Groen /warts lexels in het harG omerrecreatiewerk oopt als trein Dansen voor de televisie GOLDEN TEN- SPEL MOET WEG College doet nieuwe voorstellen over structuurwijziging WST \ftig procent meer deelnemers dan vorig jaar ige voor Grootjen de Nikadel ibus voor leerlingen npasschool Spelers ook strafbaar Gaat sportsectie verdwijnen? Op heterdaad Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, tel. (02220) 2741. ferktijd: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, _l ~W ~W .h ,17 [«sterhof, Westerweg 14, Den Burg, tel. (02220) 4988. Niek van der Heij- L 7^ I J. i Abonnementsprijs f17.40 per kwartaal; los 75 cent. ,f!d& De Rooy B.V., Postbus 11, 1790 AA Den Burg, v w Bankrelaties: Amro Bank nr. 46.99.17.636. ,-(02220) 2741, na 18.00 uur 4881. J V-X Rabobank nr. 36.25.01.742; NMB nr. 67.34.60.398. it uitblijven van standvastig strandweer heeft ook voorde de toeristen beleven hun vakantie veei gevarieerder. In to van passief bruin bakken op het strand (wat tot dusver j enkele dagen mogelijk is geweestbezoeken ze massaal tga, gaan varen met de kotter, trekken in dichte drommen de rommeltjes- en feestmarkten in de verschillende dor- doen mee aan hardloopwedstrijden en kerkentochten en eten van dia-avonden over Texel. Kortom: ze maken van vakantie een afwisselend avontuur waaraan ze achteraf ichien wei even goede herinneringen bewaren ais aan een vakantie zoals die vorig jaar nog te beleven was. een „doe" vakantie zijn de huidi- «ersomstandigheden zelfs ideaal, •rdnekkige wolkenvelden die nu al vanaf de Noordzee over ons I drijven houden de zon verborgen temperaturen laag maar regen van enis is er ook niet zodat je met een tin best buiten kunt wezen. Bezig houden de mensen zich niet hoeven ver te danken aan de vele commer- en niet-commerciële instanties en peringen die zich tot doel stellen de „bezig" te houden. Eén van die isaties is de Sportraad, die met ,Recreactief"activiteiten meer dan ïeen behoefte voorziet. De deelna- de diverse activiteiten is verheu- groot. Ondanks het feit dat er mo il op Texel een paar duizend va- gangers minder zijn dan vorig jaar ïzelfde tijd, zijn de aantallen deel- - is aan de diverse activiteiten van actief ongeveer vijftig procent ho- foch maar gelukkig dat dit werk op Matste nippertje aan de bezuini- drift van onze plaatselijke overheid (snapt, want de toeristen die er aan Cn ervaren het als een zeer welko- i van service die bovendien heel g kost. Dat laatste is belangrijker wel eens wordt gedacht. Speciaal Imet zijn naar verhouding zeer gro- antal kampeerbedden) trekt veel en uit de lagere inkomensklassen, kritisch zijn bij het uitgeven van voor vermakelijkheden. Een uit vier nen bestaand gezin kan (bijvoor meedoen aan een spannende college gaat in beginsel ak- met een plan van G. Grootjen aan de Nikadel in De Koog een je met woning ten behoeve van taxibedrijf te bouwen. bedrijf moet komen aan de rand it artikel 11 gebied en het gemeen- uur wil via een artikel 19 procedure rerken als de raad bereid is een Dereidingsbesluit voor de procedure imen. .globale voorschriften" van het mmingsplan De Koog kennen aan gebied waar Grootjen wil bouwen andere bestemming toe maar in het aidingsplan van dit dorp staat de „dorpskernverbreding" en volgens allege vallen bedrijven zoals dat van ijen onder de categorie zaken die aonder problemen dicht bij een dorp «n bestigen. Omdat echter wordt uitgelopen op een nog niet vast- M uitwerkingsplan is een artikel 19 adure noodzakelijk. aven kinderen uit De Cocksdorp •ierland kunnen met ingang van 'olgende schooljaar gebruik ma- van een taxibusje om de Kom- school in Den Burg te bezoeken. Sven kinderen zijn met het openbaar oer meer dan een uur reistijd van en 'school kwijt. De minister heeft be- tidat als de reistijd langer dan een is en dit met „aangepast" vervoer ggebracht kan worden tot 30 minu- olde helft van de huidige reistijd/de «ente dit aangepast vervoer mag 'ieden. Daarbij vergoedt het rijk lig procent van de kosten. Deze re- 19 geldt alleen voor kinderen tot en 'tien jaar. Jitze Beintema: met meer mankracht veelzijdiger program ma mogelijk.... avondoriëntatietocht van Recreaktief. Ze zijn daarmee een uur of drie zoet en de totale kosten belopen niet meer dan een tientje waarvoor ze na afloop ook nog soep krijgen. Service „We hebben daar vooral de laatste tijd erg veel goede reacties op gehad", ver telt Jitze Beintema (24) die nu voor het vierde seizoen met de leiding van het zo- merrecreatiewerk is belast. „De mensen komen vaak spontaan naar ons toe om te zeggen hoe leuk zé het vinden. Ze hebben in hun vakantie te maken met al lerlei commercieel vermaak en weten het te waarderen dat er ook andere dingen voor hen worden gedaan. Je hoeft er niet aan te twijfelen dat die mensen straks met heel goede herinneringen naar huis gaan zodat de kans nroot is dat ze volgend jaar weer terugkomen." De Recreactief-organisatie is momen teel op Texel bezig met 18 medewerkers, te onderscheiden in zes personen die het zg. mobiele team vormen dat op allerlei plaatsen op Texel sport- en spelevene- menten organiseert en de vaste teams op de campings die alleen op die plek voor de gasten bezig zijn. De earnings die van de Recreactief-diensten gebruik maken zijn De Turkse Tent, De Koorn aar, Sluftervallei, Bremakker, Ko- gerstrand, Loodsmansduin, Om de Noord en De Krim. Het werk begon 1 juli en al direct bleek er voor de activiteiten veel meer animo te zijn dan waarop was gerekend. De mi- nivoetbaltoernooien die de eerste week werden gehouden trokken 200 deelne mers, twee keer zoveel als vorig jaar. Voor de volleybaltoernooien was de be langstelling maar iets hoger (van 500 naar 540 personen) dan in 1983 maar het aantal deelnemers aan fietspuzzeltoch- ten werd drie keer zo groot. Die tochten trokken vorig jaar ieder gemiddeld 30 mensen, nu honderd. Ook de belangstelling voor het jeugd- minivoetbal dat onder andere wordt gespeeld op het sportterrein aan de Boodtlaan, op Dennenoord en bij het Ei- erlandsche Huis is enorm toegenomen. Vorig jaar konden per toernooi gemid deld vier teams worden gevormd, nu tien tot elf! Slecht weer is in tegenstelling tot vo rig jaar wel enkele keren spelbreker ge weest. Zo moest in de eerste week een avondoriëntatietocht wegens onweer worden afgelast. Ondanks dat zijn voor deze tochten meer deelnemers geboekt dan ooit. Zelfs de spelletjes op het strand doen het ondanks de bewolking niet slecht. Veel Lees verder pagina 2. Mocht vorige zomer het vlieg- feest a/s het evenement bestem peld worden, dat gigantisch veel bezoekers trok. Dit jaar krijgt het gratis Veronica strandcon- cert de eer. Naar schatting acht- a tienduizend mensen bezoch ten dinsdagavond de optredens van de groepen Vandenberg en Normaal. Vooral de laatste groep zorgde voor een uitzinnige menigte. Voor het podium werd onder wolken van bier gedanst en ge zweet. Duizenden jongeren ver maakten zich op deze manier opperbest. Daarbij deed de merchandize-afdeling van Nor maal BV goede zaken. Vlaggen en T-shirts met het embleem van de groep gingen a/s warme broodjes over de toonbank. Wie werkelijk wilde opvallen liet zich echter door enkele fans de lucht inhijsen om over de vele handen richting podium getranspor teerd te worden (zie cirkel op fo to). Meer over het rockconcert bij Paal 18 op PAGINA 7 Hotelier Kant van „Juliana" in De Koog krijgt een schrijven van de burge meester met het verzoek de apparatuur van het Golden Ten-spel, dat daar sinds kort wordt gespeeld, onmiddellijk weg te halen. Gebeurt dat niet dan zal de politie optreden de wet op de kansspelen. Niet alleen de exploitant en Yn edewerkers maken zich volgens de politie schuldig aan een misdrijf. De personen die tijdens een politie-inval aan het spelen zijn, zijn ook strafbaar. Dat de discussie over Golden Ten (wel spraken en dat de Hoge Raad uiteindelijk De maandagse markt in Den Burg is één der plaatsen waar de Recreaktief-krant wordt ver spreid. Deelname aan de in deze krant opgesomde evenementen is groter dan ooit. of geen kansspel) nog niet is afgesloten is bij een politieoptreden tegen exploi tant en spelers niet relevant. Justitie staat al lang op het standpunt dat Gol den Ten een kansspel is en dus verboden is. Dat exploitanten van het spel in hoger beroep zijn gegaan tegen rechterlijke uit- Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe voorstellen gedaan wat betreft wijzigingen van de structuur van de Welzijnsstichting. De plannen zijn niet zo verregaand als vorig jaar werd voorgesteld maar het dagelijks bestuur en het gemeentebestuur hebben elkaar gevonden in een aantal voorstellen die woensdagavond aan het algemeen bestuur werden voorgelegd voor een „oriënterend gesprek". Over de plannen werd in beslo tenheid vergaderd. Tegen die beslotenheid protesteerden de bestuursleden Fridt Blanken en Joke Hart-Stam omdat ze vonden dat een discussie over de toekomst van de Welzijnsstichting openbaar moest zijn Aan het begin van de vergadering deed Fridt Blanken het voorstel om de besloten agendapunten alsnog open baar te maken. Blanken schetste snel de voorstellen van het dagelijks bestuur en het college waarover hij met zijn colle ga's een oordeel moest vellen. Hij was tot de conclusie gekomen dat het hier geen discussie over personen betrof en dat de vergaderzaal daarom voor publiek en pers geopend moest blijven. „De handel en wandel van de personen is hier niet in het geding. We praten over zaken die met de structuur van onze stichting te maken hebben en dat moet openbaar zijn". Blanken had begrepen dat de voorstellen op 20 augustus hun beslag moeten krijgen omdat één en an der dan nog verwerkt kan worden in het sociaal-cultureel plan van volgend jaar. „Dat is een eis van B en W waar wij niet aan tegemoet kunnen komen. Alle secties zullen eerst een oordeel moeten geven over de collegevoorstellen". Fridt Blanken wilde naar buiten toe niet de in druk wekken dat er achter gesloten deu ren maar snel iets wordt bekokstoofd. Voorzitter Cees Hoogerheide vond niet dat „deze meningsvormende discussie" openbaar mocht zijn omdat het perso neel van de stichting nog niet op de hoogte is van de voorstellen waarover al enige tijd wordt gepraat. „Dan lezen ze straks in de krant wat B en W willen. We moeten ze het eerst zelf vertellen", aldus Hoogerheide. Dat het college heeft ge vraagd voor 20 augustus met standpun ten over de voorstellen te komen noem de de voorziter een kwestie waarover het algemeen bestuur ook nog (besloten) haar zegje kan doen. „Het kan best zijn dat wij straks besluiten het tijdschema van het college naast ons neer te leggen omdat we het niet reëel vinden. Het is een vraag, geen eis. Adviserend bestuurslid en wethouder Piet Zegers deelde mee dat hij niet in het openbaar over de collegeplannen wilde praten. „Het college heeft verzocht dit besloten te behandelen en ik vind dat we ons daaraan moeten houden. Als de ver gadering toch openbaar wordt, doe ik niet mee aan de discussie." Met twee stemmen voor en zes tegen werd het voorstel van Blanken verworpen. Overname De voorstellen van B en W behelsen onder meer het overnemen van het be heer van de sporthal (waardoor de be heerders automatisch gemeenteambte naar worden). Ook is voorgesteld de sectie sport, recreatie en lichamelijke op voeding op te heffen en een deel van hun taken in handen te geven van de Sportraad. Het aanvankelijke college plan om alle stichtingspersoneel „over te nemen" en gemeenteambtenaar te maken is teruggebracht tot een meer ge nuanceerd plan. De kans is groot dat de muziekschool dezelfde status houdt maar wat betreft het jeugd- en jongeren werk is het idee geopperd om één jeugd werker in dienst te nemen van de ge meente. Deze gemeentelijke jeugdwer ker moet zich bezig houden met alcohol en drugsbestrijding, spelgelegenheden en jeugdwerkloosheid. Het toeval wil dat jeugdwerker Jan Kramer zich nu ook voornamelijk met deze thema's bezig houdt, maar het college wil meer politie ke controle op dit werk. De tweede jeugdwerker blijft, als het college voorstel wordt aangenomen, in dienst van de stichting en zal zijn werk moeten toespitsen op het draaiende houden van het Open Jeugdwerk. Bevoegdheden Twee ambtenaren van de afdeling cul turele zaken zullen niet meer werkzaam zijn voor de stichting maar daarentegen wil het college wel dat één kracht vijftig procent van zijn werktijd besteedt aan de administratie van de stichting. De be doeling is ook om he dagelijks bestuur meer bevoegdheden te geven wat be treft personeel en gebouwenbeheer dan nu het geval is. Dat beperkt het vergaderen voor de algemene bestuursleden over personeelsaangelegenheden e.d. (het af gelopen jaar een heet hangijzer) in de tichting. Het bestuur was woensdaga vond van plan, voordat het besloten ge deelte van de vergadering begon, eind deze week of volgende week een officië le reactie op de collegeplannen naar bui ten te brengen. Voor enige hilariteit zorgde een op merking van Jo van Beek toen een aan vraag om subsidie door het bestuur werd doorverwezen naar de subsidie commissie. Jo van Beek: „De subsidie commissie bestaat die nog? Ze vergade ren niet meer." Cees Hoogerheide stelde voor dit probleem aan de orde te stellen, in het besloten gedeelte van de vergadering een oordeel over het spel zal moeten ge ven doet volgens adjudant P. Scheune- man van de rijkspolitie niet ter zake. In overleg met diverse officieren van justitie in het land is besloten van meet af aan tegen exploitatie van het spel op te treden. In diverse plaatsen is dat ook inmiddeld gebeurd. „Op basis van de huidige wet moeten we optreden", aldus de adjudant. Kant was van het justitiële standpunt op de hoogte want hij heeft diverse malen bij de politie geïnformeerd naar exploitatiemogelijkheden en ook burgemeester Engelvaart heeft de hote lier recentelijk meegedeeld dat dit spel op Texel niet mag. Patrouillerende wachtmeesters zagen in de nacht van maandag op dinsdag twee jongens op de Badweg lopen met twee schapenvachten. Het vermoeden dat de vachten geen eigendom van de wandelaars waren, werd even later be waarheid. De Texelse souvenirs bleken gestolen uit een auto die op de Nikadel stond geparkeerd. Beide dieven kregen een proces verbaal. Dezelfde nacht hield de politie drie jongens staande, die bezig waren op de Brink tegen een auto te trappen. De jon gens van 20 jaar kregen een bon wegens baldadigheid. In de nacht van zondag op maandag vermaakten zeven jongelui zich in en rond een auto in de Strijbosstraat met keiharde muziek. Aan het politieverzoek om de apparatuur wat zachter te zetten, werd niet voldaan en het zevental werd later aangehouden. Bij verhoor op het bureau bleek dat de Duitse jongeren variërend in de leeftijd van 20 tot 29 jaar, vorige week diverse vernielingen hadden gepleegd, waaron der het slopen van staande lampen bij een hotel in De Koog. De totale schade van vernielingen die gepleegd waren be draagt 2 mille.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 1