Groen 2rwartsjexelsin het harL> Minder toeristen door slecht weer Halfdoorlatende dam in de Slufter lurgemeesterswoning ;s opnieuw te koop In i 0 radio brengt ëxel-reportage eer horecacursus Texel Wasgoed weg Aanrijding met veel schade Mishandeling in café Inbraak in kledingwinkel JAARGANG Nr. DINSDAG 17 JULI 1984 ^Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. iwerktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niek van der Heij- bt vakantie, sivertenties, abonnementen, etc.: 6 De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, ^(02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs ƒ17,40 per kwartaal; los 75 cent. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. j)8 Evangelische Omroep zal za ngavond a.s. tussen 20.00 en 30 uur via Hilversum II uitvoerig indacht schenken aan toeristische gelijkheden op Texel in het pro- imma „Zaterdagavondmagazi- ln het bijzonder zal de aan- tht worden gevestigd op fiets- itje igtrips (die inclusief de boot voor 1r te koop zijn). Programmama- fGeorge Klein was de afgelopen op Texel om de opnamen te iten die een antwoord moeten yen op de vraag wat men tijdens kort fietsbezoek aan Texel (on- andere) kan doen. Klein sprak der meer met directeur Jaap Dek- van de VVV en bezocht het yarisch museum, de zeehonden van het Natuurrecreatiecen- jm, maakte een tocht met de gar rotter TX 27 en liet zich in ge- Schap van WV adjunct-directeur ins Bakker met een toestel van ssel Air rondvliegen. De opnamen len in drie of vier blokjes gedu ide genoemd half uur worden gezonden. let staat nagenoeg vast dat in het nende najaar weer een horeca- voor koks en bedienend per- eel op Texel zal worden gehou- evenals de vorige keer in hotel osch en Duin" en met de heren l, Visser en A. van Zeijlen als le- ■n. Ook nu is de opleiding in de plaats bedoeld voor werklo- van 23 jaar en ouder die op deze iier de kans op het vinden van willen vergroten. De cursus waarde van ca. f6000 wordt jrdeze categorie deelnemers vol- iggesubsidieerd. In tegenstelling de vorige keer kan nu ook wor- meegedaan door mensen die in het vak zitten. Zij zijn ook ordelig uit omdat de kosten voor overgrote deel worden gedekt or een bijdrage uit het C.S. Baljon diefonds. Voor deze categorie idtgeen leeftijdsgrens. !e cursus wordt (in samenwerking arbeidsbureau en gemeente) weer ,91 crganiseerd door het SHV onderwijs- irum van de bedrijfstak Horeca. Wie swil doen kan zich bij het arbeidsbu- opgeven. Bovendien zullen de plaat- Fe afdelingen van Horeca Nederland Horecaf in eigen kring kandidaten werven De cursus wordt wat zwaarder dan de rige keer. Verschillende theorievakken «den nu op b-niveau gegeven waar- (3GS133QO X tien cursusdagen extra nodig zijn. opleiding heeft nu hetzelfde niveau die van het leerlingenstelsel. De cur- wordt ruimschoots vóór Pasen met examen afgesloten. Het ongunstige weer heeft een duidelijk merkbaar negatief effect voor de toeristendrukte. Veel kam peerders stellen hun komst naar Texel uit en degenen die er al zitten gaan eerder weg dan de bedoeling was. Met uitzondering van bunga lows en appartementen zijn in alle verblijfssectoren nog veel bedden onbezet. Het afgelopen weekend had de toe ristendichtheid ongeveer op topniveau moeten brengen. Teso heeft inderdaad gróte aantallen recreanten naar Texel overgebracht, maar daar stonden zoveel terugkerende vakantiegangers tegeno ver dat de drukte nauwelijks is toegeno men. Het aantal „vreemde" auto's op Texel (de meest betrouwbare maatstaf voor de drukte) was zondagavond 8673, vorig jaar om dezelfde tijd was dat 9441 Vorig jaar werd op 23 juli het magische getal van 10.000 vreemde auto's over schreden. Het ziet er niet naar uit dat dit deze keer ook zal gebeuren. Teso vervoerde in de periode van don derdag tot en met zondag 10202 perso nenauto's in beide richtingen (vorig jaar 9567). Dat is dus een toename van 635 oftewel 6,6%. Het aantal vervoerde ca ravans in die periode was beduidend la ger: 516 tegen vorig jaar 582, een ver mindering met 11,3%. Het aantal aan hangwagens steeg van 692 naar 821, een toename van 129 stuks of 18,6%. Dat lijkt dus niet beroerd maar het grote verschil met vorig jaar was dat tegenover de „komers" haast evenveel „gaanders" stonden. Er kwamen bijvoorbeeld in ge noemde periode 5291 personenauto's en er gingen er 4911 weg. Per saldo kwa men er dus slechts 380 bj. Wachttijden De wachttijden liepen zaterdagmidag in Den Helder op tot vijf uur, wat precies volgens de prognose was. Vanaf half ze ven 's avonds konden de Teso boten de aanvoer weer bijhouden en was er van wachten dus geen sprake meer. Vrijdag moest niet langer dan ongeveer een uur worden gewacht, hoewel de computer voor vier uur wachten had gewaar schuwd. Ook de mensen die hun vakan tie al dan niet voortijdig hadden beëin digd moesten aan de Texelse kant wach ten. Bijna de hele dag (van 9.00 tot 18.30 uur) moest vrijdag 2 tot 2/z uur worden gewacht. En zaterdag moest tussen 9.00 en 16.00 uur één tot anderhalf uur ge duld worden betracht alvorens men te- Rob Riteco slaagde in Arrfsterdam aan de Academie voor fysiotherapie „Leffe- laan" voor het diploma fysiotherapeut. rug kon naar het vasteland. Zondag was aan beide kanten van het Marsdiep van wachten geen sprake. Geen zomer meer? Wekte het weerbericht van zondag op de langere termijn nog hoop op zomer weer, een dag later was het in ongunsti ge zin bijgesteld en kregen heel wat re creanten het gevoel dat zij toch naar zuidelijker streken hadden moeten gaan. Sommigen deden dat alsnog, wat mo gelijk mede verkaart dat ook gisteren vrij veel mensen het eiland verlieten zonder dat dit volledig door „komers" werd gecompenseerd. Het verschil tussen deze en de schitte rende vorige zomer wordt door degenen die direct of indirect van toerisme moe ten leven pijnlijk gevoeld. Het wegblijven van enkele duizenden kampeerders komt hard aan, zeker nu als gevolg van de economische omstandigheden bij menigeen het water aan de lippen staat;. Mogelijk geeft het hoop en troost dat het nog maar half juli is en dat de mogelijkheden voor herstel dus nog groot zijn. Dat hangt echter bijna hele maal van de weergoden af. Gevoelig Texel is meer dan enig ander recreatie gebied in nederland gevoelig voor het weer. Dat zit 'm in het naar verhouding zeer grote aantal toeristische kampeer plaatsen: meer dan de helft van het tota le aantal toeristische slaapplaatsen. Bij slecht weer blijven kampeerders weg, komen later en /of vertrekken eerder. Huurders van huisjes en appartementen vormen een stabieler factor. Zij houden het in hun geriefelijke en verwarmbare onderkomen veel langer uit en zijn bo vendien gebonden aan een huurcon tract. Bij aankomst hebben ze meestal de volledige huursom betaald en door eerder te vertrekken kunnen zij niets besparen. Opvallend ia dat de kleinere campings op Texel over het algemeen re delijk bezet zijn. Maar er is nog ruimte op de Robbenjager, De Krim, Prins Hen drik, Kogerstrand (al is daar het jon gensterrein vol) en Loodsmansduin. Gisteren was op Loodsmansduin zelfs 40% van de beschikbare accommodatie niet bezet. WV-directeur Jaap Dekker schat dat de hotels nog 10% ruimte bieden, de lo- goes met ontbijtsector 25% en de cam pings gemiddeld 5%. Hoe de situatie het volgende weekend is hangt nogmaals hemelaal af van het weer. Het staat wel vast dat Texel dan een flinke golf nieuwe toeristen te verwerken krijgt, maar als daar evenveel of nog meer vertrekkenden tegenover staat is de kans dat het deze zomer nog tot echte piekdrukte zal komen, waarbij de noodcamping moet worden inge schakeld, uiterst klein geworden. De firma Bongers en Room wil ïsr van de voormalige burge- iesterswoning af. Het bedrijf ekt naar een ander gebouw en zit orlopig in een gedeelte van het lino-pand aan de Gasthuisstraat- igelenzang. Mongers en Room hebben de ambts- 5'ing echter definitief gekocht voor '1000,— en de gemeente kan verlan- rdat zij het gebouw binnenkort met- tiaad afnemen, tenzij e§n boete wordt Said. Paul KUip Czn van „Texel Vast- «d" heeft nu opdracht gekregen een 'uwe gegadigde te zoeken voor de totswoning. In het gunstigste geval dt iemand gevonden die hetzelfde ibetalen als het bedrag dat met Bon 's en Room overeengekomen was. in kan de transactie plaatsvinden via izg. a b c-contract waarbij Bongers 'Room de woning conform de over komst met de gemeente kopen en «men, maar onmiddellijk doorverko- n aan de nieuwe gegadigde. Het is liter twijfelachtig of dat zal lukken. De "neente heeft wel belang bij een goe- afloop want bij niet afnemen zijn 'ngers en Room alleen een boete ver- huldigd en is er kans op groot verlies 'het niet lukt een gegadigde te vinden •een behoorlijk bedrag wil betalen. Te "wachten is daarom dat de gemeente soepel zal zijn wat de termijn betreft en extra tijd zal geven voor het vinden van een nieuwe koper. Tijdverlies Bongers en Room zien van de ambts woning af omdat deze veel later beschik baar is gekomen dan zich aanvankelijk liet aanzien. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is veel tijd gaan zitten in de provincie-bemoeiing met deze zaak. De koopovereenkomst moest door GS worden goedgekeurd en bovendien was een verklaring van geen bezwaar nodig in verband met het gebruik van het ge bouw als kantoorpand en voor het ver bouwen van een deel van het pand tot wooneenheid. Volgens Bongers en Room zijn door dit tijdverlies nogal wat kosten ontstaan wat er mede toe geleid heeft om af te zien van het plan om van de ambtswo ning een kantoor te maken. Men kijkt nu uit naar iets anders, dat bovendien rui mere uitbreidingsmogelijkheden biedt. Een Texelse vrouw deed zaterdag aan gifte dat een sportbroek en t-shirt bij haar woning aan de Muyweg van de waslijn waren gestolen. De kledingstuk ken zijn van Duitse gasten. De aanleg van de dam in volle gang: de laatste pijp wordt op de twee in het water liggende ..dwarsliggers" gelegd. Zaterdagmiddag hebben Willem Bakker en zijn medewerkers de monding van de Slufter met een dam afgesloten. Dat was nodig om de persleiding voor de zandsuppletie bij De Koog over de Sluftergeul te kunnen leggen. De dam wordt tevens ge bruikt door vrachtauto's en ander rollend materieel dat in ver band met de zandsuppletie over het strand rijdt. Net als de veelbesproken Oosterschelde-dam gaat het hier om een halfdoorlatende dam die het in- en uit stromen van zeewater in de Sluftervlak te niet verhindert. In tegenstelling tot zijn grote voorbeeld in Zeeland is de Slufterdam uiterst simpel en goedkoop. Hij bestaat uit tien stukken zandperslei- ding. Twee dikke stukken werden dwars in de geul gelegd, half in de bodem weg gewerkt. De acht andere stukken kwa men daar weer dwars overheen waar door een hechte brugdam ontstond die met een laag zand werd afgedekt waar zware auto's, kranen en shovels over heen kunnen rijden. De dam functio neert prima. Het water stroomt er vrijwel zonder belemmering doorheen. Er gaan zelfs al stemmen op om de dam na vol tooiing van de zandsuppletie maar te la ten liggen. Dat zou makkelijk zijn voor deelnemers aan het jaarlijkse wandel rondje om Texel. Of voor andere strand- wadelaars, die hun tocht anders voor de meestal nogal diepe en soms gevaarlijk stromende geul moeten onderbeken of een eind moeten omlopen Snel werk De „operatie afsluiting Slufter" vol trok zich in minder dan twee uur. Toen het om vier uur zaterdagmiddag laag water was diepte René Hoogenbosch met de kraan de geul op het smalste stuk op twee plaatsen (tien meter uit el kaar) iets uit waarna de pijpstukken er door twee shovels, respectievelijk be diend door Willem Bakker en Henk Wit te keurig horizontaal en evenwijdig werd ingelegd. In snel tempo werden toen de acht andere pijpstukken op deze funde ring aangebracht, waarna kraan en sho vels de dam netjes met zand afwerkten en ér vervolgens overheen reden om te kijken of het houwes was. Vrijwel tege lijk begon het inmiddels gewassen Noordzeewater door de pijpen te stro men. Een handjevol toeristen sloeg de totstandkoming van het waterbouwkun dige wonder gade.... De eerste kilometers van de zandperslei- ding zijn inmiddels gemonteerd. Er ligt nu een stuk tussen de reddingboot- schuur en het strandslag De Krim. Ver wacht wordt dat in de loop van deze week de Slufter wordt gekruist. Overzee Voor Teso betekent de zandsuppletie extra inkomsten want dagelijks worden tenminste vier vrachtauto's met pijpstukken overgezet. Enkele kilometers pijp komen echter op een andere manier over het water naar Texel. Grote gemon teerde stukken waarvan begin en eind met deksels zijn afgesloten worden drij vend door een sleepboot van Wieringen naar Texel getrokken en ter hoogte van het reddingboothuis op het strand ge zet. Deze pijpen zijn afkomstig van de dijkverhogingswerken op Wieringen. Tussen het punt in het Robbengat waar het zand straks wordt opgezogen en de plaats waar het bij De Koog op het strand wordt gestort is een afstand van 12 kilometer. Aannemer Bos Kalis Oosterwijk b.v. heeft dan ook bijna zijn hele voorraad pijpen nodig om deze af stand te overbruggen. De zandzuiger die straks ligplaats kiest in het Robbengat is er een van een zeer krachtig type, zodat tussen winplaats en De Koog maar één pompstation nodig is om voldoende kracht en snelheid in de zand- waterstroom te houden. Zaterdagmiddag gebeurde op de kruising Postweg/Oorsprongweg een aanrijding waarbij twee perso nenauto's total loss werden afgevoerd. Twee auto's reden vanuit richting D^ Cocksdorp op de Postweg en de laatste wagen, een Honda bestuurd door een toerist uit Beverwijk, wilde linksaf de Oorsprongweg opdraaien. Achter hem reed een Texelaar in een BMW die, ter wijl de toerist afsloeg, ging inhalen. De Texelaar kon niet meer remmen en botste links achter tegen de Honda. Laatstgenoemde wagen raakte on bestuurbaar en vloog op de hoek van de kruising in de sloot. De inzittenden van de Honda hadden lichte verwondingen en werden naar een dokter gebracht. Op de foto van Henk Vink wordt de Honda door een kraanwagen van de fa. Kaczor uit de sloot getrokken. In de nacht van zondag op maan dag werd een Texelse jongen zoda nig geschopt dat hij zich met zwaar oogletsel naar het Gemini zieken huis moest laten vervoeren. De mis handeling deed zich om vier uur 's nachts voor in een café in De Koog. Een 26-jarige Amsterdammer reageer de opmerkingen over zijn uiterlijk af door de Texelse leeftijdsgenoot van boven van een trap in het café te schoppen. Benenden trapte de Amsterdammer het slachtoffer hard in het gezicht. Een oog werd later door een Texelse arts gehecht maar omdat voor het gezichtsvermogen van de Texelaar werd gevreesd moest hij met spoed naar het ziekenhuis in Den Helder worden gebracht. In de nacht van vrijdag op zater dag werd ingebroken in een kleding zaak in Den Burg. Uit de kassa van de winkel werd ƒ80,— meegenomen. De daders konden via de tuin naast de winkel en door het forceren van een klein raampje binnen komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1