Cjrocn cZwartsJexels in het harL> /Vatertoeristen toch belastingplichtig? I I - Bakker: Toestemming voor bollenschuur bestuurlijke blunder College botst met Pakt-fractie over aankoop Oosterhof Shoreline r iBeumkesGemeente kan 1 aarlijks 20 mille vangen trandconcert september op televisie Enge/vaart wit vergunning niet /aten vernietigen Zaterdag 14 juli de Noordhollandse topformatie Entree f5 Zomeraanbieding Juwelier Martin Tromp 104 JAARGANG Nr. 9897 VRIJDAG 13 JULI 1984 jaciie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988 en Niek van der den, Schilderweg 215, Oudeschild, "tel. (02220) 5393. radvertenties, abonnementen, etc.: geveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, bon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17.40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties- Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01 742; NMB nr. 67.34.60.398. Mensen die met tjalken, schoeners en andere pleziervaartui- in overnachten in de (rijks)haven van Oudeschild betalen tot isver geen toeristenbelasting omdat de gemeente in de me ng verkeert dat dit wettelijk niet mogelijk is. Volgens het akt-raadslid Henk Beumkes is die veronderstelling onjuist. In rondvraag van de raadssvergadering van dinsdagavond ver- Ide hij dat in de rijkshaven van Terschelling al jaren toeristen- ilasting wordt geïnd. Terschelling heeft daar destijds een eciale verordening „watertoeristenbe- ting" voor in het leven geroepen aardoor de gemeentelijke belasting- orschriften ook voor het rijkswater in haven gelden. Daarover is met de iruine vloot" zelfs juridische strijd ge tierd die door de gemeente Terschelling gewonnen. Er is dus geen twijfel aan de gemeente het recht heeft om op ize manier toeristenbelasting te vragen toeristen die met hun boot in de ha- overnachten. folgens Beumkes overnachten jaar- zo'n 700 boten in de haven van Ou- ichild. Daarvan zou ƒ20.000— toe- tenbelasting gevangen kunnen wor- Die belasting zal wel aan boord jeten worden geïnd. Op Terschelling uden zich daar twee ambtenaren mee zig, maar daar is erg veel aanloop van itertoeristen. Beumkes dacht dat het :asseren in Oudeschild best kan en gaf tip om het dagelijks tussen 9.00 en 00 uur te doen. ,,Dan hebt u ze alle- al". Beumkes overhandigde in de idsvergadering een exemplaar van de noemde Terschellinger verordening n het college met het verzoek dit voor leid na te volgen. Wethouder Klaas irendregt: ,,We zullen het bekijken." Fietspad Beumkes klaagde ook over de slechte stand waarin het fietspad tussen urtoren en De Krim zich bevindt. Het dis in beheer en eigendom bij Staats beheer. Beumkes deed de suggestie n eventueel geld uit de toeristenpot schikbaar te stellen voor herstelwerk, irgemeester Engelvaart vertelde dat de echte toestand van het rijwielpad al nderwerp van gesprek is geweest met taatsbosbsheer. ud-districtshoofd M. Mantje had al be- lofd dat er „spoedig" wat aan zal wor- en gedaan, maar dat is alweer geruime 'geleden. De zaak zal opnieuw wor- en opgenomen met het nieuwe dis- ctshoofd R. Klaassen. Busroute Ate Rienstra (CDA) vond dat de route in de AOT-bus door Den Burg veran- ird moet worden. Inplaats van de Wil- elminalaan (als schakel tussen Emma- an en Wittekruislaan) zou voortaan de Bernhardlaan gereden moeten 'orden. Rienstra had daarvoor meerde- argumenten: de Wilhelminalaan staat Doral 's zomers vol met geparkeerde au- )'s waar de bus nauwelijks tussendoor an. Bovendien ligt de Bernhardlaan als pstapplaats voor veel mensen (waaron- er de bewoners van De Mars) gunsti- er. Net als op de Wilhelminalaan zou- enop de Bernhardlaan drie haltes moe- in komen. Wethouder Daan Schilling herinnerde eraan dat het vaststellen van de route een bevoegdheid van de AOT- directie is, maar hij beloofde het verzoek te zullen doorgeven. Rijwielstalling Gelein Jansen van het CDA infor meerde hoe het zit met de plannen voor een bewaakte rijwielstalling aan de Burgwal (op de plaats van de vroegere „Hollebol"). Er zou nu ook een particu lier initiatief voor een dergelijke stalling zijn. Dat laatste klopte, zo bleek uit het antwoord van wethouder Schilling, die verklaarde geen principiële bezwaren te hebben en schriftelijke informatie toe zegde. Jansen wilde ook weten hoe het nu gaat met de marktkooplieden die vol gens de regels van de nieuwe verorde ning niet meer op de gewone commer ciële markt worden toegelaten. Het gaat om mensen die houtsnijwerk, schilderij en en andere vormen van kunstnijver heid verkopen en daarom naar een soort kunstmarkt verwezen zouden moeten worden. Van het plan om een kustmarkt te maken was echter niets meer verno men. Barendregt gaf geen antwoord op deze vraag. (Van de betreffende ambte naar hoorden we dat een voorstel in de maak is om deze categorie kooplieden te verwijzen naar de woensdagse folklore en/of naar een „kunstmarkt" op maan dag op een apart gedeelte van de Groe- neplaats of directe omgeving. -Red.) Bloemen en planten Toen VVD-staatssecretaris Ploeg on langs in het raadhuis door het gemeen tebestuur werd ontvangen, kreeg hij als geschenk twee boekjes van Texel, bei den handelend over bloemen en plan ten. Gerbrand Poster van de VVD zei dat hij graag zou zien dat voortaan bij derge lijke gelegenheden ook iets wordt gege ven over de landbouw en visserij. Texel is namelijk niet alleen een eiland van bloemen en planten; er zijn ook andere belangen die aandacht verdienen. Poster vond dat het gemeentebestuur tenminste de onlangs door de standsor ganisaties uitgegeven brochure over de Texelse landbouw hadden kunnen ge ven. Dat laatste vond burgemeester En gelvaart kennelijk geen gelukkig idee. „Je kunt zo'n staatssecretaris toch niet een foldertje geven als geschenk?" Poster: „Onze staatssecretaris is heel eenvoudig." Drieluik Een bijdrage aan de strijd tegen het corrigeren van het eenzijdige beeld dat in de representatie van Texel wordt ge geven, leverde ook Tine Krijnen van Texels Belang. Zij wees erop dat het raadhuis vol hangt met tekeningen van Blok van der Velden en schilderijen van Bakels, allemaal van het oude Texelse land. Zij wilde ook aan dacht voor het „nieuwe Texel", met na me de polder Eierland. Ze deed daarom het voorstel om twee Texelse kunste naars uit Eierland, Lenie van 't Noorden- de en Niek Welboren, opdracht te geven voor het vereeuwigen van de polder in de vorm van een „drieluik". Dit zou kun nen gebeuren ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Eierland en het geld zou moeten komen uit het fonds dat de gemeente heeft voor het aanko pen van kunst. Wethouder Piet Zegers vond het een aardig idee maar hield de boot nog af, omdat' hij niet wist of uit genoemd fonds kunstopdrachten mo gen worden bekostigd. Tot dusver zijn met dit geld steeds bestaande kunstwer ken aangekocht. „U hoort er nog van." Achterom Gerbrand Poster had met enige ver ontrusting vernomen dat het college van plan is het grootste deel van het Achter om voor alle verkeer af te sluiten. Alleen de route tussen de parkeerplaats van de Lees verder pagina 2. Het concert dat Normaal en Van- enberg 24 juli op het strand geven n dat wordt opgenomen door Vero- ica, wordt 30 september itgezonden. Met de vier andere concerten die el- irs in het land in grote hallen zullen aatsvinden worden de Texelse opna- ien gevat in een anderhalf uur durende m met de titel „Popmuziek in ederland". blgens producer Rob de Boer van Vero- ica zal relatief veel aandacht aan Texel orden besteed omdat dit het enige penluchtconcert is. „Daar zit veel Dorbereiding ter plaatse aan vast en dat &mt ook in de film." Peter Bakker van de PSP vindt het verlenen van de vergun ning voor de bollenschuur van De Ridder aan het Oude Dijkje zonder toestemming van de provincie „een bestuurlijke blun der". In de rondvraag van de raadsvergadering uitte de PSP-er zijn ontevredenheid over de gang van zaken rond de omstreden schuur. De collegeleden gaven echter geen krimp. Burge meester Engelvaart zei dat het gemeentebestuur willens en we tens zo heeft gehandeld omdat de belangen van De Ridder die al jaren voor zijn schuur strijdt niet nog langer geschaad moch ten worden. TolZlZZlZTjjl dZon^rd °n"ar"e"> ""S '"■"■"«'■9e Deo Bu,g moet O,enen eOieobare tijd eerÓnde- de gemeente is. Zolang de zaak sleept kan de verkoper ongestoord grond en opstallen blijven gebruiken en profiteren van de rente van ƒ617.300,—. Als de overdracht twee jaar op zich laat wach ten kost dat een ton rente. Zelfs daarna heeft de verkoper blijkens het nu ge maakte contract nog het recht om twee jaar te blijven zitten, zodat de gemeente op het terrein niets kan beginnen. Verder vond Beumkes het bedenkelijk dat de gemeente zich heeft verplicht ƒ46.300,— te betalen voor een kap op het nieuw te stichten meubelhuis aan de Parkstraat, als die kap om welstandsredenen vereist zou zijn. Ook moet de gemeente zorgen voor vijf parkeerplaatsen bij het nieuwe meubelhuis en extra kosten verwachtte de Pakt-man ook van de „adequate" af scheiding die tussen park en meubelhuis moet komen. Door dit alles kan de wer kelijke koopprijs veel hoger worden dan de nu geraamde ruim zes ton. Als het te gen zit wordt het tegen de negen ton, waarbij men zich kan afvragen of de Parkstraat wel zo'n goede plek is voor het meubelhuis en of er voor die plek an dere gegadigden zijn geweest die meer willen betalen dan nu via de transactie met Oosterhof beschikbaar komt. Beumkes liet blijken weinig vertrouwen te hebben in de bekwaamheid van het gemeentelijk grondbedrijf dat de trans- Toen onlangs met de firma Oosterhof overeenstemming werd bereikt over aankoop van hetMeubelhuisaan de Hollewal maakten B en W een dans van vreugde, zö blij waren ze dat dit belangrijke terrein in gemeentehanden zou komen zodat een belangrijke stap was gezet in de uitvoering van het reconstruc tieplan rond de r.k. kerk. Deze weinig fraaie hoek van Den Burg zal veranderen in een aantrekkelijke wijk met hoofdzakelijk so ciale woningbouw. De Pakt-fractie in de gemeenteraad maakte echter helemaal geen vreugde dans toen zij het voorstel tot aankoop van terrein en opstallen van het meubel huis ter goedkeuring kreeg voorgelegd. Vooral omdat er aanwijzingen waren dat GS wèl akkoord zou gaan, heeft men toen de vergunning afgegeven. Anders zou er weer een seizoen voor de bollen- kweker verloren zijn gegaan. Het ge meentebestuur heeft van die handelswij ze geen spijt, al weet men dat het niet in de haak is. In dit geval heeft men echter de belangen van De Ridder laten preva leren boven de formele regels. Als er al sprake is van een bestuurlijke blunder geldt dat verwijt meer voor de provincie, waar men geweigerd heeft over het pro bleem van de schuren met hoge muren te overleggen. Twee jaar wachtte de ge meente vergeefs op antwoord op voor stellen die waren gedaan. Men trok zich blijkbaar niets aan van het maatschap pelijke belang dat hier in het geding is. Dat neemt niet weg dat het ge meentebestuur de regels heeft over treden. Burgemeester Engelvaart heeft feitelijk de taak dit te constate ren en de bouwvergunning voor ver nietiging voor te dragen bij de Kroon. Hij heeft de commissaris van de koningin echter laten weten dat hij daarover niet peinst „omdat het belang van de papieren rompslomp niet in verhouding staat tot de scha de die ontstaat door het niet verle nen van de vergunning", zo liet hij de raad weten. Peter Bakker verweet het college dat het in deze kwestie „koning op eigen erf" heeft willen spelen door zich niets van de landswetten aan te trekken. „Het mag waar zijn dat De Ridder onder grote psychische druk stond als gevolg van het langdurig uitblijven van de vergun ning, maar welke psychische schade on dervindt hij als de schuur straks moet worden afgebroken?" Bakker sprak van onbehoorlijk bestuur waarvan ongetwij feld precedentwerking zou uitgaan en veroordeelde het ook dat de werkgroep Landschapszorg (die tegen de bouw be zwaar had gemaakt) pas op de hoogte werd gésteld toen de schuur er al stond. Aanvullen Wethouder Daan Schilling achtte de term „bestuurlijke blunder" in dit geval niet terecht. Hij wees er op dat het colle-, ge langdurig heeft gepoogd om in goed overleg met Gedeputeerde Staten „de tekortkomingen van het bestem mingsplan buitengebied aan te vullen", daarbij handelend in overeenstemming met het uitgangspunt dat het bestem mingsplan moderne agrarische bedrij vigheid niet in de weg mag staan. De ge meente had de wenselijkheid van schu ren met muren van vier meter als zg. „prealabele vraag" aan GS voorgelegd maar er kwam geen antwoord, ook niet na herhaalde aandrang. Toen De Ridder voor de zoveelste keer een aanvraag deed en nu op basis van een plan dat aardig in het landschap paste, werd via een artikel 19 procedure om medewer king gevraagd van de provincie. Toen het bollenseizoen op het punt stond te be ginnen was die medewerking er nog steeds niet maar er waren vanuit Haar lem wel geluiden vernomen dat toestemming te verwachten was. Een PPD-medewerker had een positief ad vies aan GS uitgebracht. Om niet op nieuw een jaar te verliezen heeft het col lege toen de vergunning maar afgege ven. Kort daarop kwam de afwijzing van GS en tegelijk ook eindelijk een (ontwij kend) antwoord op de genoemde preala bele vraag. Schilling gaf toe dat Land schapszorg laat is ingelicht, maar aan de mogelijkheden tot het instellen van be roep doet dat niets af. Sterker nog: bij monde van Henk Beum kes werd bittere kritiek geuit, en werd gevraagd het voorstel te verdagen naar een volgende vergadering. Toen geen der andere raadsleden daar iets voor voelde, stemde de fractie tegen. Hogere kosten? Het verzet van de socialisten gold niet de toekomstige huizenbouw maar de wijze waarop de nu ter goedkeuring voorgelegde transactie was voorbereid. Men vreesde dat de gemeente wel eens voor veel hogere kosten komt te staan dan zich nu liet aanzien. De houding van de Pakt-fractie lokte emotionele reacties uit van wethouder Schilling die stomver baasd was dat uitgerekend de Pakt- fractie op deze wijze het tot standkomen van de socfale woningbouw wilde be lemmeren. Hij vond dat de gemeente raad unaniem blij moest zijn omdat de hele gang van zaken alleen maar positief is. Texel mag zich gelukkig prijzen te kunnen profiteren van het geld dat van rijkswege voor „stadssanering" beschik baar wordt gesteld en dus ook met de aankoop van het Meubelhuis waardoor de uitvoering van zo'n saneringsplan mogelijk wordt gemaakt. Maar Henk Beumkes betoogde dat het ernstig heeft gemankeerd aan de in formatieverstrekking. Bij de behandeling in de commissie was men al niet behoor lijk op de hoogte gesteld. Toen was er een pre-advies waarin eigenlijk alleen de prijs (ƒ617.300,— was genoemd en was dus niets bekend over bepalingen in het koopcontract. In de commissie was wel mondeling het een en ander bekend ge maakt, maar volgens Beumkes was dat niet juist bij dergelijke gecompliceerde zaken. Het moet allemaal behoorlijk op papier staan zodat men er rustig over kan oordelen. Doorjagen „Ik heb sterk de indruk dat men dit voorstel er door wilde jagen", aldus Beumkes die er ook op wees dat er rond de uitvoering van het reconstructieplan nog veel onzeker is. Het bestem mingsplan waarin de reconstructie past is nog lang niet klaar en er is dus een ar tikel 19 procedure nodig met de daaraan verbonden kans op vertraging. Het staat daarom niet vast wanneer het Oosterhof-pand feitelijk eigendom van Lees verder pagina 5 ZSë&ëSëSëSSSë3ëëS2Së2Së2SS3ë2Z van 29,75 voor 19,95 Tevens zilveren slavenbanden van 35— voor 19,95 Weverstraat 34, Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1