Groen c2wartsJ~éxels in het harLj ,Western riding" op zilveren concours Surfend in 3 V2 uur rond Texel Zaterdag bij de Wilsterstraat A tietiekverenigin g van de grond ■n ■ood van schooldak gestolen Goed afgelopen Minister wil Razende Bol aan Texel geven Gevaarlijke pakjes Tent verduisterd Gemeente koopt jaarlijks Platvoet-reproduktie JAARGANG Nr. 9899 Vrijdag 20 juli 1984 factie: Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. n werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, „Oosterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niek van der Heij- met vakantie. «jradvertenties, abonnementen, etc.: noeveld De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, [Joon (02220) 2741, Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75 cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. Demonstraties „western riding" ormen een der hoofdschotels van iet concours hippique van de Vere voor Vrienden van het Paard, a.s. op het sportterrein aan Ie Wilsterstraat in Den Burg. Een an dere publiekstrekker zijn de shows de vereniging Het Friesche Paard die demonstraties zal geven sen ook in folkloristisch opzicht hoog niveau. Deze extraatjes in liet programma hebben te maken net het 25-jarig bestaan van de Vere- iging voor Vrienden van het Paard. Het jaarlijkse paardenfestijn wordt de- ikeer gegeven op het sportterrein aan e Wilsterstraat omdat de speelweide in de Emmalaan-Keesomlaan onlangs geëgaliseerd en ingezaaid en daarom oorlopig met rust moet worden gela- i. Het nu te gebruiken terrein is zeker (een verslechtering, in tegendeel. Men over een direct aangrenzend .aanspangedeelte" (beschikbaar lesteld door de heer Barhorst) zodat oen bij het betreden en verlaten van het oncoursterrein niet telkens de weg oeft over te steken. Geen rodeo Het begrip „western riding" is in de lederlandse paardensport nog maar ouwelijks bekend. Voor zover het pu- liekereen voorstelling van heeft, is dat en vertekend beeld. Men denkt aan wil- erodeo-toestanden met idianen en las- werpende cowboys. In werkelijkheid western riding het toppunt van rij- mst en paardbeheersing, het resultaat ran zeer langdurige training. Deze de- wnstraties op Texel, in verschillende af keringen tussen de andere program- oaonderdelen door, wordt verzorgd loorde Free Wheel Ranch uit Voorscho- ;n die met vier paarden naar het eiland omt. Dat is een vrij kostbare grap die nogelijk is dank zij bijdragen van Teso sn Rabobank. Friese sjezen veelbesproken vervoersonderne- ling en Texels grootste bank hebben okhet optreden gesponsord van „Het riesche Paard" een internationaal be- iamde vereniging die in klederdracht, net 17 paarden en met originele Friese iezen van 200 jaar oud naar Texel komt. et gezelschap verzorgt drie shows: een (immer met eenspannen, een optreden iet dubbelspannen (waaronder car- Hisselrijden) en een show met 1, 2, 3, en 5-spannen. Dat men waar voor zijn ild mag verwachten is alleen al af te liden uit het feit dat de vereniging goed inoeg was om mee te doen aan de be- lamde Royal Horse Show in Londen. Het concours wordt al om kwart voor egen 's morgens officieel geopend, een lechtigheid die plaatsheeft in de con- iumptietent. Direct daarop beginnen de ebruikelijke keuringen van het Warm- iloed Paardenstamboek in Noordhol- and, wat alleen voor kenners interessant Het eigenlijke concours hippique gaat >m elf uur van start met medewerking ran het Koninklijk Texels Fanfarekorps waarbij de vlag wordt gehesen en het Wilhelmus wordt gespeeld, let festijn begint dan met het concours inkelspannen nieuwelingen waarin acht uitsluitend Texelse) spannen uitkomen. Kleppertjes De ponyclub De Kleppertjes levert een nke bijdrage aan het gevarieerde pro- iramma. Om half twaalf is het eerst op reden van aangespannen pony's (dus reoreen wagen) gereden door kinderen ot 15 jaar. Er zijn vijf spannen igeschreven. De politie tracht te achterhalen wie fan het dak van de lagere school in 'osterend een strook lood van zeven neter lang en 30 centimeter breed heeft lestolenDe diefstal werd op 13 juli ont- lekttoen zich in de school lekkage voor- leed. Bij controle van het dak bleek het ood te zijn weggesneden, waardoor re- lenwater naar binnen kon sijpelen. Om tien voor twaalf volgt het eerste optreden van de reeds genoemde Western Riders met een demonstratie Roping Trail Class. Om 12.00 uur is het Open Klasse-nummer voor enkelingen waarbij de door de gemeente beschik baar gestelde ereprijs „De Zilveren Zweep" is te winnen. Acht aanspannin gen zijn voor dit nummer te verwachten. Dan volgt het eerst optreden van „Het Friesche Paard" met zes enkelspannen en na een parade van ponyclub De Klep pertjes komen om 13.00 uur de Western Riders opnieuw aan bod met een de monstratie waarin het verschil tussen Western en Engels rijden wordt ge toond. Iets bijzonders is de „ponyshow la Fleche" waarbij zeven ponyruiters elk twee pony's te besturen krijgen. Op het ene dier zit de ruiter zelf en het ande re dier loopt er aan een lange teugel voor. Schoonste geheel Tegen twee uur verzorgt de drumband Voorwaarts Mars uit De Koog een wel luidend intermezzo waarna het concours voor eenspannen landbouwtuigpaarden voor luxe rijtuig (gereden door dames zonder hulp van een heer) kan beginnen. Onder meer is voor dit nummer met acht aanspanningen een ereprijs voor het „schoonste geheel" uitgeloofd. Het programma vermeldt voor 14.30 uur weer een optreden van „Het Friesche paard", nu met dubbelspannen, gevolgd door opnieuw een show van de Western Riders, met een demonstratie „cutting." Vier aanspanningen doen mee aan het concours van tweespannen land bouwtuigpaarden voor luxe rijtuig, om 14.50 uur dat gevolgd wordt door het optreden van een achttal Kleppertjes. Spectaculair is het nummer van het Friesche Paard met een enkelspan, tweespan, „klaver drie", en vierspan of vijfspan. Om half vier het laatste onderdeel van de Western Riders met een demonstratie „reiding" gevolgd door een ponyshow met 1-span, 2-span, tandem, klavertje drie en een vier- of zesspan. Het jubileumconcours wordt afgesloten met een nummer door acht tweespan nen in landbouwtuig voor echte landbouwwagens. Boycot Dat slot zou aanvankelijk indrukwek kender zijn met inschakeling van alle Texelse paarden, maar daarvan moest worden afgezien als gevolg van de span ning in de Texelse paardenwereld na het mislukken van de plannen om de Blijde Rijders en de Paardenvrienden te laten fuseren. Van de Blijde Rijders doet deze keer vrijwel niemand mee, wat het bestuur van de Vereniging voor Vrienden van het Paard ervaart als een boycot. Het heeft diverse aanspanningen ge scheeld in onder meer de open klasse en bij de dubbelspannen. Als reactie op de ze ontwikkeling doen deze keer echter wel mensen (en paarden) mee die an ders niet van de partij waren en het ac cent van het concours is meer komen te liggen op de minder luxe veelzijdig heidspaarden. Het bestuur van de jubile rende vereniging verzekerde ons dat het publiek ondanks dit negatieve aspect volop zal kunnen genieten. De entree voor volwassenen is f7—, voor kinderen tot en met 12 jaar f3 Drie inzittenden van een personenauto kwamen woensdag met de schrik vrij nadat zij met hun auto op de Stuifweg over de kop wa ren geslagen en in de sloot terecht waren gekomen. De auto was echter total loss. De wagen werd bestuurd door een 19-jarige jongeman uit Son en Brul in Brabant. Komende uit de richting van de Oorsprongweg nam hij onvoldoende gas terug waardoor hij uit de bocht vloog. Na de provincie heeft nu ook mi nister Rietkerk van Binnenlandse Za ken onderschreven dat de Razende Bol bij Texel hoort. Het nu bij de ka mer ingediende wetsontwerp voor de gemeentelijke indeling van de Waddenzee vermeldt de Razende Bol dan ook als Texels gebied. Zoals bekend bestrijd Den Helder de Texel se aanspraken. De marinestad motiveert dat door te wijzen op de scheepvaart-; marine- en offshorebelangen die men heeft bij het vaarwater rond de Bol en de Bol zelf. Voor een provinciale commissie hebben Texel en Den Helder vorig jaar de degens gekruisd over dit geval. Van Texelse zijde werd aangevoerd dat de Razende Bol bij Texel hoort omdat deze onbewoonde zandplaat zich steeds meer in de richting van Texel verplaatst en zich op den duur met de Texelse kust zal verhelen. De mi nister heeft wel begrip getoond voor de aanspraken van Den Helder door te er kennen dat Helderse instanties relaties hebben met de Razende Bol, maar hij heeft toch de provincie gevolgd. Aangenomen mag worden dat de ge meente Den Helder, de marine of andere instanties de behandeling in de kamer zodanig zullen trachten te beïnvloeden dat de Razende Bol die door voorstan ders van de Texels status al „Zuid Texel" wordt genoemd, alsnog bij de gemeente Den Helder wordt ingedeeld. Hans Bakker stapt het strand bij paal 17 op na zijn geslaagde ronde om Texel. Hans Bakker is er dinsdag in geslaagd in 3 uur, 36 minuten en 56 seconden op zijn surfplank een rondje om Texel te maken. Hij heeft hiermee een officieel record ge vestigd, met inschakeling van erken de tijdwaarnemers. De 25-jarige PEN onderhoudsmonteur die de surfsport al zeven jaar enthousiast beoefent en tot de Texelse cracks op dit gebied kan worden gerekend, was al meer dan een jaar van plan een rondje rond Texel te maken binnen een zo scherp mogelijke tijd. Tot dusver hebben surfers altijd meer dan vijf uur nodig ge had om deze bijna honderd kilometer lange route af te leggen, zoals een jon gen uit Zandvoort die twee jaar geleden de catamaranronde op zijn surfplank meevoer in 5/2 uur. Texelaar Hanno Kortmann heeft het vier jaar geleden in ongeveer dezelfde tijd ook gedaan. Hans Bakker wachtte op de ideale condities: een straffe noordwestelijke wind. Twee keer stond hij op het punt om te vertrekken maar zag er toen van af omdat de omstandigheden zich in on gunstige zin wijzigden. Eindelijk Dinsdagochtend om tien voor twaalf was het eindelijk zo ver dat hij kon door zetten en van het strand bij paal 17 ver trok bij windkracht vijf tot zes. Na een uur en 56 minuten passeerde hij de vuur toren, na twee uur 7 minuten Oude- schild, na twee uur en 25 minuten 't Horntje en na drie uur en zeven minuten was paal 9 bereikt. Razendsnel ging het toen op paal 17 af waar de surfvrienden klaar stonden met lauwerkrans en champagne. Hans Bakker zal vrijwel zeker volgend jaar een poging doen om het record nog scherper te stellen. Het moet kunnen binnen drie uur. Dat het nu een half uur langer duurde kwam vooral door het aanmerkelijk afnemen van de wind na dat hij de vuurtoren had gerond. Bij de Vlakte van kerken was de windkracht gezakt tot 3-4. Pas bij Oudeschild wak kerde de wind weer aan en in het Mars diep was het zelfs 5 tot 6. „Het zwaarste stuk was het Molengat waar ik moest kruisen bij golven die zeer hoog waren omdat stroom en wind tegen elkaar in gingen", aldus Hans Bakker, die ook de omstandigheden op de Noordzee „zwaar tot zeer zwaar" vond wat veel inspanning vergde. Op de Waddenzee was het rustig. „Daar kon ik uitrusten." De zeilplank waar Hans Bakker ge bruik van maakte was een Mistral Pan Am, die bijzonder geschikt is voor lange afstandswedstrijden op zee. De zeilen De held geniet van een passende hulde: lau werkrans en champagne....(foto's Kees Schoenmaker) voor deze ronde waren speciaal gemaak te vlak gesneden racezeilen van Black- point met een oppervlakte van 6,3 m2. De tijdwaarnemers waren Sjef Brüge- mann, Rob de Vos en Willem Houwing. Perfectie in meerder opzichten wordt zaterdag getoond door de mensen van de vereniging ,,Het Friesche Paard", hier gefotografeerd tijdens een optreden in Bennekom in 1979. De Texelse atletiekvereniging is een feit. Dinsdag hebben de oprich ters Ed van Bommel en Theo Legier- se ten overstaan van notaris C. Bos wijk de oprichtingsacte onderte kend. De vereniging zal officieel „A.V. Texel" heten. Om de vereniging volgens plan te la ten uitgroeien heeft het bestuur, bestaande uit Ed van Bommel (voorzit ter), Niding Drenth (secretaris), Emelie Veeger (penningsmeesteres) en Theo Legierse een jaarplan opgesteld. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn al gesprek ken met diverse instanties gevoerd en zullen nog enkele moeten volgen. Bin nen een paar werken hoopt het bestuur alles rond te hebben. Het is de bedoeling eind augustus te starten met een kennisma kingsperiode waarin ieder die be langstelling heeft voor atletiek deze sport tegen een geringe vergoeding kan uitoefenen. Na deze periode beslist men pas of men lid wordt of niet. Commissies Binnen de vereniging zullen commisr sies worden gevormd, zoals een techni sche commissie, een jeugd- en school- Op Vlieland zijn dinsdag pakjes met aluminumfosfide aangespoeld, een ge vaarlijk gif dat huid, ogen en longen aan tast. De pakjes van 10 x 10 cm zijn ge wikkeld in groen folie en zijn voorzien van een doodskop. Gezien de windrich ting van de laatste dagen is de kans groot dat de pakjes ook op Texel aan spoelen. Bij aantreffen dient men de po litie te waarschuwen en er in ieder geval af te blijven. commissie, een materiaal- en terrein commissie en een commissie die het clubblad verzorgt. Mensen die iets voor de vereniging willen doen hebben zich al gemeld. Daar een vereniging nooit ge noeg vrijwilligers kan hebben vraagt het bestuur aan allen die mee willen helpen A.V. Texel verder van de grond te krijgen om zich te melden. Contactpersoon is Ed van Bommel, tel. 02222-448. Ook adspirant-leden kunnen zich bij hem vervoegen. Een Texelse tentenverhuurder had aan iemand uit Amersfoort voor de periode van 13 tot en met 15 juli een tent met een waarde van ongeveer f400,— verhuurd. De tent werd zondag echter niet terug gebracht en bij navraag bleek dat de man zondag het eiland had verlaten. Het college heeft besloten elk jaar een reproduktie aan te kopen van de op Texel geboren graficus Nan Platvoet. Platvoet is in 1975 overleden en zijn werk wordt nu beheerd door een stich ting die jaarlijks een reproduktie van een werk van Platvoet aanbiedt. Eén repro duktie kost zestig gulden. Het college brengt met dit besluit een advies ten uitvoer van de afdeling cultu rele zaken. De sectie kunst en cultuurbeleving van de Welzijnsstichting had geadvi seerd de reproduktie van vorig jaar (is nog verkrijgbaar) aan te kopen en het werk van dit jaar niet. Verder wenste de sectie elk jaar over eventuele aankoop te adviseren. Men wilde steeds de nieuw uitgekomen reproduktie bekijken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1