Cjrocn jjwartsjexeh in het harL> IS: Aanpassing van liken niet strijdig iet streekplan Zandzuiger van Volker komend weekend hier Reddingboot bracht stootkussen aan wal ESO: stap in goede richting oorgereden enovatie Hogereind 4 gst 119 mille oy-riding op motorfiets Bewusteloos in bar Doorgereden na aanrijding Met de buurt de lucht in Geslaagd Golden Ten-spel in „Juliana" VVD gesprek levert tegenstanders op Op heterdaad Woensdag 25 juli Peter Koelewijn ««Al DINSDAG 24 JULI 1984 RGANG Nr. 9900 g\\e\ Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741 i werktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, s0osterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niek van der Heij- is met vakantie. jadvertenties, abonnementen, etc.: Kardol «weid De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, Joon (02220) 2741, na 18.00 uur 4881. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Abonnementsprijs /17,40 per kwartaal; los 75' cent. Postgiro 652. Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. rist nan Weerd isman dhr. j Slaau )onke< Gsdeputeerde Staten van Noord- land hebben Rijkswaterstaat la- iweten dat de voorgenomen aan- ENTEjssing van de fuikhavens van Texel Den Helder waardoor de dubbel- ls veerboot volledig kan worden nut, niet strijdig is met het streefc- nvoor de kop van Noordholland Texel. Er zijn dus geen planologi es belemmeringen. Rijkswaterstaat had de provincie om standpunt gevraagd in verband met voornemen om de minister van ver- ■r en waterstaat te adviseren geld he fbaar te stellen voor de aanpassing de havens. Tsso is blij met dit provinciestand- nt. „Een stap in de goede richting", Een 25-jarige inwoner van Maarssen iam de politie vertellen, dat zijn auto de nacht van zaterdag op zondag door i onbekende was aangereden. Dat 'oeze sgebeurd op de Rommelpot. Het lin- portier werd flink beschadigd. Wie imeer kan vertellen over deze aanrij- g, wordt verzocht zich te melden op politiebureau. De grondige renovatie van Hoge- ind 4, de woning naast het Agra- isch Museum in De Waal, gaat 119.000,kosten. De opknapbeurt van deze gemeente- Re woning wordt uitgevoerd door aan- emer Vermeulen uit Oosterend die een ipen begroting indiende bij het college in ruim duizend gulden onder de bere- sningen van gemeentewerken bleef, ierder had het college 132 mille voor de enovatie gereserveerd, zodat de kosten reevallen. Deze week is begonnen met et opknappen van de woning. Twee toeristen van 26 en 33 jaar na- woensdagnacht een motorfiets uit Den Hoorn. De heren reden in ;eheel eigen stijl, de één duwde en de inder zat rustig op de niet gestarte mo or, naar camping Loodsmansduin, De olitie vond het voertuig donderdag. De- re joy-riding leverde een proces verbaal aldus directeur Th. Hoogerheide. ,,Het is nu alleen nog een kwestie van geld en ook in dat opzicht laat de situatie zich hoopgevend aanzien. Rijkswa terstaat acht de aanpassing van de ha vens blijkbaar gewenst en zal de minister om het benodigde geld vragen. Het is te verwachten dat binnen enkele maanden definitieve beslissingen zullen worden genomen, zodat we dan weten waaraan we toe zijn. Het heeft onderhand lang genoeg geduurd." Niet van harte De nu betoonde medewerking van Gedeputeerde Staten gebeurt echter niet van harte, zo is op te maken uit de genoemde brief aan Rijkswaterstaat. Er wordt namelijk op gewezen dat de ge volgen van de aanpassing niet in over eenstemming zijn met de „intenties" van het streekplan. Want in dat plan wordt nadrukkelijk uitgegaan van een halfuursdienst gedurende het hele jaar. Als de dubbeldekker volledig kan wor den benut zal Teso een zo groot mogelijk deel van het jaar een uurdienst varen omdat daarmee het auto-aanbod mak kelijk kan worden verwerkt, afgezien van enkele piekdagen in het hoogseizoen. Ook uit verkeersoogpunt hebben gede puteerde staten bezwaar gemaakt tegen een uurdienst (in verband met het effect van het „lossen" van grote aantallen au- tos tegelijk); Donderdagnacht werd de politie gea larmeerd dat een jongen bewusteloos lag in een bar in De Koog. Ook een arts werd gewaarschuwd en de inwoner van Wijk bij Duurstede werd per ambulance met een extra voor naar het Gemini zie kenhuis gebracht. In de brief staat ook dat van Gede puteerde Staten geen financiële me dewerking is te verwachten voor de aanpassing van de aanleginrichtin- gen. Deze uitlating heeft in sommi ge kringen blijkbaar tot de veron derstelling geleid dat Teso aan de provincie om subsidie heeft ge vraagd voor de aanpassing. „Geen sprake van", zegt directeur Hooger heide. „We hebben de provincie nooit om geld gevraagd en er is dus ook niets geweigerd." In de nacht van zaterdag op zon dag werd een Texels meisje aangere den in de Zwaanstraat. Ze bleef on gedeerd maar de veroorzaker van het ongeval reed snel weg. Omstanders konden echter het kente ken noteeren en even later kon de politie de dader, een 19-jarige Texelaar, aanhou den op een camping in De Koog. De jon gen bleek gedronken te hebben en ont kende de aanrijding. Het drankgebruik was zodanig dat hij niet alleen twee blaasproeven maar ook een bloedproef moest ondergaan. De kustwacht Eierland signaleerde za terdag op ca. zeven mijl ten westen van de vuurtoren een groot donker voor werp, dat een omgeslagen boot zou kunnen zijn. De strandreddingboot Ida Mary werd erop afgestuurd die het voor werp even na acht uur 's avonds bereik te, toen het vier mijl uit de kust ter hoog te van de Slufter dreef. Het bleek een zg. Yokohama Fender te zijn. Dat is een reusachtig rubber stootkussen (drie me ter lang en twee meter doorsnede) dat zich veelal aan boord van grotere-sche pen en booreilanden bevindt om wrijf- schade bij afmeren te yoorkomen. Na overleg met de KNZHRM directie werd besloten het stootkussen, dat duizenden guldens waard moet zijn, te bergen en aan de strandvonderij over te dragen. Volg4ns de gebruikelijke procedure zal worden getracht de eigenaar op te spo ren. Aan de „reddingactie" die tot kwart over tien duurde, werd deelgenomen door schipper J. Groen, T. den Braven, J. Inia en P. Quartel. Een goede buur is beter dan een verre vriend, moet directeur Bob Rieks van het Paracentrum Texel en van Tessei Air hebben gedacht. Ter versteviging van de vriendschapsbanden met de om wonenden van het vliegveld bood hij hen zondagmiddag een rond vlucht aan in een zeer bijzonder toestel: de antiek ogende Anto- nov 2 die bij wijze van attractie op het vliegveld Texel is gestatio neerd. Zestien personen gingen op de uitnodiging in en beleefden een avontuurlijke vlucht van ruim een half uur boven Texel en Vlieland. De Antonov 2 is een toestel van Rus sisch fabrikaat naar een ontwerp uit 1942. Het is een fors vliegtuig, uitgerust met een 9 cilinder stermotor van 1020 pk., die op gewone auto (super) benzine loopt. Het toestel is eigendom van het ministerie van landbouw in Hongarije, wordt o.a. gebruikt bij het bespuiten van landbouwgewassen en is op uitnodiging van de Stichting Flavip (Flanders Aviati on Promotion) uit België in West-Europa om acte de présence te geven op vlieg- feesten en bij andere activiteiten. Voor de Antonov waren er enkele weken niets te doen en het Paracentrum Texel maak te van die gelegenheid gebruik om het bijzondere ding naar hier te laten komen. Op het vliegveld trekt het toestel veel be kijks, vooral als de motor wordt gestart wat gepaard gaat met grote rookwolken en angstwekkende knallen. De buurtbe woners lieten zich daar zondagmiddag niet door afschrikken en beleefden mede dank zij het heldere weer een fijne vlucht waarbij erg veel was te zien. Burgemeester Engelvaart was ook aan boord. Hij zag de vlucht in de eerste plaats als een voordelige gelegenheid om vanuit de lucht de Razende Bol te in specteren, het gebied dat straks (als de tweede kamer er geen stokje voor steekt) aan Texel zal worden toegewezen en dus een uitbreiding betekent van de verantwoordelijkheden van onze eerste burger.... Het toestel werd bestuurd door de Hongaar Gabor Kemeny en door Bob Rienks. De crew die met het toestel naar Texel is gekomen bestaat verder uit co- piloot Georg Buky en mecanicien Carol Hajdu, afgezien van de Belg Jempy Op- somer van de Stichting Flavip. Na afloop van de vlucht werden onder het genot van een drankje de ervaringen uitgewis seld op het terras van het vliegveld- restaurant. Aan boord was een gesprek onmogelijk geweest door het vele la waai. Voor de 14-jarige Anja Witte bete kende de tocht in de Russische machine haar luchtdoop. De mensen van Eierland merken uiter aard best dat zij bij een vliegveld wonen maar hebben daar over het algemeen geen problemen mee. Van lawaai heb ben zij weinig last en ook het buiten het veld neerkomen van parachutisten kan over het algemeen tot tevredenheid van de betrokken partijen worden afgehan deld. Het vluchtje met de antieke machi ne dat hen nu werd aangeboden, be schouwen ze dan ook zeker niet als een vorm van genoegdoening. Op de foto de buurtbewoners voor het toestel, vlak voor de start. Schipper J. Groen (tevens hulpstrandvonder, dus dat was makkelijk!) bij het aan wal gebrachte stootkussen. Eind deze week of begin volgende week zal bij Texel de grote zandzui ger Sliedrecht 27 arriveren. Bos Kalis Oosterwijk B.V. heeft dit 95 meter lange en 13 meter brede gevaarte ge huurd van Volker. Deze zg. profiel zuiger zal ligplaats kiezen in het Robbengat en vanaf acht augustus dag en nacht zand opzuigen dat via de 17 kilometer lange persleiding naar het strand van De Koog wordt vervoerd. Bij de vorige zandsuppletie die door Van Oord werd uitgevoerd, werd gebruik gemaakt van een cutterzuiger in ver band met allerlei vaste bestanddelen in de grond. Thans heeft men te maken met schoon zand dat door een profiel zuiger kan worden opgezogen. De Slie drecht 27 is voorzien van een zuigpijp met een doorsnee van 1.05 meter. Aan de stalen zinker die de verbinding vormt tussen de 850 meter in zee liggende zandzuiger en de kust wordt momenteel hard gewerkt. Vier lassers zijn ermee in touw. Volgens de planning zal de duiker precies op tijd klaar zijn, dus aan het eind van deze week. Leiding bijna klaar Afgezien van een drie kilometer lang tussenstuk met afwijkende doorsnee is de persleiding naar De Koog thans klaar. Genoemd tussenstuk (met een doorsnee van 90 inplaats van 80 centimeter) komt tussen paal 26 en 29. Bij paal 29 wordt ook het tussenstation geplaatst. Dat is een groot mobiel dieselgemaal dat van daag in Papendrecht op transport is ge gaan en vrijdagochtend in het Eierland- sche Gat wordt verwacht. Het tus senstation staat op een bak die in zijn geheel op het strand zal worden gezet. De bak zelf zal daarna als reservoir voor koelwater dienen. Het station dient om het water-zandmengsel op druk te hou den. Bij de zandzuiger staat op de lei ding een druk van 17 atmosfeer; bij paal 29 is dat afgenomen tot zeven atmos feer. Het tussenstation voegt er weer ze ven atmosfeer aan toe, voldoende om De Koog te halen en daarbij een goede produktie te waarborgen. Het pijpstuk met afwijkende doorsnee is een experi ment. Boskalis verwacht hiervan een grotere zandopbrengst zodat men mak kelijker binnen het krappe werkschema kan blijven. Ook de andere voorbereidin gen voor de zandsuppletie vorderen naar wens. Bij het project zijn ongeveer 60 mensen betrokken, waarvan twintig af komstig van Texel. In hotel „Juliana" in De Koog is het sinds enkele dagen mogelijk om het Golden Ten-spel te spelen. Hote lier Kant ziet het voorlopig nog als experiment om de belangstelling te peilen en in afwachting van een wet telijke regeling. Hoewel door TNO is uitgemaakt dat Golden Ten geen kansspel maar een behendig heidsspel is, is de strijd om de vraag of het spel wettelijk toelaatbaar is nog gaande. Door het verspreiden van foldertjes is bekendheid gegeven aan de spelmoge- lijkheid in Juliana. De belangstelling is vrij groot. Aan de tafel die in de barruim- te in het souterrain van het hotel is op gesteld wordt regelmatig gespeeld. Spe ciale mensen die zijn belast met ont vangst en begeleiding van gasten, zijn voortdurend aanwezig. Golden Ten doet bij de eerste aanblik denken aan roulette maar verschilt daarvan op essentiële punten. Belangrijk is o.a. dat het balletje op de schijf alleen zelf ronddraait maar de schijf niet. Voor wie enigszins bedre ven is, is daarom te „bekijken" wat het resultaat zal zijn. Vanaf vier uur 's mid dags kan men in de speelruimte terecht. Om eraan bij te dragen dat de spelers geen onverstandigde dingen doen, wordt in de speelruimte geen alcohol houdende drank gereserveerd. Hotelier kant hoopt dat het Golden Ten-spel op Texel voet aan de grond krijgt. „We zouden er een interessant publiek mee trekken." Relatienotagebieden Gedeputeerde Alma is van plan negatief te adviseren richting pro vinciale staten wat betreft de aan wijzing van relatienotagebieden op Texel. Gedeputeerde Staten zullen waarschijnlijk positief adviseren maar gedeputeerde Alma liet vrijdag in Haarlem aan de VVD raadsleden Gerbrand Poster, Joop van der Meer en Klaas Barendregt blijken dat hij wat betreft Texel tegen een dergelijk advies zou stemmen. Die ommezwaai gebeurde naar aanlei ding van het gesprek dat de WD raadsleden vrijdag met Alma hadden. Ook de provinciale staten-leden Oudt, Mevr. Visser-Jansen, Dallinga en Man- sen spraken met de VVD fractie over de Texelse protesten tegen aanwijzing van relatienotagebieden op Texel. Aan het einde van het twee uur durende gesprek werd toegezegd dat ook deze WD- statenleden de afwijzing zullen steunen. De leden van provinciale staten hadden overigens de indruk dat plannen voor re latienotagebieden op een laag pitje staan. Sinds februari had men hierover geen informatie van Gedeputeerde Sta ten gehad. In de nacht van donderdag op vrijdag snapte een nachtwaker een 16-jarige jongen die bezig was flessen Cola weg te halen bij een kampwinkel van een camping in De Koog. De politie werd er bij gehaald en de dief bekende woens dagnacht ook flessen cola te hebben Dezelfde nacht werd een jongen uit Die penveen aangehouden omdat hij in de Dorpsstraat in De Koog met een kauw- gomballenautomaat liep te gooien. De jongen is 18 jaar. Drie andere jongens die door middel van schoppen poogden lan taarnlichten te doven kregen donder dagnacht ook een proces verbaal. Een 16-jarig Duits meisje kreeg zondag een proces verbaal omdat ze in De Koog lantaarns liep uit te trappen. Robert H. Venneman slaagde aan de MTS in Hoorn voor het diploma electro- techniek, studierichting electronica. A. van Veen slaagde in Amsterdam voor de Middelbaar Onderwijsakte Engels. Entree f5—

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1