Groen wartsjexehin het harL, Bollenschuur gebouwd zonder goedkeuring i/an de provincie Betaalbare warmtemolens straks in buitengebied? Bos Kalis maakt zandsuppletie GEMEENTE GAF ALVAST DE VERGUNNING... Auto uit de bocht gevlogen CDA statenfractie naar Texel Staatssecretaris komt alsnog College wil twee ton uittrekken voor automatisering DINSDAG 26 JUNI 1984 13!je JAARGANG Nr. 9892 factie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. j,;ien werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, ins Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. or advertenties, abonnementen, etc.: pgeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, Bfoon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75" cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636, Rabobank nr. 36.25 01.742: MMB nr. 67.34.60.398. Het gemeentebestuur heeft een conflict met de provincie ver- lorzaakt door Arie de Ridder vergunning te geven voor de iouw van een grote bollenschuur bij het Oude Dijkje zonder de |i dit geval noodzakelijke „verklaring van geen bezwaar" van iedeputeerde Staten. Die „verklaring" is zelfs nadrukkelijk ge weigerd, maar de schuur staat er inmiddels al. De afgelopen eertien dagen werd het gebouw razendsnel neergezet en alle etrokkenen wachten nu vol spanning af wat er verder gaat jebeuren. der is strijdig met het bestemmingsplan omdat de muren hoger zijn dan drie me ter en omdat ook de dakhelling niet stijl genoeg is. De bollenboer uit het Koger- veld vraagt al vier jaar om een dergelijke schuur en heeft al meerdere malen van de gemeente nul op rekest gehad omdat de huidige regels zo'n schuur niet toestaan. Een modern geoutilleerd bol- lenbedrijf heeft echter gebouwen met muren van minstens vier meter nodig om er de zg. kuubskisten in vier lagen tegenaan te kunnen zetten. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad dat ook inge zien; men kwam tot de conclusie dat een schuur met hoge muren ook in het landschap is in te passen als de architect zijn best doet. Het voorstel om zorgvul dig ontworpen schuren met hoge muren en flauw hellende daken in het Texelse landschap toe te laten werd aan de pro vincie voorgelegd met de bedoeling er commentaar op te krijgen. Op deze zg. ,,prae-alabele" vraag kwam echter twee jaar lang geen antwoord. Pas enkele we ken geleden lieten GS weten dat zij hier over niet willen discussieren zolang het bestemmingsplan nog in behandeling is bij de Kroon. Want over de vraag of Er is geen twijfel aan dat B en W lit risico welbewust hebben geno- ,en om De Ridder, die al jaren ver- eefse strijd voert om zijn schuur an de grond te krijgen, te helpen, den had reden om aan te nemen dat Ie goedkeuring van de provincie er zou komen en verleende daarom ilvast de bouwvergunning. Anders :reigde er zoveel tijd verloren te dat De Ridder opnieuw een sei- oen zou missen. Een week na de af- jifte van de gemeentelijke bouwver- unning kwam er een brief van Ge- eputeerde Staten waarin stond dat ;esloten was de „verklaring" te wei ieren. Dat gaf een schok want de ;emeentelijke vergunning werd Slaardoor illegaal. Er werden echter [een pogingen gedaan de zaak te^ ug te draaien. Dat was trouwens iok niet mogelijk geweest want de jouw was op dat moment in volle jang. Hoe deze zaak zal aflopen is nog niet :e zeggen. De werkgroep Landschaps- iorg (die in het kader van de artikel 19 irocedure bezwaar had gemaakt tegen bouwaanvraag van De Ridder) zal te- gen de verlening van de gemeentelijke wuwvergunning Arob-beroep aanteke- en de kans is zeer groot dat de ge meente in het ongelijk zal worden Jjesteld. Dat betekent niet dat de schuur moeten worden afgebroken. De prak- lijk heeft inmiddels geleerd dat de rech ter in een dergelijke kwestie de belangen van de betrokken ondernemer afweegt ïgen de belangen die met afbraak zijn gediend en bij een „duur" project als de- bollenschuur zal dan al gauw beslo ten worden er verder niets aan te doen. De werkgroep Landschapszorg zal in ac- le komen zodra officieel bekend is dat de bouwvergunning is afgegeven. Het heeft daar verbazing gewekt dat de ge meente door middel van de bekende pu blicatie „Verleende bouwvergunningen" in de Texelse Courant nog geen melding heeft gemaakt van de verlening van de vergunning. Strijdig De nu gebouwde schuur van De Rid- schuren met hoge muren toelaatbaar zijn, moet ook 's lands hoogste rechts college zich nog uitspreken, naar aanlei ding van bezwaren die bij de Kroon te gen de in het ontwerpplan opgenomen beperkte hoogtemaat zijn ingebracht. Tegelijk met dit antwoord kwam de brief waarin de verklaring van geen bezwaar voor de schuur van De Ridder werd geweigerd. Mooi Dat bouwplan had overigens de zege van B en W en de ambtenaren want het kwam zeer tegemoet aan de ideeën over landschappelijke inpasbaarheid. Het ge bouw had namelijk geen kale betonnen wanden, maar de bovenste helft van de gevels was uitgevoerd in hetzelfde golf plaatmateriaal als het dak en vormde daarmee visueel één geheel. Blijkbaar heeft dat op het provinciebestuur weinig indruk gemaakt. Men wil eerst de (bin nenkort te verwachten) Kroonuitspraak weten. Van gemeentezijde wordt erop gewe zen dat de zaken zeer zorgvuldig zijn aangepakt door ambtenaren en college gezamenlijk. Staatsbosbeheer'was posi tief over het plan van De Ridder al werd wel beplanting verlangd en ook de hoofdingenieur directeur van de bedrijf sontwikkeling ging akkoord. Als De Rid der met een kale betonnen schuur was aangekomen zou de gemeente daar ze ker niet aan hebben meegewerkt door deze voor een artikel 19 procedure bij de provincie voor te dragen. Erkend wordt dat men willens en wetens risico heeft gelopen door de vèrgunning te geven voordat de provincie besliste, maar men De omstreden schuur van Arie de Ridder in het Kogerveld. heeft dat gedaan om De Ridder uit de problemen te halen. Hij heeft voor zijn bollenbedrijf van 10 ha (waarvan drie hectare met de bewerkelijke Sions) de schuur hard nodig. Half april liet het zich aanzien dat die verklaring van geen be zwaar van de provincie er wel zou ko men, maar dat het nog geruime tijd zou duren, waardoor De Ridder opnieuw een jaar achterop dreigde te raken. De Rid der mocht daarom zijn gang gaan. De schuur die nu. in het Kogerveld is verrezen is niet de Meijert Boon-schuur die De Ridder oorspronkelijk op het oog had. Het bouwsel dat een oppervlakte beslaat van 20 x 30 meter is geleverd door Cebeco en geplaatst door Gorate hout- en staalbouw B.V. uit Wierden. Het is een (ook in Nederland) uniek ont werp, ontwikkeld uit een geprefabriceer de loopstal. Men heeft in feite de stalen De kans is groot dat binnenkort op Texel windmolens worden geplaatst waarmee woningen die niet op het aardgasnet kunnen worden aan gesloten, worden verwarmd. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van een be taalbaar molentype dat in staat is per jaar een hoeveelheid warmte te leveren die vergelijkbaar is met 2000 liter huisbrandolie (8 kilowatt). In een gemiddelde, geïsoleerde wo ning kan daarmee de energiebehoef te grotendeels worden gedekt. Als door het onderzoek wordt be vestigd dat de molen inderdaad ten- Het prototype van de WTM 7-molen te Kerkwerve in Zeeland. minste deze mogelijkheid biedt, zal een demonstratieproject worden opgezet van een of meerdere molens bij particu lieren op Texel. Hte ziet ernaar uit dat het Ministerie van Economische Zaken voor deze praktijkproef in de buidel zal tasten, zodat de mensen die aan dit pro ject deelnemen door een molen op hun erf te laten zetten, geen groot risico lopen. Het onderzoek wordt in nauwe sa menwerking met de Texelse afdeling van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) uitgevoerd door het Centrum voor Energiebesparing. Gegadigden voor deelname aan de proef (bewoners van het buitengebied met een olie CV zonder de mogelijkheid tot aansluiting op het gasnet) kunnen zich alvast melden bij de voorzitter van ODE Texel, Hans Roeper, Spangerweg, De Waal, telefoon 02223-673. Warm water Het molentype waar het hier om gaat is een zg. warmtemolen. Deze wekt geen electriciteit op, maar verhit rechtstreeks water volgens een systeem waarbij de draaiende beweging door vloeistof wordt afgeremd. Het voordeel van dit systeem is een zeer hoog rende ment, gecombineerd met een eenvoudi ge, weinig kwetsbare techniek. Het Bu reau VCA te Zierikzee heeft zo'n molen ontworpen van een zodanige capaciteit en prijs dat woningverwarming er op fi nancieel aantrekkelijke wijze mee moge lijk is. Een prototype vah deze „WTM 7" molen draait al geruime tijd bij een wit lofkwekerij te Kerkwerve op Schouwen. De wiekdoorsnede (6,65 meter) en de ashoogte (ca. 12 meter) valt ruim schoots binnen de grenzen die van ge meentewege voor windmolens op Texel zijn aangegeven. Als richtprijs wordt voor deze molen een bedrag van 715.000,— genoemd, exclusief de beton nen fundering. Het is de bedoeling dat de warmtemo len wordt gebruikt in combinatie met de bestaande olie CV-installatie. Die instal latie komt automatisch in werking als de molen bij te weinig of geen wind geen warmte levert. Het is eventueel mogelijk om een buffervoorraad van warm water te maken, waarmee een korte tijd van windstilte kan worden overbrugd. Een belangrijk pluspunt van de W TM 7-molen is dat deze door de eenvoudige techniek weinig onderhoud vraagt. Voor zover onderhoud en reparatie toch nodig is, kan dat veelal met eigen middelen ge beuren omdat de mast zodanig is ge construeerd dat deze met mankracht kan worden gestreken. spanten van deze loopstal verlengd, zo dat hoge wanden ontstonden, maar liet de betonnen gevelplaten van slechts 1.80 meter hoogte in takt. Het gat tus sen deze platen en het dak werd dicht gemaakt door niet de gevelplaten te ver hogen maar door de dakplaten naar be neden door te trekken, in een flauwe bocht zonder toepassing van goten. Dank zij de schuur, die onmiddellijk in gebruik genomen wordt kan De Ridder nu de verwerkingscapaciteit van zijn be drijf aanpassen aan de oppervlakte. Is hij bang dat de schuur weer gesloopt moet worden? De Ridder: „Dat lijkt me on voorstelbaar. Maar als het gebeurt bete kent het dat mijn hele bedrijf om zeep wordt geholpen want met machines en andere investeringen heb ik met de nieu we schuur rekening gehouden. Ik heb met vergunning gebouwd en wie tracht dat ongedaan te maken krijgt te maken met een schadeclaim die wel in de mil joenen kan lopen In de nacht van zaterdag op zon dag om kwart voor één vloog een 20-jarige Texelaar met zijn auto ter hoogte van „Pomona" uit de bocht van de Nieuwlanderweg. De in zui delijke richting rijdende wagen kwam eerst rechts in de berm, vloog toen naar links, botste daar tegen de tuinwal en werd vervolgens weer naar rechts geslingerd. De auto was totaal vernield; de bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto werd voor technisch onderzoek uit het verkeer genomen en de bestuurder moest zich onderwerpen aan blaas- en bloedproeven omdat hij alcohol had gebruikt. Bos Kalis Oosterwijk B.V. te Rotterdam heeft van Rijkswa terstaat opdracht gekregen voor de uitvoering van de zandsup pletie op het strand van De Koog. Er zal drie miljoen m3 zand worden opgespoten voor ƒ11.350.000,—Het werk moet over 21 weken klaar zijn. Een bijzonderheid is dat het benodig de zand wordt gehaald uit het Robben- gat, ten oosten van de noordpunt van Texel, dezelfde plek waar het zand voor de suppletie tussen vuurtoren en Slufter werd betrokken. Dit was goedkoper dan zand uit de Noordzee wat in het bestek van Rijkswa terstaat werd voorgeschreven. Bos Kalis had naast de prijsuitgaaf voor een supl- letie waarbij zand uit de Noordzee zou worden gehaald, ook een goedkoper al ternatief geboden met zand uit het Rob- bengat. Daarvoor heeft Rijkswaterstaat dus gekozen. Ook De Vries en Van de Wiel was met een dergelijk alternatief aanbod geko men en was daarbij nog belangrijk goed koper dan Bos kalis. De Vries en Van de Wiel kon het werk echter niet in een sei zoen voltooien en dat is voor Rijkswa terstaat mogelijk de reden geweest om het werk toch te gunnen aan Bos Kalis. Van Bos Kalis vernamen wij dat zo snel mogelijk met het werk wordt be gonnen. Maandag a.s. zullen voorberei dende besprekingen worden gevoerd met Rijkswaterstaat en de gemeente Texel. Een van de discussieonderwerpen betreft het tracee waarlangs de zandbuis tussen Robbengat en De Koog moet worden gelegd. Bos Kalis verwacht dat bij het project ongeveer zestig man be trokken zullen zijn, mogelijk zal een deel ervan betrokken kunnen worden uit het Texelse werklozenbestand. De voltallige statenfractie van het CDA is ingegaan op een uitnodiging van het CDA Texel om op 14 en 15 september a.s. een bezoek te bren gen aan Texel. Waarschijnlijk zullen ook de CDA-gedeputeerden van de partij zijn. De provinciebestuurders zullen zich volgens een nog uit te werken programma op de hoogte stellen van actuele problematiek met betrek king tot de relatiegebieden, de fuik- havenaanpassing, kustafslag e.d. Het bezoek van staatssecretaris A. Ploeg van Landbouw en Visserij dat on langs moest worden afgelast, zal nu plaatsvinden woensdag a.s. De be windsman wordt om 10.00 uur in het raadhuis ontvangen door het gemeente bestuur. Om 11.00 uur wordt een bezoek gebracht aan de zuivelfabriek en vervol gens maakt Ploeg kennis met het mos- selbedrijf van Dirk Slik, waarmee hij de zee opgaat, 's Avonds om half negen voert de staatssecretaris het woord tij dens een openbare avond in hotel De Lindeboom. Het is mogelijk dat hij daar bij ook zal ingaan op specifiek Texelse problemen op het gebied van landbouw en visserij. De plaatselijke VVD-afdeling heeft ervoor gezorgd dat hij hierover is geïnformeerd Vanavond praten de raadscommis sies A en O en FET over de aanschaf van een micro-computer met bijbe horende apparatuur voor het auto matiseren van de gemeentelijke ad ministratie en die van de sociale dienst. De computer kost inclusief installeren 7157.000,— en daarbij komen de kosten van de computerprogramma's die speci aal voor een gemeentelijke administratie zijn of worden ontwikkeld. Verschillende afdelingen krijgen een beeldscherm met typebord dat op de centrale micro-computer is aangesloten. Het is de bedoeling de automatisering van de verschillende afdelingen geleide lijk in te voeren en de computer kan in formatie van maximnaal 16 beeldscher men verwerken. Tekort In het investeringsplan van dit jaar is al rekening gehouden met de aanschaf. Er is voor dit doel 745.000,— gereser veerd. Dat is echter niet voldoende want de jaarlijkse afschrijving is 761.048,—. Va navond zal moeten blijken of de raadsle den het ontbrekende geld willen halen uit de post ontvoorzien. Op de agenda staat verder de wensenlijst voor de soci ale werkplaats De Bolder en aanschaf van nieuwe machines voor dit bedrijf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1