het CjToen 'wartsjexels in het harL, vijftien iDEK en KTF na aar uit elkaar Normaal en Van den Berg geven strandconcert TEXELSE PLOEG IN EURO FUNBOARDCUP Voor Veronica-televisie Twee gewonden bij ongeluk KRO-radio naar Texel Beëdigd taxateur Sterkste man wedstrijd wordt groot showprogramma grariër ernstig gewond één bestuur Jeugdige vandalen aangehouden Den Hoornwilde niet onder Wachttijden langer dan verwacht De bekende rockgroepen Normaal en Van den Berg zullen dinsdaga vond 24 juli een concert geven op het strand bij paal 18. Het concert is georganiseerd en wordt opgenomen voor televisie door Veroni ca. Het popspektakel begint om 19.30 uur en is rond 23.00 uur afgelo pen. De toegang is gratis. Dat er geen entree wordt gevraagd is grotendeels te danken aan De Koog Promotion die Veronica organisatorisch steunt bij het concert op Texel. De Koog Promotion stelde voor het optreden op het strand te laten plaatsvinden omdat de geluidsoverlast voor De Koog dan zeer beperkt is en omdat beelden van een strand met duinen (en mogelijk een ondergaande zon) uitstekende Texel-reclame zijn. Veronica neemt deze maand elders in het land ook popconcerten op die la ter in het jaar (waarschijnlijk helemaal) worden uitgezonden. Daar bedraagt de entree steeds tien gulden. Tegen de duinen komt een overdekt podium van tien bij twintig meter en het is de bedoeling dat concertgangers via paal 17 en paal 21 het strand betreden. Maandagmorgen 23 juli wordt reeds gestart met de opbouw van toneel en ge luidsinstallatie. Het popconcert wordt uitgezonden alszijnde een Club-Veronica produktie. Dat is een nieuwe afdeling van deze omroep bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Een Texelse vrouw en haar vriend uit Groningen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen nadat zij op het La- gewegje in Den Hoorn uit de bocht wa ren gevlogen in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks kwart voor drie. De wagen bleef in de greppel steken. Zo wel de vrouw (die aan het stuur zat) als haar vriend bleven versuft zitten. Een Duitse voorbijganger sloeg alarm. De twee werden eerst naar het Gemini zie kenhuis gebracht. De vrouw werd later verder vervoerd naar het Amsterdams Medisch Centrum in verband met moge lijk rugletsel. De KRO verzorgt vrijdag 24 augustus via Hilversum 1 een rechtstreeks radio programma vanaf Texel. De microfoons staan opgesteld in kantine De Kaaps-nol op camping Kogerstrand. Van 12.00 tot 13.00 uur wordt het amusementspro gramma „Spelen maar" uitgezonden met „De havenzangers", de popgroep Vitesse, een orkest en de zangeres Dona Linton. De presentatie is in.handen van Edvard Niessing. Paul J. van Heerwaarden (25) werd vrijdag j.l. te Alkmaar door de voorzitter van de Kamer van Koophandel beëdigd als Taxateur van Onroerende Goederen. Dit gebeurde na het afleggen van de taxatieproef, wat mogelijk was na het (in september) behalen van het makelaars diploma. Van Heerwaarden is werkzaam bij het Makelaarskantoor Eelman in Den Burg. Nog ruimte voor deelnemers De jaarlijkse sterkste man verkie zing van De Koog Promotion moet dit jaar meer show en spektakel be vatten dan ooit. De oude formule van een zestal onderdelen die door de sterke mannen in rap tempo wor den afgewerkt wordt gehandhaafd maar er zullen nieuwe krachtproe fonderdelen aan toe worden ge voegd en het drie uur durende pro gramma biedt ruimte aan de monstraties en show. De sterkste man verkiezing wordt zondag 29 juli gehouden. De Koog Promotion is druk bezig met de voorbereidingen maar vast staat dat John Spencer zal optreden met de ster uit het tv-programma Pisa „Agente Kraan". Ook komt de grootste trampoli ne ter wereld met de wereldkampioen trampolinespringen en er is kickboksen met twpe nationale kampioenen. Haiki- do staat voor mes- en zwaardvechten en deze tak van sport krijgt 29 juli ook aandacht. Voor de sterkste man verkiezing kun nen stevige personen zich nog opgeven. In voorgaande jaren werd het overgrote deel van de sterke mannen afgevaardigd door het Fitnesscentrum en daardoor zou de indruk kunnen ontstaan dat dit centrum uitsluitend spierbundels levert. In vorige jaren is ook gebleken dat man nen die niet bij het centrum trainen een stevig woordje kunnen meespreken en de.organisatie hoopt dan ook dat diverse Texelaars zich zullen opgeven. Dat de wedstrijd op zondag wordt gehouden heeft ook met die hoop te maken want De Koog Promotion verwacht animo uit de visserijwereld. Om de prijzen hoeft men het niet te laten. De sterkste man krijgt vijfhonderd gulden, nummer twee tweehonderdvijftig gulden en nummer drie honderd gulden. Daarnaast worden nog diverse premies uitgeloofd. Inschrij ven kan tot 22 juli bij F. Dijkstra (tel. 02228-357) of W. Mets (02228-406). JAARGANG Nr. 9896 DINSDAG 10 JULI 1984 pjctie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der $n, Schilderweg 215, Oudeschild, tel. (02220) 5393. yadvertenties, abonnementen, etc.: geveld De Roóy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs f 17,40 per kwartaal; los 75 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36 25.01.742; NMB nr. 67.34.60 398. Op de vergelijkbare datum vorig jaar was het aantal „vreemde" auto's 7442. Vrijdag vervoerde Teso 1599 auto's rich ting Texel en zaterdag 1561. Zaterdag lie pen de wachttijden in Den Helder op tot 4'/2 uur, terwijl op grond van conputer- gegevens op niet langer dan 2Zz uur werd gerekend. Teso schrijft dit toe aan net mooie, warme weer. Veel mensen zijn daarom vroeg van huis gegaan en «wamen daardoor binnen een korte tijdsperiode in Den Helder aan. Het au toaanbod kon makkelijk binnen de nor male dienstregeling worden verwerkt. Al om half vier 's middags hoefde niet meer te worden gewacht. over naar het KTF. Dat zijn leden die te vens in de KTF boerenkapel zitten, zodat die boerenkapel in ongewijzigde sa menstelling kan doorgaan. Op de verschillende voorstellen die door het KTF zijn gedaan, zijn nooit tegenvoorstellen van DEK ge komen. De eenvoudige reden is dat DEK het helemaal niet nodig vond om de verenigingen onder één bestuur te brengen en zich door het KTF-streven zelfs onder druk gezet voelde. Kiljan: „Als ze er niet meer over hadden gepraat, was alles op de oude voet verder gegaan." Een Texelse ploeg surfers zal deel nemen aan de Euro Funboardcup- wedstrijden, waarvan een deel op 19, 20 en 21 augustus op de Noord zee ter hoogte van De Koog zal wor den gehouden. Tenminste vijf van de sterkste Texelse surfers, allen leden van de Windsurfclub Texel, zullen in deze internationale strijd (met grote namen zoals Stefan v.d. Berg) de kleuren van Texel verdedigen. Op de foto de Texelse surfers met reserves en coach. Van links naar rechts: Pe ter Jan Kuip, Kees Bakker, Joris La- mens, André v.d. Berg, Hans Bak ker, Nanco Eelman, Klaas Jan van der Vis en coach Gerard Roeper. leden aan het KTF zou betalen. De DEK- leden zouden gezamenlijk met KTF mu siceren zoals tot dusver gebruikelijk was. Het KTF bestuur kon worden uitgebreid met DEK-leden en alle DEK-leden zou den individueel stemrecht hebben in de KTF-vergaderingen. Ook zou DEK haar eigen bezittingen en inkomsten houden, maar uitgaven voor dirigent, muziek e.d. zouden ten laste van KTF komen. Tenslotte werd voorgesteld op deze ba sis een jaar op proef te gaan draaien. Opstappen? De voorstellen werden schriftelijk aan DEK voorgelegd met het verzoek om uiterlijk zaterdag 6 juli te reageren, ook schriftelijk. DEK stuurde een afwijzende reactie Waarom? DEK-voorzitter Kiljan: „De helft van on ze leden had grote moeite met het KTF- voorstel. Men vond dat het teveel op het oude plan leek. We wilden geen lid wor den van het KTF. Doorslaggevend voor ons was dat verschillende leden zouden opstappen als het op die basis doorging." Alles gedaan KTF-voorzittèr Wim van Sambeek is het daar pertinent mee oneens. „We hebben werkelijk alles gedaan om aan de gevoelens van DEK tegemoet te ko men. De wil om samen te gaan was er gewoon niet. Wij twijfelen er sterk aan of zelfstandig doorgaan voor DEK de beste weg is." Kiljan: „We zullen het in ieder geval proberen en we denken dat het best zal lukken. We hebben een redelijk aantal leden: 14 man en daar komen binnenkort twee jongeren bij. In de beginperiode zal het niet eenvoudig zijn. Mevrouw Roos- Schipper heeft nooit eerder voor een fanfareorkest gestaan, ze heeft wel erva ring met zangkoren. We hebben ook een eigen boerenkapel die op Hoornder don derdagen en andere dorpsfeesten kan optreden. De instrumentatie van DEK is wel wat eenzijdig: te weinig „zwaar" ko per. Onze bugels en trompetten zijn wel goed, wat heel belangrijk is. Het streven is om deze winter al een eigen concert te geven ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan op 23 januari". Niet alle DEK-leden van de nu ontbon den combinatie blijven lid van het Hoornder korps. Drie muzikanten gaan Drie jongens uit het Friese Jubbega (één van 17 en twee van 18) werden in de nacht van zondag op maandag om streeks half drie door de politie op heter daad betrapt toen zij in de Kamerstraat in De Koog tegen lichtmasten trapten waardoor deze defect raakten. Het bleek dat het drietal nog meer vernielingen had gepleegd, onder andere aan een te lefooncel en een hek. Een landbouwer/veehouder uit Ei- erland heeft dinsdagmiddag ernstig 'etsel opgelopen toen op zijn bedrijf aan de Postweg een ongeluk ge beurde met een verrijdbare trans portband. De man werd aan de korte kant van de transportband omhoog 9etrokken toen het werktuig door aijn zwaartepunt ging. Hij viel en kreeg vervolgens een deel van de wigconstructie op zich, waardoor hij bekneld raakte. Medewerkers van bet bedrijf bevrijdden hem en sloe- 9en alarm. Met spoed werd hij naar bet Gemini ziekenhuis in Den Helder overgebracht. Vooral het letsel aan de nek laat zich ernstig aanzien. KTF en DEK hier nog broederlijk samen. |\la vijftien jaar samenwerking onder één dirigent gaan de iuziekkorpsen ,,Door Eigen Kracht" uit Den Hoorn en het Ko- inklijk Texels Fanfarekorps uit Den Burg elk hun eigen weg. )EK gaat met ingang van het komende najaar met ongeveer lestien leden spelen onder de inmiddels aangeworven dirigen- b, mevrouw Roos-Schipper uit Den Hoorn. Het Koninklijk èxels Fanfarekorps gaat onder leiding van Dyo Wassink met ngeveer 35 man verder. Oe oorzaak (of aanleiding) van de :heuring, die vooral door het Kon. ixels Fanfare wordt betreurd, is het reven van het KTF om van twee for- leel zelfstandige korpsen één vereni- jng onder één bestuur te maken, dit ter illevan grotere financiële kracht en ze erheid, die nodig was om in nieuwe re- Btitïeruimte te kunnen investeren. Dit reven heeft dus een averechts resultaat ^had. Gisteravond kon men de beide korp sen in zowel Den Burg als Den Hoorn oor de laatste keer gezamenlijk zien op- eden bij de rondgang voor de Injercollecte. Heertjes De nauwe samenwerking ontstond jftien jaar geleden op initiatief van Piet leertjes, die dirigent was van zowel DEK als van het KTF. Samengaan was :en zeer aantrekkelijk omdat beide orpsen elk slechts vijftien man sterk Karen en dus met ledentekort kampten, [rider Heertjes ontwikkelde de combi- atie zich tot een krachtig korps met lesnemende kwaliteit en kwantiteit. Bei- Ie verenigingen bleven formeel echter telfstandig. leder had zijn eigen bestuur snvergaderingen. Gezamenlijke plannen (zoals het jaarprogramma) werden apart door beide verenigingen behandeld. Daarnaast waren er ook gezamenlijke vergaderingen en de verenigingen had den ook de vrijheid om eikaars vergade ringen te bezoeken. Er werd beurtelings gerepeteerd in de Waldhoorn en het fan- iaregebouw in Den Burg. Dat systeem was wel omslachtig maar leidde in de praktijk niet tot ernstige problemen. De laatste jaren werken ook de drumbands van beide verenigingen op een dergelijke basis samen, maar elke vereniging had wel zijn eigen majorettes. Wat er nu met dedrumband gaat gebeuren is overigens "og niet bekend. Het afgelopen weekend is de toe ristische bezetting van Texel nog aanmerkelijk toegenomen. Vrijdag steeg het aantal personenauto's op bet eiland met 683 en zaterdag met 504. Het aantal auto's van niet- ingezetenen bedraagt nu 8115, zodat kan worden gezegd dat het hoogsei zoen is begonnen. De gebeurtenissen die tot de nu vol trokken scheiding hebben geleid, be gonnen op de jaarvergadering van het Kon. Texels Fanfare in maart 1983 waar de gebrekkige repetitieruimte ter discus sie werd gesteld. Het fanfaregebouwtje aan de Wittekruislaan was veel te klein om de ca. vijftig mensen tellende combi natie behoorlijk te laten repeteren. De muzikanten zaten zowat bij elkaar op schoot, een toestand die enkele leden er zelfs toe bracht om te bedanken als er geen grotere repetitieruimte zou komen. Het bestuur beloofde uit te zullen kijken naar een ander gebouw. Onder meer viel het oog op het toen nog beschikbare voormalige ZMLK-schooltje aan de Bea- trixlaan, dat onlangs door de gemeente aan fysiotherapeute Marja van der Star is verkocht. Aan het huren of kopen van grotere ruimte zaten echter financiële consequenties vast, waarbij het KTF- bestuur het geen veilig idee vond dat de ze mede zouden worden gedragen door het nog altijd zelfstandige DEK, dat bij wijze van spreken elk moment zou kun nen afhaken, waardoor KTF in de pro blemen zou komen. Het KTF legde een voorstel voor een andere vorm van sa menwerking aan DEK voor, waarbij tien mogelijkheden voor verdere samenwer king met behoud van het eigen gezicht werden genoemd. DEK-voorzitter Jan Kiljan: „Daar waren we het niet mee eens. We waren bang dat DEK een on dergeschikte positie zou krijgen zodat er niets eigens voor de Hoornder gemeen schap zou overblijven." Begrip KTF-voorzitter Wim van Sambeek: „Wij zagen ook wel in dat het voor DEK moeilijk was. We vonden echter dat de samenwerking niet verbroken mocht worden. Er is langdurig gepraat en we kwamen met een ander voorstel dat vér gaand aan de wensen van DEK tege moet kwam. Verder konden we echt niet gaan. Op dat voorstel wilden we voor het afgelopen weekend een reactie van DEK. Die reactie kwam en was afwij zend. Daarmee was de scheuring een feit." Het laatstgenoemde voorstel behels de het zelfstandig voortbestaan van DEK onder een eigen bestuur en met eigen leden. DEK zou zich echter als collectief lid moeten aanmelden bij het KTF, waar bij de DEK-penningmeester jaarlijks f126,— (zijnde het contributiebedrag van KTF) maal hat aantal aanaemelde DEK-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1