Weer baby voor oude Robby Groen jjimrLs Jexeh in het Ministers tart van bij officiële zandsuppletie ,,De nacht van Texel" erste half jaar '84 tijging Teso-vervoer bensdag 8 augustus: Natuur liet zich niet dwingen Agrarische Museum moet schuur in De Mars snel ontruimen Winkeldiefstal leidt tot reeks diefstallen Verkeersborden vernield Met busje naar de IJskaschool '4* y*' VRIJDAG 6 JULI 1984 JAARGANG Nr. 9895 Het Natuurrecreatiecentrum beleeft weer zijn jaarlijkse geboor tegolf. Van de acht zwangere zeehonden in de bassins hebben er inmiddels vijf een jong gekregen. Het bassin waar moeders en jongen bijeen zijn trekt dagelijks dichte drommen vertederd pu bliek. Alle zeehondjes verkeren in blakende welstand. A/s de tijd er rijp voor is zullen zij in de Waddenzee worden uitgezet om de sterk gedunde gelederen van hun wilde soortgenoten te versterken. De reeks bevallingen verliep deze keer niet helemaal volgens plan want ook de 25 jaar oude Robby heeft een kind gekregen hoewel de NRC- verzorgers in het paarseizoen maat regelen hadden genomen om Robby bij de mannetjes weg te houden. Een zeehond van 25 jaar geldt a/s hoog bejaard en daarom was besloten dat dit oude en bovendien blinde dier de last van een zwangerschap bespaard zou worden, ledereen ging er dan ook vanuit dat Robby geen kind zou krijgen, totdat het de afgelopen we ken begon op te vallen dat het toch al vrij forse dier aanmerkelijk dikker was geworden... Er bleef echter twijfel. Het is niet makkelijk te zien als een zeehond zwanger is. Bij zeven andere vrouwt- jesdieren stond het vast, dank zij bloedproeven die door zeehonde nonderzoeker dr. Peter Reijnders van het RIN waren genomen. Bij Robby was geen bloed geprikt, want die was toch niet zwanger. ...De NRC- mensen weten nu dat de natuur zich niet zo makkelijk laat dwinoen want middaguur een wolk van een kind. Er kan dus niet anders worden geconclu deerd dan dat een enthousiast man netje er ongezien in is geslaagd uit zijn bassin te klimmen en binnen te drin gen in het appartement van Robby om daar zijn lusten bot te vieren. Robby is de oudste van de circa dertig robben in het Natuurrecreatiecentrum. Het dier werd in 1959 a/s verlaten jong aangetroffen op de He/derse zeedijk en naar het toenmalige Texe/s Mu seum in de Dennen gebracht. Het dier is pas later blind geworden. Robby lijdt aan een ernstige vorm van staar, mogelijk een gevolg van gebrek aan bepaalde vitaminen. Die blindheid geeft bij de verzorging van haar jong af en toe problemen. A/s Robby haar kind niet meer voelt of ruikt gaat zij op de tast op zoek en snuffelt aan alle jongen in het bassin totdat zij haar ei gen kind herkent. Dat snuffelen wordt door de andere moederdieren niet op prijs gesteld en ze doen dan heftige woedeuitvallen, waarbij Robby zich slecht verdedigt omdat zij praktisch geen tanden meer heeft. Onder de naam ,,De nacht van Texl" gaat zaterdagnacht om 20.00 uur de nachtzwemmarathon van ZPC TX '71 in zwembad Molenkoog van start. Aan deze twaalf uur du rende zwemhappening doen een ze vental zwemverenigingen van de vaste wal aan mee, t.w. EZV uit Enk huizen, LDS uit Medemblik, Aquari us uit Schagen, de Spetters uit Hei- loo, twee ploegen van Olympus uit Heerhugowaard en de zeer gere nommeerde ploeg van HPC uit Heemstede die tevens het nachtma- rathonrecord van zwembad Molen koog (50950 meter) in haar bezit heeft. De eilandelijke zwemvereniging brengt dit jaar een zeer ervaren ploeg in de grote „badkuip". Afstanden van 2000 meter en meer per half uur zitten er bij deze ervaren zwemmers zeker in. De deelnemers aan zo'n zwemmarathon moeten een prima conditie hebben en in de menstaai zware uurtjes af kunnen zien. Middels een groot scorebord wordt per half uur zwemmen steeds de stand van zwemmeters nauwkeurig bijgehou den. Een team van fysiotherapeuten van het Texelse centrum draagt gedurende dit nachtelijke gebeuren bij tot het soe pel houden van de spieren. De zwem- club heeft zelf een grote „koek en zo- pie" tent neergezet terwille van de deel nemers die allemaal kamperen op de zonneweide van het zwembad. Voor de recreatieve zwemmers is er weer de zg. „geinlijn". Een half uurtje ontspannen zomaar even lekker zwemmen in een sfeervol versierd en verlicht zwembad. Voor deze „geinlijn" opgaven bij de kas sa, kosten ƒ2,50 voor herinnering en consumptiebon. De officiële opening van dit spektakel wordt verricht door de drie jongste be zoekers alsmede een afvaardiging van de drie oudste bezoekers van het zwembad. De jongste is de 5-jarige Petra Kooiman en de heer C. Bakker, Driehuizen is me de de oudste met zijn 75 jaar. Door deze mensen met het leeftijds verschil van precies 70 jaar uit te nodi gen wil de zwemclub duidelijk maken dat zwemmen zowel voor hele kleintjes maar ook zeker voor de oudere generatie is weggelegd. De zes mensen zwemmen een zg. 25 meter „erebaan". Burgemeester en wethouders zul len de Stichting Agrarisch Museum sommeren de schuur aan de Waal- derstraat in De Mars binnen 14 da gen te ontruimen. Als dat niet ge beurt doet gemeente het zelf maar op kosten van de stichting. Eén van de schuren van de schapen- boet in De Mars is in maart dit jaar toe gewezen aan Kleindiersportvereniging Kotex en toen is aan de stichting een brief geschreven waarin werd meege deeld dat de schuur leeg moest zijn als de verbouwing van het agrarisch mu seum in De Waal voltooid was. In de afgelopen zes weken is de schuur echter niet leeggehaald. De stichting wil de schuur pas ontruimen als de gemeente voor een nieuwe ge meentelijke opslagplaats zcrgt. De schuur is volgens het college na monde ling overleg gratis in gebruik gegeven aan de stichting. „Naar onze mening kan de stichting uit het feit dat er voor een groot aantal jaren kosteloos door de gemeente schuurruimte ter beschikking is gesteld geen rechten ontlenen", aldus het college. Er bestaat tussen beide par tijen geen gebruikersovereenkomst. Particuliere sector De stichting wil een opslagruimte houden omdat het nieuwe museum in De Waal te weinig ruimte biedt. Burge meester en wethouders vinden echter dat Kotex de schuur zo snel mogelijk in gebruik moet kunnen nemen omdat men lange tijd bezig is geweest met het zoeken naar een dergelijke accommoda tie en er veel voorbereidend werk is ver richt om verenigingszaken straks snel en eenvoudig op te kunnen slaan. „In de particuliere sector is voldoende schuur ruimte te huur. De stichting dient er dan uiteraard rekening mee te houden dat daarvoor huur betaald moet worden." Een diefstal van een trui uit een kledingzaak in De Koog leidde maandagmiddag tot een politieon derzoek waardoor veel meer diefstallen op Texel en in Leeuwar den werden opgelost. De eigenaar van de kledingzaak in De Koog betrapte maandagmiddag een 21-jarig meisje uit Leeuwarden op het stelen van een trui met een waarde van ƒ39,—. Bij verhoor bleek dat het meisje constant bezig was met winkeldiefstal len en hulp kreeg van een 16-jarige jon gen uit Leeuwarden. Ze verbleven in een caravan op een camping en daar werden talloze gestolen goederen gevonden met een totale waarde van ongeveer 3000,-. Het duo stal vooral etenswaren, kle ding en boeken en uit het onderzoek is al naar voren gekomen dat ze ook ver antwoordelijk zijn voor de kermisdiefstal en vernieling vorige week. Ook werden twee fietsen gestolen en een leren jas uit een discotheek weggehaald. In Leeu warden werd een gestolen bromfiets en kleding doorverkocht. Het onderzoek van de politie is nog gaande. Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 inerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, püsterhofWesterweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. ijvertenties, abonnementen, etc.: .•<j& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, „(02220) 2741. na 18 00 uur 4881 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75~ cent. Postgiro 652. Bankrelaties. Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36 25.01 742; NMB nr. 67.34.60 398. Een lichte stijging van het totaal intal vervoerseenheden (0,27%) inmerkte het vervoersbeeld bij het eerste half jaar van 1984. ooral het vervoer van caravans en Duwwagens zit in de lift, daar wer- stijgingspercentages van ispectievelijk 4,66 en maar liefst 165 gemeten. Het vervoer van het antal vrachtwagens, opleggers en ussen daalde. totaal vervoerde Teso 276.414 een den tegen 275.663 in het eerste half van 1983. Het-aantal vervoerde per- inenauto's steeg met een kleine dui- ind (0,44%) van 214.943 naar 215.891. vrachtwagens viel een daling van waar te nemen (van 16.685 naar Bij opleggers liep het vervoer erker terug: 2,16% (van 5223 naar 10). bussen was de teruggang niet dra stisch: 0,76% oftewel 9 bussen min- (van 1172 naar 1163). De afname van St vervoer in de zware categorie zorgde h/oor dat de stijging in het aantal ver roerde eenheden niet uitbundiger was. Dergelijke grote wagens zijn alleen goed voor meerdere eenheden. Er werden maar liefst 204 caravans méér vervoerd dan in de eerste zes maanden van het vorige jaar (van 4370 naar 4575). Het aantal vervoerde aan hangwagens steeg zelfs met een keine 700 van 4967 naar 5641. Voor een deel (ongeveer 150) werd die stijging veroor zaakt door het toegenomen vervoer van catamarans voor de ronde om Texel, maar de rest van de stijging moet toch hoofdzakelijk door extra vervoer van vouwkampeerwagens veroorzaakt zijn. Zaterdagnacht werden bij en langs de Vuurtorenweg een groot aantal verkeersborden vernield. Een aanwijzingsbord werd wegge haald. Dezelfde nacht kon de politie een groep van 15 jongeren aanhouden die bekende de vernielingen te hebben ge pleegd. De groep kwam uit het Noord hollandse Westwoud. Op initiatief van de oudercom missie zal met ingang van het nieuwe schooljaar dagelijks een busje rijden om leerlingen van buiten De Waal naar de Redmer IJskaschool te brengen. Op deze wijze hoopt men ouders van dienst te zijn die hun kind graag willen sturen naar het type on derwijs dat in de Waalder school wordt gegeven, maar het opga ve aarzelen in verband met de afstand tussen huis en school. Gehoopt wordt dat er zo nog wat aanmeldingen bijkomen, zodat de school met een aantal leerlingen van start kan gaan dat royaal boven het minimum ligt. Thans zijn 21 leer lingen definitief voor de school in geschreven, de meeste uit het dorp en omgeving. Een viertal kinderen komt uit andere delen van Texel. Aanmelden van leerlingen is moge lijk bij de oudercommissie (me vrouw Paagman, 02225-473; me vrouw Roeper 02223-373; mevrouw Zoetelief 02228-303: de heer Reint- jes 02220-5209) of bij de Redmer IJskaschool 02220-3134. ministers Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat en Ru- ji/an Financiën zijn van plan aanwezig te zijn bij de officiële van de zandsuppletie op woensdag 8 augustus, de commissaris van de Koningin De Wit en enkele provin- en rijksambtenaren zijn voornemens acte de presence te n. Bij de Dienstkring Teel van Rijkswaterstaat wordt mo- iteel gewerkt aan een programma dat voorziet in een itelijke en originele ontvangst van het gezelschap, is de bedoeling dat minister Smit-Kroes evéntueel samen haar collega op een knop drukt of een ander gebaar ikt, waarop dan het zandspuiten begint. it werk begint bij paal 24, dus noorden van De Koog. Met een ;heid van ongeveer 600 meter per i-kgaat het dan in zuidelijke rich- Dat betekent dat het drukste idgedeelte ter hoogte van paal is vijf weken na de start wordt likt. Het is dan half september het badseizoen is dan groten- sis voorbij waardoor in de praktijk (zoveel hinder zal worden onder- nden. Rijkswaterstaat zal vandaag de strandexploitanten praten de gevolgen van de ikzaamheden. zandsuppletie zo snel moge- klaar te hebben zal dag en nacht den gespoten, ook op zondag. Enige hinder zal wel worden onder vonden van de stalen persleiding die de komende weken vanaf de vuurtoren over het strand wordt gelegd, onder andere vlak langs de strandhuisje bij paal 28. Ter plaatse van de strandslagen gaat de lei ding over een korte afstand de grond in, zodat de toegang tot het strand wel vrij blijft. Aannemer Bos Kalis heeft inmid dels de eerste stukken van de persleiding naar Texel gebracht en bij De Cocksdorp bezorgd. Maandag begint de montage. De complete persleiding is eind juli klaar. Oude plek Ter hoogte van het reddingboothuis gaat een duiker de zee in die de verbin ding vormt tussen persleiding en de zandzuiger in het Robbengat. De zuiger betrekt het zand op precies dezelfde plaats als ten tijde van de eerste zand suppletie van 1979. Het gat dat hier toen in de zeebodem is ontstaan is inmiddels weer helemaal volgestroomd met zand. Dat is mooi schoon zand, zonder ste nen, keileem en houtresten. Bij de vori ge suppletie zat in het zand veel van der gelijke „ongerechtigheden" omdat de cutterzuiger in bodemlagen van voor de ijstijd zat. Welk type zandzuiger Bos Ka lis zal gebruiken staat nog niet vast. Om het zand door de in dit geval zeer lange persleiding te krijgen is een vermogen van minstens 11.500 pk nodig. Wellicht zullen in de pijpleiding op twee of drie punten extra pompen worden opgenomen. Ter plaatse van de Slufter zal de pijp over een provisorische halfdoorlatende dam worden gelegd, bestaande uit bui zen. Het water/zandmengsel gaat door de pijp met een snelheid van een fietser: de tocht van Robbengat naar De Koog duurt ongeveer een uur. Op de plaatsen waar het zand op het strand en tegen de duinen wordt gespo ten zal het strand over een lengte van ongeveer 500 meter niet voor publiek toegankelijk zijn, onder andere in ver band met drijfzandgevaar. Dit „verbo den gebied" schuift dus elke week 600 meter in zuidelijke richting op. :.55B Robby en haar baby. gefotografeerd één dag na de geboorte. de vuurtoren is begonnen met het leggen en monteren van de persleiding. Bij het werk zijn twee shovels van Willem Bakker grondwerken Den Hoorn ingeschakeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1