Cjroen ^tmrL- Jéxeh in het harL, Niet het aantal maar e waarde van de rgumenten is belangrijk" NIOZ helpt India met zeeonderzoek Op zoek naar mineralen voor de kust I 'd??l SO reageert op stroom bezwaarschriften Tientallen tenten stukgesneden im doodgereden i ji/erdekt magazijn ')or Albert Heijn ïtrisEf Weinig commissiesteun voor bezwaarschriften Postagentschappen in Den Hoorn en Oudeschild Première revue uitgesteld Informatie-avond muziekschool Achterom wordt autovrij ATTENTIE! ARGANG Nr. 9891 h LangevfljH De RooyMf in Burg, ft,, VRIJDAG 22 JUNI 1984 irstlady. nige japof ie uitgebf Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, jsterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van de^ .Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. tertenties, abonnementen, etc.: lid De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, I0222O) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75. cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. sndeensi edendejt vAaten 40 aangele mou t 17. I liet het aantal, maar de waarde van de argumenten is bepa- voor een afweging van belangen", aldus Teso.directeur Hoogerheide in een schriftelijke reactie op de 213 gelijklui- Je bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het verlenen bouwvergunning voor de op- en afritten in verband met de lomstige dubbeldeks fuikhaven. De Teso-directeur heeft verweer ter hand gesteld van de beroepsschriftencommis- iie woensdagavond in het raadhuis de bezwarenzitting i, waarbij de indieners van bezwaren gelegenheid kregen ichting te geven. ifeit dat het aantal bezwaren groot dus volgens Hoogerheide op If geen rol spelen. „Meer van het- ivergroot de waarde niet, zodat het ngediende bezwaren niet van be- Het aantal geeft slechts schijn iet belang van de argumenten, im- een bezwaarschrift is geen Biljet." ils bekend werden totaal 332 be an ingediend, waarvan er 47 te laat Van de resterende 285 bezwaren ar dus 213 gelijkluidend „Geredi- naar een uniform colportagemo- aldus Hoogerheide, die eraan twij- if alle indieners wel tenminste 18 iud zijn. „Bah" Teso-directeur: „Op 67 stuks is de indienders een aanvulling op de iaard-argumentatie gegeven, varië- van „bah" tot een meer uitgebreide In een enkel geval is het bezwaar- ft versierd met een illustratie, het- wel tot verfraaiing maar niet tot jidelijking van de argumenten aagt." gerheide gaat in zijn brief achtereen- ans in op het uniforme bezwaar- ift, het uniforme bezwaarschrift met oegingen en de individueel gefor- erde bezwaarschriften. Ilereerst laat hij blijken dat hij de gelijkheid om Arob beroep aan te men tegen een bouwvergunning irop de aanvrager recht heeft lat deze vergunning is gebaseerd een rechtsgeldig bestem- gsplan, een aantasting vindt van echtszekerheid. at besluit om de verbinding met met een dubbeldekker te onder den is democratisch tot stand geko- en neergelegd in het structuurplan rtegen ieder bezwaar heeft kunnen Daarbij komt dat het bestem- in (dat de aanleg van een dub- fuik en de afritten niet verbiedt - de mogelijkheden en onmogelijk- in voor ieder vastlegt. „Doel hier- is niet alleen het tot stand brengen van een regeling voor het gebruik en de inrichting van een gebied maar ook om rechtszekerheid te bieden". Principieel wordt door een Arob-procedure deze rechtszekerheid van het bestem mingsplan aangetast en vindt in het ka der van deze procedure feitelijk een herij king van eerder uitgevoerde belangenaf wegingen plaats." Hoogerheide schrijft dat door structuur- en bestemmingsplannen e.d. het maxi male niveau van maatschappelijke activi- teitn vastligt, inclusief de maximale lo- giescapaciteit op Texel. Het vervoer door Teso is een daarvan afgeleide acti- viteite en de keuze van de bedrijfsmidde len waarmee de onderneming haar taak vervult is voorbehouden aan Teso. Ook de nevenaspecten horen tot de compe tentie van de exploitant van de veer dienst; er kan hoogstens overleg over worden gepleegd. Niet TESO Ingaande op de „uniforme" argumen ten van het merendeel der bezwaren zegt Hoogerheide dat de behoefte aan vervoer niet door Teso wordt veroor zaakt maar door andere omstandighe den. Op zichzelf is het niet juist te veron derstellen dat het vervoer zal toenemen als de dubbeldeks aanleginrichting in ge bruik wordt genomen. Vervoerstoename wordt wèl veroorzaakt door gemeentelijk beleid en dat is duidelijk: het aantal slaapplaatsen mag groeien tot 47.000 en het daaruit voortvloeiende vervoer moet verwerkt kunnen worden. Het is niet Te so die dat vervoer oproept. Het tweede standaardbezwaar luidde: „Om de verkeersstroom te kunnen ver werken zal de Texelse infrastructuur aan gepast moeten worden, hetgeen zal lei den tot verhoging van de gemeentelijke belastingen." Hoogerheide reageert hierop door te herhalen dat niet de ver voerscapaciteit bepalend is voor de om vang van het vervoersvolume en hij vindt dat dit argument een veronderstelling is zonder nadere onderbouwing. Dat de belastingen daardoor omhoog moeten vindt hij een tendentieuze opmerking „wat wellicht ook zo zal zijn bedoeld." Het „mensonvriendelijke karakter" van de dubbeldeksboot, de slechte bereik baarheid van de salons voor ouderen en gehandicapten (standaard argument 4) vindt Hoogerheide niet ter zake doen omdat ze buiten het kadet van de proce dure liggen. Hetzelfde zegt hij over het bezwaar (nummer 5) dat het gebruik van dubbeldeksboten zal leiden tot vermin dering van de dienstverlening buiten de seizoenpieken (minder afvaarten) of tariefsverhoging. Wat betreft de argumenten die de in dieners van bezwaarschriften zelf nog hebben toegevoegd, wordt opgemerkt dat de beschrijving van persoonlijke om standigheden, hoe legitiem ook, niets van doen heeft met de verlening van de bouwvergunning. Ook de waardeoordelen die zijn ge noemd over Teso wegen volgens Hoo gerheide niet mee omdat geen argumen ten worden gegeven. „Het waardeoor deel kan geen element zijn voor afwe ging van belangen. De oordelen hebben het karakter van aversie, wat iets anders is dan een belang." Ook de bezwaren die zijn aangevoerd tegen de inrichting van het dubbeldeks schip hebben volgens Hoogerheide geen betrekking op de bouwvergunning. Wel stelt hij vast dat door de aanleg van de dubbele aanleginrichting de passa giersruimte makkelijker bereikbaar wordt. „De trapopgang is vanaf het tweede dek zelfs korter dan op de kleine enkeldeks schepen". De Teso-directeur wijst er herhaalde lijk op dat het volledig kunnen gebruiken van de dubbeldekker op zichzelf geen grotere drukte op Texel veroorzaakt. Het vervoer wordt alleen efficiënter afge werkt. Zonder aangepaste fuik wordt het vervoer alleen meer in de tijd gespreid en zijn er wachttijden. Wel wordt erkend dat de gelijktijdige ver keersstroom die ontstaat bij ontscheping van twee dekken auto's tegelijk twee keer zo groot is als bij één dek. „Uit de analyse van het vervoersvolume van 1983 blijkt dat slechts gedurende een be perkt aantal afvaarten er sprake zal zijn van een volbeladen dubbeldeks schip. Volgens Hoogerheide houdt dat geen aantasting van belangen in. Zelfs ziet hij voordelen in één keer per uur een grote verkeersstroom boven twee keer per uur twee kleinere verkeersstromen. Landschapszorg Eén van de indieners van een zelfge maakt bezwaarschrift was de Werkgroep Landschapszorg, dat volgens Hooger heide inhoudelijk niet afwijkt van de an dere bezwaren. „Er worden ten hoogte nog meer dingen verondersteld en niet onderbouwd." Hoogerheide vindt dat de Werkgroep bovendien geen belangheb bende is bij de zaak. „Men argumen teert haar belang met te wijzen op de doelstelling van de eigen organisatie. Een doelstelling is niet per definitie syno niem aan „belang hebben bij". Boven dien is de organisatie in aantal leden be perkt en is toelating tot de werkgroep aan voorwaarden gebonden. In de kern is de positie van de werkgroep niet an ders als die van de indieners van het colportage-bezwaarschrift. De werk groep schept slechts een organisatie vorm waarmee een zekere continiïteit in de indiening van bezwaarschriften wordt gewaarborgd." Tenslotte wordt aangegeven dat Teso met de aangepaste brug en daarop aan sluitende op- en afritten alleen maar wil bereiken dat het vervoer efficiënter kan plaatsvinden. De kosten kunnen daar door worden beperkt en dat schept voor Teso de financiële ruimte om de conti nuïteit te kunnen waarborgen. „Voorts kan de onderneming hiermee voldoen aan de vraag naar vervoer die voortvloeit uit het in het structuurplan voor Texel en in de bestemmingsplannen aangegeven maximale niveau van maatschappelijke activiteiten." Zowel in de nacht van maandag op dinsdag als in de daaropvolgende nacht zijn op diverse campings in en bij De Koog een kleine dertig tenten stukgesneden. De buit was minimaal. In de eerste nacht werden op één camping drie tenten opengesneden. De buit was een fototoestel en een porte monnee met een betrekkelijk klein be drag. Op een nabijgelegen camping werd nog een tent vernield. De tweede nacht heeft de dader har der gewerkt. Vijfentwintig tenten vielen aan zijn scheermes ten prooi. Nu was de totale buit drie fototoestellen, een bad handdoek, een jerrycan met water en vijfentwintig gulden. De schade is aanzienlijk. De dader moet zich onopvallend voortbewogen hebben. Hij werd bij zijn werk niet gestoord, hoewel in alle tenten mensen hebben liggen te slapen terwijl hij bezig was. Vanaf volgende week wordt weer op campings in De Koog gesurveilleerd door nachtwakers. ?u|en inwoner van Oudeschild belde andagavond de politie met de mede- J ng dat hij even tevoren een lam had idgereden op de dijkweg tussen Oost Oosterend. Het dier had door een e; nstaand hek uit het weiland kunnen ui snappen en rende vlak voor de auto 3 weg op. De identiteit van de eigenaar L het lam is nog niet achterhaald. iupermarkt Albert Heijn in Den rg mag achter de winkel aan de alderstraat een overdekt maga- i bouwen. Ook zal de supermarkt intern worden bouwd. Als gevolg van de uitbreiding en twee parkeerplaatsen verdwijnen, ar dat is voor het college geen be- aar. De omwonenden hebben ver- ard ook geen bezwaar te hebben te- i het bouwplan. Yia een artikel 19 procedure zal mede- king worden verleend aan het bouw- n omdat de uitbreiding vooruitloopt Ide bepalingen in het nog niet goed keurde bestemmingsplan Den Burg- itrum. Het Nederlands Instituut voor On derzoek der Zee op Texel vervult een belangrijke rol bij de bouw en inrich ting van twee schepen die in de kustwateren van India zullen wor den gebruikt voor geologisch onder zoek, waarbij men economisch be langrijke mineralen hoopt te vinden zoals diamant, goud, titaan, zircoon en mangaan. De schepen zijn gebouwd op de Del- tawerf te Sliedrecht in opdracht van het Indiase Ministry of Steel and Mines naar een ontwerp dat werd gemaakt op basis van eisen die zijn samengesteld door de scheepsbouwkundig architect J. Minnee en de zeegeoloog dr. Tjeerd yan Weering van het NIOZ. Al in januari 1982 was op verzoek van het ministerie van ontwikke lingssamenwerking een missie (met daarin onder meer directeur Zijlstra van het NIOZ) naar India geweest om deze vorm van samenwerking te bespreken. Testen De schepen zijn thans praktisch klaar. De eerste „Samudra Shaudhikama" (Hindi voor „Zeeonderzoeker") ligt mo menteel in de NIOZ haven bij 't Horntje en gaat dagelijks de zee op om de appa ratuur aan boord te testen en om de In diërs die er straks mee moeten werken, te instrueren. Volgende maand komt het tweede schip. Het is de bedoeling dat het ene schip langs de westkust van In dia gaat werken en het tweede aan de oostkust. De schepen zijn uitsluitend bedoeld voor geologisch zeeonderzoek en zijn dus niet vergelijkbaar met de ongeveer even grote „Aurelia" van het NIOZ waarmee ook allerlei zeeonderzoek kan worden gedaan. De schepen zijn 35 meter lang, acht meter breed en hebben elk meer dan vier miljoen gulden gekost. Reputatie Bij ontwikkelingsprojecten waaraan „natte waterbouw"- en zeeonderzoek tepas komt wordt vaak een beroep ge daan op Nederland waar op dat gebied veel kennis en ervaring is. Daarbij komt dat India de bijzondere aandacht van Nederland heeft wat ontwikkelingshulp betreft, omdat het een van de zg. con- centratielanden is. Die reputatie van Ne derland is mede te danken aan het NIOZ, zodat het voor de hand lag dat dit instituut een flinke stem in het kappitel kreeg bij de bouw van schepen die op zoek gaan naar bodemschatten op het continentale plat van India. Het vermoe den bestaat dat hier in een betrekkelijk jonge geologische periode belangrijke hoeveelheden exploitabele mineralen zijn afgezet. Veel van de electronische en andere apparatuur die de afgelopen jaren is ontwikkeld om deze in de bodem zittende kostbaarheden op te sporen, is op de schepen geïnstalleerd. Veel is van Nederlands fabrikaat of is door Neder landse bedrijven geleverd. Zo is er een buitengewoon nauwkeurig werkend plaatsbepalingssysteem, een Side Scan sonar waarmee het karakter van de zee bodem kan worden bestudeerd en gere gistreerd, een magnetometer waarmee een beeld kan worden verkregen van de variaties in het aardmagnetisch veld (die een indicatie kunnen zijn voor de aanwe zigheid van bepaalde mineralen), een penetrerend echoloodsysteem (waar mee in de zeebodem kan worden „geke ken") en apparatuur waarmee een soort seismisch onderzoek (op beperkte diep te) kan worden verricht. Containers Opvallend bij de inrichting van het schip zijn de losse containers waarin de wetenschappers werken en waarin on der meer bodemmonsters worden op geslagen. Die containers kunnen met een kraan van het schip op de wal wor den gezet. Dit systeem maakt het moge lijk de inrichting snel aan te passen aan het soort van onderzoek waarmee men zich wil bezig houden. Na de proeven bij het NIOZ zullen de schepen worden af gebouwd in Sliedrecht en zelf varend of aan boord van een groot schip naar India gaan. De NlOZ-mensen waaronder coördinator Tjeerd van Weering zullen ook aan „nazorg" doen en in verband daarmee nog enkele bezoeken aan India brengen. Veel maatregelen zijn erop ge richt dat het onderzoek in de Indiase kustwateren ongestoord verloopt. Met de apparatuur worden veel reserveon derdelen meegezonden en de leveran ciers hebben een veel langere garantie termijn moeten toestaan dan gebruikte- lijk is, namelijk een jaar. Zoals kon worden verwacht heb ben degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen de bouwvergunning voor de op- en afritten voor de dub beldeksfuik weinig gehoor gevon den bij de bezwaarschriftencommis sie. Practisch alle bezwaren werden woensdagavond niet ontvankelijk of ongegrond geacht en in die zin zal advies aan b. en w. worden uitge bracht. Aangenomen mag worden dat b. en w. conform het advies van de commissie zullen beslissen, zo dat de rekestranten dan alleen nog kunnen proberen hun gelijk te halen bij de Raad van State. De besloten hoorzitting duurde tot kwart voor tien. Bijna twintig men sen maakten van de gelegenheid ge bruik om het woord te voeren. Di- rekt daarop stelde de commissie haar advies samen. Vorige week zijn de postkantoren in Den Hoorn en Oudeschild geslo ten en vervangen door postagent schappen in de supermarkten van Goënga in beide dorpen. In de winkels zijn aparte PTT-balies geïnstalleerd waar praktisch alle PTT- kantoorhandelingen afgehandeld kun nen worden. De agentschappen zijn van maandag tot en met zaterdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. De première van de revue „Happy Days" van de Hoornder revuegroep Op de Bonnefooi is een week uitgesteld en zal nu plaatsvinden op zaterdag 30 juni. De aanvang is 21.00 uur in dorpshuis De Waldhoorn. De Texelse muziekschool houdt woensdag 27 juni een informatiea vond voor aanstaande instrumentale leerlingen. Hierbij zullen alle instru menten, waarop de muziekschool lessen kan verzorgen, te zien en te beluisteren zijn. Er zal voornamelijk worden opgetre den door leerlingen die één of twee jaar les hebben op hun instrument. Muzikale topprestaties mogen dan ook niet wor den verwacht. De avond is bedoeld voor de leerlingen van de tweede-jaars speel- klassen van de muziekschool maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Na afloop (het programma duurt onge veer een uur) is er gelegenheid met de aanwezige docenten te spreken. De avond wordt gehouden in de voorspeel- ruimte van de muziekschool (ingang Wilhelminalaan) en begint om 19.30 uur. Het college is van plan het Achter om in Den Burg voor het grootste deel autovrij te maken, aldus deelde wethouder Daan Schilling woensda gavond mee in de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijk en huisvestingsbeleid. Op het Achterom heerst veelal een parkeerchaos met veel belemmering voor de weggebruikers. Autoverkeer is straks alleen nog mogelijk op het stukje tussen Wilhelminalaan en Dagmarkt (zo dat de parkeerplaatsen van de Dagmarkt en Bakkers IJzerhandel/Aldi bereikbaar blijven). Verder zullen de bewoners van het Achterom en degenen die er hun ga rage hebben, ontheffing kunnen krijgen. De Samudra Shaudhikama verlaat de NlOZ-haven voor een testvaart op de Noord De route van de AOT-BUS gedurende de Wielerronde in Oosterend, zaterdag a.s. WORDT VERLEGD via de Koningsweg. Daardoor ontstaan 2 nieuwe hal tes bij Garage Westend en hoek Zevenhuizen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1