,40 per kwartaal; los 750 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. raadsleden van de commissie Algemeen en Organisatorisch beleid zich maandagavond met veel terughoudendheid uitgelaten over de ig van J. P. de Ridder, eigenaar van discotheek De Metro, om zijn mogen exploiteren als nachtclub. Uit de reacties van de vier aanwe- aadsleden viel op te maken dat men niet gelukkig is met deze voorge- nieuwe vorm van horeca op Texel. \?d; gemeester Engelvaart verzocht de issieleden om een eerste reactie aanvraag te geven, vooral omdat :geen idee had hoe de raadsleden striptease en nachtclubs op Texel n. Engelvaart wilde de discussie oespitsen op de aanvraag uit De en vroeg ,,is er op Texel volgens u .3 voor dit soort zaken?" Henk ikes stelde meteen een tegenvraag: ^je dit verzoek formeel weigeren, I er overal in het land nachtclubs Volgens de burgemeester kan het met de Algemene Politieveror- in de hand geweigerd worden, een nieuw soort uitgaansgele- naast de nacht- en gewone ca- 1U we al hebben. Er kan een raads- ssie volgen over de verandering egels voor de Texelse horeca of we formeel nee zeggen omdat het tegen recent vastgestelde re- aldus Engelvaart. Beumkes vroeg jf of het aantal nachtvergunningen ;hien voor dit doel uitgebreid moet en of dat een nu ongebruikte ont- ng voor een nachtcafé in De Cocks- wordt overgeheveld naar De Koog. Buurtreacties op van der Meer wilde nog geen dk oordeel geven en vroeg naar reac- van omwonenden op dit plan. En- aart zei negatieve telefonische reac- te hebben gehad uit de buurt. Hoe hij zich realiseerde dat de verstand houding met de discotheekexploitant momenteel moeilijk is, bleek uit een en kele reactie dat het lawaai bijna minder erg werd gevonden dan een toekomstig straatbeeld dat wordt verarmd" met een nachtclub met mogelijk alle reclame van dien op straat. Van der Meer liet uit zijn reactie blijken dat hij deze telefoontjes zeer serieus nam en ook Ate Rienstra voelde weinig voor een „sexshow" aan de Boodtlaan. „Of het nachtclubpubliek inderdaad veel ouder en rustiger is weet ik niet. Daar heb ik geen ervaring mee. De exploitant maakte voor mij geen beste beurt door een proef te willen nemen tijdens luilak nacht. In die nacht konden de discothe ken juist de jeegd van de straat opvan gen". De CDA-er zei uit principe geen voorstander te kunnen zijn van dergelijke shows. „De vraag rijst dan natuurlijk of ik anderen de sexshows moet ontzeg gen, maar daar wil ik nog geen ant woord op geven. Dan zal De Ridder eerst met betere argumenten moeten komen", aldus Rienstra. Eisen Tine Krijnen zei altijd tegenstander te Een beeld dat illustratief is voor de om standigheden waaronder de zevende ca tamaranronde rond Texel zaterdag werd gehouden: op een gladde Waddenzee met nauwelijks wind in de zeilen gaan de Texelse favorieten Martin Warnaar en Wob Rienks (links) met hun Soeppak ket" in een kalm gangetje naar een uit stekende plaats. Meer over deze Rusti ge Ronde" elders in dit i zijn geweest van nachtcafé's en om die reden was ze ook niet voor een nacht club. Engelvaart zei verbaasd te zijn over de in de aanvraag genoemde mogelijk heid dat de gemeente als eis stelt dat de deur van de club dicht blijft en dat de „muziek zacht is". Dat zijn geen bijzon dere eisen, dat zijn de normale regels voor een nachtcafé". De burgemeester zei ook moeite te hebben met de aanvraag. „Texel is geen luxe eiland en ik vind deze vorm van ver maak eigenlijk ook niet zo bij Texel passen". Fisiotherapeute Marja van der Star koopt van de gemeente het voormalige ZMLK-schooltje aan de Beatrixlaan in Den Burg ten behoeve van haar praktijk. Ze huurt het gebouw al sinds augustus 1982. Overeenstemming is bereikt over een koopsom van ƒ200.000,—. Het ge bouw met ondergrond beslaat 625 m2. Het gebruik als praktijkruimte voor fysio therapie is in overeenstemming met de voorschriften van het bestaande bestemmingsplan. Marleen Terwindt uit Oosterend slaag de zaterdag te Utrecht voor het diploma NSF sportmassage. Een man uit De Cocksdorp deed giste ren aangifte van diefstal. Van zijn auto die zaterdag geparkeerd had gestaan op de parkeerplaats bij het strand Westerslag was een wiel, reservewiel en rechterkoplamp afgehaald. In de nacht van zaterdag op zon dag omstreeks half vijf werd inge broken in bowling „De Koogel" in De Koog. De dader kon binnenko men door het glas uit de toegangs deur te halen. Binnen werden meer dere speelautomaten opengebroken en van geld ontdaan. Hetzelfde ge beurde met de kassa. Een tot dusver onbekend maar mogelijk aanzienlijk geldbedrag is verdwenen. De techni sche recherche is bij het onderzoek ingeschakeld. Dezelfde nacht werd ingebroken in het gebouw van de Coöperatieve Inkoopvereniging voor Visserijbeno digdheden op het haventerrein van Oudeschild. Hier werden enkele bu reaus en de kassa opengebroken. Er wordt ƒ1100,— vermist. De techni sche recherche heeft bruikbare spo ren, waaronder vingerafdrukken, gevonden. De dader kwam binnen door het openbreken van een zijraam. Een 24-jarige motorrijder uit Hilver sum ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag om 2.35 uur een muurtje van hostelerie 't Gouden Boltje aan de Dorpsstraat in De Koog. De man was uit de bocht gevlogen. Hij kwam met zijn motor in de tuin van het hotel terecht; het muurtje was over een lengte van twee meter vernield. De motor was total loss. Aanvankelijk leek de toestand van de motorrijder ernstig. Met een extra boot werd hij naar het Gemini- ziekenhuis in Den Helder vervoerd, na dat de politie twee blaasproeven had ge nomen, die aangaven dat hij drank had gebruikt. Later bleken de verwondingen mee te vallen. gemeente zal van de firma sterhof de aan de Hollewal staan- meubelzaak kopen. De grond is lig om het reconstructieplan rond R.K. kerk te kunnen uitvoeren, vereenstemming werd bereikt over koopsom van ƒ617.300,— bestaande f315.000,— voor vermogensschade ƒ302.300,— voor ilaatsingskosten. wordt vanuit gegaan dat Oosterhof bedrijf verplaatst naar een nieuw te hten gebouw aan de Parkstraat, tus- het postkantoor en het gemeente- Zodra voor het daar te bouwen be spand vergunning is verleend, kan het bouwterrein een koopcontract den afgesloten. De 32-jarige Piet Standaart uit Den Burg zag onlangs zijn jongens droom verwezenlijkt. Hij en zijn vrouw mogen zich de trotse eigenaars noemen van een vliegtuig. Het is een uit 1948 daterende Cessna 140, een type dat ai sinds 1950 niet meer wordt gefabriceerd en in kringen van vliegtuigkenners onbetwist ais Jhistorischte boek staat. Piet heeft het toestel de afgelopen wintermaanden in piekfijne staat gebracht en regelmatig doorklieft hij nu met zijn in blank aluminium uitgevoerde PH-COA het luchtruim. Doorgaans zijn het welgestelde lieden die het zich veroorloven om er als hobby een eigen vliegtuig op na te houden. Verdient Piet Standaart zo veel of heeft hij een erfenis gehad? „Geen van beide, helaas", zegt hij. „Ik heb geluk gehad want ik heb het vliegtuig voordelig kun nen kopen. De kosten van opknappen en onderhoud zijn minimaal geweest want dat heb ik zelf gedaan. Als ik het 't Standaart en zijn vrouw Tine (gezellig naést elkaar!) vol trots m hun eigen toestel, vliegend boven Den Burg. had moeten laten doen, was het onbe taalbaar geworden". Enthousiast Piet Standaart is al sedert zijn prilste jeugd luchtvaartenthousiast. Hij is lid van de zweefvliegclub Texel en hij volg de de luchtvaartopleiding voor grond- werktuigkundige, een beroep dat hij vijf jaar lang uitoefende. Tegenwoordig is Piet Standaart operator op gasexploitaitie-eilanden op de Noordzee. Met dit werk is hij zeven dagen achter el kaar in touw; daarna heeft hij zeven da gen vrij. Veel van die vrije tijd gaat in de luchtvaart zitten want Piet is verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Amateurvliegtuigbouwers waarvoor hij toezicht en onderhoud uitvoert. Hij koesterde al jaren de wens om zelf een vliegtuig te hebben, niet alleen om mee te vliegen maar ook om aan te sleutelen. Hij wist ook al lang welk type het moest zijn: een Cessna 140. Dat is een 'echt' vliegtuig, helemaal van metaal en met de stoelen naést elkaar. Aantrekkelijker dan de ook veelgevraagde Piper Cup die bestaat uit een met linnen overtrokken buisconstructie, waarbij de twee inzit tenden achter elkaar zitten. Met inscha keling van zijn relaties in de luchtvaart wereld werd overal geïnformeerd en dat leverde hem een contact op met de be jaarde heer L. Maresia uit Dielsdorf bij het Zwitserse Zürich. Maresia had een Cessna 140, maar tijdens het telefoon gesprek dat Piet Standaart met de Zwit ser voerde werd al gauw duidelijk dat de kist nog in prima staat verkeerde en on getwijfeld veel te duur zou zijn. Piet en zijn vrouw Tine gebruikten hun vakantie om het toestel in Zwitserland met eigen ogen te gaan zien. Hartzeer De oude Zwitser was onder de indruk van het enthousiame dat de jonge lucht vaarttechnicus aan de dag legde. Het 'klikte' zogezegd en mogelijk daardoor mocht het vliegtuig voor een sympa thiek prijsje worden meegenomen. „Ik heb het gevoel dat ik hem cadeau heb gehad", aldus Piet. De nu 69-jarige Ma resia bezat het toestel sinds 1952. De laatste tien jaar kon hij er als gevolg van een hersenbloeding niet meer mee vlie gen. De Cessna werd daarom bestuurd door een vriend, maar sinds die vriend was overleden stond het toestel werk loos in de hangar en wilde Maresia er wel van af, al voelde hij zich emotioneel sterk met het romantische ding verbon den. Met hartzeer maar erg blij dat de nieuwe eigenaar de kist liefdevol en met gevoel voor historie zou opknappen en in de lucht houden, nam Maresia af scheid van zijn Cessna. In september vloog Piet ermee naar Nederland. Het toestel beschikte over een geldig, door de Zwitserse autoriteiten verstrekt be wijs van luchtwaardigheid, maar het was toch nodig dat het helemaal werd op geknapt en aangepast aan de meest re cente eisen van de Rijksluchtvaart dienst. Er moesten andere veiligheidsrie men in, de oude buizenzender werd ver vangen door een modern transistor toestel, de apparatuur moest worden geijkt en erg veel tijd ging zitten in het controleren van praktisch alle onderde len aan de hand van servicebulletins. Het kwam er op neer dat de hele kist uit elkaar ging, een karwei dat de afgelopen winter werd uitgevoerd in de hangar van de zweefvliegclub. De zweefvliegclub hielp een welkom handje mee. Ook was er veel medewerking van havenmeester Ed de Bruijn. Ophijsen Toen het toestel met Pasen helemaal klaar was kon laatstgenoemde hem ech ter geen stallingruimte bieden, want de hangar van het luchtvaartterrein Texel is al mudvol en zolang er in en Haag nog niet beslist is over het bestemmingsplan, zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden. Het probleem werd even vernuftig als eenvoudig opgelost. Piet Standaart ont wierp een handbediende hijsinstallatie (je bent technicus of je bent het niet!) waarmee hij zijn toestel ophijst tot tegen de zolder van de hangar zodat de ruimte beneden vrij blijft voor andere toestellen en voor de parachutisten die hier (ook noodgedwongen omdat er geen bouw mogelijkheden zijn op het vliegveld) hun parachutes vouwen. Piet is van plan zijn vliegtuig uitslui tend voor hobby te gebruiken. Het toestel is erg makkelijk bij het verlenen van technische bijstand en toezicht op de leden van de amateur vliegtuigbouw vereniging. Piet moet voor deze taak bij na altijd op een van de Nederlandse vliegvelden zijn, wat tot dusver vanaf Texel omslachtig heen en weer reizen betekende; met zijn vliegtuig gaat dat nu snel en naar verhouding goedkoop. Een foto van wat ouder datum. Piet Standaart sleutelt aan de Rolls Royce motor van zijn vliegtuig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1