„Meer verkopen op binnenlandse markt?" 'exelse vissers willen 3 ton neebetalen aan kadeuit Ploeg over kaasfabriek: Ploeg praat met Smit-Kroes over dubbele fuik Twee keer doorgereden Krant in een krant I attentie ijTexelse visserij wil één vijfde betalen van de kosten die een verlenging de kade in de Oudeschilder werkhaven met zich meebrengt. De voorzit - in de Texelse visserijvereniging DETV, Bert Weijdt, deelde dat mee tij een werklunch met staatssecretaris A. Ploeg, woensdag in het Pak te Oudeschild. Ploeg bracht een werkbezoek aan het eiland. Hij be- diverse bedrijven in de sector waar zijn ministerie verantwoordelijk s. De VVD-er is staatssecretaris van visserij. Dat valt onder het ministe- n landbouw en visserij, zodat ook agrarische onderwerpen aan de orde den komen. Zo bezocht hij de kaasfabriek, de boerderij van Sjors Jim- ken mosselkweker Dirk Slik. werkgelegenheid kan ontstaan. Ik ben dan ook enigszins verbaasd dat dit hier zo aan de orde komt." Later vertelde de wethouder dat het overleg in ieder geval gestart zal worden. (ij zijn al jaren bezig voor een uit- ng van de beschikbare kaderuimte werkhaven. Dat zal ongeveer an- jlf miljoen kosten en daar willen we ine ton in bijdragen. Dat lijkt niet ijk gemaakt te worden. In Rijkswa- st bespraken we dat met de dienst ien. Daar hoorden we niets van en smeente zegt er ook weinig over. eeft de visserij altijd op een laag pit- an; hoewel we 20% van het Texelse -inkomen verdienen. Het schijnt niet mogelijk te zijn om in het ont- oestemmingsplan een stippellijntje kken op de plek waar die verlengde moeten komen. Als we via de ocratische kanalen de discussie aan eren te zwengelen, resulteert dat in iebatje over, grof gezegd, een schij- voor passanten, dat op het haven- n gebouwd zou moeten worden." seen als vanouds strijdlustige Bert It, die bijval kreeg van Ben Daalder: [ambtelijk apparaat wil niet." Weijdt overigens nog een oorzaak aan te Al jaren bestaat bij Rijkswa- aat het plan om lokale havens over ragen aan plaatselijke overheden, blokkeert alles." •rbrand Poster, VVD-raadslid, ver- i dat hij gepoogd heeft het onder- ivia een raadscommissie aan de or- 2stellen maar dat leverde niets op: ib hier vragen over gesteld maar antwoord gekregen. Misschien iat het een rijkskwestie is." te verlenging van de kade wordt ds dringender door, zoals Weijdt het mde, de investeringsgolf van de itejaren. Door al die investeringen is voor veel kotters noodzakelijk om srweg te blijven. Ze komen pas op terug en vertrekken toch maan- ochtend weer. In de tussentijd moe- ze aan boord de zaak aan kant ma- en daar is het vaak voor nodig dat ze de kade liggen. Positief ïethouder N. C. Barendregt (VVD) nde zich verbaasd dat het onderwerp die manier ter sprake werd gebracht: heb ruimtelijke ordening niet in mijn •efeuille, dus ik weet hier weinig van, irik heb nog nooit gehoord van over- over deze kwestie tussen gemeente <issers. Wij staan positief tegenover visserij en tegenover het scheppen werkgelegenheid, maar u moet niet geten dat dat laatste eigenlijk geen van de gemeente is. Dat wórdt het schien wel, maar wij zijn er om de. irwaarden te scheppen waardoor Staatssecretaris A. Ploeg (VVD) deelde tijdens een partijbijeenkomst in De Lindeboom woensdagavond mee het triest te vinden dat hij de overtocht naar het eiland had moe ten maken op een dubbeldeksveer boot waarvan één dek niet gebruikt kan worden. Ik zeg u toe dat ik dat één van de komende dagen met mevrouw Smit-Kroes zal bespreken. Het is een vreemde zaak dat het rijk aan de ene kant geen geld voor de dienst wil geven en de bedrijfsvoe ring overlaat aan particulieren, ter wijl, aan de andere kant wel zulke beperkende maatregelen worden opgelegd. Je moet het vrij laten, of je moet er zelf aan meebetalen." Ploeg oogstte een applausje met de mededeling dat hij vond dat het ei land beter' bereikbaar zou moeten YYnrHpn Ploeg reageerde vrij laconiek op de discussie: ,,lk kan hier kort over zijn. Zo lang de gemeente geen voorzet geeft, planologisch en financieel, gebeurt er gewoon niets. Pas als de gemeente en ondernemers bij me komen met het ver haal dat dit moet gebeuren en dat de ge meente bijvoorbeeld ook 2% van de ei gen begroting hiervoor wil uittrekken, dan gaan we er over denken." Weijdt bracht nog een paar punten naar voren die de visserij na aan het hart liggen: „Als de gemeentelijke indeling van de Waddenzee een feit is, dan moet er voor gezórgd worden dat de visserij centraal gereglementeerd wordt. Een Texelaar moet onbelemmerd bij Zout kamp kunnen vissen, zonder dat hij in el ke tussenliggende gemeente vergunning aan moet vragen. Verder vinden wij dat het mogelijk moet blijven dat visserijvor- men die van oudsher op de Waddenzee worden beoefend mogelijk moeten blij ven, zoals bijvoorbeeld de garnalen en de kubbenvisserij: Wij protesteren er tegen dat één van de beleidsuitgangspunten van het Wadden- zeebeheer is dat visserij die overlast ver oorzaakt maar moet verdwijnen, terwijl de recreatie de hand boven het hoofd wordt gehouden." Ploeg benadrukte dat deze verlangens vooral goed zouden overkomen als alle Waddenzeevissers het eens zouden zijn. Hangcultuur Een behoorlijk deel van de lunch werd besteed aan het bespreken van de mos selcultuur die Dirk Slik bedrijft. Slik be oefent de zogenaamde hangcultuur. Zijn mosselen hangen aan een soort netten in het water boven de grond. Daardoor zijn ze veel schoner dan mosselen die gewoon op de bodem leven, ze verwate ren eigenlijk constant. Het is gebleken Dirk Slik legde aan boord van zijn schip uit wat precies zijn vorm van aquacultuur inhoudt. De bak een net waaraan de mossels zich vastzetten. Ploeg was zeer geïnteresseerd. dat ook bij zijn manier van kweken toch een mosselperceel noodzakelijk is, een „dumpperceel" waar als het ware de voorraad opgeslagen kan worden. Dat stuit in de politieke praktijk op problemen. Als er een mosselperceel be schikbaar komt wordt dat uitgegeven aan Zeeuwse vissers op grond van de zo genaamde Deltaschade-compensatie. Bij de aanleg van de Deltawerken dreig de de hele mosselvisserij in Zeeland te verdwijnen en daar zijn regelingen voor getroffen. Inmiddels blijkt echter dat in de wateren (zoals de Grevelingen) waarvan gedacht werd dat de mossel er zou verdwijnen wel degelijk weekdieren kunnen bestaan omdat het water zout blijft. Bert Weijdt en Ben Daalder hielden dan ook een gloedvol pleidooi voor ,,het doorbreken van de hegemonie die de Zeeuwen op de Waddenzee hebben". De aquacultuur, een nieuwe vorm van visserij die in op komst is, zou dan een kans krijgen om ook door Texelaars beoefend te worden. Slik is wat dat betreft een echte pionier, hij zou volgens de visserijvertegenwoor diger dan ook de ruimte moeten krijgen. Pan Een perceel hadden ze ook al in ge dachten: de noorkant van De Pan bij polder Het Noorden. De garnalenvissers Het werkbezoek dat staatssecretaris A. Ploeg (VVD) van het ministerie van landbouw woensdag aan Texel bracht voerde hem na de ontvangst in het raadhuis als eerste naar de kaasfabriek. Daar voerde de bewindsman een nuttig gesprek rnet de heren D. Boorsma, productieleider en J. Adema, sectordirecteur. Ploeg was onder de indruk van het gegeven dat elke boer die mede-eigenaar is van de coöperatie zo'n f60.000,— op de balans verte genwoordigt. Adema: ,,De boer loopt ook financieel risico buiten zijn erf." De directeur schetste de moeilijkheden waarmee het westen van het land op zuivelgebied kampt, vooral omdat de superheffing in dit gebied extra hard aankomt. Ploeg sprak de hoop uit dat de fabriek zal blijven bestaan en vertelde tijdens de partijbijeenkomst 's avonds dat de melkunie zijns inziens meer de binnenlandse markt moet bewerken met de „Texelaar". Het gesprek ging hoofdzakelijk over de gevolgen van de berekeningsmetho de voor de superheffing. Die betekent voor de melkunie dat er dertig tot vijfen dertig miljoen kg melk extra minder mag worden verwerkt dan bij andere bedrij ven en een cynisch toeval wil dat die hoeveelheid overeenkomt met het aantal kilogrammen melk dat de Texelse fabriek „De Eendracht" verwerkt. Adema ver klaarde echter dat daaruit niet de con clusie getrokken moest worden dat de fabriek zal moeten sluiten maar er is ab soluut nog niet over gesproken. „Ik kan u verzekeren dat er nog geen plan klaar ligt voor sluiting van welke fabriek dan kreeg Ploeg na afloop van zijn bezoek aan de kaasfabriek een Texelaar van directeur Adema IR). De sectordirecteur schetste Ploeg de voor- en nadelen van de situatie in het westen van het land. Het belangrijkste was wel zijn verhaal over de groei van de productie in de laatste jaren: „Wij heb ben een toename van de levering met ongeveer 5% gehad tussen '81 en nu. Elders in het land was die groei zo'n 9%. Dat betekent dat we altijd al een beetje een achterstand hadden, het werkt nu eenmaal makkelijker in een bedrijf waar meer groei inzit. Toen er gepraat moest worden over het jaar waarop de super heffing gebaseerd zou worden (om te kunnen zeggen dat de productie kleiner moet worden, moet wel bepaald worden ten opzichte van welk jaar dat moet ge beuren. -red.) waren er twee ideeën: of wel 6,6% achteruit ten opzichte van 1983 ofwel 1% ten opzichte van 1981. Het werd 1983 zodat andre fabrieken ten opzichte van '81 nog een groei doorma ken, terwijl wij onder het niveau van '81 terechtkomen. Dat kan niet de bedoeling zijn geweest." Dubbel gepakt Hierdoor worden de boeren niet alleen gepakt door de superheffing maar ook door lagere melkprijzen omdat de fabrie ken van de melkunie minder optimaal gebruikt kunnen worden. Ploeg toonde zich enigszins verbaasd over dit verhaal. „Ik kan me niet herinneren dat tijdens het overleg met de betrokkenen veel woorden zijn vuilgemaakt aan het jaar waarop de heffing gebaseerd moest worden. Over 1983 waren we gauw uit gepraat. Hebt u wel het idee dat u uw belangen voldoende sterk naar voren hebt gebracht?" Adema vertelde dat hij zeker met deze opmerking terug zou gaan naar het bedrijf. Het punt was wel naar voren gebracht, onder meer door mensen van het produktschap zuivel, maar blijkbaar was dat niet duidelijk ge noeg gebeurd. Regionaal Wethouder N. C. Barendregt voerde aan dat bij veel regelingen regionaal ge dacht wordt. Zo waren de WIR-premies voor boeren in Friesland altijd beter: „Ze konden daardoor meer in de diepte in vesteren dan wij en daar plukken ze nu de vruchten van. Het zou dan ook niet slecht zijn om nu de superheffing ook per regio te bekijken." Ploeg bleef echter het gevoel houden dat deze punten in het overleg met de betrokken organisaties niet genoeg naar voren kwamen. Barendregt herinnerde hem daarop aan een uitspraak van mi nister Braks dat de lasten van de super heffing evenredig verdeeld zouden moe ten worden. Het gezelschap was het erover eens dat elders in het land de superheffing makkelijk aanvaard wordt. De staatsse cretaris herhaalde woensdag diverse malen dat hij onder de indruk was van de positieve manier waarop de boeren de superheffing tegemoet treden. Meeleven In zijn afsluitende praatje ging direc teur Adema in op een vraag van VVD- raadslid Joop van der Meer over wie tot een eventuele sluiting van de fabriek zou moeten beslissen: „Dat doet het bestaan natuurlijk af van het melkaan- bod. Dat is altijd al zo geweest en in de vijftig jaar dat de fabriek nu bestaat is bijna met regelmaat van eens per drie jaar bekeken of het verstandig zou zijn hem te sluiten. Die vraag is tot nog toe altijd met nee beantwoord. Ik durf wel te zeggen dat Texelaars met die onzeker heid hebben leren leven." Ploeg zegde toe het besprokene in Den Haag nog eens door te nemen met de ministers, daar vond hij het belangrijk genoeg voor. 's Avonds merkte de be windsman nog op dat hij hoopte dat de fabriek niet door de overheidsmaatrege len gesloten zou moeten worden: „Dat lijkt niet op het beleid dat ik voorsta." onderzijn voet heeft in plaats van een bodem hadden daar geen bezwaar tegen omdat de grond daar voor hen te modderig is en het is nog geen bestaand mosselper ceel. Niemand zou dus schade lijden als Slik daar zijn dumpperceel zou hebben. Ploeg had één groot bezwaar tegen de plannen. Als een nietEZeeuw een mos selperceel in het Wad zou krijgen, zou dat een grote omwenteling in het beleid betekenen. Een precedent waar toe komstige niet-Zeeuwse aanvragers ge bruik van zouden kunnen maken. Weijdt dacht dat het met die precen- dentwerking niet zo'n vaart zou lopen. Slik is de enige die deze vorm van aqua cultuur beoefent en volgens hem zou den er niet zoveel navolgers zijn. Boven dien is de Oudeschilder duidelijk aan het experimenteren en zou de toewijzing als proef kunnen worden beschouwd. Daal der voegde daar nog aan toe dat prece dentwerking iets is waar bestuurders zich vaak achter verschuilen. Het gezelschap VVD-ers maakte ver volgens een tocht met het schip van Slik. Onderweg legde hij de werking van zijn systeem uit. Ploeg na afloop: „Ik weet dat twee weken geleden de beslis sing is genomen dat Slik geen mossel perceel krijgt. Ik wil toch die precedent werking eens goed onderzoeken en kij ken of er geen oplossing voor te vinden is, eigenlijk heb ik er wel vertrouwen in dat dat lukt. Daar kan ik me nu echter nog niet op vastleggen, ik zal gewoon met de betrokken partijen moeten gaan praten. Dit bedrijf ademt echter onder nemingsgeest en dat spreekt me aan en bovendien vind ik het belangrijk dat een Texelaar in zijn omgeving zijn werk moet kunnen uitoefenen." Een ongeveer 50-jarige vakantie ganger uit Enschede reed maandag avond tegen een auto die gepar keerd stond aan de Nikadel. De man reed door maar getuigen konden het kenteken van zijn wagen noteren. Nog voordat de politie de man kon aanhouden, reed hij in De Cocks- dorp tegen een hek. Na deze aanrij ding werd de roekeloze automobilist met een zwaar beschadigde auto aangehouden op de dijk bij. De Cocksdorp. Met ingang van vandaag vindt u in de vrijdagkrant de wekelijkse bij lage van Recreaktief met het over zicht van dagelijks wisselende toe ristische evenementen op Texel. De ze weekagenda is niet alleen handig voor de vaste lezers maar u kunt er uw gasten als logiesverstrekker ook een plezier mee doen. Dezelfde bijlage is ook op de boot gratis verkrijgbaar en wordt bij tal van gelegenheden op grote schaal uitgedeeld. De.krant in een krant" verschijnt deze zomer zeven keer en zal naast een Hollandse en voor het eerst) Duitse agenda ook andere toeristische tips en artikelen bevatten. Redacteur van de bijlage is Jitze Beintema en gegevens kunnen aan hem worden doorgegeven op werk dagen van 9.00 tot 12.00 uur via te lefoonnummer 02220-3041, toestel 239. Voor vragen over verspreiding, advertenties, tarieven e.d. kan men terecht bij de uitgever. Weekendiijst Opgaven voor de weekend/ijst die elke vrijdag in de krant staat moeten in verband met de Recreaktiefkrant uiterlijk woensdag, een week voor verschijning, gedaan worden. ^ARGANG Nr. 9893 VRIJDAG 29 JUNI 1984 r E X E LS eU cou rant Verschijnt dinsdaqs en vriidaqs. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. n ,c. -.r r, L? I mo-nov occ Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal; los 75 cent. AerktijdHarry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, rosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der S 7 (^7^ -i- i/\ SlT /Y Pnstnirn fis? Schilde,weg 215, Oudeschild, tel (02220) 5393. TTOKÏI UJÜtl 7 1111061 rf ill L~) Bank, ela.ies: Am, Beek 46.9917.636 Twenties, abonnementen, etc.. V V M r Rabobank nr. 36.25.01.742 NMB nr. 67.34.60.398. eld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, t |iI02220) 2741, na 18 00 uur 4881.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1